V školskom roku 2018/2019 pracuje predmetová komisia SJL v zložení:
  • Mgr. Dagmar Kažimírová, triedna učiteľka v II.D, vyučujúca SJL v II.D, II.E, III.C
  • PhDr. Judita Petreková, triedna učiteľka I.A, vyučujúca SJL v III.A, IV.C, I.A
  • Mgr. Mária Radačiová, triedna učiteľka v II.D, vyučujúca SJL v II.D, IV.D
  • PhDr. Daniela Štroncerová, triedna učiteľka v IV.C, vyučujúca SJL v II.A, II.C, III. B
  • PhDr. Anton Petrek, VPK SJL, triedny učiteľ v I.B, vyučujúci SJL v I.B, I.C, II.D, II.B, IV.B, IV.A, IV. ročník SEL

V svojej činnosti PK SJL vychádza z CIEĽOVÝCH POŽIADAVIEK Z PREDMETU SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA. Cieľové požiadavky sú vymedzenou časťou didaktického systému slovenského jazyka a literatúry (faktov, pojmov, vzťahov, zákonov, ako aj kognitívnych operácií a čitateľských, interpretačných a komunikačných zručností a návykov), ktorá je záväzná pre učiteľov všetkých stredných škôl, v ktorých sa štúdium ukončuje maturitou.

Cieľové požiadavky majú nielen normatívne určenie, ale aj regulatívnu funkciu pri organizovaní a riadení výchovno-vzdelávacieho procesu a kontrole jeho výsledkov. Ich poslaním je ovplyvniť najmä rozvoj kľúčových zručností žiakov, prispieť k zvýšeniu ich samostatnosti, zlepšeniu ich tvorivosti, schopnosti zaujímať postoje a obhajovať ich. Sú reálne dosiahnuteľné pre všetkých žiakov, a preto sa očakáva, že ich dosiahne čo najviac žiakov.

Aj to je jeden z dôvodov našej spokojnosti s dosahovanými výsledkami na maturitnej skúške zo Slovenského jazyka a literatúry, kde už niekoľko rokov po sebe patríme k najlepším školám v republike.