Aktuálne súťaže
ŠTATÚT celoslovenskej literárnej súťaže 1. ročník (2021)

  1. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže: Občianske združenie PREKROČ SVOJ TIEŇ www.prekrocsvojtien.sk/obcianske-zdruzenie-prekroc-svoj-tien/ (ďalej len „vyhlasovateľ“)
  2. Cieľová skupina: žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ a študenti stredných škôl.
  3.   Ciele projektu: 1. Poskytnúť mladým ľuďom jedinečnú príležitosť prezentovať svoje literárne schopnosti a zmerať si sily s rovesníkmi, ktorí majú rovnakú záľubu v literárnej tvorbe. 2. Motivovať k tvorivému písaniu a prispieť tak ku kultivácii mysle a ducha mládeže. 3. Ponúknuť príležitosť na kreatívne uchopenie jazyka so zapojením a rozvíjaním predstavivosti a obrazotvornosti. 4. Stimulovať pisateľské skúsenosti mladých autorov a tým prispieť k zlepšeniu ich vyjadrovacích schopností. 5. Primäť mládež k zmysluplnej aktivite a podnietiť jej tvorivosť v kontexte pisateľských stratégií, techník, postupov a metód, ktoré autora privádzajú k nasledovným aspektom: a. eliminovanie obáv z písania, b. získanie istoty a sebadôvery, c. sebapoznávanie, sebavyjadrovanie, sebarozvoj, d. počúvanie samého seba, vnímanie svojich pocitov, e. sebareflexia, f. kreatívne myslenie. IV. Vymedzenie žánra a témy súťažných príspevkov: 1. Žánrom 1. ročníka súťaže je bájka/denník/esej/intímna lyrika/poviedka/úvaha (konkrétny žáner sa vyberie na zasadnutí RR 18. septembra). 2. Téma: (určí sa na zasadnutí RR) napr.: Ako som prekonal strach, Ako som prekonal sám seba, Moja najťažšia/najväčšia životná skúsenosť, Môj doterajší najväčší životný úspech, Osoba, ktorú si najviac vážim a prečo... V. Súťažné podmienky: 1. Vyhlasovateľ zaradí do súťaže práce, ktoré budú v nasledovnej úprave: - formát: DOC alebo DOCX (MS Word) 2 - písmo: Times New Roman - veľkosť písma: 12 - riadkovanie 1,5 - bez pridanej medzery pred a za odsekom - odseky oddelené prázdnym riadkom - zarovnanie vľavo - bez odsadzovania od ľavej zvislice - text bez obrázkov a grafických prvkov 2. Príspevok písaný v slovenskom jazyku musí mať rozsah minimálne 3 NS, maximálne 6 NS (1 normostrana = 1800 znakov vrátane medzier) s tolerovaným presahom ± 200 znakov vrátane medzier. 3. Každá práca bude pomenovaná v záhlaví podľa nasledovného kľúča: Názov práce, meno a priezvisko autora. Názov súťažnej práce sa nemusí zhodovať s vyhlásenou témou. Hodnotiť sa bude aj originalita názvu, téma však musí byť reflektovaná v obsahu. 4. Jeden autor sa môže v danom ročníku uchádzať o účasť v súťaži s jedinou prácou. Ak bude škola posielať práce viacerých autorov, každú pošle v samostatnom súbore. 5. Autori nesmú prihlásené práce do vyhlásenia výsledkov súťaže nikde publikovať a práce nesmú byť ocenené v inej literárnej súťaži. 6. Pred odoslaním príspevku je potrebné vyplniť prihlasovací formulár na adrese: www.prekrocsvojtien.sk/prihlaska. 7. Súťažné práce budú odosielané na adresu: literarnasutaz@prekrocsvojtien.sk. VI. Základné ustanovenia: 1. Práce, ktoré nebudú spĺňať kritériá uvedené v odseku V. Súťažné podmienky, nebudú do súťaže zaradené. V prípade, ak sa dodatočne zistí, že autor práce porušil bod 5. súťažných podmienok, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyradiť ho zo súťaže ex post, prípadne mu odňať ocenenie. 2. Zaradenie príspevku do súťaže bude potvrdené emailom do 7 dní. Ak sa tak nestane, je potrebné kontaktovať riaditeľku vyhlasovateľa súťaže, Mgr. Lenku Jalilah, PhD. na t. č.: 0915/569 160. 3. Autor dáva zaslaním príspevku súhlas s jeho prípadným uverejnením v PDF zborníku súťaže a v internetovom časopise Prekroč svoj tieň, ISSN 264-6707 (ďalej len „časopis“). Vydavateľom časopisu je vyhlasovateľ súťaže. PDF zborník bude k dispozícii na stiahnutie na webe časopisu. 4. Články, ktoré sa umiestnia na 1., 2. a 3. mieste (ďalej len „víťazné články) budú publikované v časopise. Predtým prejdú profesionálnou jazykovou korektúrou. Autor dostane článok po korektúre na autorizáciu. 5. Autorom víťazných článkov bude ešte pred publikovaním ponúknutá možnosť poslať k svojmu textu ilustračnú fotografiu. Fotografia musí byť pôvodná a musí mať deklarovaného autora. Autorom fotografie môže byť samotný autor textu, prípadne ktokoľvek z jeho príbuzných, spolužiakov či priateľov. Odborná komisia zhodnotí fotografie z hľadiska relevantnosti k téme článku. Autor súťažného príspevku môže poslať maximálne tri fotografie. 6. Mená autorov víťazných článkov budú zaradené medzi interných a externých prispievateľov časopisu. To znamená, že budú natrvalo zobrazené na úvodnej stránke (pokiaľ samotný autor nepožiada o vymazanie článku z časopisu). 7. Autori víťazných článkov budú môcť v budúcnosti publikovať v časopise ďalšie svoje príspevky. Redakcia časopisu si vyhradzuje právo na recenzný posudok a v prípade kladného vyjadrenia recenzentov bude text postúpený na jazykovú korektúru a po autorizácii zverejnený.

8. Autor každého článku uverejneného v časopise dostane potvrdenie o publikačnej činnosti. Časopis je zaradený do archívu elektronických publikácií v národnom projekte dlhodobej ochrany digitálneho kultúrneho dedičstva „Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-born obsahu“, je zaradený do národnej databázy časopisov a je súčasťou celosvetovej databázy spravovanej medzinárodným centrom ISSN v Paríži. 9. Desať súťažných prác, ktoré budú odbornou komisiou vyhodnotené ako najlepšie, bude zverejnených v zborníku súťaže. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť počet článkov v zborníku. VII. Harmonogram súťaže: Vyhlásenie súťaže: 1. októbra 2021 Uzávierka súťaže: 1. decembra 2021 Vyhlásenie výsledkov súťaže: 7. marca 2022 VIII. Odborný garant súťaže: 1. Odborným garantom súťaže je Doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD. 2. Odborný garant ručí za odbornosť súťaže, jej priebeh a dodržanie všetkých bodov Štatútu súťaže. Menuje predsedu a členov odbornej komisie, posudzuje a schvaľuje jej postupy, hodnotenia súťažných príspevkov a výsledky súťaže. IX. Odborná komisia: Súťažné práce 1. ročníka bude hodnotiť odborná komisia v nasledovnom zložení: Predsedníčka komisie: Mgr. ANDREA JURČOVÁ zástupkyňa šéfredaktorky časopisu, jazyková redaktorka a korektorka Členovia komisie: Mgr. JANA BARTAL, PhD. redaktorka, pedagogička Bc. CHRISTOPHER DANIS redaktor Mgr. LENKA JALILAH, PhD. riaditeľka Občianskeho združenia Prekroč svoj tieň, šéfredaktorka časopisu MILAN ŠTEFÁNIK fotograf Mgr. VERONIKA POLÁKOVÁ, PhD. redaktorka X. Hodnotenie prác a ocenenie víťazov 1. Predsedníčka a členovia komisie hodnotia súťažné práce v zmysle nasledovných kritérií: - formálna stránka z hľadiska dodržania súťažných podmienok uvedených v odseku V. Súťažné podmienky, - jazyková a štylistická úroveň textu, - úroveň a relevantnosť spracovania zadanej témy, - štruktúrovanie práce, - logické usporiadanie a nadväznosť jednotlivých častí, - správnosť analytických, syntetických a iných myšlienkových postupov, - správnosť a vhodnosť používaných pojmov a schopnosť formulovania konklúzií.
2. Na základe kritérií uvedených v bode 1. odseku X. prideľujú členovia komisie jednotlivým súťažným prácam body od 1 do 10, pričom 10 bodov predstavuje najvyššie hodnotenie. XI. Záverečné ustanovenia 1. Tento štatút, ako aj akékoľvek jeho prípadné zmeny a doplnenia, nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia riaditeľkou Občianskeho združenia Prekroč svoj tieň, ktoré je vyhlasovateľom a organizátorom súťaže. 2. Platné znenie štatútu bude zverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa: www.prekrocsvojtien.sk. 3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž odvolať, prerušiť, odložiť alebo ukončiť bez vyhlásenia výhercov alebo odovzdania cien. 4. Vyhlasovateľ nezodpovedá za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej používaním. 5. Na výhru nevzniká právny nárok vymáhateľný súdnou cestou. 6. Autor zaslanej súťažnej práce poskytuje vyhlasovateľovi svojou dobrovoľnou účasťou v súťaži súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, email, telefónne číslo a adresa, za účelom zverejnenia (zverejnené bude len meno a mesto/škola ocenených súťažiacich) a doručenia/odovzdania výhry. Autor môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. 7. Dobrovoľný súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov zmienený v bode 6. odseku XI. Záverečné ustanovenia sa udeľuje vyhlasovateľovi súťaže v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní́osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 8. Autor ocenenej súťažnej práce udeľuje vyhlasovateľovi súťaže súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne a obrazových snímok a záznamov vyhotovených vyhlasovateľom v súvislosti so súťažou. Ide najmä o zverejnenie podobizne a fotografií na internetovej stránke vyhlasovateľa a sociálnych sieťach. Tento súhlas sa udeľuje v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka a je udelený bez vecného, územného a časového obmedzenia. Autor súťažnej práce ho môže kedykoľvek odvolať. 9. Svojou účasťou v súťaži autor zaslanej súťažnej práce potvrdzuje, že sú mu známe jeho práva podľa vyššie citovaných zákonov a nariadení. 10. Účasťou v súťaži vyjadruje každý autor súťažnej práce svoj súhlas s pravidlami súťaže uvedenými v tomto štatúte. Zároveň potvrdzuje, že bol s týmto štatútom oboznámený. Vo Veľkom Záluží, 1. 9. 2021 Mgr. Lenka Jalilah, PhD. riaditeľka

VIA LITERA 2021

Kto sa môže zúčastniť:                               ▪  Študent strednej školy
▪  Študent 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií


Témy, poézia a próza:                                  KULTeen
    Kultúra a umenie v živote mladého človeka

Adresa pre doručenie:                                ▪  sutazekniznica@gmail.com

Termín vyhlásenia:                                     ▪  6. september 2021

Termín doručenia súťažných prác:           ▪  najneskôr do 31. októbra 2021
                                                                       ▪  v elektronickej podobe

Povinné údaje na 1. str. prác:                     ▪  Meno a priezvisko ▪  Názov témy  ▪  Trieda                                                                                                          ▪  Názov školy               ▪  Meno pedagóga

Formálna úprava súťažných prác:            ▪  Formát strany: A4 (297x210 mm)
                                                                       ▪  Okraje textu: normálne, t.j. 2,5 cm zhora;
                                                                       ▪  2,5 cm zdola; 2,5 cm zľava; 2,5 cm sprava
                                                                       ▪  Riadkovanie: 1,5 
                                                                       ▪  Veľkosť písma: 12 bodov, typ Times New Roman

Rozsah súťažných prác (próza, poézia):   ▪  maximálne 4 normostrany A4 

Vyhlásenie výsledkov:                                 ▪  December 2021

Porota: 
▪  Jozefa Poláková bývalá riaditeľka odboru pre Vonkajšie vzťahy VSŽ, spoluzakladateľka Rotary Klubu Košice, prvá prezidentka v Dištrikte 2240, prvá asistentka Dištriktného Guvernéra (DG), prvá guvernérka v D2240 v Strednej Európe
▪  Jana Tesserová, dlhoročná pedagogička, bývala riaditeľka Gymnázia Šrobárova, k
urátorka Galérie Ľudovíta Felda, osobnosť známa ako šíriteľka povedomia o holokauste ako potomok prvej generácie 

▪  Ľuba Blaškovičová, filmová a divadelná herečka, dramaturgička, režisérka, členka činohry Štátneho divadla Košice, manželka herca a režiséra Petra Raševa.

Odborná porota udelí cenu Petra Raševa:                       1. – 3. miestu v poézii
                                                                                              ▪ 1. – 3. miestu v próze
Hlavné ceny (darčekové poukážky na nákup kníh)
poskytne spoluorganizátor súťaže Rotary Klub Košice:      ▪ 1. miesto 150,- €
                                                                                              ▪ 2. miesto 100,- €
                                                                                              ▪ 3. miesto   50,- €
Zaslaním e-mailu so súťažnou prácou dávate súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré
sa riadi nariadením GDPR a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje budú použité výhradne pre účely súťaže.
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.


viac informácií: www.kosicekmk.sk, www.rotarykosice.sk


                  KNIŽNICA PRE MLÁDEŽ MESTA KOŠICE
                              Kukučínova 2,  043 59 Košice
___________________________________________________________________________   Via Litera, od písmena k písaniu

Knižnica pre mládež mesta Košice a Rotary Klub Košice vyhlasujú literárnu súťaž o cenu Petra Raševa. Súťaž je určená študentom stredných škôl a druhého stupňa osemročných gymnázií a ponesie názov Via Litera.


Knižnica s dlhoročnými skúsenosťami v organizovaní literárnych súťaží pre mladších žiakov vstupuje do nového projektu.

Knižnica má so súťažami dlhoročné skúsenosti. „Konkrétne od roku 1995 každoročne vyhlasujeme súťaž Literárne Košice a za tie roky tých skúseností určite nie je málo,“ hovorí riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice Kamila Prextová. „Preto, iniciatívu zástupcov Rotary Klubu Košice, aby sme spoločne vyhlásili súťaž aj pre tých starších, pre študentov stredných škôl, sme prijali ako novú výzvu, ktoré my v knižnici nikdy neodmietame.“

Prečo Rotary klub Košice prišiel s iniciatívou vyhlásiť súťaž a prečo si za spoluorganizátora vybral práve Knižnicu pre mládež mesta Košice? Tieto otázky sme položili bývalej prezidentke Rotary klubu, Denise Sklenárovej. „Peter Rašev bol pre nás vždy dôležitou osobnosťou. Veľmi nám chýba a tak sme v posledných rokoch hľadali spôsob, ako si ho pripomenúť. Sme mesto kultúry, umenie je tu s nami dosť prítomné, preto myšlienka vymyslieť aktivitu ako spomienku na Peťa rezonovala pomerne často. Keď sme na našom klubovom stretnutí privítali Knižnicu pre mládež mesta Košice s prednáškou o jej činnosti v meste a počúvali o jej neuveriteľných aktivitách, okamžite nám napadlo ako si môžeme uctiť Peťa. Teraz, po mesiacoch príprav je na svete naša spoločná Via Litera.“
 
Via Litera bude prezentáciou názorov mladých na aktuálne dianie
Po spoločnej dohode organizátorov je na svete prvý ročník súťaže s názvom Via Litera a Kamila Prextová konkretizuje zámer: „Ide o súťaž, tak v poézii ako próze, ktorá má študentom poskytnúť možnosť poodhaliť svoje vnútro a prípadne odovzdať ďalej názory na aktuálne dianie na konkrétne témy. V niektorých prípadoch, okrem získania zaujímavých cien, sa nám možno podarí i naštartovať spisovateľskú kariéru.“ Aby súťaž získala svoju vážnosť, rozhodli sa ju vyhlasovatelia venovať považovanej košickej osobnosti, hercovi a režisérovi Petrovi Raševovi, známemu tiež z novembrového diania 1989 a fungovania hnutia Verejnosť proti násiliu.“ Prečo práve cena Petra Raševa? „Peter Rašev bol našim zakladajúcim členom, ktorý bol vždy nápomocný a aktívny od začiatku fungovania klubu,“ hovorí Denisa Sklenárová. „Okrem toho, že bol známa osobnosť, bol veľmi ľudský. Keď konferoval naše akcie, okrem svojho humoru, profesionality a noblesy tam vždy vsunul humanistický podtón, myšlienku za spravodlivosť a ľudskosť. Veríme, že touto súťažou si Petra Raševa budeme už takto každoročne pripomínať a to hneď v niekoľkých roliach. Ako výborného herca s nezabudnuteľným hlasom, ako zástupcu novembrovej revolúcie a samozrejme ako Rotariána.


Čo je potrebné o novej súťaži ešte vedieť
Téma prvého ročníka súťaže znie KULTeen, kultúra a umenie v živote mladého človeka.  Od súťažiacich sa očakáva v prácach odprezentovať vnímanie mladých na možnosti kultúry v Košiciach, čo ich láka a zaujíma, prípadne, čo v meste absentuje. Porota práce vyhodnotí  a udelí tri miesta v poézii a rovnako tri v próze. Autori víťazných prác získajú cenu Petra Raševa a k tomu motivačnú odmenu vo výške až do 150,- Eur. „Tá bude určená na nákup kníh, preto bude vo forme poukážok slovenského kníhkupectva. Okrem toho pripravujeme aj ďalšie nemenej zaujímavé prekvapenia, konkrétne v spolupráci so Štátnym divadlom Košice. Viac zatiaľ ale neprezradím, aby som zbytočne nepredbiehala“, hovorí trošku tajomne Denisa Sklenárová, aby študentov tak trošku motivovala k ešte väčšej účasti.“

Kto vyberie víťazov
Hodnotenia sa zhostí trojica porotcov. Jednou z nich je Jozefa Poláková, bývalá riaditeľka odboru pre Vonkajšie vzťahy VSŽ, spoluzakladateľka Rotary Klubu Košice, prvá prezidentka v Dištrikte 2240, prvá asistentka Dištriktného Guvernéra (DG), prvá guvernérka v D2240, dokonca v Strednej Európe a druhou, absolventom košickej „Šrobátrky“ dobre známa pedagogička a bývalá riaditeľka Gymnázia Šrobárova, kurátorka Galérie Ľudovíta Felda, šíriteľka povedomia o holokauste Jana Tesserová. Trojicu uzatvára Ľuba Blaškovičová, filmová a divadelná herečka, dramaturgička, režisérka, členka činohry Štátneho divadla Košice, manželka Petra Raševa.

Súťaž potrvá od 6. septembra do 31. októbra 2021 a výsledky budú slávnostne vyhlásené v závere roku. Všetky potrebné informácie a záväzné propozície sú dostupné na webových stránkach vyhlasovateľov súťaže www.kosicekmk.skwww.rotarykosice.sk.