Predmety maturitnej skúšky

Skladba predmetov maturitnej skúšky v gymnáziu

Maturitnú skúšku na gymnáziu tvoria štyri predmety, ak nie je ďalej ustanovené inak

 1. slovenský jazyk a literatúra,
 2. povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,
 3. dva voliteľné predmety.
Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa vykonáva po ukončení prvého polroka štvrtého ročníka štúdia.
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa vykonáva po ukončení príslušného ročníka štúdia.
Jedným voliteľným predmetom je vyučovací predmet, v ktorom mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia v gymnáziu najmenej šesť vyučovacích hodín. V súčte týždenných hodinových dotácií sa zohľadňuje aj hodinová dotácia zo seminára alebo z cvičení rovnakého zamerania.
 
Maturitná skúška zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích jazykov, sa vykonáva na jednej úrovni.
Maturitná skúška z cudzích jazykov sa vykonáva na dvoch úrovniach B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Žiak gymnázia vykoná maturitnú skúšku z povinného cudzieho jazyka na úrovni B2.
Externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na maturitnú skúšku.
Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským si môže ďalší cudzí jazyk voliť ako ďalší voliteľný predmet (štvrtý) alebo ako dobrovoľný predmet. V oboch prípadoch vykoná iba ústnu formu internej časti maturitnej skúšky na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.

Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný predmet a úroveň, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Štátneho pedagogického ústavu.
Žiak môže dobrovoľne vykonať maturitnú skúšku aj z ďalšieho predmetu, ktorý je súčasťou príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v strednej škole, ktorý žiak študuje.

Zoznam predmetov maturitnej skúšky

Skupiny predmetov maturitnej skúšky:

 1. cudzí jazyk,
 2. spoločenskovedné predmety,
 3. prírodovedné predmety,
 4. ostatné predmety.
Predmety skupiny predmetov cudzí jazyk
 1. anglický jazyk,
 2. francúzsky jazyk,
 3. nemecký jazyk,
 4. ruský jazyk.
Predmety skupiny spoločenskovedných predmetov
 1. dejepis,
 2. geografia,
 3. občianska náuka.
Predmety skupiny prírodovedných predmetov
 1. biológia,
 2. fyzika,
 3. chémia,
 4. informatika,
 5. matematika.
Predmety skupiny ostatných predmetov
 1. dejiny umenia,
 2. deskriptívna geometria,
 3. psychológia,
 4. slovenský jazyk a literatúra,
 5. umenie a kultúra.

Predmety s externou časťou maturitnej skúšky

 1. anglický jazyk,
 2. francúzsky jazyk,
 3. nemecký jazyk,
 4. ruský jazyk,
 5. matematika,
 6. slovenský jazyk a literatúra.

Predmety s písomnou formou internej časti maturitnej skúšky

 1. anglický jazyk,
 2. francúzsky jazyk,
 3. nemecký jazyk,
 4. ruský jazyk,
 5. slovenský jazyk a literatúra.