sk-sk Copyright 2011 - 2020 by Gymnázium Poštová 9 and Tibor Engler webmaster@gympos.sk (Webmaster www.Gympos.sk) http://www.gympos.sk/rss.php Gymnázium Poštová 9 Rss Feed noviniek z www.gympos.sk Gymnázium Poštová 9 http://www.gympos.sk/rss.php http://www.gympos.sk/img/design/logo.png Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2020/652 Thu, 26 Mar 2020 00:00:00 +0000 Oznam <p><strong>Ďakujeme v&scaron;etk&yacute;m učiteľom a&nbsp;žiakom za mimoriadne nasadenie, trpezlivosť a prejaven&uacute; empatiu v n&aacute;ročnom procese zav&aacute;dzania di&scaron;tančn&eacute;ho vzdel&aacute;vania na Po&scaron;tovej.&nbsp;</strong>T&Yacute;ŽDEŇ OD 30. MARCA&nbsp;DO 05. APR&Iacute;LA BUDE BEZ DOM&Aacute;CICH ZADAN&Iacute;. Z&aacute;kladn&eacute; podmienky vzdel&aacute;vania na diaľku n&aacute;jdete <a href="/files/uploads/files/podm_dist_vzd%281%29.pdf"><strong>kliknut&iacute;m tu</strong></a>.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2020 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2020/651 Thu, 26 Mar 2020 00:00:00 +0000 Oznam <p>KONTAKTY počas preru&scaron;enia vyučovania:<br /> e-mail: <strong>skola@gympos.sk</strong><br /> telef&oacute;n: <strong>+421556226604 </strong>riaditeľ &scaron;koly,&nbsp;<strong>+421556224917</strong> &uacute;čtovn&iacute;čka<br /> &Uacute;PVS <strong>slovensko.sk</strong>: č&iacute;slo schr&aacute;nky<strong>&nbsp;E0006572307</strong>, IČO<strong> 00160997<br /> <br /> Roz&scaron;&iacute;ren&eacute; KONZULTAČN&Eacute; HODINY &Scaron;KOLSKEJ PSYCHOLOGIČKY Mgr. Dominiky Kačm&aacute;rovej:&nbsp;</strong>Po-St&nbsp;13.00 h - 15.00 h, &Scaron;t&nbsp;13.00 h -17.00 h, Pi 8.00 h - 15.00 h<br /> Kontakt:<strong> kacmarova@gympos.sk</strong>, prostredn&iacute;ctvom Microsoft Teams, resp. podľa vz&aacute;jomnej dohody</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2020 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2020/650 Thu, 26 Mar 2020 00:00:00 +0000 Oznam <p>V spolupr&aacute;ci viacer&yacute;ch mimovl&aacute;dnych organiz&aacute;ci&iacute; a M&Scaron;VVa&Scaron; SR vznikla&nbsp;webov&aacute; str&aacute;nka&nbsp;<strong><a href="https://www.ucimenadialku.sk/">https://www.ucimenadialku.sk/</a></strong> ako n&aacute;stroj ofici&aacute;lnej komunik&aacute;cie počas preru&scaron;en&eacute;ho vyučovania na &scaron;kol&aacute;ch v čase epid&eacute;mie koronav&iacute;rusu. Okrem in&eacute;ho v sekcii <strong><a href="https://www.ucimenadialku.sk/podpora/">https://www.ucimenadialku.sk/podpora/</a>&nbsp;</strong>predstavuje podporn&eacute; n&aacute;stroje pre učiteľov, rodičov a žiakov.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2020 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2020/649 Thu, 26 Mar 2020 00:00:00 +0000 Oznam <p>Minister &scaron;kolstva, vedy, v&yacute;skumu a &scaron;portu SR Branislav Gr&ouml;hling rozhodol podľa &sect; 150 ods. 8 z&aacute;kona č.&nbsp;245/2008 Z. z. o v&yacute;chove a vzdel&aacute;van&iacute; (&scaron;kolsk&yacute; z&aacute;kon)&nbsp;<strong>o&nbsp;mimoriadnom preru&scaron;en&iacute; vyučovania v&nbsp;&scaron;kol&aacute;ch a&nbsp;prev&aacute;dzky &scaron;kolsk&yacute;ch zariaden&iacute; od 30. marca 2020 do odvolania</strong>. Rozhodnutie ministra &scaron;kolstva v plnom znen&iacute; n&aacute;jdete <a href="https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf">kliknut&iacute;m tu</a>.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2020 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/geograficka-olympiada Mon, 06 Apr 2020 00:00:00 +0000 Geografická olympiáda Dňa 27. marca 2020 sa konalo Krajsk&eacute; kolo Geografickej olympi&aacute;dy online formou. Na&scaron;i žiaci s&uacute;ťažili v kateg&oacute;ri&aacute;ch Z, A. V silnej konkurencii sme dosiahli vynikaj&uacute;ce umiestnenia . V prvej desiatke sme z&iacute;skali prv&yacute;ch 9 miest. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/geograficka-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/teplo-slovenska Tue, 10 Mar 2020 00:00:00 +0000 Teplo Slovenska V dňoch od 18.2. - 21.2.2020 sa traja &scaron;tudenti 3. ročn&iacute;ka: Jakub Popovič (III. A), Miriam Podrack&aacute; a Katar&iacute;na Benkov&aacute; (III. E) pod veden&iacute;m p. p. Fabianovej v r&aacute;mci druh&eacute;ho kola s&uacute;taže Teplo Slovenska, ktor&uacute; organizuje spoločnosť skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/teplo-slovenska Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/celostatne-kolo-chemickej-olympiady-kategorie-a Mon, 09 Mar 2020 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo Chemickej olympiády kategórie A V dňoch 4.-6.3.2020 sa na p&ocirc;de Pr&iacute;rodovedeckej fakulty UPJ&Scaron; v Ko&scaron;iciach konalo celo&scaron;t&aacute;tne kolo Chemickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie A. Na&scaron;a &scaron;kola aj tentokr&aacute;t mala v s&uacute;ťaži svoje zast&uacute;penie a už tradične &uacute;spe&scaron;n&yacute;ch rie&scaron;iteľov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/celostatne-kolo-chemickej-olympiady-kategorie-a Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/olympiada-v-informatike-kat-b Sun, 08 Mar 2020 00:00:00 +0000 Olympiáda v informatike kat.B Dňa 21.1.2020 sa uskutočnilo krajsk&eacute; kolo Olympi&aacute;dy v informatike v kateg&oacute;rii B. S&uacute;ťažili traja na&scaron;i &scaron;tudenti. Dvaja boli &uacute;spe&scaron;n&iacute;. Adam Garafa (II.A) sa umiestnil na 2. mieste a Matej Kozub (I.A) z&iacute;skal 3. miesto. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/olympiada-v-informatike-kat-b Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/literarna-sutaz-s-danielom-hevierom Fri, 28 Feb 2020 00:00:00 +0000 Literárna súťaž s Danielom Hevierom P&aacute;n Daniel Hevier vyhodnotil na&scaron;u &scaron;kolsk&uacute; s&uacute;ťaž v liter&aacute;rnej tvorbe organizovan&uacute; v r&aacute;mci programu LYNX podporuje talenty. Jej v&iacute;ťazmi sa stali <a href="https://www.gympos.sk/files/uploads/files/blazej_fabian_zahradka_ruzi.pdf">Blažej Fabian, III.C</a>, <a href="https://www.gympos.sk/files/uploads/files/simona_voleskova_lit_tvorba.pdf"> Simona Voleskov&aacute;, IV.A </a> a <a href="https://www.gympos.sk/files/uploads/files/karin_spisakova_Figovnik.pdf">Karin Spi&scaron;&aacute;kov&aacute;, IV.D. </a> Blahožel&aacute;me! V&iacute;ťazn&eacute; diela si m&ocirc;žete preč&iacute;tať kliknut&iacute;m na meno autora. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/literarna-sutaz-s-danielom-hevierom Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/olympiada-v-informatike Tue, 25 Feb 2020 00:00:00 +0000 Olympiáda v informatike Dňa 21.1.2020 sa uskutočnilo krajsk&eacute; kolo Olympi&aacute;dy v informatike v kateg&oacute;rii A. Z piatich na&scaron;ich s&uacute;ťažiacich boli traja &uacute;spe&scaron;n&iacute; a obsadili v&scaron;etky p&oacute;diov&eacute; umiestnenia. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/olympiada-v-informatike Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/python-cup Tue, 25 Feb 2020 00:00:00 +0000 Python Cup Dňa 12.2.2020 sa uskutočnilo celoslovensk&eacute; online kolo s&uacute;ťaže Python Cup v programovan&iacute;, ktor&uacute; už tradične organizuje Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komensk&eacute;ho v Bratislave. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/python-cup Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/valentinska-kvapka-krvi Mon, 24 Feb 2020 00:00:00 +0000 Valentínska kvapka krvi Dňa 24.2.2020 sa na&scaron;ej uskutočnil mobiln&yacute; odber krvi v r&aacute;mci Valent&iacute;nskej kvapky krvi, organizovan&yacute; miestnym spolkom Červen&eacute;ho kr&iacute;ža. Krv darovalo 29 &scaron;tudentov a učiteľov. V&scaron;etk&yacute;m veľmi pekne ďakujeme za tento &scaron;ľachetn&yacute; čin. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/valentinska-kvapka-krvi Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/fyziklani-2020 Mon, 24 Feb 2020 00:00:00 +0000 Fyziklání 2020 V piatok 14. 02. 2020 sa &scaron;tyri t&iacute;my na&scaron;ej &scaron;koly z&uacute;častnili na 14. ročn&iacute;ku medzin&aacute;rodnej s&uacute;ťaže v rie&scaron;en&iacute; fyzik&aacute;lnych &uacute;loh, ktor&uacute; organizuje MFF UK a konala sa v najv&auml;č&scaron;om kongresovom hoteli v Eur&oacute;pe - TOP HOTEL Praha. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/fyziklani-2020 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/knizny-swap-u-nas Mon, 24 Feb 2020 00:00:00 +0000 Knižný SWAP u nás V polovici febru&aacute;ra na na&scaron;ej &scaron;kole po prv&yacute; raz prebehol knižn&yacute; swap, alebo inak v&yacute;mena kn&iacute;h. V&yacute;sledkom s&uacute; knižn&eacute; poličky na chodb&aacute;ch pr&iacute;stupn&eacute; pre každ&eacute;ho. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/knizny-swap-u-nas Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/olympiada-ludskych-prav Thu, 20 Feb 2020 00:00:00 +0000 Olympiáda ľudských práv 6. febru&aacute;ra 2020 sa konalo krajsk&eacute; kolo Olympi&aacute;dy ľudsk&yacute;ch pr&aacute;v. Na&scaron;u &scaron;kolu reprezentovala Karin Spi&scaron;&aacute;kov&aacute; (IV.D) a z&iacute;skala 1. miesto. Postupuje na celo&scaron;t&aacute;tne kolo. Blahožel&aacute;me a drž&iacute;me palce! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/olympiada-ludskych-prav Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/olympiada-zo-sjl Thu, 20 Feb 2020 00:00:00 +0000 Olympiáda zo SJL 13.2.2020 sa konalo krajsk&eacute; kolo Olympi&aacute;dy zo slovensk&eacute;ho jazyka a literat&uacute;ry. Na&scaron;e žiačky Barbora V&yacute;rostkov&aacute; (IV.C) a Emma Dolh&aacute; (I.D) boli &uacute;spe&scaron;n&eacute; rie&scaron;iteľky v svojich kateg&oacute;ri&aacute;ch (8. a 5. miesto). Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/olympiada-zo-sjl Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/lyziarsky-kurz Thu, 20 Feb 2020 00:00:00 +0000 Lyžiarsky kurz V dňoch 27.1. - 31.1.2020 a 10.2. - 14.2.2020 sa na&scaron;i &scaron;tudenti z&uacute;častnili lyžiarskeho kurzu v Tatranskej Lomnici. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/lyziarsky-kurz Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/uspech-v-debatnej-sutazi Tue, 18 Feb 2020 00:00:00 +0000 Úspech v debatnej súťaži V dňoch 14. - 15. febru&aacute;ra 2020 sa 13 na&scaron;ich žiakov z&uacute;častnilo Prv&eacute;ho v&yacute;chodoslovensk&eacute;ho turnaja Slovenskej debatnej ligy 2019/20 v Ko&scaron;iciach. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/uspech-v-debatnej-sutazi Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/krajske-kolo-olympiady-v-nemeckom-jazyku Wed, 12 Feb 2020 00:00:00 +0000 Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku Dňa 11.02.2020 sa konalo krajsk&eacute; kolo Olympi&aacute;dy v nemeckom jazyku v priestoroch FF UPJ&Scaron; v Ko&scaron;iciach. Peter Ridilla zo IV. A obsadil v kateg&oacute;rii 2B druh&eacute; miesto a Mar&iacute;na Hluch&aacute; z III. C obsadila v kateg&oacute;rii 2B tretie miesto. Ku skvel&eacute;mu v&yacute;sledku srdečne blahožel&aacute;me a ďakujeme za vzorn&uacute; reprezent&aacute;ciu &scaron;koly. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/krajske-kolo-olympiady-v-nemeckom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/chemiklani-2020 Fri, 07 Feb 2020 00:00:00 +0000 Chemiklání 2020 V dňoch 6. - 7. febru&aacute;ra 2020 sa v Pardubiciach uskutočnil už jubilejn&yacute; 5. ročn&iacute;k s&uacute;ťaže t&iacute;mov v ch&eacute;mii - Chemikl&aacute;n&iacute;. Pre žiakov na&scaron;ej &scaron;koly to bola tretia &uacute;časť. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/chemiklani-2020 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/krajske-kolo-turnaja-mladych-fyzikov Fri, 07 Feb 2020 00:00:00 +0000 Krajské kolo Turnaja mladých fyzikov Prv&eacute; tri miesta na krajskom kole TMF! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/krajske-kolo-turnaja-mladych-fyzikov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/krajske-kolo-chemickej-olympiady Wed, 05 Feb 2020 00:00:00 +0000 Krajské kolo Chemickej olympiády 29. 1. - 30. 1. 2020 sa uskutočnilo krajsk&eacute; kolo Chemickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie A. V&iacute;ťazom sa stal Samuel Nov&aacute;k zo IV.A. Druh&eacute; miesto obsadila Miriam Magočiov&aacute; zo IV.A. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/krajske-kolo-chemickej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/krajske-kolo-matematickej-olympiady Fri, 31 Jan 2020 00:00:00 +0000 Krajské kolo Matematickej olympiády Dňa 14. 1. 2020 sa uskutočnilo krajsk&eacute; kolo Matematickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie A. V&iacute;ťazom sa stal Norbert Micheľ z III.A. Tretie miesto obsadil Martin Albert Gb&uacute;r zo IV.A. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/krajske-kolo-matematickej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/revolucny-eko-cistiaci-prostriedok Thu, 30 Jan 2020 00:00:00 +0000 Revolučný eko čistiaci prostriedok &Scaron;tudentsk&aacute; firma nesklamala ani tento rok a na trh prin&aacute;&scaron;a praktick&yacute; produkt: ekologick&yacute; čistiaci prostriedok. Viac sa dozviete z rozhovoru v Kiss R&aacute;dio na <a href="https://kosicednes.sk/radio/kosicki-studenti-ich-revolucny-cistiaci-prostriedok-na-riad/">https://kosicednes.sk/radio/kosicki-studenti-ich-revolucny-cistiaci-prostriedok-na-riad/</a> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/revolucny-eko-cistiaci-prostriedok Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/nominacia-kosican-roka-2019 Thu, 30 Jan 2020 00:00:00 +0000 Nominácia Košičan roka 2019 Ďakujeme medi&aacute;lnemu domu KO&Scaron;ICE:DNES za nomin&aacute;ciu v ankete Ko&scaron;ičan roka 2019. Sledujte rozhovor s riaditeľom &scaron;koly na <a href="https://www.youtube.com/watch?v=GqnAnM9DxNU&feature=youtu.be">https://www.youtube.com/watch?v=GqnAnM9DxNU&feature=youtu.be</a> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/nominacia-kosican-roka-2019 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/okresne-kolo-olympiady-v-nemeckom-jazyku Fri, 17 Jan 2020 00:00:00 +0000 Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku Dňa 16.1. 2020 sa konalo okresn&eacute; kolo Olympi&aacute;dy v nemeckom jazyku. Mar&iacute;na Hluch&aacute; z III.C zv&iacute;ťazila v kateg&oacute;rii 2B, Peter Ridilla zo IV.A z&iacute;skal v kateg&oacute;rii 2B 2. miesto. Na&scaron;im &uacute;spe&scaron;n&yacute;m žiakom blahožel&aacute;me a drž&iacute;me palce v krajskom kole. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/okresne-kolo-olympiady-v-nemeckom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/okresne-kolo-olympiady-v-anglickom-jazyku Thu, 16 Jan 2020 00:00:00 +0000 Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku 15. 1. 2020 sa uskutočnilo okresn&eacute; kolo Olympi&aacute;dy v anglickom jazyku. Na&scaron;i žiaci Nina Vargov&aacute; (II.B), Michal Maďar (IV.C) a Dominika Nguyen (III.C) obsadili vo svojich kateg&oacute;ri&aacute;ch zhodne 2. miesto. Blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/okresne-kolo-olympiady-v-anglickom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/ruske-slovo Thu, 16 Jan 2020 00:00:00 +0000 Ruské slovo Dňa 16. janu&aacute;ra 2020 sa uskutočnilo Krajsk&eacute; kolo s&uacute;ťaže Rusk&eacute; slovo, v ktorom na&scaron;u &scaron;kolu reprezentovala Tatiana Nov&aacute;kov&aacute; z I.D triedy. V kateg&oacute;rii Prednes po&eacute;zie sa umiestnila na 3.mieste. Srdečne blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/ruske-slovo Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/celoslovensky-debatny-turnaj Fri, 10 Jan 2020 00:00:00 +0000 Celoslovenský debatný turnaj V dňoch 13. - 15. 12. 2019 sa v Ko&scaron;iciach uskutočnil celoslovensk&yacute; (mimoligov&yacute;) debatn&yacute; turnaj, na ktorom sa veľmi &uacute;spe&scaron;ne z&uacute;častnili aj na&scaron;i žiaci. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/celoslovensky-debatny-turnaj Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/esej-o-demokracii Thu, 19 Dec 2019 00:00:00 +0000 Esej o demokracii In&scaron;tit&uacute;t etiky a bioetiky Filozoficej fakulty Pre&scaron;ovskej univerzity v Pre&scaron;ove organizoval s&uacute;ťaž v p&iacute;san&iacute; esej&iacute; o demokracii. Na&scaron;a žiačka Karin Spi&scaron;&aacute;kov&aacute; z&iacute;skala za svoju esej 1. miesto. Srdečne blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/esej-o-demokracii Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/bronzova-medaila-z-ijso-2019 Wed, 18 Dec 2019 00:00:00 +0000 Bronzová medaila z IJSO 2019 V dňoch 3.-13. 12. 2019 sa v ďalekom Katare, v meste Doha, konala Olympi&aacute;da mlad&yacute;ch vedcov (IJSO). Členom slovensk&eacute;ho t&iacute;mu bol aj Adam Džavoronok (I.A), ktor&yacute; z&iacute;skal bronzov&uacute; medailu. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/bronzova-medaila-z-ijso-2019 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/charitativna-zbierka Wed, 18 Dec 2019 00:00:00 +0000 Charitatívna zbierka ĎAKUJEME v&scaron;etk&yacute;m, ktor&iacute; prispeli do zbierky pre neziskov&uacute; organiz&aacute;ciu Svetielko pomoci. Na jej aktivity sme vyzbierali 278 eur v &scaron;kolskej vianočnej burze a 388 eur v charitat&iacute;vnom st&aacute;nku Rotary klubu Ko&scaron;ice na vianočn&yacute;ch trhoch. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/charitativna-zbierka Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/beniakove-chynorany Tue, 17 Dec 2019 00:00:00 +0000 Beniakove Chynorany V celo&scaron;t&aacute;tnom kole recitačnej s&uacute;ťaže Beniakove Chynorany n&aacute;s &uacute;spe&scaron;ne reprezentovala Eva Sit&aacute;rov&aacute; z III.E, ktor&aacute; v silnej konkurencii z&iacute;skala čestn&eacute; uznanie. Gratulujeme! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/beniakove-chynorany Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/a-slovo-bolo-u-boha Tue, 10 Dec 2019 00:00:00 +0000 ... a slovo bolo u Boha V krajskom kole recitačnej s&uacute;ťaže ... a slovo bolo u&nbsp;Boha sa na 3. mieste umiestnila Michaela M&uuml;llerov&aacute; z&nbsp;II.C. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/a-slovo-bolo-u-boha