Voliteľné predmety                           
                                 ROZŠÍRENÝ FRANCÚZSKY JAZYK 
        
Charakteristika predmetu:

Obsahom predmetu je precvičenie jazykových zručností, upevnenie a rozšírenie učiva z gramatiky a rozšírenie slovnej zásoby. Tento predmet má pripraviť študentov na maturitnú skúšku z FRJ na úrovni B1.2 (predovšetkým jej externú časť) podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, prípadne môže byť doplnkom k príprave na získanie medzinárodného certifikátu z FRJ DELF a CELF.

Ciele predmetu:
  • upevniť a rozšíriť gramatické (morfologické a syntaktické) javy francúzskeho jazyka
  • rozšíriť slovnú zásobu francúzskeho jazyka
  • precvičiť jazykové zručnosti- čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, ústny prejav

             KONVERZÁCIA V O FRANCÚZSKOM JAZYKU  

Charakteristika predmetu:


Konverzácia vo francúzskom jazyku je seminár, ktorý umožní žiakom zlepšiť  rečové zručnosti komunikatívnej kompetencie- ústny prejav na úrovni B1. Poskytne im priestor aj na prípravu ústnej  časti internej maturitnej skúšky a na skúšky DELF a CELF.
Obsahom predmetu je precvičenie jazykových zručností  a rozšírenie slovnej zásoby. Tento predmet má pripraviť študentov na maturitnú skúšku z FRJ na úrovni B1.2 (predovšetkým jej externú časť) podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, prípadne môže byť doplnkom k príprave na získanie medzinárodného certifikátu z FRJ DELF a CELF.
 
Ciele predmetu:

Komunikatívny- zlepšiť ústny prejav komunikatívnej kompetencie
Informatívny-   osvojiť si jazykové i nejazykové poznatky z rôznych oblastí života krajín  príslušnej jazykovéj oblasti, čím si rozširujú a prehlbujú vedomosti získané z  vyučovacích predmetov
 Formatívny- utvárať a rozvíjať myšlienkovú a rečovú tvorivosť, kritické myslenie, toleranciu k názorom iných ľudí,úctu k hodnotám, vytrvalosť, presnosťa pracovitosť.