Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022

V školskom roku 2021/2022 otvoríme 5 tried prvého ročníka so 135 žiakmi.

Cieľom prijímacieho konania je prijať uchádzačov s najlepšími predpokladmi pre  úspešné zvládnutie gymnaziálneho štúdia.
Prijímacie konanie je organizované v súlade s § 62 až § 71 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
Viac info...

Predpoklady prijatia 

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania.

Škola prijíma žiakov na štúdium do 1. ročníka štvorročného štúdia na základe:
  • jednotných kritérií na úspešné vykonanie skúšky a ostatných podmienok prijatia na štúdium, ktoré riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy zverejní najneskôr 26. február 2021,
  • prijímacej skúšky (§ 66 zákona č. 245/2008).
Rozhodovanie o prijatí sa uskutočňuje podľa § 67 zákona č. 245/2008.

Uchádzači so zdravotným znevýhodnením môžu vykonať prijímaciu skúšku s upravenými podmienkami na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a odporúčania od špeciálneho pedagóga zo špeciálnopedagogického vyšetrenia k úprave prijímacej skúšky. Žiadosť spolu so správou špeciálneho pedagóga je potrebné doručiť vedeniu školy do termínu podania prihlášky. 

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia
a) v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.