Základné informácie

Aktuálne informácie k maturitným skúškam 2023/2024

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov.
EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NIVAM.

Cieľové požiadavky platné od školského roku 2018/2019 nájdete na stránke www.statpedu.sk

Informácie k  maturitným skúškam: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita
 

Z legislatívnych noriem upravujúcich organizáciu maturitnej skúšky ďalej vyplýva:

1. Žiak môže konať MS iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával.
2. MS zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích jazykov, sa vykonáva na jednej úrovni.
3. MS z cudzích jazykov sa vykonáva na dvoch úrovniach B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.  Žiak akéhokoľvek gymnázia vykoná MS z povinného cudzieho jazyka na úrovni B2 a žiak strednej odbornej školy a konzervatória si vyberie, na ktorej úrovni ju chce vykonať (B1 alebo B2).
4. EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na MS.
5. Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským si môže ďalší cudzí jazyk voliť ako ďalší voliteľný predmet (štvrtý) alebo ako  dobrovoľný predmet. V oboch prípadoch vykoná iba ÚFIČ MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.
6. Žiadosť o úpravu podmienok maturitnej skúšky je prílohou prihlášky na maturitnú skúšku. K žiadosti o úpravu podmienok maturitnej skúšky sa prikladá odporúčanie zariadenia poradenstva a prevencie alebo odborníka na pervazívne vývinové poruchy, v ktorom je uvedené zdravotné znevýhodnenie žiaka a príslušné špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka vo vzťahu k jednotlivým častiam vykonávanej maturitnej skúšky.
7. Žiak so sluchovým postihnutím si môže namiesto predmetu zo skupiny cudzích jazykov zvoliť jeden z  predmetov matematika alebo občianska náuka.
8. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný predmet a úroveň, ktoré sú zverejnené na webovej stránke ŠPÚ.
 

Podrobné informácie o Maturite 2024 nájdete na stránke www.nucem.sk.

Ako funguje maturitná skúška?

Ako prebieha maturitná skúška?