Charakteristika predmetu

 

Francúzsky jazyk si môžu voliť žiaci našej školy ako druhý cudzí jazyk. Jeho týždenná dotácia je v prvom a druhom ročníku 3 hodiny a v treťom a štvrtom ročníku 2 hodiny. Žiaci, ktorí chcú maturovať z tohto jazyka alebo v budúcnosti študovať francúzsky jazyk na vysokej škole, si môžu v treťom a štvrtom ročníku vybrať semináre - konverzácie vo francúzskom jazyku alebo rozšírený francúzsky jazyk. Tieto semináre obsahujú rozširujúce učivo a rozvíjajú písomný a ústny prejav žiaka, čítanie a počúvanie s porozumením, gramatiku i slovnú zásobu. V prípade záujmu je možnosť zapojiť sa aj do krúžku francúzskeho jazyka, ktorý poskytne žiakom zaujímavé a pestré aktivity vo francúzskom jazyku. Žiaci majú možnosť zúčastniť sa so svojimi vyučujúcimi aj podujatí, ktoré organizuje Francúzska aliancia v Košiciach, či navštíviť Paríž alebo iné mestá v rámci poznávacej cesty do Francúzska. 

Učebnice:              

1. ročník- QUARTIER LIBRE I
2. ročník- QUARTIER LIBRE I
3. ročník- CAMPUS I, 
4. ročník- CAMPUS II

Učitelia:   

Mgr. Mária Radačiová