Predmetová komisia

Hodnotenie práce predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry za šk. rok 2016/2017

 

Zloženie predmetovej komisie SJL

PhDr. Anton Petrek, VPK
PhDr. Judita Petreková
PhDr. Daniela Štroncerová
Mgr. Mária Radačiová
Mgr. Dagmar Kažimírová


Počas uplynulého školského roka sme zamerali pozornosť najmä na prípravu žiakov 4. ročníka na maturitné skúšky. O správnosti nášho rozhodnutia nás presvedčili výsledky, ktoré žiaci dosiahli.
Na vyučovanie slovenského jazyka boli vo všetkých triedach vymedzené 2 hodiny, na vyučovanie literárnej a dramatickej výchovy jedna, resp. v niektorých triedach dve vyučovacie hodiny.
V treťom ročníku bol otvorený seminár zo slovenského jazyka a literatúry, vo štvrtom seminár z literatúry a seminár zo slovenského jazyka.
Jazyková časť predmetu sa zaoberala problematikou jazyka ako nástroja myslenia  a komunikácie medzi ľuďmi. Jazyk vníma ako potenciálny zdroj osobného a kultúrneho obohatenia človeka.
Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikačných a kognitívnych kompetencií považujeme za východisko kvalitnejších výsledkov celého školského systému a následnej schopnosti žiakov uplatniť sa na trhu práce a v súkromnom živote.
Do popredia sa vo vyučovaní jazyka dostali analýza a interpretácia textov/prejavov a tvorba vlastných textov/prejavov, ktoré boli adekvátne konkrétnej komunikačnej situácii.
Analýza a interpretácia jazykových prejavov poskytli žiakom priestor na sebauvedomenie, žiaci objavovali a následne prejavili pozitívny vzťah k sebe a iným, nadobudli primeranú sebadôveru, schopnosť dokázať hodnotiť svoje prednosti i nedostatky, dokázali vyjadrovať svoje pocity a hodnotiť svoj vlastný citový stav, dokázali hodnotiť svoje správanie a jeho dôsledky.
Cieľom jazykového vyučovania bolo, aby si žiaci uvedomovali jazykovú  a kultúrnu pestrosť   v rámci Európy a sveta, v rámci jednotlivých sociálnych prostredí. Cez pochopenie významu jazyka pre národnú kultúru dospeli k chápaniu odlišností, tolerancii a orientácii v multikultúrnom prostredí.
Komunikačná gramotnosť sa má však cieľavedome budovať a rozvíjať vo všetkých vyučovacích predmetoch s ohľadom na ich špecifické potreby.
Zmena didaktickej koncepcie vyučovania materinského jazyka sa odzrkadlíla v:
- sústave vzdelávacích cieľov,
- obsahovom usporiadaní predmetu,
- realizačnej rovine vzdelávania.
Zmena v sústave vzdelávacích cieľov úzko súvisí s novou štrukturáciou všeobecných cieľov vzdelávania, ktoré sa orientujú na kompetenčno-pojmový model výchovy a vzdelávania. Jazyková a slohová časť predmetu rozvíjala predovšetkým interaktívne využívanie komunikačných nástrojov. Veľa tém ale slúžilo aj na rozvoj sociálnej interakcie v rámci heterogénnych skupín a formovania autonómneho správania.
V obsahovom usporiadaní predmetu sa do popredia dostali komunikačné spôsobilosti a zároveň sa pre žiakov didakticky dotváral relatívne ucelený systém jazyka. Faktograficky presýtený obsah sa zredukoval v prospech aktivít žiakov, ktorí majú v čo najväčšom rozsahu interpretačno-hodnotiacim spôsobom pracovať s jazykovými komunikátmi. Najväčší akcent sa pritom kládol na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať ap.
Realizačná rovina vzdelávania sa priklonila ku konštruktivistickému prístupu k učeniu. Znamená to, že riešením úloh žiak sám prichádzal na základe usmerňovaného zážitkového vyučovania na nové poznatky, ktoré vyučujúci systematizovali a zovšeobecňovali. Naďalej je potrebné veľkú pozornosť venovať získavaniu komplexných kompetencií, napr. dotvárať schopnosť žiakov interpretovať rôzne druhy súvislých aj nesúvislých textov (je nutná spolupráca aj s inými vyučovacími predmetmi, ktoré budú rozvíjať ďalšie stratégie čítania       s porozumením orientované na texty špecifické pre dané predmety). Veľký dôraz sa musí položiť na vlastnú produkciu ústnych aj písaných prejavov samotnými žiakmi.
Do učebných osnov sme včlenili aj vzdelávacie výkonové štandardy. Pri výkonovom štandarde sme vychádzali z optimálneho výkonu žiaka
V literárnej a dramatickej zložke sme učivo koncipovali ako rozvíjanie žiackych čitateľských a interpretačných zručností, čo bolo spojené s osvojovaním si základných teoretických poznatkov o literárnom umení, resp. skvalitňovaním kognitívnych funkcií a esteticko-emocionálnych potenciálov žiakov. Poznatky do svojich vedomostí konštruoval žiak sám na základe podnetov, ktoré mu pripravili vyučujúci. Dialo sa to v pracovných skupinách, čo viedlo k rozvíjaniu sociálnych väzieb a k rozvoju schopností kooperácie.
Získané zručnosti mali žiaci možnosť otestovať si na vlastnej tvorbe literárnych textov.
Z edukačných cieľov sa žiaci zameriavali na kognitívne, komunikačné, interpersonálne a intrapersonálne kompetencie.
Vo vzájomnom dialógu medzi učiteľom a žiakom vyjadrovali vlastné postoje ústnym podaním, ale mali dostatok priestoru a možností na formulovanie svojich myšlienok aj v preberaných slohových útvaroch na hodinách slovenského jazyka a pri interpretácii literárnych diel na hodinách literatúry. Vyjadrovali svoje postoje  k environmentálnym problémom, nebezpečenstvu, ktoré so sebou prinášajú drogy, k výchove  a rodičovstvu.
Vyučujúci dbali na úlohy súvisiace so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, s predchádzaním všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu v súlade s Chartou ľudských práv a slobôd. Na hodinách literatúry bola východiskom práca     s literárnym textom, kládli sme dôraz na čítanie s porozumením, žiaci sa naučili robiť analýzu diela, stali sa schopnými vnímať   a odhaľovať viaceré roviny a plány literárneho diela.
K humanizácii a vzájomnému zblíženiu žiaka a učiteľa sa vhodne využila aj literárna exkurzia, vedenie debatného krúžku a skutočnosť, že mnohí vyučujúci SJ sú triednymi učiteľmi a PhDr. A. Petrek má na starosti styk s kultúrnymi inštitúciami. V úsilí zlepšiť písomný prejav žiakov sa venovala pozornosť praktickým činnostiam a ich využívaniu v praxi.
Učitelia medzi sebou pravidelne uskutočňovali vzájomné konzultácie s cieľom zvyšovať efektivitu vyučovania žiakov. V tomto trende je potrebné pokračovať aj naďalej (zodpovední všetci vyučujúci SJL).