Úvod

Charakteristika predmetu


Na predmete fyzika majú žiaci získať predstavu o zákonitostiach a podstate prírodných javov a objektov.
Charakteristickým rysom predmetu fyzika sú jeho významné súvislosti so všetkými prírodovednými predmetmi, čo si vyžaduje úzku spoluprácu s matematikou, chémiou, biológiou a geografiou.
Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretované v prierezových témach aj ako neoddeliteľná a nezastupiteľná súčasť kultúry ľudstva tým aj rozvoj multikultúrnej výchovy.
V procese charakteristiky predmetu je kladený dôraz aj na osobnostný a sociálny rozvoj.
Výučba fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania má u žiakov prehĺbiť aj hodnotové a morálne aspekty výchovy, ku ktorým patria predovšetkým objektivita a pravdivosť poznania. To bude možné dosiahnuť slobodnou komunikáciou a nezávislou kontrolou spôsobu získavania dát alebo overovania hypotéz.
Veľká pozornosť je venovaná prierezovej téme ochrane života a zdravia – statická elektrina, nebezpečie požiarov, zásady použitia hasiacich prístrojov.
Charakteristikou predmetu je riešenie problémov enviromentálnej výchovy ekológie najmä v spolupráci s biológiou. Pri riešení úloh z kinematiky je prierezovou témou dopravná výchova . Pozornosť je venovaná tvorbe projektov rozvoju prezentačných zručností.

 

Profesori

Mgr. Gabriela Frániková
RNDr. Lucia Mišianiková
Mgr. Marián Glaubic