História

English Deutsch Francais Pусский

Budova našej školy stojí na ulici, kedysi nazývanej Pivovarská, lebo od 17. storočia patrila budova mestskému pivovaru. Pivo sa tu varilo a predávalo až do roku 1863. Po tomto roku sa pre zastaralé zariadenie a schátralosť budovy prestalo pivo variť, ale naďalej sa predávalo až do roku 1876. Vtedy sa mestská rada rozhodla odovzdať budovu na školské účely. Mala sa tu presídliť Štátna nemecká reálka, ktorá pripravovala strednú technickú inteligeciu a ktorá od svojho vzniku v r. 1858 zápasila s nedostatkom priestorov. Budova bola zrekonštruovaná na náklady mesta a v  roku 1882 sa tu slávnostne otvoril nový školský rok. Budova bola sídlom reálky až do roku 1938. Po Mníchovskom diktáte a po Viedenskej arbitráži 2. novembra 1938, kedy Košice pripadli Maďarsku,  reálku presídlili do Bardejova a v budove bolo zriadené Kráľovské uhorské štátne gymnázium s vyučovacou rečou slovenskou.

Po skončení II. Svetovej vojny začalo v budove svoju činnosť II. štátne gymnázium, ktoré neskôr vystriedala Stredná priemyselná škola stavebná.V školskom roku 1967/68 sa do budovy presídlila z Revolučnej ulice Stredná všeobecnovzdelávacia škola, základ dnešného gymnázia. Prvé gymnaziálne triedy boli otvorené v šk. r. 1969/70.

Naše gymnázium prešlo za viac ako 45 rokov podstatnými zmenami. Do povedomia nielen košickej, ale aj slovenskej verejnosti, sa zapísalo ako "matematické gymnázium", keďže od r. 1974 sú na škole zriadené triedy so zameraním na matematiku. Ich študenti za  39 rokov dosahovali a dosahujú vynikajúce výsledky v matematických a fyzikálnych olympiádach nielen na domácej pôde, ale aj na medzinárodných súťažiach.
Okrem matematických tried sme mali v 70.- 80. rokoch aj triedy so zameraním na základy technickej chémie, programovania, elektrotechniky, telesnej výchovy a humanitné triedy.

V 90. rokoch došlo k zmenám v osnovách a v orientácii školy, ale naše gymnázium si zachovalo viac menej podobu tradičného gymnázia. V školskom roku 2012/2013 sme v počte absolventov gymnázia prekročili hranicu 6000.

Prierez dejinami školy:

1960 Začiatok histórie školy. Odbor školstva a kultúry MsNV v Košiciach prípisom zo dňa 13. júna 1960 číslo 700/1960 - Sia zriadil s platnosťou od 1. júla 1960 Strednú školu pre pracujúcich (SŠP)

1960/1966 Stredná škola pre pracujúcich bola umiestnená v budove II. jedenásťročnej strednej školy na Šrobárovej ulici 46. SŠP poskytovala kurzy základného vzdelania, jednoročné prípravné maturitné kurzy, dvoj a trojročné štúdium s maturitou a prípravné maturitné kurzy pre vojakov. Riaditeľom školy bol PhDr. Juraj Miko.

1966/1967 V školskom roku 1966/1967 zanikla Stredná škola pre pracujúcich a vznikla trojročná Stredná všeobecnovzdelávacia škola (SVŠ). Štúdium na tejto škole sa končilo maturitnou skúškou. V tom istom roku sa SVŠ premiestnila zo Šrobárovej ulice do budovy ZDŠ na Revolučnej ulici 1. riaditeľom SVŠ bol PhDr. Juraj Miko.

1967/1968 V školskom roku 1967/1968 sa SVŠ premiestnila do budovy na Šmeralovej ulici 9 (dnes Poštová).

1969/1970 V školskom roku 1969/1970 boli prijímaní žiaci do gymnaziálnych tried. Týmto sa začala reorganizácia SVŠ na gymnázium.

1972/1973 V školskom roku 1972/1973 maturovali poslední absolventi SVŠ a prví absolventi gymnázia. Gymnázium, ako typ všeobecnovzdelávacej školy pripravovalo žiakov pre ďalšie štúdium na vysokých školách. Triedy gymnázia boli orientované prírodovedne a humanitne.

1974/1975 V školskom roku 1974/1975 boli na škole zriadené triedy so zameraním na matematiku. Ich cieľom bolo podchytiť matematicky nadaných žiakov a poskytnúť im možnosť intenzívneho rozvoja ich talentu, orientovať týchto žiakov pre štúdium na vysokých školách, kde je matematika dominantným predmetom, zlepšiť výsledky reprezentačného družstva v Medzinárodnej matematickej olympiáde. Takéto gymnázia boli v bývalej ČSFR iba štyri. Dve v Čechách, jedno v Bratislave a jedno v Košiciach, to naše. Prvými priekopníkmi vyučovania matematiky v týchto triedach boli RNDr. Katarína Grünmannová a Michal Ščerbák. V tom istom školskom roku boli na škole zriadené aj triedy so zameraním na telesnú výchovu, ktoré v roku 1979 zanikli.
V školskom roku 2013/2014 prekročíme hranicu 1000  absolventov matematických tried.

1975/1976 V súlade s novou koncepciou gymnázií, podľa ktorej sa malo všeobecné vzdelanie prepojiť aj s odbornou spôsobilosťou, boli v školskom roku 1975/1976 na škole zriadené špeciálne triedy so zameraním na technické bloky - technickú chémiu, programovanie a elektrotechniku. Ich absolventi mali nájsť po skončení štúdia na gymnáziu uplatnenie v praxi ako rovnocenní partneri absolventov odborných škôl.

1978/1979 V školskom roku 1978/1979 maturovala posledná trieda so zameraním na telesnú výchovu a posledná trieda orientovaná humanitne. Riaditeľom školy sa stal Michal Smilnický.

1980/1981 V školskom roku 1980/1981 boli na škole okrem už existujúcich tried so zameraním na matematiku zriadené aj triedy so zameraním na matematiku a fyziku.

Marec 1990 Zmeny v našej spoločnosti po novembri 1989 začali aj zmeny v koncepcii gymnázií a v obsahu vyučovania. V marci 1990 podľa odporúčania MŠ SR žiaci tretích a štvrtých ročníkov mali možnosť vzdať sa odborného zamerania a voliť si namiesto ruštiny ďalší cudzí jazyk. Riaditeľom školy sa stal Štefan Obyšovský.

1990/1991 V školskom roku 1990/1991 boli v škole zriadené triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka.

1994/1995 Do dôchodku odišiel Štefan Obyšovský a po konkurze sa stal novým riaditeľom školy RNDr. Marián Ružička. V školskom roku 1997/98 ho na dva roky a mesiac vystriedal PhDr. Ján Tej a od 10. októbra 1999 je riaditeľom opäť RNDr. Marián Ružička.

2014/2015 Do dôchodku odchádza RNDr. Marián Ružička a nahrádza ho doterajší zástupca riaditeľa Mgr. Otto Révész.

Učitelia, ktorí začali učiť na SVŠ v roku 1966

PhDr. J. Miko - riaditeľ školy, latinský jazyk
E. Sárazová - zástupkyňa riaditeľa školy, slovenský jazyk
A. Babilonská - ruský jazyk
M. Kyseľová - biológia
E. Schmidtová - nemecký jazyk 
J. Zaic - slovenský jazyk, francúzsky jazyk
V. Studenčan - telesná výchova, ruský jazyk
D. Laudová - nemecký jazyk
V. Pástor - zemepis, dejepis
J. Smik - chémia, biológia
M. Milanová - zemepis, dejepis
PhDr. E. Chrustičová - slovenský jazyk, latinský jazyk
RNDr. E. Dušová - chémia, biológia
RNDr. K. Grünmannová - matematika, fyzika
RNDr. E. Molčan - matematika, fyzika
Š. Obyšovský - matematika, fyzika
M. Ščerbák - matematika, fyzika

Riaditelia na Gymnáziu Poštová 9 v Košiciach
(od roku 1966 Šmeralova, neskôr Pivovarská a teraz Poštová)

PhDr. Juraj Miko - 1966 - 1978 (portrét)
Michal Smilnický - 1978 - 1990 (portrét)
Štefan Obyšovský - 1990 - 1994 (portrét)
PhDr. Ján Tej - 1997 - 1999 (portrét)
RNDr. Marián Ružička - 1994 - 1997, 1999 - 2014 (portrét)
Mgr. Otto Révész - 2014 - doteraz