Akreditovaný projekt KA121

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu SAAIC udelila našej škole akreditáciu na Erasmus na obdobie 2021 - 2027 v sektore školského vzdelávania v rámci kľúčovej akcie 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. 

Čo je akreditácia na Erasmus?

Akreditácia na Erasmus je nástrojom pre organizácie pôsobiace v sektoroch odborného vzdelávania a prípravy (OVP), školského vzdelávania a vzdelávania dospelých, ktoré sa chcú otvoriť možnostiam cezhraničnej výmeny a spolupráce. Udelením akreditácie na Erasmus sa potvrdzuje, že žiadateľ vypracoval plán vykonávania realizácie vysokokvalitných aktivít v rámci mobility ako súčasť širšieho úsilia rozvinúť svoju organizáciu. Tento plán sa nazýva plán pre Erasmus a je kľúčovou súčasťou žiadosti o akreditáciu na Erasmus.

Oprávnené aktivity v sektore školského vzdelávania

 • Mobillity zamestnancov
  • Pozorovanie pri práci                               
  • Výučbové pobyty
  • Kurzy a školenia
 • Mobillity žiakov
  • Skupinová mobilita žiakov
  • Krátkodobá vzdelávacia mobilita žiakov
  • Dlhodobá vzdelávacia mobilita žiakov

Aktivity v rámci akreditovaného projektu 2023


Aktivity v rámci akreditovaného projektu 2021 - 2022