Prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023

V školskom roku 2022/2023 otvoríme 4 triedy prvého ročníka so 121 žiakmi.

Cieľom prijímacieho konania je prijať uchádzačov s najlepšími predpokladmi pre  úspešné zvládnutie gymnaziálneho štúdia.
Prijímacie konanie je organizované v súlade s § 62 až § 71 a §161m zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
Viac info...

Predpoklady prijatia 

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) školského zákona a splnil podmienky prijímacieho konania.

Podávanie prihlášok
  • Zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2022.
  • Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje. Ak to nie je možné, k prihláške na vzdelávanie sa pripoja vysvedčenia zo základnej školy alebo ich osvedčené kópie.
  • Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania.
  • Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky.
  • Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza.

Škola prijíma žiakov na štúdium do 1. ročníka štvorročného štúdia na základe:
  • jednotných kritérií na úspešné vykonanie skúšky a ostatných podmienok prijatia na štúdium, ktoré riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy zverejní najneskôr 28. februára 2022 (§ 65 a § 161m školského zákona),
  • prijímacej skúšky (§ 66 školského zákona).
Rozhodovanie o prijatí sa uskutočňuje podľa § 67 školského zákona.

Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2022/2023 sa uskutočnia
  • v prvom termíne 2. mája 2022 alebo 3. mája 2022,
  • v druhom termíne 9. mája 2022 alebo 10. mája 2022.