Predmetová komisia

Zoznam profesorov vyučujúcich predmet telesná a športová  výchovaMgr. Richard Borza
Mgr. Zuzana Jakabová
Mgr. Martin Daňko


Predmet TaŠV realizuje prípravu pre celoživotnú starostlivosť žiakov o svoje zdravie, osvojenie si teoretických vedomostí a praktických skúseností prostredníctvom pohybových aktivít, telesnej výchovy, športovej činnosti a pohybových aktivít v prírodnom prostredí.
 Poskytuje základné informácie o biologických, fyzických, pohybových, psychologických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak získa kompetencie, ktoré súvisia s poznaním a starostlivosťou o vlastné telo, pohybový rozvoj, zdatnosť a zdravie, ktoré určujú kvalitu budúceho života .
Osvojí si postupy ochrany a upevnenia zdravia, princípy prevencie proti civilizačným ochoreniam, metódy rozvoja pohybových schopností a pohybovej výkonnosti.
 

TaŠV sa realizuje na hodinách TaŠV, kurzoch, cvičeniach a školských a mimoškolských športových turnajoch:

  • Účelové cvičenie jesenné a jarné pre 1. a 2. roč.
  • Kurz ochrany života a zdravia pre 3. roč.
  • Lyžiarsky kurz pre 1. roč.
  • Plavecký kurz pre 2. roč.
  • Deň športu pre 1. a 2. roč.
  • Mediztriedne turnaje v baskebale, volejbale, hokejbale a stolnom tenise
  • Stredoškolské športové súťaže

 

Podmienky pre TaŠV:

  • škola má telocvičňu
  • aerobikovňu, posilňovňu
  • školský dvor – asfaltové ihriská pre basketbal, volejbal, hádzanú

Krúžky


Študenti majú možnosť zapojiť sa do športových krúžkov pod vedením vyučujúcich TaŠV - volejbalový, basketbalový, hokejbalový, posilňovací,šachový, strelecký .