Napísali o nás

Košice 26. marec 2010

Národný inštitút slovenského jazyka a literatúry Matice slovenskej /NISJaL MS/ uskutočnil v piatok v rámci matičných cyklov NISJaL MS „Matiční spisovatelia v slovenskej literatúre“ prednášky s besedous významnou matičnou osobnosťou – spisovateľom Prof. PhDr. Imrichom Sedlákom, CSc. Profesora Sedláka dlho očakávali  stredoškoláci na Gymnáziách Poštová 9 v Košiciach. Túto matičnú osobnosť privítal RNDr. Marián Ružička.

Natešení gymnazisti si vypočuli zaujímavé rozprávanie o bohatom literárnom živote spisovateľa Sedláka, ale aj  rozprávanie o jeho poslednom  literárnom skvoste, ktorý spracoval za pomoci desiatich univerzitných osobností v desiatich kapitolách. Sú to  dva diely  pod názvom „Dejiny slovenskej literatúry“. Študentov zaujalo rozprávanie tohto skvelého východniara o dielach, ktoré  sám napísal . Sú to:  Strieborný vek, V čierťažiach búrok  a Svitanie na východe. Vzhľadom na skutočnosti, že tieto knihy sa rýchlo vypredali, pripravuje  sa trilógia týchto troch kníh pod názvom –„Východné Slovensko v letokruhoch národa“, ktorá by mala byť  vydaná vo Vydavateľstve MS v roku 2011.


Košice 1. marec 2010

Na  Gymnáziu Poštová 9  v Košiciach  usporiadal  v pondelok Národný Inštitút slovenského jazyka a literatúry Matice slovenskej /NISJaL MS/, v spolupráci  s touto školou slávnostnú akadémiu k velikánovi slov. národa, matičnému spisovateľovi, tajomníkovi MS, ako aj jej správcovi a zakladateľovi zahraničnej MS J. C. Hronskému, ktorú perfektne v spolupráci s NISJaL MS  pripravila  profesorka  slovenského jazyka a dejepisu    PhDr. Judita Petreková so svojimi študentkami. A bolo to pripravené na vysokej úrovni, a svojou kvalitou to prevýšilo všetky slávnostné akadémie na základných a stredných školách nielen v Košiciach, ale aj v okrese Košice – okolie.     

Po slávnostnom úvode na ktorom nechýbal riaditeľ gymnázia RNDr. Marián Ružička, zarecitovala  pasáže z knihy JOZEF MAK, študentka gymnázia  Barbora Guľová. Potom sa začalo  pásmo  o živote a diele Jozefa Cígera Hronského  v podaní študentiek tejto školy  Márie Jančuškovej, Petry Derenčényiovej a samotnej pani profesorky slovenského jazyka a dejepisu  Mgr. Judity Peterkovej.

V závere  slávnostnej akadémie ešte  vystúpil  zástupca NISJaL MS a splnomocnenec MS pre Košice – EHMK 2013 Ing.  František Mrva s  referátom „ J. C. Hronský – zakladateľ zahraničnej MS“. V rámci tejto  slávnostnej akadémie boli  Františkom Mrvom z NISJaL MS,  odmenení farebnými diplomami MS viacerí  študenti školy, ktorí  slávnostnú  akadémiu pripravovali. Hodnotnými knižnými publikáciami  z vydavateľstva MS  bola odmenená  aj  spoluorganizátorka  slávnostnej akadémie  PhDr. Judita Petreková.


Ako konštatovali na záver všetci, takéto podujatia národného charakteru by sa mali organizovať na školách čo najčastejšie. A  je chvályhodné, že to na tomto gymnáziu pripravili s veľkým srdcom. A nebola to prvá matičná akcia. Bol tu  už Matičný deň s kvízom o histórii MS, ale aj v rámci matičného cyklu  „Matiční spisovatelia v slovenskej literatúre“, tu zavítal súčasný prvý podpredseda MS a riaditeľ NISJaL MS  PaedDr. Miroslav Bielik,  ktorý rozprávaním  o svojom   matičnom a  spisovateľskom   živote zaujal študentov tejto školy. V rámci akcií NISJaL MS  na tejto škole bol aj v rámci matičného cyklu „Stretnutie osobností“ dekan FF UPJŠ v Košiciach a významný literárny vedec Prof. PhDr. Ján Gbúr,CSc a dňa 26. marca tu zavítajú na matičnú akciu NISJaL MS Prof. Imrich Sedlák, Prof. Zuzana Stanislavová a spomínaný dekan FF UPJŠ.

F.M.

Premiérový Matičný deň na  Gymnáziu Poštová 9  v Košiciach 
Gymnazistov veľmi zaujal  literárny život spisovateľa Jesenského.

Košice 23. február 2010

V utorok  študentom z Gymnázia na Poštovej 9 v Košiciach  Národný Inštitút slov. jazyka a literatúry Matice slovenskej /NISJaL MS/   usporiadal dve významné matičné podujatia. Zástupcu NISJaL MS  F. Mrvu a spisovateľa a zároveň predsedu MO MS v Čani Imricha Jesenského privítal na úvod riaditeľ školy RNDr. Marián Ružička.

Túto významnú školu navštevovali také osobnosti  SR, ako – strýko pána spisovateľa Jesenského Prof. Ing. Ján Šándor,DrSc, veľký národovec a významný slov. vedec Prof. Emanuel Böhm, bývalý predseda ÚS SR Prof. JUDr. Ján Mazák, PhD, spisovatelia Mons. Jozef Tóth a Vincent Petrík, alebo umelecká šéfka divadla A. Bagara v Nitre – herečka  Eva Pavlíková a mnoho iných významných osobností.

V úvode Matičného dňa vystúpil  František Mrva  so slávnostnými  referátmi  o živote a diele Jozefa Cígera Hronského a v druhom referáte hovoril o 50. výročí založenia  zahraničnej MS, ktorú práve  založil velikán slovenského národa, tajomník a správca MS, ale aj významný slovenský spisovateľ J. C. Hronský.

V druhej časti Matičného dňa sa v tejto škole uskutočnila v rámci matičných podujatí  NISJaL MS pod názvom „Matiční spisovatelia v slovenskej literatúre“  prednáška  matičného spisovateľa Imricha Jesenského. Tento veľký národovec a srdcom veľký matičiar napísal už 12 knižných publikácií a trinásta kniha uzrela  svetlo sveta 28. augusta 2009 pod názvom „Srdce stromov“. Tento skromný človek, ktorý je držiteľom viacerých matičných a slovenských vyznamenaní za literatúru bol aj naposledy  vyznamenaný v Trnave  Trnavským samosprávnym krajom, Spolkom sv. Vojtecha a Slovenským učeným tovarišstvom 2. cenou v próze.

Natešeným  gymnazistom  v úvode porozprával o významnom postavení MS aj v súčasnej  uponáhľanej dobe a následne pohovoril o svoje literárnej činnosti, s tým že  stredoškolákom  porozprával o každom svojom napísanom diele. A veru otázky od erudovaných gymnazistov nemali konca kraja.  

Na záver odmenil  zástupca NISJaL MS F . Mrva študentov školy ale aj profesorov, ktorí sa podieľali na zdarnom priebehu Matičného dňa   farebnými diplomami MS.

Ako konštatoval riaditeľ školy, ale aj  všetci zúčastnení pedagógovia, že takéto akcie národného charakteru sú veľmi dôležité pri prehlbovaní vedomostí študentov  stredných škôl a gymnázií  v oblastiach slovenskej národnej kultúry.
Študenti  tejto školy sa s celým pedagogickým zborom tešia na ďalšie stretnutie  s košickým matičiarom  z  NISJaL MS,  ktorý túto školu   navštívi, už za niekoľko dní keď sa tu dňa 1. marca  2010 uskutoční slávnostná akadémia k velikánovi slovenského národa, matičnému dejateľovi Jozefovi Cígerovi Hronskému.

M.F.


Literárny vedec a dekan Filozofickej fakulty /FF/ UPJŠ v Košiciach medzi gymnazistami na  Poštovej 9  v Košiciach  
Hviezdoslav v podaní Prof. Jána Gbúra zaujal  košických gymnazistov. 

Košice 24. november 2009

Národný Inštitút slovenského jazyka a literatúry Matice  slovenskej  / NISJaL MS/ usporiadal na Gymnáziu na Poštovej  9 v Košiciach významnú matičnú akciu. V rámci matičného cyklu „Stretnutie osobností “ prijal pozvanie Františka Mrvu z NISJaL MS    medzi pedagogický zbor učiteľov a gymnazistov,  literárny vedec a súčasný dekan FF UPJŠ Prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. Tento matičný cyklus bol venovaný velikánovi  slovenskej literatúry a  slovenského národného  a literárneho života Pavlovi Országovi Hviezdoslavovi  k jeho 160. výročiu narodenia.

A kto by mohol hovoriť o tomto velikánovi viac, ako súčasný dekan FF UPJŠ, ktorý napísal o tomto velikánovi najviac monografií a   profesorom bol menovaný práve na základe vedeckého výskumu  diela  P. O. Hviezdoslava. Spomenieme len niektoré jeho literárne diela. V roku 2006  je to P. O. Hviezdoslav – Básnické dielo, Dejiny slovenskej literatúry od Prof. Imricha  Sedláka s kolektívom, kde mu patrí kapitola - “ Realizmus a symbolizmus“, ako aj jeho posledné dielo „Hviezdoslav – Dramatická tvorba“.

Dekana FF UPJŠ v Košiciach, spolu so zástupcom NISJaL MS a splnomocnencom MS pre Košice – EHMK 2013  Ing. Františkom Mrvom prijal na gymnáziu riaditeľ školy RNDr. Marián Ružička. Následne riaditeľ Gymnázia Poštová 9 a František Mrva odovzdali dekanovi a ocenenia NISJaL MS a ocenenia školy.

Na dekana FF UPJŠ už  čakali  dve triedy študentov  gymnázia, aj so svojimi profesormi, ktorých na učiteľskú dráhu pripravoval práve pán dekan FF UPJŠ Prof. Gbúr.  Jeho pôsobivé rozprávanie o živote a diele P. O. Hviezdoslava ich doslova  učarovalo. Na prednáške bolo ticho ako v kostole. Pán dekan   v prednáške   spomenul aj pôsobenie tohto velikána v našej najstaršej  kultúrnej a národnej ustanovizni na Slovensku  – Matici slovenskej. Potom nasledovala beseda, kde študentov zaujímalo všetko zo života tohto veľkého slovenského spisovateľa.

Prednáška o  Hviezdoslavovi zaujala  gymnazistov z Poštovej  natoľko, že nestačili takmer dve vyučovacie hodiny na jeho  excelentný prejav a následné odpovedanie na otázky zapálených študentov. Prof. Ján  Gbúr pripravil pre študentov otázky  zo života P. O. Hviezdoslava. Tí, ktorí odpovedali správne vyhrali od vzácneho hosťa veľkú čokoládu, aj s jeho najnovšou knihou o velikánovi P. O. Hviezdoslavovi.

Ako konštatovalo vedenie školy, ale aj študenti tohto gymnázia v Košiciach, takéto stretnutia s osobnosťami  ktoré sa venujú slovenskej literatúre profesionálne sú veľmi potrebné. Všetci konštatovali, že veľmi radi privítajú tohto sympatického dekana   na svojej škole už v prvých mesiacoch roku 2010, keď im príde porozprávať o Filozofickej  fakulte UPJŠ v Košiciach, kde by viacerí chceli po ukončení stredoškolských štúdií práve študovať.
NISJaL MS  takúto akciu opäť zabezpečí k spokojnosti všetkých strán, tak ako to bolo dnes.