Voliteľné predmety

Seminár z fyziky  pre maturantov   RNDr. Eva Paňková, PhD., 3h

Seminár z fyziky je vhodnou voľbou pre študentov, ktorí chcú maturovať z fyziky.
Taktiež je vhodný pre tých študentov, ktorí chcú študovať na matematickofyzikálnej fakulte, prírodovedeckej fakulte, na fakultách vysokých škôl s technickým zameraním, na lekárskej a farmaceutickej fakulte.
Obsahom seminára sú tematické celky z celej stredoškolskej fyziky. Dopĺňajú sa tematicke celky, ktoré neboli v štandardných požiadavkách z fyziky tak, aby vedomosti študentov zodpovedali cieľovým požiadavkám na maturitnú skúšku z fyziky.
Štruktúra vyučovacích hodín je zameraná na reprodukciu už získaných poznatkov študentami, riešenie základných typov fyzikálnych úloh a štruktúrovaných fyzikálnych úloh, na rozbor a opis meraní jednotlivých fyzikálnych veličín na základe zápisov z laboratórnych cvičení, na experimentálne ukážky fyzikálnych javov, ich popis a vysvetlenie.

Cvičenia z fyziky   RNDr. Eva Paňková, PhD., 2h 

Obsahom seminára je systematizácia a doplnenie experimentov z fyziky, ktoré sú potrebné na maturitnú skúšku z fyziky. Cvičenia z fyziky sú nevyhnutnou súčasťou seminára z fyziky pre maturantov.

 Fyzika v kocke   RNDr. Ján Kecer, PhD., 2h

Predmet je ponukou pre študentov, ktorí chcú študovať na lekárskej, farmaceutickej  a podobnej fakulte, kde sa nevyžaduje maturitná skúška z fyziky, nechcú maturovať z fyziky, ale potrebujú si zopakovať a doplniť  fyziku na prijímacie pohovory, resp.ho budú potrebovať na začiatku štúdia na vysokej škole. Obsahom  seminára sú tematické celky, ktoré si študenti osvojili počas troch rokov štúdia fyziky. Dopĺňajú sa tie časti učiva, ktoré môžu byť potrebné pri štúdiu na vyššie uvedených fakultách.