Právo podať návrh na začatie konania

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon"), ktorý musí obsahovať:
  • meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,
  • označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
  • predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
  • dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
  • kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy Zákona alebo osobitného predpisu, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.

Vzor návrhu na webe Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky:  https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/kcfinder/files/WEB-vzor_navrhu.pdf.