Predmety maturitnej skúšky

Maturitnú skúšku na gymnáziu tvoria štyri predmety, ak nie je ďalej ustanovené inak

 1. slovenský jazyk a literatúra,
 2. povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,
 3. voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov,
 4. ďalší voliteľný predmet.
Jeden voliteľný predmet žiaka na maturitnej skúške podľa písmena c) je každý predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov, v ktorom mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia na gymnáziu najmenej šesť. Do súčtu týždenných hodinových dotácií možno započítať aj hodinovú dotáciu zo seminára alebo z cvičení rovnakého zamerania
Žiak môže konať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával.
Maturitná skúška zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích jazykov, sa vykonáva na jednej úrovni.
Maturitná skúška z cudzích jazykov sa vykonáva na dvoch úrovniach B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Žiak gymnázia vykoná maturitnú skúšku z povinného cudzieho jazyka na úrovni B2.
Externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na maturitnú skúšku.
Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským si môže ďalší cudzí jazyk voliť ako ďalší voliteľný predmet (štvrtý) alebo ako dobrovoľný predmet. V oboch prípadoch vykoná iba ústnu formu internej časti maturitnej skúšky na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.
Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo so sluchovým postihnutím môže z predmetu zo skupiny cudzích jazykov konať len ústnu formu internej časti maturitnej skúšky.
Žiak so sluchovým postihnutím si môže do 30. septembra 2019 namiesto predmetu zo skupiny cudzích jazykov zvoliť jeden z predmetov matematika, náuka o spoločnosti alebo občianska náuka.
Test externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka alebo druhého vyučovacieho jazyka pre žiakov so sluchovým postihnutím neobsahuje úlohy na počúvanie s porozumením. Táto požiadavka sa eviduje pri prihlasovaní žiaka na maturitnú skúšku do maturitnej databázy.
Zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky sa nezverejňujú. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný predmet a úroveň, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Štátneho pedagogického ústavu.
Žiak môže dobrovoľne vykonať maturitnú skúšku aj z ďalšieho predmetu, ktorý je súčasťou príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v strednej škole, ktorý žiak študuje.

Zoznam predmetov maturitnej skúšky

Skupiny predmetov maturitnej skúšky:

 1. cudzí jazyk,
 2. spoločenskovedné predmety,
 3. prírodovedné predmety,
 4. ostatné predmety.
Predmety skupiny predmetov cudzí jazyk
 1. anglický jazyk,
 2. francúzsky jazyk,
 3. nemecký jazyk,
 4. ruský jazyk.
Predmety skupiny spoločenskovedných predmetov
 1. dejepis,
 2. geografia,
 3. náuka o spoločnosti,
 4. občianska náuka.
Predmety skupiny prírodovedných predmetov
 1. biológia,
 2. fyzika,
 3. chémia,
 4. informatika,
 5. matematika.
Predmety skupiny ostatných predmetov
 1. dejiny umenia,
 2. ekonomika.

Predmety s externou časťou maturitnej skúšky

 1. anglický jazyk,
 2. francúzsky jazyk,
 3. matematika,
 4. nemecký jazyk,
 5. ruský jazyk,
 6. slovenský jazyk a literatúra.

Predmety s písomnou formou internej časti maturitnej skúšky

 1. anglický jazyk,
 2. francúzsky jazyk,
 3. nemecký jazyk,
 4. ruský jazyk,
 5. slovenský jazyk a literatúra.