Prijímacie konanie pre školský rok 2025/2026

V školskom roku 2025/2026 otvoríme 5 tried prvého ročníka.

Cieľom prijímacieho konania je prijať uchádzačov s najlepšími predpokladmi pre  úspešné zvládnutie gymnaziálneho štúdia.
Prijímacie konanie je organizované v súlade s § 62 až § 71 a §161m zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
Viac info...

Predpoklady prijatia 

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) školského zákona a splnil podmienky prijímacieho konania.

Podávanie prihlášok
 • Zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2025.
 • EDUID školy: 100014722
 • Názov strednej školy: Gymnázium, Poštová 9, Košice
 • Kód študijného - učebného odboru: 7902 J 00
 • Názov študijného odboru - učebného odboru:
  • gymnázium – MAT, pre triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky alebo
  • gymnázium – ANJ, pre triedu s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka alebo
  • gymnázium – PRV, pre triedu s rozšíreným vyučovaním prírodných vied alebo 
  • gymnázium, pre triedu so všeobecným zameraním. 
 • V prípade elektronicky podávanej prihlášky v systéme EduPage záujem o štúdium v triede s rozšíreným vyučovaním uveďte v časti Poznámky, doplňujúce informácie alebo oznámte mailom zaslaným na skola@gympos.sk.
 • Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje. Ak to nie je možné, k prihláške na vzdelávanie sa pripoja vysvedčenia zo základnej školy alebo ich osvedčené kópie.
 • Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania.
 • Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky.
 • Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza.

Škola prijíma žiakov na štúdium do 1. ročníka štvorročného štúdia na základe: Rozhodovanie o prijatí sa uskutočňuje podľa § 67 školského zákona.

Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2024/2025 sa uskutočnia
 • v prvom termíne 30. apríla 2025,
 • v druhom termíne 5. mája 2025.