sk-sk Copyright 2011 - 2021 by Gymnázium Poštová 9 and Tibor Engler webmaster@gympos.sk (Webmaster www.Gympos.sk) http://www.gympos.sk/rss.php Gymnázium Poštová 9 Rss Feed noviniek z www.gympos.sk Gymnázium Poštová 9 http://www.gympos.sk/rss.php http://www.gympos.sk/img/design/logo.png Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2021/727 Thu, 14 Oct 2021 00:00:00 +0000 Oznam <p>Mil&iacute; kolegovia a &scaron;tudenti,<br /> <br /> <strong>I.C v</strong> spolupr&aacute;ci so Ž&Scaron;R si pre v&aacute;s pripravila <strong><span style="color:#e74c3c">ekologick&uacute; v&yacute;zvu</span></strong>. V sobotu <strong>16.10. 2021</strong> v&aacute;s poz&yacute;vame pom&ocirc;cť vyčistiť Borovicov&yacute; h&aacute;j&nbsp;nad Popradskou ulicou. Stretnutie je o <strong>10:00</strong>, vrecia a rukavice bud&uacute; zabezpečen&eacute;. Odmenou pre najusilovnej&scaron;&iacute;ch bude žol&iacute;k, ktor&yacute; v&aacute;s ospravedln&iacute; z men&scaron;ej p&iacute;somky, či sk&uacute;&scaron;ania.&nbsp;A to sa oplat&iacute; ;)<br /> Zapojte sa, pom&ocirc;žte svojmu mestu a vyhrajte.&nbsp;<br /> Stretnutie je na autobusovej zast&aacute;vke Hodon&iacute;nska - križovatka Popradskej a Toryskej ulice, akcia potrv&aacute; do <strong>12:00</strong>.<br /> Info aj na Instagrame &scaron;koly.<br /> <br /> Te&scaron;&iacute;me sa na v&aacute;s &nbsp;:)</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2021 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2021/726 Mon, 11 Oct 2021 00:00:00 +0000 Oznam <p>V&aacute;žen&iacute; rodičia,<br /> poz&yacute;vame V&aacute;s na <strong>online rodičovsk&eacute; združenie vo &scaron;tvrtok 14. 10. 2021 o 16.30 h, ktor&eacute; sa uskutočn&iacute; prostredn&iacute;ctvom Microsoft Teams</strong>. V &uacute;vode bude plen&aacute;rne rodičovsk&eacute; združenie v t&iacute;me Žiaci, v kan&aacute;li V&scaron;eobecn&eacute;.&nbsp;Po jeho skončen&iacute; prebehn&uacute; triedne akt&iacute;vy v t&iacute;moch jednotliv&yacute;ch tried, v kan&aacute;li V&scaron;eobecn&eacute;.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2021 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2021/725 Fri, 01 Oct 2021 00:00:00 +0000 Oznam <p><strong>Konzultačn&eacute; hodiny s dobrovoľn&iacute;čkou Nadjou H&auml;nsler</strong><br /> Od 4.10.2021 je možn&eacute; využ&iacute;vať konzultačn&eacute; hodiny, ktor&eacute; bude na na&scaron;ej &scaron;kole poskytovať dobrovoľn&iacute;čka zo SRN Nadja H&auml;nsler. Žiaci si m&ocirc;žu konzult&aacute;ciu rezervovať&nbsp;<strong>prostredn&iacute;ctvom aplik&aacute;cie Teams, v t&iacute;me Žiaci, kan&aacute;li V&scaron;eobecn&eacute;, na karte Sprechstunde Nadja.&nbsp;</strong>T&eacute;mu konzult&aacute;cie zad&aacute;vate pri rezerv&aacute;cii.<br /> Riaďte sa, pros&iacute;m, dolu uveden&yacute;mi&nbsp;&nbsp;konzultačn&yacute;mi&nbsp;hodinami&nbsp;a miestnosťami.<br /> Konzultačn&eacute; hodiny&nbsp;na &scaron;kolsk&yacute; rok 2021/2022:<br /> PO: 6. a 7. vyučovacia hodina - v IF3 ( &scaron;tvrt&aacute;ci) + 14.30 - 16.00 - v&scaron;etci žiaci v III.C<br /> UT:&nbsp;14.30- 16.00 - v&scaron;etci žiaci - v III.C<br /> ST: 14.30- 16.00 - v&scaron;etci žiaci - v III.C<br /> &Scaron;T: 14.30- 16.00 - v&scaron;etci žiaci - v III.C<br /> PI:&nbsp; 6. vyučovacia hodina - v I.C ( tretiaci DSD) + 14.30 - 16.00 - v&scaron;etci žiaci v III.C</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2021 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2021/724 Thu, 30 Sep 2021 00:00:00 +0000 Oznam <p><strong>&Scaron;tudijn&eacute; skupinky</strong><br /> <span style="color:black">V&nbsp;na&scaron;e &scaron;kole n&aacute;m z&aacute;lež&iacute; na tom, aby sa žiaci neb&aacute;li priznať, že niečomu nerozumej&uacute; a&nbsp;mohli požiadať o&nbsp;pomoc. Nielen učiteľov ale aj rovesn&iacute;kov. Na podporu pozit&iacute;vnej kl&iacute;my &scaron;koly a&nbsp;&uacute;spe&scaron;nosti žiakov vznikla iniciat&iacute;va rovesn&iacute;ckych &scaron;tudijn&yacute;ch skupiniek. Pokiaľ potrebujete pom&ocirc;cť s&nbsp;učivom, poradiť vo v&yacute;bere semin&aacute;rov či dostať odpor&uacute;čania na techniky učenia pozrite si spr&aacute;vu od pani psychologičky na Edupage alebo let&aacute;čiky v triede. </span></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2021 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/ekologicka-vyzva Sat, 16 Oct 2021 00:00:00 +0000 Ekologická výzva &Scaron;tudenti na&scaron;ej &scaron;koly sa zap&aacute;jaj&uacute; do mnoh&yacute;ch dobrovoľn&iacute;ckych aktiv&iacute;t. Ekologick&aacute; v&yacute;zva I.C a Ž&Scaron;R vyčistiť Borovicov&yacute; h&aacute;j nad Popradskou ulicou bola jednou z nich. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/ekologicka-vyzva Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/cerveny-kriz-potravinova-pomoc Fri, 15 Oct 2021 00:00:00 +0000 ČERVENÝ KRÍŽ - potravinová pomoc Dňa 14.10. 2021 sa žiaci na&scaron;ej &scaron;koly z&uacute;častnili ako dobrovoľn&iacute;ci zbierky "Potravinov&aacute; pomoc s Kauflandom". Vyzbierali asi 120kg trvanliv&yacute;ch potrav&iacute;n, z ktor&yacute;ch v najbliž&scaron;&iacute;ch dňoch pripravia bal&iacute;čky a rozdaj&uacute; ľuďom v hmotnej skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/cerveny-kriz-potravinova-pomoc Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/uspesny-projekt-gympos-enter Fri, 15 Oct 2021 00:00:00 +0000 Úspešný projekt GYMPOS ENTER V t&yacute;chto dňoch sme &uacute;spe&scaron;ne ukončili projekt GYMPOS ENTER, realizovan&yacute; s podporou Nadačn&eacute;ho fondu Slovak Telekom pri Nad&aacute;cii Pontis. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/uspesny-projekt-gympos-enter Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/projekt-gympos-enter Mon, 25 Jan 2021 00:00:00 +0000 Projekt GYMPOS ENTER Hodiny informatiky bud&uacute; od tohto &scaron;kolsk&eacute;ho roku e&scaron;te viac prepojen&eacute; s praxou vďaka projektu GYMPOS ENTER s micro:bitmi, ktor&yacute; realizujeme s podporou Nadačn&eacute;ho fondu Slovak Telekom pri Nad&aacute;cii Pontis. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/projekt-gympos-enter Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/placheho-tuke-mila Tue, 12 Oct 2021 00:00:00 +0000 Plachého TUKE míľa 13.ročn&iacute;k bežeck&eacute;ho podujatia pre deti a ml&aacute;dež. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/placheho-tuke-mila Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/regionalne-kolo-cezpolneho-behu-studentov-strednych-skol Tue, 12 Oct 2021 00:00:00 +0000 Regionálne kolo cezpoľného behu študentov stredných škôl Dňa 7.10.2021 sa uskutočnilo region&aacute;lne kolo cezpoľn&eacute;ho behu v kateg&oacute;rii chlapcov a dievčat. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/regionalne-kolo-cezpolneho-behu-studentov-strednych-skol Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/postovaci-na-zakladnej-skole Mon, 11 Oct 2021 00:00:00 +0000 Poštováci na základnej škole V pondelok, 11.10.2021 sa rovesn&iacute;cki aktivisti Nicolas Popovič (III.C) a J&aacute;n Luk&aacute;č (II.B) z&uacute;častnili prevent&iacute;vnej aktivity v Z&Scaron; Čečejovce. Cieľom bolo žiakom piateho a siedmeho ročn&iacute;ka pribl&iacute;žiť t&eacute;mu &scaron;ikanovania. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/postovaci-na-zakladnej-skole Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/dobrocinne-zbierky Wed, 06 Oct 2021 00:00:00 +0000 Dobročinné zbierky Na&scaron;a &scaron;kola je pln&aacute; ľud&iacute; s pom&aacute;haj&uacute;cim srdcom. Dok&aacute;zala to aj zapojenosť do dvoch zbierok, ktor&eacute; sa u n&aacute;s uskutočnili - Biela pastelka a Deň nez&aacute;budiek. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/dobrocinne-zbierky Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/majstrovstva-europy-strednych-skol-v-orientacnom-behu Mon, 04 Oct 2021 00:00:00 +0000 Majstrovstvá Európy stredných škôl v orientačnom behu V septembri sa konali Majstrovstv&aacute; Eur&oacute;py stredn&yacute;ch &scaron;k&ocirc;l v orientačnom behu v Srbsku. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/majstrovstva-europy-strednych-skol-v-orientacnom-behu Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/navsteva-velvyslankyne-usa Mon, 04 Oct 2021 00:00:00 +0000 Návšteva veľvyslankyne USA V piatok 24. septembra 2021 sme na p&ocirc;de &scaron;koly priv&iacute;tali vz&aacute;cneho hosťa. Počas svojej cesty na v&yacute;chod na&scaron;ej republiky n&aacute;s poctila n&aacute;v&scaron;tevou veľvyslankyňa USA na Slovensku Briget Brink. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/navsteva-velvyslankyne-usa Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/medzinarodny-maraton-mieru Sun, 03 Oct 2021 00:00:00 +0000 Medzinárodný maratón mieru Dňa 3.10.2021 bol od&scaron;tartovan&yacute; 98. ročn&iacute;k MMM v Ko&scaron;iciach. Na&scaron;i žiaci sa na dvoch staniciach postarali o to, aby sa bežcom bežalo v čo najlep&scaron;ej pohode. &Scaron;kolu &uacute;spe&scaron;ne reprezentovali dva &scaron;tafetov&eacute; t&iacute;my. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/medzinarodny-maraton-mieru Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/dobrovolnicka-na-postovej Sat, 02 Oct 2021 00:00:00 +0000 Dobrovoľníčka na Poštovej Srdečne medzi nami v&iacute;tame Nadju H&auml;nsler, dobrovoľn&iacute;čku zo SRN v r&aacute;mci programu Freiwilligendienst kulturweit, Deutsche UNESCO-Kommission. Liebe Nadja, wir freuen uns Dich an unserem Gymnasium herzlich zu empfangen.Wir w&uuml;nschen Dir viel Spa&szlig;, eine angenehme Atmosph&auml;re Deiner Sprechstunde, kostbare Erfahrungen und viele neue Erlebnisse. HERZLICH WILLKOMMEN skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/dobrovolnicka-na-postovej Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/vysledky-56-rocnika-literarneho-kezmarku Fri, 01 Oct 2021 00:00:00 +0000 Výsledky 56. ročníka Literárneho Kežmarku Do 56. ročn&iacute;ka s&uacute;ťaže LITER&Aacute;RNY KEŽMAROK sa prihl&aacute;silo celkom 508 pr&aacute;c od 230 autorov. N&aacute;&scaron; žiak Patrik Sremaň&aacute;k z III.A z&iacute;skal v III. kateg&oacute;rii za pr&oacute;zu ČESTN&Eacute; UZNANIE. Srdečne blahožel&aacute;me a prajeme veľa ďal&scaron;&iacute;ch liter&aacute;rnych &uacute;spechov! Viac o s&uacute;ťaži na https://literarnykezmarok.sk/aktuality-a-zaujimavosti/ skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/vysledky-56-rocnika-literarneho-kezmarku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/najlepsia-studentska-firma-v-europe Thu, 26 Aug 2021 00:00:00 +0000 Najlepšia študentská firma v Európe Z eur&oacute;pskeho podnikateľsk&eacute;ho festivalu GEN-E (eur&oacute;pske fin&aacute;le) si na&scaron;a &scaron;tudentsk&aacute; firma Scribo odniesla hneď niekoľko ocenen&iacute;. Najcennej&scaron;&iacute;m je prv&eacute; miesto a ocenenie najlep&scaron;ia &scaron;tudentsk&aacute; firma v Eur&oacute;pe. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/najlepsia-studentska-firma-v-europe Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/palma-junior-finale Wed, 25 Aug 2021 00:00:00 +0000 Palma Junior - finále Na fin&aacute;lovom kole celoslovenskej s&uacute;ťaže v programovan&iacute; Junior Palma, ktor&eacute; sa konalo koncom j&uacute;na sa v kateg&oacute;rii Guru na zdieľanom druhom mieste umiestnili na&scaron;i žiaci Pavol Alexander Komlo&scaron; a Adam Harmansk&yacute; z II.A. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/palma-junior-finale Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/medzinarodna-fyzikalna-olympiada Thu, 26 Aug 2021 00:00:00 +0000 Medzinárodná fyzikálna olympiáda V dňoch 17. &ndash; 24. 7. 2021 sa uskutočnila s&uacute;ťaž 51. ročn&iacute;ka Medzin&aacute;rodnej fyzik&aacute;lnej olympi&aacute;dy, IPhO 2021. Členom slovenskej deleg&aacute;cie bol Adam Džavoronok, žiak III.A triedy, ktor&yacute; vybojoval bronzov&uacute; medailu. Ďakujeme skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/medzinarodna-fyzikalna-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/medzinarodne-kolo-geo Wed, 25 Aug 2021 00:00:00 +0000 Medzinárodné kolo GEO &Scaron;tudenti z Po&scaron;tovej Adam Čabr&aacute;k a Mat&uacute;&scaron; Vysok&yacute; zo IV. A zabodovali v medzin&aacute;rodnom kole Geografickej olympi&aacute;dy IGEO. Adam z&iacute;skal bronzov&uacute; medailu. Srdečne blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/medzinarodne-kolo-geo Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/literarna-sutaz-s-danielom-hevierom Tue, 06 Jul 2021 00:00:00 +0000 Literárna súťaž s Danielom Hevierom V spolupr&aacute;ci so spoločnosťou LYNX v r&aacute;mci programu LYNX podporuje talenty sme zorganizovali druh&yacute; ročn&iacute;k autorskej liter&aacute;rnej s&uacute;ťaže, ktor&uacute; vyhodnotil p&aacute;n Daniel Hevier. V&iacute;ťazkami sa stali na&scaron;e absolventky. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/literarna-sutaz-s-danielom-hevierom Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/letna-skola-s-evou--sommerschule-mit-eva Tue, 06 Jul 2021 00:00:00 +0000 Letná škola s Evou – Sommerschule mit Eva Letn&aacute; &scaron;kola pre priaznivcov nemeck&eacute;ho jazyka na na&scaron;ej &scaron;kole začala. Program sme od&scaron;tartovali filmov&yacute;m predstaven&iacute;m v p&ocirc;vodnom znen&iacute; a n&aacute;slednou diskusiou o filme. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/letna-skola-s-evou--sommerschule-mit-eva Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/nasi-dofaci-oceneni-primatorom-kosic Fri, 02 Jul 2021 00:00:00 +0000 Naši Dofáci ocenení primátorom Košíc Posledn&yacute; j&uacute;nov&yacute; t&yacute;ždeň patril na&scaron;im strieborn&yacute;m absolventom programu Medzin&aacute;rodn&aacute; cena Vojvodu z Edinburghu, čiže DofE. Po obmedzeniach zapr&iacute;činen&yacute;ch pand&eacute;miou si prevzali svoje ocenenia priamo z r&uacute;k prim&aacute;tora Ko&scaron;&iacute;c. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/nasi-dofaci-oceneni-primatorom-kosic Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/expedicia-dofe Thu, 01 Jul 2021 00:00:00 +0000 Expedícia DofE Na&scaron;i &scaron;tudenti a 3 profesorky sa programu DofE a rozvoju mlad&yacute;ch ľud&iacute; venuj&uacute; už 4 roky. Za ten čas sme &uacute;spe&scaron;ne zorganizovali 3 bronzov&eacute; a 2 strieborn&eacute; exped&iacute;cie. Aj t&aacute;to posledn&aacute; - bronzov&aacute; - dopadla, ako inak, super :) skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/expedicia-dofe Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/rozbehni-omamy Thu, 01 Jul 2021 00:00:00 +0000 Rozbehni omamy Koncom j&uacute;na sa na&scaron;i &scaron;tudenti a učitelia zapojili do charitat&iacute;vnej akcie Rozbehni omamy. Projekt sa t&yacute;ka vyl&uacute;čen&yacute;ch komun&iacute;t a sprostredk&uacute;va vzdelanie najmen&scaron;&iacute;m deťom. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/rozbehni-omamy Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/slavnostne-odovzdavanie-plakety-paschnet Thu, 01 Jul 2021 00:00:00 +0000 Slávnostné odovzdávanie plakety PASCHNET Dňa 25.6.2021 bola na&scaron;ej &scaron;kole sl&aacute;vnostne odovzdan&aacute; plaketa PASCH, č&iacute;m sa ofici&aacute;lne zaradila do siete &scaron;k&ocirc;l Paschnet. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/slavnostne-odovzdavanie-plakety-paschnet Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/ekologicke-zasobovanie-teplom Wed, 09 Jun 2021 00:00:00 +0000 Ekologické zásobovanie teplom Slovensk&yacute; zv&auml;z v&yacute;robcov tepla ocenil &uacute;časť na&scaron;ich tohtoročn&yacute;ch absolventov Katar&iacute;ny Benkovej, Miriamy Podrackej a Jakuba Popoviča v s&uacute;ťaži o najlep&scaron;ie &scaron;tudentsk&eacute; video o efekt&iacute;vnom a ekologickom z&aacute;sobovan&iacute; teplom. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/ekologicke-zasobovanie-teplom Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/ck-astronomickej-olympiady Wed, 09 Jun 2021 00:00:00 +0000 CK Astronomickej olympiády Dňa 9.5. sa uskutočnilo celo&scaron;t&aacute;tne kolo Astronomickej olympi&aacute;dy 2021, ktor&uacute; už tradične organizuje Slovensk&aacute; astronomick&aacute; spoločnosť pri SAV a Slovensk&aacute; &uacute;stredn&aacute; hvezd&aacute;reň v Hurbanove. Na 1. mieste sa umiestnil Adam Džavoronok skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/ck-astronomickej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/scribo-vitaz-top-finale Fri, 04 Jun 2021 00:00:00 +0000 SCRIBO - víťaz TOP Finále Na&scaron;a &scaron;tudentsk&aacute; firma SCRIBO zv&iacute;ťazila aj v TOP Fin&aacute;le Veľtrhu podnikateľsk&yacute;ch talentov 2021 a postupuje na medzin&aacute;rodn&uacute; s&uacute;ťaž Gen-E (predt&yacute;m Company of the Year Competition), ktor&aacute; sa uskutočn&iacute; vo Vilniuse, Litva (online). BLAHOŽEL&Aacute;ME! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/scribo-vitaz-top-finale Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/krajske-kolo-fo Tue, 18 May 2021 00:00:00 +0000 KRAJSKÉ KOLO FO Dňa 12.5. sa uskutočnilo krajsk&eacute; kolo FO. V kateg&oacute;rii C sa na 2.mieste umiestnil Ondrej Juh&aacute;s, &uacute;spe&scaron;n&yacute;m rie&scaron;iteľom je D&aacute;vid Jopek (obaja II.A). V kateg&oacute;rii D je na 1.mieste Adam Harmansk&yacute;, na 2.mieste Patrik Stercz. &Uacute;spe&scaron;n&yacute;mi rie&scaron; skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/krajske-kolo-fo Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/chemicka-olympiada-kategorie-c Tue, 18 May 2021 00:00:00 +0000 Chemická olympiáda kategórie C Tak, ako každ&yacute; ročn&iacute;k, aj ten 57. ročn&iacute;k Chemickej olympi&aacute;dy sa na na&scaron;ej &scaron;kole zavŕ&scaron;il krajsk&yacute;m kolom CHO v kateg&oacute;rii C. Ako inak, na&scaron;i &scaron;tudenti boli znova &uacute;spe&scaron;n&iacute;. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/chemicka-olympiada-kategorie-c Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/igeo Mon, 17 May 2021 00:00:00 +0000 IGEO V dňoch 12. až 14. m&aacute;ja 2021 sa uskutočnilo v&yacute;berov&eacute; s&uacute;stredenie na medzin&aacute;rodn&eacute; kolo Geografickej olympi&aacute;dy. Pre na&scaron;u &scaron;kolu dopadlo na v&yacute;born&uacute;. Na medzin&aacute;rodnom fin&aacute;le IGEO v Turecku n&aacute;s bud&uacute; reprezentovať Adam Čabr&aacute;k a Mat&uacute;&scaron; Vysok&yacute; z III. A. Srdečne blahožel&aacute;me a drž&iacute;me palce. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/igeo Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/python-cup-2021 Thu, 13 May 2021 00:00:00 +0000 Python Cup 2021 Dňa 23.4.2020 sa uskutočnilo celoslovensk&eacute; kolo s&uacute;ťaže Python Cup v programovan&iacute;. V s&uacute;boji v&scaron;etk&yacute;ch stredo&scaron;kol&aacute;kov sa na 3. zdieľanom mieste umiestnila Soňa Sviatkov&aacute; z III.B. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/python-cup-2021