sk-sk Copyright 2011 - 2017 by Gymnázium Poštová 9 and Tibor Engler webmaster@gympos.sk (Webmaster www.Gympos.sk) http://www.gympos.sk/rss.php Gymnázium Poštová 9 Rss Feed noviniek z www.gympos.sk Gymnázium Poštová 9 http://www.gympos.sk/rss.php http://www.gympos.sk/img/design/logo.png Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2017/418 Wed, 19 Apr 2017 00:00:00 +0000 Oznam <p>Vzdel&aacute;vacia&nbsp;nad&aacute;cia Jana Husa vyhl&aacute;sila 4. ročn&iacute;k programu <strong>&quot;Př&iacute;rodovědn&aacute;&nbsp;stipendia&nbsp;Husovy&nbsp;nadace&quot;</strong>&nbsp;určen&eacute; žiakom ČR a&nbsp;SR maturuj&uacute;cim v tomto &scaron;kolskom roku, ktor&iacute; s&uacute; prijat&iacute; na univerzitn&eacute; &scaron;t&uacute;dium programov matematiky, fyziky, ch&eacute;mie, biol&oacute;gie alebo medic&iacute;ny. Podmienky pre udelenie &scaron;tipendia s&uacute; dostupn&eacute; na&nbsp;<a href="http://www.vnjh.cz">www.vnjh.cz</a>.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2017 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2017/417 Thu, 06 Apr 2017 00:00:00 +0000 Oznam <p>V&aacute;žen&iacute; rodičia,&nbsp;poz&yacute;vame V&aacute;s na&nbsp;<strong>triedne akt&iacute;vy ZRP&Scaron;</strong>, ktor&eacute; sa uskutočnia vo&nbsp;&scaron;tvrtok&nbsp;<strong>20. apr&iacute;la 2017&nbsp;o&nbsp;16.30</strong>&nbsp;hodine v&nbsp;budove&nbsp;&scaron;koly.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2017 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2017/416 Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 +0000 Oznam <p>Katedra poč&iacute;tačov a informatiky FEI TUKE organizuje dňa&nbsp;<strong>5. 4. 2017 od 12.00 </strong>hod.<strong>&nbsp;</strong>medzin&aacute;rodn&eacute; podujatie&nbsp;<strong>ARDUINO DAY</strong>. Viac info na <strong><a href="http://arduinoday.kpi.fei.tuke.sk">arduinoday.kpi.fei.tuke.sk</a></strong>, <strong><a href="https://www.facebook.com/events/627318014121350/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1490272900476716">facebook udalosť</a></strong>.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2017 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2017/415 Thu, 16 Mar 2017 00:00:00 +0000 Oznam <p>Zverejnili sme&nbsp;<a href="https://www.gympos.sk/files/uploads/files/kriteria_17_18.pdf" target="_blank"><strong>Krit&eacute;ri&aacute; na prijatie do 1. ročn&iacute;ka v &scaron;kolskom roku 2017/2018&nbsp;(kliknite)</strong></a>.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2017 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/matematicka-olympiada-kat-c Wed, 26 Apr 2017 00:00:00 +0000 Matematická olympiáda kat. C V krajskom kole matematickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie C, ktor&eacute; sa konalo 11. 4. 2017, boli na&scaron;i žiaci op&auml;ť &uacute;spe&scaron;n&iacute;. Branislav Pastula (I.A) sa umiestnil na 1. mieste, Radovan Lasc&aacute;k, Michal Masrna a Matej Tarča (I.A) obsadili 2. miesto skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/matematicka-olympiada-kat-c Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/chemicka-olympiadachemická olympiáda Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 +0000 Chemická olympiáda Krajsk&eacute; kolo Chemickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie B skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/chemicka-olympiadachemická olympiáda Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/celostatne-kolo-geografickej-olympiady Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo geografickej olympiády V dňoch 21. - 23. 2017 apr&iacute;la sa v Ko&scaron;iciach konalo celo&scaron;t&aacute;tne kolo Geografickej olympi&aacute;dy. Na&scaron;u &scaron;kolu reprezentovali : Tom&aacute;&scaron; Chovanč&aacute;k z I.A obsadil v kateg&oacute;rii "Z" 3. miesto a bol nominovan&yacute; do v&yacute;beru na s&uacute;stredenie pred IGEO skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/celostatne-kolo-geografickej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/Celoštátne kolo Turnaja mladých fyzikov Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo Turnaja mladých fyzikov V dňoch 19. - 21. 4. 2017 sa v Bratislave konalo celo&scaron;t&aacute;tne kolo 25. ročn&iacute;ka Turnaja mlad&yacute;ch fyzikov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/Celoštátne kolo Turnaja mladých fyzikov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/soc Tue, 11 Apr 2017 00:00:00 +0000 SOČ Dňa 7.4.2015 sa uskutočnilo Krajsk&eacute; kolo SOČ. V odbore 02-matematika, fyzika z&iacute;skal S. Amrich II.A 1. miesto a v odbore 03-ch&eacute;mia, potravin&aacute;rstvo z&iacute;skal D. Kopč&aacute;k II.A tiež 1. miesto. Obom blahožel&aacute;me a prajeme skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/soc Novinky http://www.gympos.sk/novinky/ Mon, 10 Apr 2017 00:00:00 +0000 FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA V dňoch 6. - 9. apr&iacute;la 2017 sa v Žiline uskutočnilo celo&scaron;t&aacute;tne kolo 58. ročn&iacute;ka fyzik&aacute;lnej olympi&aacute;dy kateg&oacute;ria A. Na&scaron;u &scaron;kolu reprezentoval &Aacute;d&aacute;m Urb&aacute;n (IV. A) a stal sa &uacute;spe&scaron;n&yacute;m rie&scaron;iteľom. Blahožel&aacute;me.&nbsp; skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/ Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/medzinarodny-vymenny-pobyt Sun, 09 Apr 2017 00:00:00 +0000 Medzinárodný výmenný pobyt Na prelome marca a apr&iacute;la sa uskutočnila prv&aacute; f&aacute;za v&yacute;menn&eacute;ho pobytu v Tur&iacute;ne. Bohat&yacute; program, podnetn&eacute; &scaron;kolsk&eacute; prostredie, pr&iacute;vetiv&eacute; rodiny a&nbsp;bezprostredn&iacute; žiaci vytvorili neopakovateľn&uacute; atmosf&eacute;ru medzin&aacute;rodn&eacute;ho partnerstva. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/medzinarodny-vymenny-pobyt Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/matematicka-sutaz-naboj Fri, 07 Apr 2017 00:00:00 +0000 Matematická súťaž NÁBOJ Dňa 7. 4. 2017 sa konala s&uacute;ťaž N&aacute;boj, kde boli &uacute;spe&scaron;n&iacute; na&scaron;i seniori aj juniori. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/matematicka-sutaz-naboj Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/najvyssie-rezortne-ocenenia Thu, 06 Apr 2017 00:00:00 +0000 Najvyššie rezortné ocenenia Pri pr&iacute;ležitosti Dňa učiteľov boli ministrom &scaron;kolstva Petrom Plavčanom ocenen&iacute; učitelia za mimoriadne &uacute;spechy vo svojej pedagogickej pr&aacute;ci. Mgr. Monika Karoľov&aacute; z n&aacute;&scaron;ho gymn&aacute;zia bola ocenen&aacute; Malou medailou sv. Gorazda. Blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/najvyssie-rezortne-ocenenia Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/olympiada-z-informatiky Mon, 03 Apr 2017 00:00:00 +0000 Olympiáda z informatiky V dňoch 29. 4. - 1. 4. 2017 sa v Žiline konalo celo&scaron;t&aacute;tne kolo Olympi&aacute;dy v informatike. &Uacute;spe&scaron;n&yacute;mi rie&scaron;iteľmi sa stali Martin Melicher (II.A), a Juraj Mičko (IV.A). Blahožel&aacute;me k &uacute;spechu! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/olympiada-z-informatiky Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/geograficka-olympiada Thu, 30 Mar 2017 00:00:00 +0000 Geografická olympiáda Dňa 24. marca sa uskutočnilo Krajsk&eacute; kolo Geografickej olympi&aacute;dy. V konkurencii 25 &scaron;k&ocirc;l Ko&scaron;ick&eacute;ho kraja sme obsadili v kateg&oacute;rii" Z ": 1. miesto Peter Ridilla I.A, 2. miesto Tom&aacute;&scaron; Chovanč&aacute;k I.A skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/geograficka-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/matematicka-olympiada Wed, 29 Mar 2017 00:00:00 +0000 MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA V dňoch 26. 3. - 29. 3. 2017 sa v Žiline konalo celo&scaron;t&aacute;tne kolo matematickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie A. V&iacute;ťazstvo si odniesol Martin Melicher z II.A. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/matematicka-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/dejepisna-olympiada Wed, 29 Mar 2017 00:00:00 +0000 Dejepisná olympiáda Dňa 27.3.2017 sa uskutočnilo krajsk&eacute; kolo dejepisnej olympi&aacute;dy, v ktorom obsadil 1. miesto Tom&aacute;&scaron; Chovanč&aacute;k z I.A. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/dejepisna-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/matematicky-b-day Tue, 28 Mar 2017 00:00:00 +0000 Matematický B - day Aj v&nbsp;tomto &scaron;kolskom roku sa na&scaron;i &scaron;tudenti pustili do odv&aacute;žneho z&aacute;polenia s&nbsp;matematick&yacute;mi poznatkami pri rie&scaron;en&iacute; komplikovan&yacute;ch &uacute;loh. Matematick&aacute; s&uacute;ťaž t&iacute;mov B-day sa konala v&nbsp;utorok 29.11.2016 počas cel&eacute;ho vyučovacieho dňa. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/matematicky-b-day Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/majstrovstva-slovenska-v-bedmintone Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 +0000 Majstrovstvá Slovenska v bedmintone V dňoch 22.-23.3.2017 sa konali Majstrovstv&aacute; Slovenska v bedmintone dievčat. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/majstrovstva-slovenska-v-bedmintone Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/biologicka-olympiada Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 +0000 BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA V dňoch 22. a 23.3.2017 sa uskutočnilo KK BiO. V kateg&oacute;rii A 1.miesto z&iacute;skala V. Demč&aacute;kov&aacute; IV.A, &uacute;spe&scaron;n&iacute; rie&scaron;itelia s&uacute; S. &Scaron;vec IV.E a B. Sta&scaron;ko III.D. V kateg&oacute;rii B 1.miesto z&iacute;skal D. Kopč&aacute;k II.A a 3.miesto J. Vidricko II.B. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/biologicka-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/euconnectour-tim-v-litve Sun, 26 Mar 2017 00:00:00 +0000 Euconnectour tím v Litve V dňoch 18. - 24. 3. 2017 sa uskutočnila prv&aacute; mobilita v&scaron;etk&yacute;ch partnersk&yacute;ch &scaron;k&ocirc;l projektu Erasmus+ Euconnectour v Litve. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/euconnectour-tim-v-litve Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/exkurzia-osviencim-krakov Wed, 22 Mar 2017 00:00:00 +0000 Exkurzia Osvienčim - Krakov V dňoch 20. - 21. 3. 2017 sa 48 &scaron;tudentov 4. ročn&iacute;ka z&uacute;častnilo exkurzie Osvienčim - Krakov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/exkurzia-osviencim-krakov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/chemicka-olympiada Sat, 11 Mar 2017 00:00:00 +0000 Chemická olympiáda Celo&scaron;t&aacute;tne kolo 53. ročn&iacute;ka Chemickej olympi&aacute;dy v Bratislave skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/chemicka-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/krajske-kolo-sutaze-ruske-slovo Fri, 24 Feb 2017 00:00:00 +0000 Krajské kolo súťaže Ruské slovo Dňa 22. 2. 2017 sa uskutočnilo Krajsk&eacute; kolo s&uacute;ťaže v prednese ruskej po&eacute;zie a pr&oacute;zy Rusk&eacute; slovo. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/krajske-kolo-sutaze-ruske-slovo Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/zenit-v-programovani Wed, 22 Feb 2017 00:00:00 +0000 ZENIT v programovaní V dňoch 7. 2. - 9. 2. 2017 sa konalo celoslovensk&eacute; kolo s&uacute;ťaže ZENIT v programovan&iacute;. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/zenit-v-programovani Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/eurofondue Wed, 22 Feb 2017 00:00:00 +0000 Eurofondue 22. febru&aacute;ra 2017 sa uskutočnilo fin&aacute;le 4. ročn&iacute;ka s&uacute;ťaže Eurofondue, ktor&uacute; organizuje Ekonomick&aacute; fakulta Technickej univerzity v Ko&scaron;iciach. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/eurofondue Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/lyziarsky-vycvik Wed, 22 Feb 2017 00:00:00 +0000 Lyžiarsky výcvik &Scaron;tudenti prv&eacute;ho ročn&iacute;ka absolvovali lyžiarsky v&yacute;cvik vo Vysok&yacute;ch Tatr&aacute;ch. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/lyziarsky-vycvik Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/krajske-kolo-olympiady-v-nemeckom-jazyku Wed, 22 Feb 2017 00:00:00 +0000 Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku V krajskom kole Olympi&aacute;dy v&nbsp;nemeckom jazyku n&aacute;s &uacute;spe&scaron;ne reprezentovali Andr&eacute; Lukas (IV.B) a&nbsp;Bibi&aacute;na Hroncov&aacute; (II.B). Andr&eacute; Lukas zv&iacute;ťazil v&nbsp;kateg&oacute;rii 2C a&nbsp;postupuje do celo&scaron;t&aacute;tneho kola. Žiakom k&nbsp;&uacute;spechom blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/krajske-kolo-olympiady-v-nemeckom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/fykosi-fyziklani Fri, 17 Feb 2017 00:00:00 +0000 Fykosí Fyziklání V piatok 17. 02. 2017 sa dve družstv&aacute; na&scaron;ej &scaron;koly z&uacute;častnili na 11. ročn&iacute;ku medzin&aacute;rodnej s&uacute;ťaže v rie&scaron;en&iacute; fyzik&aacute;lnych &uacute;loh FYKOS&iacute; Fyzikl&aacute;n&iacute;, ktor&aacute; sa konala na MFF UK v Prahe. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/fykosi-fyziklani Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/fyzikalna-olympiáda Tue, 14 Feb 2017 00:00:00 +0000 FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA Krajsk&eacute; kolo 58. ročn&iacute;ka Fyzik&aacute;lnej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie A sa uskutočnilo 9. 2. 2017. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/fyzikalna-olympiáda Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/krajske-kolo-olympiady-v-ruskom-jazyku Fri, 10 Feb 2017 00:00:00 +0000 Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku Dňa 10. 2. 2017 sa konalo Krajsk&eacute; kolo Olympi&aacute;dy v ruskom jazyku, skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/krajske-kolo-olympiady-v-ruskom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/olympiada-v-informatike Wed, 08 Feb 2017 00:00:00 +0000 Olympiáda v informatike Dňa 17. janu&aacute;ra sa konalo krajsk&eacute; kolo Olympi&aacute;dy v&nbsp;informatike kateg&oacute;rie A a&nbsp;B. &Uacute;spech sme zožali v&nbsp;oboch kateg&oacute;ri&aacute;ch. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/olympiada-v-informatike Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/krajske-kolo-turnaja-mladych-fyzikov Mon, 06 Feb 2017 00:00:00 +0000 Krajské kolo Turnaja mladých fyzikov Dňa 6.2.2017 sa na PF UPJ&Scaron; v Ko&scaron;iciach uskutočnilo krajsk&eacute; kolo Turnaja mlad&yacute;ch fyzikov, kde n&aacute;s na&scaron;i žiaci reprezentovali v 3 družstv&aacute;ch a umiestnili sa na prvom, treťom a &scaron;tvrtom mieste. Srdečne blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/krajske-kolo-turnaja-mladych-fyzikov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/postovacky-maskarny-bal-2017 Thu, 02 Feb 2017 00:00:00 +0000 Poštovácky Maškarný bál 2017 A je to za nami. Pred polročn&yacute;mi pr&aacute;zdninami vo &scaron;tvrtok večer sa uskutočnil Ma&scaron;karn&yacute; b&aacute;l . Ples zorganizovala Žiacka &scaron;tudentsk&aacute; rada. Ďakujeme sponzorom za &uacute;žasn&eacute; ceny do tomboly. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/postovacky-maskarny-bal-2017