Identifikačné a kontaktné údaje

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sprístupňujeme alebo poskytujeme dotknutým osobám nasledovné informácie.

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Názov: Gymnázium, Poštová 9, Košice
Adresa: Poštová 9, 042 52 Košice
IČO: 00160997
Telefón: +421-55-6224917
E-mail: skola@gympos.sk

Zodpovedná osoba

PhDr. Jana Géciová, MBA, CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice
Telefón: +421-903-608164
E-mail: : oou@cubsplus.sk

Účel spracúvania, na ktorý sú osobné údaje určené

Účel, na ktorý boli osobné údaje získané, je založený na súhlase dotknutej osoby alebo na osobitnom predpise.