Debatný klub

Debatný klub Poštová vznikol začiatkom septembra 2008. Je jedinou organizáciou na našom gymnáziu, ktorá sa zaoberá podporou kritického myslenia prostredníctvom akademickej debaty. Od decembra 2008 je debatný klub zároveň členom Slovenskej debatnej asociácie, ktorá spolčuje debatné kluby zo všetkých stredných škôl na Slovensku. 
Jadrom aktivít, na ktoré debatný klub Poštová pripravuje svojich členov je Slovenská debatná liga. Slovenská debatná liga sa skladá z regionálnych kôl a finále ligy, na ktoré postupujú najlepšie tímy z každého regiónu. Poštovákom sa už viac rokov po sebe úspešne podarilo prebojovať do finále Slovenskej debatnej ligy, kde mimoriadne uspeli v  školskom roku 2010/2011, keď obsadili druhé miesto.


Čo je vlastne debata

Akademická debata je súťažná disciplína, v ktorej tímy stojace na opačných stranách názorového spektra presviedčajú panel rozhodcov o platnosti alebo neplatnosti vopred zadanej tézy. Tímy v debate pritom majú za úlohu súhlasiť alebo nesúhlasiť s tézou bez ohľadu na osobné názory ich členov, v rámci jedného turnaja často zastávajú priam obe strany tézy. Musia sa preto vedieť vžiť aj do postavenia opačnej strany. Uvažovanie o problémoch a rôznych pohľadoch na ne debatérov následne núti utvárať si k nim vlastný postoj.
Ten nie je založený len na informáciách, ktoré prebrali od svojich kamarátov, rodičov alebo učiteľov, ale hlavne na faktoch a informáciách, ktorých správnosť si overili sami.
Debatné tézy pokrývajú široké spektrum spoločensky relevantných a aktuálnych tém, akými sú napríklad:
  • Ľudské práva („Použitie sily so zámerom ochrániť ľudské práva je oprávnené.“)
  • Školstvo („Vysokoškolské štúdium by malo byť spoplatnené.“)
  • Politika („Spojené štáty by mali zrušiť embargo na Kubu.“)
  • Eticko-morálne otázky („Eutanázia by mala byť legalizovaná.“)
  • Všeobecné témy, ktoré sa priamo týkajú mládeže („Predaj a konzumácia alkoholu by mali byť viac obmedzené, prípadne úplne zakázané.“)
Víťaza debaty určia rozhodcovia na základe zhodnotenia presvedčivosti argumentov prezentovaných jednotlivými stranami. Rozhodcami sú Asociáciou akreditovaní učitelia, študenti a skúsení absolventi debatného programu.

 

Výhody debaty

Akademická debata predovšetkým učí účastníkov kriticky myslieť. Kladie dôraz na obsahovú kvalitu rečí, a preto núti debatérov aj divákov zhodnotiť, ktoré argumenty sú najpresvedčivejšie a najdôležitejšie. Na výhru nestačí debatérovi zaujať prvoplánové a predvídateľné stanovisko k problému, keďže šikovný oponent dokáže takéto stanovisko ľahko vyvrátiť. Takéto hlbšie skúmanie situácie a pohľad na problematiku z rôznych pohľadov si prenesie debatér aj do svojho bežného života a naučí sa objektívnejšie hodnotiť cudzie názory, hľadať chyby vo vlastných postojoch a silnejšie si uvedomí subjektivitu vlastných názorov, čím sa stane tolerantnejším voči iným názorom.
Debata rozvíja komunikačné zručnosti študentov. Učí ich tímovej spolupráci, verejnému vystupovaniu a schopnosti efektívne viesť dialóg. Študenti sa tak učia aktívne počúvať a konfrontovať názory iných s tými svojimi. Tieto schopnosti sú v dnešnej dobe veľkou devízou, ktorá študentom zlepšuje vyhliadky na dobré kariérne uplatnenie, bez ohľadu na vaše študijné či pracovné zameranie.
Debata znamená aj dlhý čas strávený prípravou argumentov a stratégií, čo napomáha rozvoju výskumných zručností. Debatéri sa musia orientovať v množstve dostupných informácii a selektovať dôležité medzi nedôležitými. Postupné oboznamovanie sa s rôznymi aspektami života a konfrontácia viacerých názorov na jednotlivé otázky vedú študentov k vytvoreniu vlastného názoru.
Navyše je debata aj zábava.