V školskom roku 2023/2024 pracuje predmetová komisia SJL v zložení:

D. Čižmárová, učí SJL I.B, II.B, SEL
M. Jaroščáková, učí SJL I.C
D. Kažimírová, učí JL III.A, I.D
A. Petrek, učí SJL I. A, II.A, III.B, III.E, SEL SSJ, VPK SJL
J. Petreková, učí SJL II.D, II..D, IV.A, IV.C, IV.D
M. Radačiová, učí SJL III.C

Ciele PK:
 
  1. Zvýšenú pozornosť naďalej venovať vyučovaniu vo všetkých ročníkoch podľa  školského vzdelávacieho programu a na prípravu žiakov 4. ročníka na maturitnú skúšku.
  2. Postupne rozvíjať schopnosti žiakov vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení sa rôzne zdroje informácii, podporovať ich v osvojovaní si metódy individuálneho štúdia  a v samostatnej práci s informáciami.
  3. Činnosť PK zamerať na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov, na identifikovanie silných a slabých stránok výchovnovzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov, vzájomnú pomoc a výmenu skúseností.
  4. Využívať rôznorodé metódy, formy a primerané diagnostické nástroje evalvácie žiakov pri posudzovaní ich napredovania, pri prevencii ich zlyhávania, identifikácii špecifikovania ich učenia sa, spolupracovať so školskou psychologičkou a výchovnou poradkyňou.
  5. Orientovať výchovno-vzdelávaciu činnosť všetkých pedagogických zamestnancov na rozvíjanie čitateľských kompetencií žiakov, ktoré sú predpokladom pre porozumenie významu textu, pre výber kľúčových informácií a ich posudzovanie a vyvodzovanie logických záverov.
  6. Začleniť premyslenú koncepciu rozvoja čitateľskej gramotnosti, ktorá je výsledkom tvorivej súčinnosti pedagogických zamestnancov školy a prostredníctvom všetkých ju systematicky realizovať vo výchovno-vzdelávacom procese. 
  7. Zapájať žiakov do predmetovej olympiády, súťaží organizovaných MŠ SR a iných súťaží, besied, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení exkurzií.
  8. Priebežne neformálne využívať výchovné ciele v oblasti environmentálnej výchovy, ochrany ľudských práv, finančnej gramotnosti, problematike diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie, ciele v súlade s výchovou k rodičovstvu, vystríhaním žiakov pred nebezpečenstvom drog.