Prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021

 • Prijímacie konanie sa uskutoční v súlade s § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 29 a § 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 29. apríla 2020.
 • Vzhľadom na mimoriadne prerušenie vyučovania v školách minister školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodnutím zo dňa 29. apríla 2020 určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách takto: (úplné znenie rozhodnutia so sprievodnou dokumentáciou nájdete tu: https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/.)
  • Riaditeľ strednej školy do 7. mája 2020 zverejní upravené kritériá prijímacieho konania (kliknite) na študijné odbory podľa profilácie školy.
  • Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.
  • Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 10.apríla 2020 podal najviac dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.
  • Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 15. mája 2020 podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy, ak nepodal prihlášky  podľa predošlého bodu.
  • Riaditeľ základnej školy do 19. mája 2020 odošle prihlášky na vzdelávanie na príslušnú strednú školu. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.
  • Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania, zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania, doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
  • Riaditeľ strednej školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.
  • Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.