Aktuálne súťaže

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
vyhlasuje
literárnu súťaž na tému: „Čo môžem urobiť pre spravodlivejší svet?“
a výtvarnú súťaž na tému: „Ústavný súd mojimi očami“
Pravidlá literárnej súťaže:
Vyhlasovateľ: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
Téma: „Čo môžem urobiť pre spravodlivejší svet?“
Súťaž je určená pre žiakov základných škôl ako aj pre študentov gymnázií a stredných škôl.
Rozsah: 2 normostrany, resp. 3 600 znakov vrátane medzier
Text musí byť označený menom a priezviskom autora a adresou školy.
Súťažné práce spolu s prihláškou do súťaže je potrebné poslať na e-mailovú adresu: sutaze@ustavnysud.sk najneskôr do 13. septembra 2024.
Predmet správy označte, prosím, heslom: „Literárna súťaž“.
Tri najlepšie práce budú odmenené vecnými darmi a zverejnené na stránke Ústavného súdu Slovenskej republiky (www.ustavnysud.sk) spolu s menom a začiatočným písmenom priezviska autora. Odovzdanie výhier sa uskutoční v sídle vyhlasovateľa súťaže. Ak sa výherca nebude môcť zúčastniť oficiálneho odovzdania výhier v termíne vopred oznámenom výhercovi vyhlasovateľom súťaže, bude výhra uložená v sídle vyhlasovateľa súťaže najneskôr do 31. októbra 2024, kde si ju bude môcť výherca prevziať po dohode s vyhlasovateľom súťaže. V prípade neprevzatia výhry do 31. októbra 2024 výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.
Prihlášku je potrebné spolu so súťažnou prácou poslať na e-mailovú adresu: sutaze@ustavnysud.sk​​, alebo doručiť poštou, prípadne doniesť do podateľne ústavného súdu. Pri zaslaní prihlášky poštou alebo jej osobnom doručení musí byť prihláška podpísaná súťažiacim, resp. ak súťažiaci nedovŕšil 16 rokov veku, nositeľom rodičovských práv a povinností. Ak prihláška súťažiaceho, ktorý nedovŕšil 16 rokov veku, doručená elektronickou poštou neobsahuje naskenovaný alebo sfotený podpis nositeľa rodičovských práv a povinností, musí osoba udeľujúca súhlas v tele e-mailu uviesť celé svoje meno a priezvisko a vzťah k súťažiacemu.
Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť aj opakovane, v tom prípade postačuje vyplnenie jednej prihlášky od jedného súťažiaceho.
S ďalšími otázkami sa  neváhajte obrátiť telefonicky na tel. č. 0918 827 344 alebo písomne na e-mailovú adresu sutaze@ustavnysud.sk.VYHLASUJEME Súťaž esejí Jána Horárika TOPICS:HumanizmusJán HorárikSpoločnosť Prometheus

 

PUBLIKOVAL: PROMETHEUS 15. FEBRUÁRA 2024

Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov vyhlasuje SÚTAŽ ESEJÍ JÁNA HORÁRIKA pre študentov stredných a vysokých škôl. Ján Horárik je dnes neprávom skoro už zabudnutou osobnosťou, napriek tomu, že bol významným slovenským humanistom. Jeho životné osudy v 19. storočí sme predstavili v predchádzajúcich dňoch v dvoch článkoch Neznámy Ján Horárik – 1. a Neznámy Ján Horárik – 2. V tretej časti Neznámy Ján Horárik – 3. sme predstavili výber jeho myšlienok a postojov, ktoré publikoval počas svojho pomerne krátkeho, no o to zaujímavejšieho života.

Kto sa môže prihlásiť do súťaže?

Súťaže sa môže zúčastniť každý študent stredoškolského alebo vysokoškolského štúdia do 27 rokov. Vek 27 rokov nesmie byť presiahnutý k 15. máju 2024.

Témy 2024

Súťaže bude prebiehať v dvoch kategóriách na nasledovné témy:

študenti stredoškolského štúdia A1) Slovensko a svetský humanizmus. História a súčasnosť A2) Svetský humanizmus v živote spoločnosti 21. storočia

študenti vysokoškolského štúdia B1) Humanizmus ako spoločenská hodnota stojaca proti filozofii úspechu za každú

cenu B2) Svetský humanizmus v živote spoločnosti 21. storočia

Aké sú formálne náležitosti eseje?

Akademická esej musí byť napísaná v slovenskom alebo českom jazyku, musí sa týkať výlučne vyhlásenej témy a jej veľkosť musí byť v rozsahu 2 300 – 3 200 znakov vrátane medzier. Musí ísť o dosiaľ nepublikovanú autorskú prácu. Uchádzači, ktorí odošlú esej na inú ako vyhlásenú tému, nedodržia stanovený rozsah práce, odošlú nekompletné údaje alebo nahrajú esej oneskorene, nebudú zaradení do súťaže.

Dokedy je možné prihlásiť sa?

Súťaž bude spustená 15. februára 2024. Esej je možné nahrať najneskôr 15.4.2024. do 23:59:59 prostredníctvom formulára na webstránke Spoločnosti Prometheus www.prometheus.sk. Stačí kliknúť na tento odkaz: Stiahnuť formulár eseje! Eseje musia byť nahraté na určenom formulári vo formáte .doc/.docx na e-mailovú adresu: sutazeseji@prometheus.sk.

Ako bude prebiehať hodnotenie esejí?

Porota nebude mať pri hodnotení vedomosť o identite autora. Hodnotenie esejí bude prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole budú vyradené predovšetkým tie eseje, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené formálne náležitosti či iné významné kritériá. Všetky eseje, ktoré úspešne prejdú prvým kolom, postúpia do druhého kola. Z týchto budú vybrané tie, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach. Autori esejí, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach, budú požiadaní, aby predložili porote doklad o štúdiu. Všetci uchádzači zaslaním článkov do súťaže zároveň vyslovujú súhlas s ich publikovaním a uvedením ich mien ako autorov článkov jednak na webe Spoločnosti Prometheus prípadne v partnerských médiách.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo nevyhlásiť výhercov a neudeliť ceny v prípade, že súťažné práce nebudú podľa poroty dosahovať požadovanú úroveň. Výsledky súťaže budú zverejnené na webe Spoločnosti Prometheus www.prometheus.sk najneskôr 9. júna 2024.

Porota

Práce bude posudzovať odborná porota v nasledovnom zložení:

PaedDr. Jana Borguľová (Banská Bystrica) Publicistka, múzejníčka a bibliografka. Pôsobila ako odborná kurátorka a neskôr ako riaditeľka Literárno-hudobného múza v Banskej Bystrici. V roku 1991 založila literárny klub Litera 2, ktorý vedie až do dnešných dní. Od roku 1993 je členkou Slovenského spolku spisovateľov, od 1994 je členkou jeho predsedníctva.

Doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD. (Galanta) Slovenský historik, publicista, politický a mediálny analytik, občiansky a mierový aktivista. Nositeľ čestného titulu Humanista roka 2021. Bývalý rektor Akadémie médií, vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave. Dnes pôsobí jako poradca predsedu vlády Slovenskej republiky.

Doc. Mária Imrichová, PhD. (Prešov) Docentka pre odbor slovenský jazyk a literatúra Filozofickej fakulty Prešovskej Univerzity. Od roku 1996 je členkou Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV, od roku 2021 Členkou Predsedníctva Slovenskej onomastickej komisie pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV v Bratislave.

Ceny

Ceny pre víťazov budú odovzdané na Dňoch humanistov 2024 9. júna 2024 v Banskej Bystrici. Prví traja finalisti z obidvoch kategórií sa zúčastnia v druhej polovici roka 2024 trojdňového autobusového zájazdu do sídla Európskeho parlamentu v Bruseli (Belgicko). Okrem toho pre víťazov súťaže v oboch kategóriách sú stanovené finančné odmeny