Vyučovanie

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
 
     Výučba fyziky sa spolu s biológiou a chémiou podieľa na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti žiaka tak, aby využíval nadobudnuté vedomosti, bol schopný klásť otázky a na základe dôkazov vyvodzoval závery, ktoré vedú k porozumeniu obsahu výučby prírodných vied.
    
     Prostredníctvom tvorby vybraných fyzikálnych (často aj prírodovedných) pojmov sa rozvíjajú žiacke bádateľské spôsobilosti, najmä pozorovať, merať, experimentovať, spracovať namerané údaje tabelárnou a grafickou formou. Súčasťou týchto spôsobilostí sú aj manuálne a technické zručnosti žiaka, schopnosť formulovať hypotézy, tvoriť závery a zovšeobecnenia, interpretovať údaje a opísať ich vzájomné vzťahy.
     
     Vzdelávací štandard ukotvený v učebných osnovách určujú všeobecný základ pre všetkých žiakov. Ich splnenie nie je postačujúcou prípravou na maturitnú skúšku, je pre ňu len východiskom. Nadobudnutie vedomostí a zručností vymedzených v Cieľových požiadavkách na maturantov z fyziky vyžaduje špeciálne zameranú prípravu v rámci vhodne koncipovaných rozširujúcich hodín fyziky a voliteľných predmetov obsahovo a tematicky blízkych fyzike, ktoré škola ponúkne v školských vzdelávacích programoch hlavne v posledných dvoch ročníkoch.

V školskom roku 2022/2023 je povinný počet hodín týždenne:
1. ročnik 2. ročník 3.ročník 4.ročník spolu
2 2 2 0 6
 

Príprava na maturitnú skúšku a prijímacie skúšky: 


Voliteľný predmet - Seminár z fyziky 3. ročník - 2 hodiny
Voliteľný predmet - Seminár z fyziky 4. ročník - 3 hodiny
Voliteľný predmet - Cvičenia z fyziky 4. ročník - 2 hodiny
Voliteľný predmet - Fyzika v kocke 4. ročník - 2 hodiny

 

Aktivity vrámci predmetu fyzika:

  • Práca s CMA COACH, ARDUINO, ESP 32
  • Práca v krúžkoch Príprava na fyzikálnu olympiádu A, B, C, C, Turnaj mladých fyzikov, Fyzika v experimentoch
  • Zapojenosť do súťaží Fyzikálna olympiáda, Turnaj mladých fyzikov, Fyzikláni, Fyzikláni online, SOČ
  • Spolupráca s CVČ – RCM na Strojárenskej 3 v Košiciach


Krúžky: 

Fyzikálny krúžok "A, B"  RNDr. Eva Paňková, PhD.

Príprava študentov na riešenie úloh fyzikálnej olympiády v kategórii A a B.


Fyzikálny krúžok  "C"  RNDr. Ján Kecer, PhD.

Príprava študentov na riešenie úloh fyzikálnej olympiády v kategórii C.
 

Fyzikálny krúžok  "D"   RNDr. Ján Kecer, PhD.

Príprava študentov na riešenie úloh fyzikálnej olympiády v kategóriách D.
 

Turnaj mladých fyzikov RNDr. Ján Kecer, PhD.

Príprava študentov k Turnaju mladých fyzikov.
 

Fyzika v experimentoch RNDr. Eva Paňková, PhD.

Riešenie reálnych problémov, tento rok sa venujeme riešeniu akustiky v triedach.