Súčasnosť školy

English Deutsch Francais Pусский
    Naša škola je v zriaďovatelskej pôsobnosti KSK, má v súčasnosti 17 tried, 513 študentov, 40 pedagogických zamestnancov a 8 nepedagogických zamestnancov. O živote a úspechoch školy sa dozviete na tejto internetovej stránke. V súčasnosti máme úspešné triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky, ktoré sú pokračovaním tried so zameraním na matematiku. Sú to triedy hlavne pre talentovaných žiakov na matematiku a tých, ktorí majú matematiku radi. Prijímacie skúšky sú už bez talentových skúšok, ktoré boli celoštátne zrušené legislatívou. V každom ročníku máme jednu triedu s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka okrem 1. ročníka, kde sú výnimočne 2 triedy  a spravidla dve triedy klasické, v ktorých sa študenti profilujú v treťom a štvrtom ročníku. O profilácii platí to isté aj pre triedy s rozšíreným vyučovaním podľa ŠkVP (školský vzdelávací program). Profilovať sa môžu tak, že si k povinným predmetom vyberajú postupne v treťom a štvrtom ročníku 3 až 7 voliteľných predmetov podľa záujmu a ponuky uverejnenej v ŠkVP  . Pre cvičenie je spravidla potrebný záujem aspoň 8 žiakov a pre seminár aspoň 12. Žiakom ponúkame k anglickému jazyku aj druhý cudzí jazyk - nemecký, francúzsky alebo ruský.
    V tomto školskom roku sme opäť otvorili predmet aplikovaná ekonómia a podnikanie v cestovnom ruchu, v ktorých dosahujeme v posledných rokoch nadpriemerne dobré výsledky. V predminulom školskom roku sme na medzinárodnej súťaži v Bukurešti a predtým v Oslo získali výborné tretie miesta, čo sú najlepšie výsledky v tejto súťaži v histórii Slovenska. V minulom školskom roku sme v celoštátnom kole vyhrali až 3 kategórie.
      Škola od roku 1990 organizovala každoročne výmenné pobyty študentov vo Veľkej Británii s družobnou školou, prípadne poznávacie pobyty v rôznych britských mestách. Začali sme spoluprácu so strednou školou vo Švédsku, v Lindesbergu, s ktorou chceme aspoň sporadicky udržiavať kontakty aj v budúcnosti. Pre podporu výučby nemeckého jazyka sme spolupracovali s družobnou školou v Rakúsku a Švajčiarskou. Tieto aktivity sa stávajú stále finančne náročnejšie, čím sa narúša aj ich pravidelnosť. Zrealizovali sme projekty cez Comenius a Socrates a máme pripravené a rozpracované ďalšie projekty. Začiatkom augusta sa 8 študentov našej školy spolu s učiteľmi zúčastnili týždenného projektu vyšegrádskej štvorky  REMEMBER EUROPE v Maďarsku.
       V školskom roku 2012/2013  až 51 študentov 4. ročníka malo uznanú náhradu za maturitnú skúšku z cudzieho jazyka (AJ) za získane certifikáty, na ktoré ich pripravujeme v rámci výučby - hlavne v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka.
       V tomto školskom roku máme opӓť na ročnom pobyte troch zahraničných študentov, tento krát z Mexika, Brazílie a USA. Každý rok máme študentov, ktorí absolvujú ročné štúdium na stredných školách v zahraničí, hlavne v USA, a niektorí z nich pokračujú aj v zahraničnom vysokoškolskom štúdiu. V tomto roku sa 48 absolventov dostalo na zahraničné vysokoškolské štúdium – podrobné inf. v správe.
       Budova našej školy nie je účelovo postavená, preto má netypické priestory, aj keď ako škola slúži už od roku 1882. Od roku 2001 má novú fasádu, kompletne vymenenú strešnú krytinu a mnoho drobných interiérových úprav. Telocvičňa má nový povrch CONIPUR HG. Máme nové sociálne zariadenia v celej budove, chodby sú monitorované kamerovým systémom.
    Pre výučbu prírodovedných predmetov máme odborné učebne pre biológiu, chémiu a fyziku, tri menšie učebne pre informatiku. Na výučbu telesnej výchovy a krúžkov máme neveľkú telocvičňu, zrkadlovú miestnosť pre aerobik, posilňovňu a podľa záujmu využívame aj asfaltový školský dvor. Okrem zborovne máme pre učiteľov odborné kabinety, v ktorých sú počítače a zavedený internet. Študenti majú od roku 1997 počas celého školského roka prístup v popoludňajších hodinách k internetu v učebniach informatiky. Škola je pokrytá WIFI signálom sprístupneným pre všetkých žiakov a zamestnancov školy. Študenti majú možnosť kúpiť si desiatu a zaistiť pitný režim alebo občerstvenie v troch automatoch.
       Musíme neskromne poznamenať, že naše Gymnázium Poštová, bývala "Šmeralka", patrí k najlepším nielen v našom meste. Nezisková organizácia INEKO zmerala kvalitu stredných škôl na celom Slovensku za posledné 4 roky.  V košickom kraji sme obsadili medzi SŠ jednoznačne prvú priečku a v celoslovenskom meradle sme skončili na výbornom druhom mieste.
       Naši študenti pravidelne reprezentovali a reprezentujú Slovensko na medzinárodných predmetových olympiádach. Z gymnázii na Slovensku sme získali najviac bodov a sme prvý!  Súťažili sme doteraz na všetkých obývaných kontinentoch zemegule a boli sme mnohokrát aj úspešní. Mali sme česť byť účastníkmi veľkého európskeho projektu Scuolaxenia v Aténach na OH, kde sme reprezentovali Košice a aj Slovensko v auguste 2004. V tom istom roku sme dostali aj Cenu primátora mesta Košice. Už 24 študentov našej školy má najvyššie ocenenie z MŠVVaŠ SR "Pamätný list Svätého Gorazda". Riaditeľ školy RNDr. Marián Ružička má za celoživotnú pedagogicko-výchovnú a riadiacu prácu a za výsledky školy v krajských, celoštátnych a medzinárodných vedomostných súťažiach  Veľkú medailu Svätého Gorazda a Malú medailu svätého Gorazda má RNDr. Drahomíra Pundová (ZRŠ)  a PaedDr. Mária Sláviková (sú to najvyššie rezortné vyznamenania).
      V minulom školskom roku sme mali v krajských kolách postupových i nepostupových súťaží  zapojených 132  žiakov (z toho 84 v športových súťažiach). V celoštátnych kolách sme boli 28 krát a v medzinárodných kolách  súťažilo 13 žiakov. Slovensko sme reprezentovali na medzinárodných súťažiach v Japonsku, Dánsku, Maďarsku, Kolumbii, Írsku, Turecku  a v USA.  Je to opäť výborný a zaväzujúci výsledok.  Konkrétne a najaktuálnejšie informácie budú uverejnené v správe za školský rok 2012/2013 (december).
     Veľmi záslužná je práca našich terajších a bývalých Študentov, ale aj našich profesorov pre žiakov ZŠ v korešpondenčnom matematickom  seminári  MALYNÁR,  čím nepriamo pripravujú a mapujú talentovaných žiakov, našich potenciálnych žiakov matematických tried. Zorganizovali sme už 12. ročník súťaže MAMUT pre žiakov 4. až 6. ročníka ZŠ v Košickom regióne.
       Pozornosť si zaslúžia aj literárne nadaní študenti, ktorí sa môžu realizovať okrem iných príležitosti aj v školskom časopise HOMO STUDIOSUS, ktorý má za sebou už 43 ročníkov. Náš školský časopis získal v minulom roku na celoštátnej prestížnej novinárskej súťaži Štúrovo pero, spomedzi 87 stredoškolských časopisov, 3. cenu vo vedľajšej kategórii - cena TV Markíza. Vydávanie časopisu je finančne náročné a darí sa nám to hlavne zásluhou rodičov, priateľov a sponzorov, za čo im patrí úprimné poďakovanie.
       Škola organizuje literárne, geografické, dejepisné a iné exkurzie, ktoré sa tešia veľkej obľube a pomáhajú žiakom rozšíriť si obzory. Pri dostatočnom záujme organizujeme výchovno-výcvikové lyžiarske kurzy, kurzy ochrany zdravia človeka a prírody, plavecké kurzy. Študentská rada v spolupráci s pedagógmi každoročne pripraví a zrealizuje tri väčšie akcie: Imatrikuláciu prvákov, Valentínsky ples a Rozlúčku so štvrtákmi.
       O kvalite práce učiteľského zboru svedčí aj vysoké percento úspešnosti absolventov školy na prijímacích skúškach na VŠ (cez 97%). Podstatné  je, že na vysoké školy prvotného záujmu sa ich v školskom roku 2012/2013 dostalo až 89,19%. Mnohí študenti sú prijatí na viacero vysokých škôl, z ktorých si mohli vyberať. Na štúdium do zahraničia odišlo  48  žiakov (v Čechách 39), čo je 32,43% absolventov. Čo nás najviac teší je fakt, že veľká väčšina našich študentov vybrané vysoké školy aj ukončí. Z uvedeného je zrejmé, že sa nám darí napĺňať naše hlavné poslanie -  prípravu žiakov pre vysokoškolské štúdium.
       To, že sa nám tak darí je zásluhou veľkého záujmu žiakov zo ZŠ a kvalitného výberu a tým aj vytvorenie výborného konkurenčného prostredia, kvalitného pedagogického zboru a precíznej organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu.