GYMPOS - moderná cesta k úspechu

Dopytovo orientovaný projekt


Označenie GYMPOS sa už nenachádza iba v adrese webovej stránky našej školy, ale od 3. marca 2014 sa  stalo aj súčasťou názvu projektu. GYMPOS  - moderná cesta k úspechu je cesta, ktorou sa naše gymnázium rozhodlo kráčať v nasledujúcich dvoch rokoch aj za pomoci Európskeho sociálneho fondu s cieľom vytvoriť „Moderný systém vzdelávania“ zodpovedajúci našim skutočným možnostiam a potrebám súčasnosti.

Erudovaní pedagogickí zamestnanci našej školy sa vo svojej činnosti predovšetkým zamerajú na odborné aktivity smerujúce k tvorbe a inovácii učebných textov, učebných materiálov a didaktických prostriedkov spolu s inováciou obsahu vzdelávania v zmysle Školského vzdelávacieho programu a jeho implementáciou do vyučovacieho procesu. V neposlednom rade sa však budú venovať aj svojmu ďalšiemu vzdelávaniu s cieľom získania certifikátu.

Pre žiakov strednej školy projektové zameranie zabezpečí súlad s potrebami ďalšieho pôsobenia absolventov vo vyšších stupňoch vzdelávacieho systému na vysokých školách ako aj súlad s  potrebami trhu práce, smeruje predovšetkým k príprave absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti.