sk-sk Copyright 2011 - 2017 by Gymnázium Poštová 9 and Tibor Engler webmaster@gympos.sk (Webmaster www.Gympos.sk) http://www.gympos.sk/rss.php Gymnázium Poštová 9 Rss Feed noviniek z www.gympos.sk Gymnázium Poštová 9 http://www.gympos.sk/rss.php http://www.gympos.sk/img/design/logo.png Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2017/429 Wed, 12 Jul 2017 00:00:00 +0000 Oznam <p>Riaditeľ Gymn&aacute;zia, Po&scaron;tov&aacute; 9, Ko&scaron;ice zverejňuje inform&aacute;cie o&nbsp;voľnom pracovnom mieste na pracovn&uacute; poz&iacute;ciu učiteľ/učiteľka v&scaron;eobecnovzdel&aacute;vac&iacute;ch predmetov&nbsp;nemeck&yacute; jazyk &ndash; &nbsp;anglick&yacute; jazyk, s&nbsp;n&aacute;stupom od 1. 9. 2017.<br /> <a href="/files/uploads/files/VM2_G_Postova_9_Kosice.pdf">Požadovan&eacute; kvalifikačn&eacute; predpoklady (pdf, kliknite).</a></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2017 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2017/428 Wed, 21 Jun 2017 00:00:00 +0000 Oznam <p>Mil&iacute; &scaron;tudenti a absolventi,<br /> poz&yacute;vame V&aacute;s na informačn&eacute; stretnutie o projekte <strong>&bdquo;Letn&aacute; akad&eacute;mia INAK&ldquo;</strong>, organizovan&eacute; spoločnosťou Partners Group SK. Te&scaron;&iacute;me sa na V&aacute;s<strong> 22.06.2017 od 13.00 - 14.00 hod. v&nbsp;IV.C</strong>. <strong>Využi svoj potenci&aacute;l cez leto a&nbsp;roz&scaron;&iacute;r si svoj obzor!<br /> <img alt="" src="/files/uploads/images/plagat%281%29.jpg" style="height:284px; width:200px" /></strong></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2017 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2017/427 Thu, 15 Jun 2017 00:00:00 +0000 Oznam <p>Spoločnosť ELCT, s.r.o. organizuje&nbsp;<strong>Letn&uacute; &scaron;kolu </strong>pre bud&uacute;cich&nbsp;program&aacute;torov&nbsp;aplik&aacute;ci&iacute; pre Android.&nbsp;Viac inform&aacute;ci&iacute; na&nbsp;<a href="/files/uploads/files/ELCT_android_letna_skola.pdf"><strong>plag&aacute;te&nbsp;(pdf)</strong></a>.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2017 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2017/426 Thu, 08 Jun 2017 00:00:00 +0000 Oznam <p>Zapojte sa do kampane <strong>&bdquo;Do &scaron;koly na bicykli&ldquo;</strong> vyhl&aacute;senej v&nbsp;term&iacute;ne&nbsp;<strong>12. - 16. j&uacute;na 2017 </strong>M&Scaron;VVa&Scaron;. Viac info na&nbsp;<a href="http://doskolynabicykli.eu">http://doskolynabicykli.eu</a>.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2017 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/za-hranicami-projektu Fri, 16 Jun 2017 00:00:00 +0000 Za hranicami projektu Spolupr&aacute;ca v projekte Comenius sa stala z&aacute;kladom dlhoročn&eacute;ho priateľstva p.p. Katanovej a projektovej koordin&aacute;torky Joyce Amato, ktor&aacute; po 11 rokoch op&auml;ť nav&scaron;t&iacute;vila na&scaron;u &scaron;kolu. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/za-hranicami-projektu Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/postovacka-darovacka Wed, 07 Jun 2017 00:00:00 +0000 Poštovácka darovačka V stredu 7.6.2017 k n&aacute;m zav&iacute;tal t&iacute;m NTS Ko&scaron;ice aby sme spoločne s 31 &scaron;tudentami a učiteľmi pomohli oddeleniu Detskej onkol&oacute;gie a hematol&oacute;gie DFNsP v Ko&scaron;iciach. V j&uacute;ni totiž prebieha akcia Kvapka krvi pre detsk&uacute; onkol&oacute;giu. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/postovacka-darovacka Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/derby Wed, 07 Jun 2017 00:00:00 +0000 DERBY Tento &scaron;kolsk&yacute; rok sa konalo 8. kolo matematickej s&uacute;ťaže DERBY, ktor&eacute; sa n&aacute;m podarilo zv&iacute;ťaziť a putovn&uacute; trofej po roku z&iacute;skať sp&auml;ť na na&scaron;u &scaron;kolu. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/derby Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/exkurzia-litex-2017 Wed, 07 Jun 2017 00:00:00 +0000 Exkurzia LITEX 2017 V term&iacute;ne 1.-2. j&uacute;n 2017 sa uskutočnil XIV. ročn&iacute;k exkurzie s najdlh&scaron;ou trad&iacute;ciou na &scaron;kole &ndash; LITEX (liter&aacute;rna exkurzia). skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/exkurzia-litex-2017 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/medzinarodna-distancna-olympiada-ruskeho-jazyka Thu, 01 Jun 2017 00:00:00 +0000 Medzinárodná dištančná olympiáda ruského jazyka 15. -21. m&aacute;ja 2017 sa uskutočnila Medzin&aacute;rodn&aacute; di&scaron;tančn&aacute; olympi&aacute;da z rusk&eacute;ho jazyka ako cudzieho &bdquo;GRAMOTEJ&ldquo; (Vzdelanec), ktor&uacute; každoročne organizuje Čuva&scaron;sk&aacute; &scaron;t&aacute;tna univerzita I. N. Uľjanova. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/medzinarodna-distancna-olympiada-ruskeho-jazyka Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/maturitna-skuska Fri, 26 May 2017 00:00:00 +0000 Maturitná skúška Na&scaron;i maturanti sa podelili o prv&eacute; dojmy z maturitn&yacute;ch sk&uacute;&scaron;ok v report&aacute;ži TVKO&Scaron;ICE, ktorej z&aacute;znam je dostupn&yacute; na <a href="https://www.tvkosice.sk/video/592711524526ca37f68ad998">https://www.tvkosice.sk</a> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/maturitna-skuska Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/krajske-kolo-chemickej-olympiady-kategorie-c Thu, 25 May 2017 00:00:00 +0000 Krajské kolo chemickej olympiády kategórie C Dňa 18.5.2017 sa na Pr&iacute;rodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa &Scaron;af&aacute;rika v Ko&scaron;iciach konalo krajsk&eacute; kolo Chemickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie C.&nbsp; skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/krajske-kolo-chemickej-olympiady-kategorie-c Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/exkurzia-poloniny Mon, 22 May 2017 00:00:00 +0000 Exkurzia Poloniny V utorok 9.5.2017 sa 42 &scaron;tudentov druh&eacute;ho ročn&iacute;ka s pedagogick&yacute;m dozorom z&uacute;častnilo geografickej exkurzie na v&yacute;chode Slovenska. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/exkurzia-poloniny Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/plavecky-kurz Mon, 22 May 2017 00:00:00 +0000 Plavecký kurz v dňoch 15.5.-18.5.2017 sa &scaron;tudenti z&uacute;častnili plaveck&eacute;ho kurzu. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/plavecky-kurz Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/majstrovstva-slovenska-strednych-skol-vo-volejbale Mon, 22 May 2017 00:00:00 +0000 Majstrovstvá Slovenska stredných škôl vo volejbale V dňoch 11.5.- 12.5.2017 sa konali Majstrovstv&aacute; Slovenska stredn&yacute;ch &scaron;k&ocirc;l vo volejbale. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/majstrovstva-slovenska-strednych-skol-vo-volejbale Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/majstrovstva-slovenska-strednych-skol-v-atletike Mon, 22 May 2017 00:00:00 +0000 Majstrovstvá Slovenska stredných škôl v atletike Dňa 11.m&aacute;ja 2017 sa konali Majstrovstv&aacute; Slovenska stredn&yacute;ch &scaron;k&ocirc;l v atletike. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/majstrovstva-slovenska-strednych-skol-v-atletike Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/prirodovedna-exkurzia-starina-a-stakcin Thu, 18 May 2017 00:00:00 +0000 PRÍRODOVEDNÁ EXKURZIA STARINA A STAKČÍN V utorok 9. m&aacute;ja sa 40 &scaron;tudentov tretieho ročn&iacute;ka a 2 pani profesorky Ihnatkov&aacute; a Hal&aacute;szov&aacute; z&uacute;častnili exkurzie na vodn&uacute; n&aacute;drž Starina a nav&scaron;t&iacute;vili &Uacute;pravňu vody Stakč&iacute;n. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/prirodovedna-exkurzia-starina-a-stakcin Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/krajske-kolo-fyzikalnej-olympiady Wed, 17 May 2017 00:00:00 +0000 Krajské kolo fyzikálnej olympiády Dňa 10.05.2017 sa uskutočnilo krajsk&eacute; kolo 58. ročn&iacute;ka Fyzik&aacute;lnej olympi&aacute;dy. Na&scaron;u &scaron;kolu reprezentovali žiaci 1. až 3. ročn&iacute;ka v kateg&oacute;riach "B" , "C", "D" a obsadili tieto miesta: skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/krajske-kolo-fyzikalnej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/celoslovenske-kolo-dejepisnej-olympiady Sun, 14 May 2017 00:00:00 +0000 Celoslovenské kolo dejepisnej olympiády V dňoch 3. - 5.5.2017 sa v Trenčianskych Tepliciach uskutočnilo celoslovensk&eacute; kolo dejepisnej olympi&aacute;dy. Tom&aacute;&scaron; Chovanč&aacute;k z I.A obsadil v&yacute;born&eacute; 2. miesto. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/celoslovenske-kolo-dejepisnej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/prirodovedna-exkurzia-liptovsky-mikulas Fri, 12 May 2017 00:00:00 +0000 Prírodovedná exkurzia Liptovský Mikuláš Vo &scaron;tvrtok 11.m&aacute;ja 2017 sa 46 &scaron;tudentov 1. ročn&iacute;ka z&uacute;častnilo exkurzie na 3 zauj&iacute;mav&eacute; miesta na Liptove. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/prirodovedna-exkurzia-liptovsky-mikulas Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/den-narcisov Fri, 12 May 2017 00:00:00 +0000 Deň narcisov Dňa 7. apr&iacute;la sa konala celoslovensk&aacute; zbierka na podporu onkologick&yacute;ch pacientov na Slovensku. Na&scaron;i &scaron;tudenti sa op&auml;ť ako dobrovoľn&iacute;ci tejto zbierky z&uacute;častnili. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/den-narcisov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/artek-2017-medzinarodna-sutaz-v-ruskom-jazyku Thu, 11 May 2017 00:00:00 +0000 Artek 2017 - Medzinárodná súťaž v ruskom jazyku Pu&scaron;kinov In&scaron;tit&uacute;t v Moskve v spolupr&aacute;ci s Medzin&aacute;rodn&yacute;m detsk&yacute;m centrom Artek a s podporou Ministerstva &scaron;kolstva a vedy Ruskej feder&aacute;cie každoročne organizuje medzin&aacute;rodn&uacute; s&uacute;ťaž pre učiteľov a &scaron;tudentov rusk&eacute;ho jazyka. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/artek-2017-medzinarodna-sutaz-v-ruskom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/exkurzia-poznavame-nemecko Wed, 10 May 2017 00:00:00 +0000 Exkurzia „Poznávame Nemecko“ V dňoch 23.4.-28.4.2017 sa 35 žiakov (1. až 3. ročn&iacute;k) a tri vyučuj&uacute;ce z&uacute;častnili exkurzie Pozn&aacute;vame Nemecko. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/exkurzia-poznavame-nemecko Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/majstrovstva-slovenska-vo-florbale Wed, 10 May 2017 00:00:00 +0000 Majstrovstvá Slovenska vo florbale V dňoch 24.-25. 4.2017 sa konali Majstrovstv&aacute; Slovenska vo florbale chlapcov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/majstrovstva-slovenska-vo-florbale Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/euconnectour-tim-v-taliansku Mon, 08 May 2017 00:00:00 +0000 Euconnectour tím v Taliansku V dňoch 1. - 6. m&aacute;ja 2017 nav&scaron;t&iacute;vili 6 žiaci a 2 učitelia na&scaron;ej &scaron;koly ďal&scaron;ieho partnera v programe ERASMUS+ KA2 - projekt Euconnectour. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/euconnectour-tim-v-taliansku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/matematicka-olympiada-kat-b Sun, 07 May 2017 00:00:00 +0000 Matematická olympiáda kat. B 11. 4. 2017 sa konalo krajsk&eacute; kolo matematickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie B, kde na treťom &uacute;spe&scaron;nom mieste sa umiestnil Martin Melicher z II.A. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/matematicka-olympiada-kat-b Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/exkurzia-poznavame-francuzsko Wed, 03 May 2017 00:00:00 +0000 Exkurzia "Poznávame Francúzsko" 30 &scaron;tudentov 1. - 3. roč. sa v dňoch 27.4. - 1.5.2017 z&uacute;častnilo exkurzie do Par&iacute;ža a Disneylandu. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/exkurzia-poznavame-francuzsko Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/matematicka-olympiada-kat-c Wed, 26 Apr 2017 00:00:00 +0000 Matematická olympiáda kat. C V krajskom kole matematickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie C, ktor&eacute; sa konalo 11. 4. 2017, boli na&scaron;i žiaci op&auml;ť &uacute;spe&scaron;n&iacute;. Branislav Pastula (I.A) sa umiestnil na 1. mieste, Radovan Lasc&aacute;k, Michal Masrna a Matej Tarča (I.A) obsadili 2. miesto skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/matematicka-olympiada-kat-c Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/chemicka-olympiadachemická olympiáda Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 +0000 Chemická olympiáda Krajsk&eacute; kolo Chemickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie B skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/chemicka-olympiadachemická olympiáda Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/celostatne-kolo-geografickej-olympiady Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo geografickej olympiády V dňoch 21. - 23. 2017 apr&iacute;la sa v Ko&scaron;iciach konalo celo&scaron;t&aacute;tne kolo Geografickej olympi&aacute;dy. Na&scaron;u &scaron;kolu reprezentovali : Tom&aacute;&scaron; Chovanč&aacute;k z I.A obsadil v kateg&oacute;rii "Z" 3. miesto a bol nominovan&yacute; do v&yacute;beru na s&uacute;stredenie pred IGEO skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/celostatne-kolo-geografickej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/Celoštátne kolo Turnaja mladých fyzikov Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo Turnaja mladých fyzikov V dňoch 19. - 21. 4. 2017 sa v Bratislave konalo celo&scaron;t&aacute;tne kolo 25. ročn&iacute;ka Turnaja mlad&yacute;ch fyzikov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/Celoštátne kolo Turnaja mladých fyzikov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/soc Tue, 11 Apr 2017 00:00:00 +0000 SOČ Dňa 7.4.2015 sa uskutočnilo Krajsk&eacute; kolo SOČ. V odbore 02-matematika, fyzika z&iacute;skal S. Amrich II.A 1. miesto a v odbore 03-ch&eacute;mia, potravin&aacute;rstvo z&iacute;skal D. Kopč&aacute;k II.A tiež 1. miesto. Obom blahožel&aacute;me a prajeme skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/soc Novinky http://www.gympos.sk/novinky/ Mon, 10 Apr 2017 00:00:00 +0000 FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA V dňoch 6. - 9. apr&iacute;la 2017 sa v Žiline uskutočnilo celo&scaron;t&aacute;tne kolo 58. ročn&iacute;ka fyzik&aacute;lnej olympi&aacute;dy kateg&oacute;ria A. Na&scaron;u &scaron;kolu reprezentoval &Aacute;d&aacute;m Urb&aacute;n (IV. A) a stal sa &uacute;spe&scaron;n&yacute;m rie&scaron;iteľom. Blahožel&aacute;me.&nbsp; skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/ Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/medzinarodny-vymenny-pobyt Sun, 09 Apr 2017 00:00:00 +0000 Medzinárodný výmenný pobyt Na prelome marca a apr&iacute;la sa uskutočnila prv&aacute; f&aacute;za v&yacute;menn&eacute;ho pobytu v Tur&iacute;ne. Bohat&yacute; program, podnetn&eacute; &scaron;kolsk&eacute; prostredie, pr&iacute;vetiv&eacute; rodiny a&nbsp;bezprostredn&iacute; žiaci vytvorili neopakovateľn&uacute; atmosf&eacute;ru medzin&aacute;rodn&eacute;ho partnerstva. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/medzinarodny-vymenny-pobyt Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/matematicka-sutaz-naboj Fri, 07 Apr 2017 00:00:00 +0000 Matematická súťaž NÁBOJ Dňa 7. 4. 2017 sa konala s&uacute;ťaž N&aacute;boj, kde boli &uacute;spe&scaron;n&iacute; na&scaron;i seniori aj juniori. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/matematicka-sutaz-naboj