Vzdelávania

V rámci aktivity č. 2.1: "Ďalšie vzdelávanie a podpora rozvoja pedagogických zamestnancov s cieľom získania certifikátu" sa budú postupne realizovať tieto vzdelávania:
 1. Využitie školského informačného systému vo výchovno-vzdelávacom procese
 2. Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT
 3. Práca s Microsoft Office Word
 4. Práca s modernou didaktickou technikou a tvorba multimediálnych materiálov
 5. Práca s grafikou a vytváranie interaktívnych výučbových materiálov
 6. E-learningové vzdelávacie systémy


Využitie školského informačného systému vo výchovno-vzdelávacom procese

Školenie sa realizovalo v mesiacoch október a november a zúčastnilo sa ho dvadsaťosem učiteľov.
Obsah školenia:
 • Užívateľské prostredie školského informačného systému
 • Konfigurácia školského informačného systému
 • Spracovanie pedagogickej agendy  v informačnom systéme školy
 • Generovanie a aktualizácia www stránky školy a učiteľa
 • Internetová žiacka knižka
 • Tlač vysvedčení a úprava tlačových zostáv
 • Tvorba záverečnej správy
 • Možnosti ŠIS ako multimediálnej podpory výchovnovzdelávacieho procesu
 

Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT

Školenie sa  realizovalo v mesiacoch október až január a zúčastnilo sa ho trinásť učiteľov.
Obsah školenia:
 • Modul 1 – Základná digitálna gramotnosť učiteľa
 • Modul 2 – Digitálne technológie vo vzdelávaní, Moderná didaktická technika v práci učiteľa
 • Modul 3 – Premeny školy, premeny triedy a premeny môjho predmetu
 

Práca s Microsoft Office Word

Školenie sa realizovalo v čase od 20. septembra do 30. septembra a zúčastnilo sa ho šesť učiteľov.
Obsah školenia:
 • Vytváranie dokumentu
 • Formátovanie dokumentu
 • Práca s tabuľkami a grafickými objektami
 • Hromadná korešpondencia
 • Príprava výstupov
 

Práca s modernou didaktickou technikou a tvorba multimediálnych materiálov

Školenie sa realizovalo prvé dva septembrové týždne a zúčastnilo sa ho šesť učiteľov.
Obsah školenia:
 • Digitálne technológie a ich využitie v edukačnom procese
 • Zobrazovanie digitálnych informácií
 • Záznam a spracovanie digitálneho obrazu
 • Záznam a spracovanie digitálneho zvuku
 • Záznam a spracovanie digitálneho videa
 • Interaktívny didaktický systém 
 

Práca s grafikou a vytváranie interaktívnych výučbových materiálov

Školenie sa realizovalo prvé dva septembrové týždne a zúčastnilo sa ho sedemnásť učiteľov.
Obsah školenia:
 • Práca v rastrovom grafickom editore GIMP
 • Práca vo vektorovom grafickom editore INKSCAPE

E-learningové vzdelávacie systémy
Školenie sa realizovalo v mesiacoch november až január a zúčastnilo sa ho sedem učiteľov.
Obsah školenia:
 • Úvod do e-learningu
 • Prostredie systému Moodle
 • Práca na úrovni študenta
 • Práca na úrovni učiteľa
 • Práca na úrovni tvorcu kurzov
 • Práca na úrovni administrátora