sk-sk Copyright 2011 - 2020 by Gymnázium Poštová 9 and Tibor Engler webmaster@gympos.sk (Webmaster www.Gympos.sk) http://www.gympos.sk/rss.php Gymnázium Poštová 9 Rss Feed noviniek z www.gympos.sk Gymnázium Poštová 9 http://www.gympos.sk/rss.php http://www.gympos.sk/img/design/logo.png Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2020/662 Mon, 15 Jun 2020 00:00:00 +0000 Oznam <p>Riaditeľ Gymn&aacute;zia, Po&scaron;tov&aacute; 9, Ko&scaron;ice podľa Rozhodnutia ministra &scaron;kolstva, vedy v&yacute;skumu a &scaron;portu Slovenskej republiky&nbsp;o term&iacute;noch, organiz&aacute;cii a hodnoten&iacute; prij&iacute;mania na vzdel&aacute;vanie v stredn&yacute;ch &scaron;kol&aacute;ch v čase mimoriadnej situ&aacute;cie v &scaron;kolskom roku 2019/2020&nbsp;zverejňuje: počet obsaden&yacute;ch miest: 121,&nbsp;počet voľn&yacute;ch miest: 0.&nbsp;Prij&iacute;macie konanie na nenaplnen&yacute; počet miest (druh&yacute; term&iacute;n) sa neuskutočn&iacute;. Odvolania uch&aacute;dzačov, ktor&yacute;m nebolo vyhoven&eacute;, bud&uacute; post&uacute;pen&eacute; zriaďovateľovi.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2020 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2020/661 Fri, 05 Jun 2020 00:00:00 +0000 Oznam <p>&Uacute;stne sk&uacute;&scaron;ky DSD I TI 2020<br /> Dńa 15.06.2020 sa uskutočnia &uacute;stne sk&uacute;&scaron;ky DSD I. Prv&iacute; žiaci z harmonogramu sa maj&uacute; dostaviť o 7.45 hod.Časov&yacute; harmonogram pre jednotliv&eacute; miestnosti n&aacute;jdete&nbsp; na EDU v predmete RNJ. Pr&iacute;stup k inform&aacute;ciam bude umožnen&yacute; aj žiakom, ktor&iacute; nenav&scaron;tevuj&uacute; RNJ.<br /> Dostavte sa vždy aspoń 15 min&uacute;t pred konan&iacute;m vlastnej sk&uacute;&scaron;ky, po jej ukončen&iacute; opustite budovu.Počas pobytu v &scaron;kole je nutn&eacute; mať nasaden&eacute; r&uacute;&scaron;ko a rukavice.Nezabudnite si priniesť svoju prezent&aacute;ciu na USB.<br /> &Uacute;spe&scaron;n&eacute; vykonanie &uacute;stnej sk&uacute;&scaron;ky praje<br /> Dana Hal&aacute;szov&aacute;</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2020 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2020/660 Fri, 05 Jun 2020 00:00:00 +0000 Oznam <p>Riaditeľ Gymn&aacute;zia, Po&scaron;tov&aacute; 9, Ko&scaron;ice podľa Rozhodnutia ministra &scaron;kolstva, vedy v&yacute;skumu a &scaron;portu Slovenskej republiky&nbsp;o term&iacute;noch, organiz&aacute;cii a hodnoten&iacute; prij&iacute;mania na vzdel&aacute;vanie v stredn&yacute;ch &scaron;kol&aacute;ch v čase mimoriadnej situ&aacute;cie v &scaron;kolskom roku 2019/2020&nbsp;zverejňuje: počet obsaden&yacute;ch miest: 121,&nbsp;počet voľn&yacute;ch miest: 0.&nbsp;</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2020 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2020/659 Fri, 22 May 2020 00:00:00 +0000 Oznam <p><strong>SK&Uacute;&Scaron;KY DSD I- 26.5.2020</strong><br /> Dńa 26.5.2020 sa <strong>uskutočn&iacute; p&iacute;somn&aacute; časť sk&uacute;&scaron;ky DSD I prezenčnou formou </strong>v budove &scaron;koly. Dostavte sa o 7,50 . Pred budovou dodržujte 2m- rozostupy.Do budovy vstupujte po jednom a riaďte sa pokynmi p&aacute;na &scaron;koln&iacute;ka. Na vr&aacute;tnici bud&uacute; va&scaron;e zoznamy, kto ide do II.A a kto do IV.A. Zoznamy bud&uacute; aj priamo na miestnostiach. Do &scaron;koly&nbsp;prich&aacute;dzate s r&uacute;&scaron;kami, ktor&eacute; budete mať nasaden&eacute; počas cel&eacute;ho pobytu v &scaron;kole.Na vr&aacute;tnici dostanete rukavice, tie mus&iacute;te mať počas cel&eacute;ho pobytu v &scaron;kole na ruk&aacute;ch.Prineste si aspoň 2 čierne per&aacute;. Konzumovať n&aacute;poje a potraviny nebude možn&eacute;.Pl&aacute;novan&eacute; ukončenie sk&uacute;&scaron;ky je o 12,50. Po sk&uacute;&scaron;ke op&uacute;&scaron;ťate &scaron;kolu smerom na &scaron;kolsk&yacute; dvor op&auml;ť po jednom.<br /> <br /> Drž&iacute;me palce a te&scaron;&iacute;me sa na stretnutie.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2020 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/krajske-kolo-fyzikalnej-olympiady-kat-a Mon, 29 Jun 2020 00:00:00 +0000 Krajské kolo Fyzikálnej olympiády kat. A Dňa 23. 06. 2020 sa konalo krajsk&eacute; kolo Fyzik&aacute;lnej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie A. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/krajske-kolo-fyzikalnej-olympiady-kat-a Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/ukoncenie-skolskeho-roku Tue, 30 Jun 2020 00:00:00 +0000 Ukončenie školského roku <iframe width="450" height="253" src="https://www.youtube.com/embed/V_X7gs6bRpI?rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> &nbsp; <iframe width="450" height="253" src="https://www.youtube.com/embed/h1FX_F9QZFM?rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> &nbsp; <iframe width="450" height="253" src="https://www.youtube.com/embed/aEuKfXPIB7s?rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/ukoncenie-skolskeho-roku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/celostatne-kolo-sutaze-turnaj-mladych-fyzikov Thu, 25 Jun 2020 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo súťaže "Turnaj mladých fyzikov" V dňoch 18.6. - 19.6.2020 sa konalo celo&scaron;t&aacute;tne kolo Turnaja mlad&yacute;ch fyzikov - online. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/celostatne-kolo-sutaze-turnaj-mladych-fyzikov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/finale-slovenskej-debatnej-ligy Thu, 25 Jun 2020 00:00:00 +0000 Finále Slovenskej debatnej ligy V dňoch 6. &ndash; 8. j&uacute;na 2020 sa uskutočnil online fin&aacute;lov&yacute; debatn&yacute; turnaj tohtoročnej debatnej sez&oacute;ny. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/finale-slovenskej-debatnej-ligy Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/medziriadky-2020 Wed, 24 Jun 2020 00:00:00 +0000 Medziriadky 2020 V aktu&aacute;lnom ročn&iacute;ku liter&aacute;rnej s&uacute;ťaže Medziriadky n&aacute;s &uacute;spe&scaron;ne reprezentuje Mar&iacute;na Hluch&aacute; z III.C, ktor&aacute; bola v konkurencii 400 s&uacute;ťažiacich vybran&aacute; medzi 50 &uacute;častn&iacute;kov letn&eacute;ho s&uacute;stredenia. Blahožel&aacute;me! Č&iacute;tajte <a href="https://www.gympos.sk/files/uploads/files/poviedka_M2020%283%29.pdf">s&uacute;ťažn&uacute; poviedku</a> a <a href="https://www.gympos.sk/files/uploads/files/poezia_M2020%281%29.pdf">s&uacute;ťažn&uacute; po&eacute;ziu</a>. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/medziriadky-2020 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/finale-sutaze-palma-junior Fri, 19 Jun 2020 00:00:00 +0000 Finále súťaže PALMA junior Do celoslovensk&eacute;ho fin&aacute;lov&eacute;ho kola program&aacute;torskej s&uacute;ťaže PALMA junior, ktor&eacute; sa konalo 17.6.2020 online, sa prebojovali Norbert Micheľ (III.A) a Adam Garafa (II.A) a ako t&iacute;m sa umiestnili na 2.mieste. K dosiahnut&eacute;mu &uacute;spechu blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/finale-sutaze-palma-junior Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/chemicka-olympiada-kategorie-c Thu, 18 Jun 2020 00:00:00 +0000 Chemická olympiáda kategórie C Chemick&aacute; olympi&aacute;da sa každoročne zavr&scaron;uje krajsk&yacute;m kolom Chemickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie C. Ani v tohtoročnom 56. ročn&iacute;ku nech&yacute;bali rie&scaron;itelia z na&scaron;ej &scaron;koly. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/chemicka-olympiada-kategorie-c Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/vitazna-studentska-firma Wed, 17 Jun 2020 00:00:00 +0000 Víťazná študentská firma Tuh&yacute; čistič TUČI, s ktor&yacute;m &scaron;tudentsk&aacute; firma REN zaznamenala veľk&yacute; &uacute;spech na slovenskom trhu, expanduje. Simona Ičov&aacute;, Timea Hujdu&scaron;ov&aacute;, Alex Bland&oacute;n a Luk&aacute;&scaron; Weiszer so svoj&iacute;m ekologick&yacute;m projektom zv&iacute;ťazili v n&aacute;rodnom fin&aacute;le aj v medzin&aacute;rodnej s&uacute;ťaži. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/vitazna-studentska-firma Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/stretnutie-s-americkym-diplomatom Fri, 05 Jun 2020 00:00:00 +0000 Stretnutie s americkým diplomatom V stredu 3. j&uacute;na 2020 sa &scaron;tudenti II.B stretli na hodine anglick&eacute;ho jazyka (aj keď len online) s diplomatom z americkej ambas&aacute;dy, p&aacute;nom Griffinom Rozellom. T&eacute;mou stretnutia bola "Diplomacia a dezinform&aacute;cie." skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/stretnutie-s-americkym-diplomatom Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/chemicka-olympiada-kategorie-b Thu, 04 Jun 2020 00:00:00 +0000 Chemická olympiáda kategórie B Ani mimoriadna situ&aacute;cia spojen&aacute; s pand&eacute;miou koronav&iacute;rusu na&scaron;ich mlad&yacute;ch chemikov nezlomila a neodradila ich od poctivej pr&aacute;ce a pr&iacute;pravy na jednotliv&eacute; kol&aacute; chemickej olympi&aacute;dy. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/chemicka-olympiada-kategorie-b Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/co-vies-o-hviezdach Wed, 03 Jun 2020 00:00:00 +0000 Čo vieš o hviezdach? 25. m&aacute;ja 2020 sa uskutočnil 30. ročn&iacute;k Celoslovensk&eacute;ho fin&aacute;le vedomostnej s&uacute;ťaže "Čo vie&scaron; o hviezdach?" skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/co-vies-o-hviezdach Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/nove-cislo-homo-studiosus Wed, 27 May 2020 00:00:00 +0000 Nové číslo Homo Studiosus Predstavujeme v&aacute;m <b><a href="https://www.gympos.sk/files/uploads/files/homo-studiosus/HS-2020-05.pdf"> nov&eacute; č&iacute;slo n&aacute;&scaron;ho &scaron;kolsk&eacute;ho časopisu Homo Studiosus </a></b>- &scaron;peci&aacute;lne online č&iacute;slo vydan&eacute; počas pand&eacute;mie, dokonca s rekordn&yacute;m počtom 72 str&aacute;n. Rob&iacute;me to pre v&aacute;s a rob&iacute;me to s l&aacute;skou ❤︎. Va&scaron;a redakcia skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/nove-cislo-homo-studiosus Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/s-riaditelom-skoly-o-maturite Wed, 13 May 2020 00:00:00 +0000 S riaditeľom školy o maturite V magaz&iacute;ne Regina RTVS bol odvysielan&yacute; rozhovor s riaditeľom &scaron;koly Mgr. Ottom R&eacute;v&eacute;szom na t&eacute;mu maturitnej sk&uacute;&scaron;ky v čase mimoriadnej situ&aacute;cie. Sledujte z&aacute;znam v arch&iacute;ve RTVS na <b><a href ="https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14356/226611">https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14356/226611</a></b>, minut&aacute;ž 02.35 - 11.20. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/s-riaditelom-skoly-o-maturite Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/celostatne-kolo-soc Tue, 12 May 2020 00:00:00 +0000 CELOŠTÁTNE KOLO SOČ 42. ročn&iacute;k Celo&scaron;t&aacute;tneho kola SOČ prebiehal di&scaron;tančne. Na&scaron;a &scaron;kola zaznamenala &uacute;spech pr&aacute;cou s n&aacute;zvom " Proces vytv&aacute;rania n&aacute;učnej poč&iacute;tačovej hry" &scaron;tudentky Lucie Koľvekovej z III.C, skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/celostatne-kolo-soc Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/rozlucka-s-maturantmi Tue, 12 May 2020 00:00:00 +0000 Rozlúčka s maturantmi <iframe width="400" height="150" src="https://www.youtube.com/embed/gA-rgHxLNWY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> <p>S maturantmi sa tohto roku l&uacute;čime netradične. Pozrite si <b><a href="https://www.youtube.com/watch?v=gA-rgHxLNWY ">rozl&uacute;čkov&eacute; video https://www.youtube.com/watch?v=gA-rgHxLNWY </a></b>na&scaron;ej žiackej &scaron;kolskej rady a pridajte sa k n&aacute;&scaron;mu želaniu: <b>Veľa &scaron;tastia a &uacute;spechov v živote, maturanti! Dvere Po&scaron;tovej pre v&aacute;s zost&aacute;vaj&uacute; otvoren&eacute;.</b></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/rozlucka-s-maturantmi Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/geograficka-olympiada Tue, 05 May 2020 00:00:00 +0000 Geografická olympiáda Dňa 24. 4. 2020 sa uskutočnilo celoslovensk&eacute; kolo Geografickej olympi&aacute;dy. Na&scaron;u &scaron;kolu reprezentovalo 6 žiakov, v kateg&oacute;rii Z, B. Dosiahli sme vynikaj&uacute;ce umiestnenia. 1. miesto v kateg&oacute;rii B, Z z&iacute;skal Peter Ob&scaron;atn&iacute;k /II. C/, 4. miesto v kateg&oacute;rii Z obsadil Tom&aacute;&scaron; Chovanč&aacute;k / IV. A / a &uacute;spe&scaron;n&yacute;mi rie&scaron;iteľmi sa stali Daniel Kalina, Martin K&aacute;n&aacute;ssy, Jakub Popovič / III.A / a Oliver Guľa / II. D /. V&scaron;etk&yacute;m blahožel&aacute;me a ďakujeme. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/geograficka-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/ekonomicka-olympiada Tue, 28 Apr 2020 00:00:00 +0000 Ekonomická olympiáda Dňa 27.2.2020 sa uskutočnilo na p&ocirc;de TU v Ko&scaron;iciach krajsk&eacute; kolo Ekonomickej olympi&aacute;dy, ktor&eacute;ho sa z&uacute;častnilo aj 6 na&scaron;ich &scaron;tudentov. Uk&aacute;zali, že patria medzi najlep&scaron;&iacute;ch. Prv&eacute; miesto si vybojoval Tom&aacute;&scaron; Chovanč&aacute;k (IV.A), druh&eacute; Martin Albert Gb&uacute;r (IV.A). skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/ekonomicka-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/celoslovenske-kolo-astronomickej-olympiady-2020 Mon, 27 Apr 2020 00:00:00 +0000 Celoslovenské kolo Astronomickej olympiády 2020 Celoslovensk&eacute; fin&aacute;lov&eacute; kolo 14. ročn&iacute;ka Astronomickej olympi&aacute;dy prebehlo netradične 21. 4. 2020 elektronicky. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/celoslovenske-kolo-astronomickej-olympiady-2020 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/krajske-kolo-soc Thu, 23 Apr 2020 00:00:00 +0000 KRAJSKÉ KOLO SOČ V tomto &scaron;kolskom roku prebieha 42.ročn&iacute;k SOČ di&scaron;tančnou formou. 15. 4. 2020 bolo vyhodnoten&eacute; Krajsk&eacute; kolo SOČ. Na&scaron;&iacute; &scaron;tudenti boli op&auml;ť &uacute;spe&scaron;n&iacute;. LUCIA KOĽVEKOV&Aacute; (III.C) z&iacute;skala 1. miesto v odbore 14-tvorba učebn&yacute;ch pom&ocirc;cok skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/krajske-kolo-soc Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/astronomicka-olympiada Mon, 20 Apr 2020 00:00:00 +0000 Astronomická olympiáda Po ukončen&iacute; 1.kola Astronomickej olympi&aacute;dy 2020 sa &uacute;spe&scaron;n&yacute;mi rie&scaron;iteľmi stali &scaron;iesti žiaci na&scaron;ej &scaron;koly. Džavoronok Adam (I.A), Lascs&aacute;k Radovan (IV.A), Hanus Matej (IV.A), Juh&aacute;s Ondrej (I.A), Bland&oacute;n Alex a K&aacute;n&aacute;ssy Martin (III.A). skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/astronomicka-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/geograficka-olympiada Mon, 06 Apr 2020 00:00:00 +0000 Geografická olympiáda Dňa 27. marca 2020 sa konalo Krajsk&eacute; kolo Geografickej olympi&aacute;dy online formou. Na&scaron;i žiaci s&uacute;ťažili v kateg&oacute;ri&aacute;ch Z, A. V silnej konkurencii sme dosiahli vynikaj&uacute;ce umiestnenia . V prvej desiatke sme z&iacute;skali prv&yacute;ch 9 miest. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/geograficka-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/teplo-slovenska Tue, 10 Mar 2020 00:00:00 +0000 Teplo Slovenska V dňoch od 18.2. - 21.2.2020 sa traja &scaron;tudenti 3. ročn&iacute;ka: Jakub Popovič (III. A), Miriam Podrack&aacute; a Katar&iacute;na Benkov&aacute; (III. E) pod veden&iacute;m p. p. Fabianovej v r&aacute;mci druh&eacute;ho kola s&uacute;taže Teplo Slovenska, ktor&uacute; organizuje spoločnosť skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/teplo-slovenska Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/celostatne-kolo-chemickej-olympiady-kategorie-a Mon, 09 Mar 2020 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo Chemickej olympiády kategórie A V dňoch 4.-6.3.2020 sa na p&ocirc;de Pr&iacute;rodovedeckej fakulty UPJ&Scaron; v Ko&scaron;iciach konalo celo&scaron;t&aacute;tne kolo Chemickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie A. Na&scaron;a &scaron;kola aj tentokr&aacute;t mala v s&uacute;ťaži svoje zast&uacute;penie a už tradične &uacute;spe&scaron;n&yacute;ch rie&scaron;iteľov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/celostatne-kolo-chemickej-olympiady-kategorie-a Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/olympiada-v-informatike-kat-b Sun, 08 Mar 2020 00:00:00 +0000 Olympiáda v informatike kat.B Dňa 21.1.2020 sa uskutočnilo krajsk&eacute; kolo Olympi&aacute;dy v informatike v kateg&oacute;rii B. S&uacute;ťažili traja na&scaron;i &scaron;tudenti. Dvaja boli &uacute;spe&scaron;n&iacute;. Adam Garafa (II.A) sa umiestnil na 2. mieste a Matej Kozub (I.A) z&iacute;skal 3. miesto. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/olympiada-v-informatike-kat-b Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/literarna-sutaz-s-danielom-hevierom Fri, 28 Feb 2020 00:00:00 +0000 Literárna súťaž s Danielom Hevierom P&aacute;n Daniel Hevier vyhodnotil na&scaron;u &scaron;kolsk&uacute; s&uacute;ťaž v liter&aacute;rnej tvorbe organizovan&uacute; v r&aacute;mci programu LYNX podporuje talenty. Jej v&iacute;ťazmi sa stali <a href="https://www.gympos.sk/files/uploads/files/blazej_fabian_zahradka_ruzi.pdf">Blažej Fabian, III.C</a>, <a href="https://www.gympos.sk/files/uploads/files/simona_voleskova_lit_tvorba.pdf"> Simona Voleskov&aacute;, IV.A </a> a <a href="https://www.gympos.sk/files/uploads/files/karin_spisakova_Figovnik.pdf">Karin Spi&scaron;&aacute;kov&aacute;, IV.D. </a> Blahožel&aacute;me! V&iacute;ťazn&eacute; diela si m&ocirc;žete preč&iacute;tať kliknut&iacute;m na meno autora. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/literarna-sutaz-s-danielom-hevierom Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/olympiada-v-informatike Tue, 25 Feb 2020 00:00:00 +0000 Olympiáda v informatike Dňa 21.1.2020 sa uskutočnilo krajsk&eacute; kolo Olympi&aacute;dy v informatike v kateg&oacute;rii A. Z piatich na&scaron;ich s&uacute;ťažiacich boli traja &uacute;spe&scaron;n&iacute; a obsadili v&scaron;etky p&oacute;diov&eacute; umiestnenia. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/olympiada-v-informatike Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/python-cup Tue, 25 Feb 2020 00:00:00 +0000 Python Cup Dňa 12.2.2020 sa uskutočnilo celoslovensk&eacute; online kolo s&uacute;ťaže Python Cup v programovan&iacute;, ktor&uacute; už tradične organizuje Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komensk&eacute;ho v Bratislave. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/python-cup Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/valentinska-kvapka-krvi Mon, 24 Feb 2020 00:00:00 +0000 Valentínska kvapka krvi Dňa 24.2.2020 sa na&scaron;ej uskutočnil mobiln&yacute; odber krvi v r&aacute;mci Valent&iacute;nskej kvapky krvi, organizovan&yacute; miestnym spolkom Červen&eacute;ho kr&iacute;ža. Krv darovalo 29 &scaron;tudentov a učiteľov. V&scaron;etk&yacute;m veľmi pekne ďakujeme za tento &scaron;ľachetn&yacute; čin. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/valentinska-kvapka-krvi Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/fyziklani-2020 Mon, 24 Feb 2020 00:00:00 +0000 Fyziklání 2020 V piatok 14. 02. 2020 sa &scaron;tyri t&iacute;my na&scaron;ej &scaron;koly z&uacute;častnili na 14. ročn&iacute;ku medzin&aacute;rodnej s&uacute;ťaže v rie&scaron;en&iacute; fyzik&aacute;lnych &uacute;loh, ktor&uacute; organizuje MFF UK a konala sa v najv&auml;č&scaron;om kongresovom hoteli v Eur&oacute;pe - TOP HOTEL Praha. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/fyziklani-2020 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/knizny-swap-u-nas Mon, 24 Feb 2020 00:00:00 +0000 Knižný SWAP u nás V polovici febru&aacute;ra na na&scaron;ej &scaron;kole po prv&yacute; raz prebehol knižn&yacute; swap, alebo inak v&yacute;mena kn&iacute;h. V&yacute;sledkom s&uacute; knižn&eacute; poličky na chodb&aacute;ch pr&iacute;stupn&eacute; pre každ&eacute;ho. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/knizny-swap-u-nas