sk-sk Copyright 2011 - 2021 by Gymnázium Poštová 9 and Tibor Engler webmaster@gympos.sk (Webmaster www.Gympos.sk) http://www.gympos.sk/rss.php Gymnázium Poštová 9 Rss Feed noviniek z www.gympos.sk Gymnázium Poštová 9 http://www.gympos.sk/rss.php http://www.gympos.sk/img/design/logo.png Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2021/710 Thu, 13 May 2021 00:00:00 +0000 Oznam <p><strong>V&yacute;sledky prij&iacute;macieho konania - aktualiz&aacute;cia</strong><br /> Aktualizovali sme&nbsp;<a href="/files/uploads/files/PS_vysl_2021_05_13.pdf"><strong>zoznam uch&aacute;dzačov, ktor&iacute; &uacute;spe&scaron;ne vykonali prij&iacute;maciu sk&uacute;&scaron;ku</strong></a>.&nbsp;<br /> <a href="/files/uploads/files/PS_vysl_2021_05_13.pdf"><img src="https://www.gympos.sk/files/uploads/images/vysl_obr.PNG" style="height:299px; width:200px" /></a></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2021 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2021/709 Tue, 11 May 2021 00:00:00 +0000 Oznam <p><strong>V&yacute;sledky prij&iacute;macieho konania</strong><br /> Zverejnili sme <strong><a href="/files/uploads/files/PS_vysl_2021_05_11.pdf">zoznam uch&aacute;dzačov, ktor&iacute; &uacute;spe&scaron;ne vykonali prij&iacute;maciu sk&uacute;&scaron;ku</a></strong>. Riaditeľ &scaron;koly do uskutočnenia n&aacute;hradn&eacute;ho term&iacute;nu prij&iacute;macej sk&uacute;&scaron;ky&nbsp;m&ocirc;že vyd&aacute;vať len rozhodnutia o prijat&iacute;, nie o neprijat&iacute;. <strong>Ďal&scaron;ie rozhodnutia o prijat&iacute;</strong> na uvoľnen&eacute; miesta uch&aacute;dzačov, ktor&iacute; &scaron;kole&nbsp;doručia potvrdenie&nbsp;o nenast&uacute;pen&iacute; žiaka na &scaron;t&uacute;dium, bude <strong>riaditeľ &scaron;koly vyd&aacute;vať operat&iacute;vne</strong>&nbsp;a <strong>zoznam s v&yacute;sledkami prij&iacute;macieho konania bude priebežne aktualizovan&yacute;</strong>.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2021 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2021/708 Thu, 06 May 2021 00:00:00 +0000 Oznam <p>V s&uacute;lade s Rozhodnut&iacute;m ministra &scaron;kolstva, vedy, v&yacute;skumu a &scaron;portu SR č.&nbsp;2021/11929:1-A1810 z 8. apr&iacute;la 2021 a&nbsp;podľa COVID &scaron;kolsk&eacute;ho automatu M&Scaron;VVa&Scaron; SR sa <strong>od 10.&nbsp;m&aacute;ja 2021 obnovuje prezenčn&aacute; forma vzdel&aacute;vania vo v&scaron;etk&yacute;ch ročn&iacute;koch Gymn&aacute;zia, Po&scaron;tov&aacute; 9, Ko&scaron;ice</strong>. V tejto s&uacute;vislosti sme v &scaron;kolskom IS edupage zverejnili rozvrh platn&yacute; pre obdobie od 10. m&aacute;ja 2021.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2021 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2021/707 Thu, 06 May 2021 00:00:00 +0000 Oznam <p>Riaditeľ Gymn&aacute;zia, Po&scaron;tov&aacute; 9, Ko&scaron;ice podľa &sect; 150 ods. 5 &scaron;kolsk&eacute;ho z&aacute;kona&nbsp;<strong>poskytuje žiakom&nbsp;dňa&nbsp;10. 5. 2021&nbsp;voľno z prev&aacute;dzkov&yacute;ch d&ocirc;vodov.</strong></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2021 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/python-cup-2021 Thu, 13 May 2021 00:00:00 +0000 Python Cup 2021 Dňa 23.4.2020 sa uskutočnilo celoslovensk&eacute; kolo s&uacute;ťaže Python Cup v programovan&iacute;. V s&uacute;boji v&scaron;etk&yacute;ch stredo&scaron;kol&aacute;kov sa na 3. zdieľanom mieste umiestnila Soňa Sviatkov&aacute; z III.B. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/python-cup-2021 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/celostatne-kolo-fyzikalnej-olympiady Thu, 06 May 2021 00:00:00 +0000 CELOŠTÁTNE KOLO FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY V&iacute;ťazmi celo&scaron;t&aacute;tneho kola Fyzik&aacute;lne olympi&aacute;dy sa stali Adam Džavoronok (II.A) a Martin Andrič&iacute;k (IV.A). Ďal&scaron;&iacute;mi rie&scaron;iteľmi boli Jakub Mandz&aacute;k (IV.A) a Filip Brutovsk&yacute; (III.A). skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/celostatne-kolo-fyzikalnej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/majstrovstva-slovenska-v-online-sachu-strednych-skol Fri, 30 Apr 2021 00:00:00 +0000 Majstrovstvá Slovenska v online šachu stredných škôl Dňa 17. apr&iacute;la 2021 sa konali Majstrovstv&aacute; Slovenska v online &scaron;achu stredn&yacute;ch &scaron;k&ocirc;l skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/majstrovstva-slovenska-v-online-sachu-strednych-skol Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/celostatne-kolo-soc Fri, 30 Apr 2021 00:00:00 +0000 CELOŠTÁTNE KOLO SOČ Dňa 28.4.2021 sa uskutočnilo Celo&scaron;t&aacute;tne kolo SOČ op&auml;ť di&scaron;tančne. N&aacute;&scaron; &scaron;tudent Filip Brutovsk&yacute; z III.A z&iacute;skal v odbore 02-matematika, fyzika 2. miesto. Srdečne mu blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/celostatne-kolo-soc Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/astronomicka-olympiada Thu, 29 Apr 2021 00:00:00 +0000 Astronomická olympiáda Žiaci II.A triedy sa zapojili do astronomickej olympi&aacute;dy a v&scaron;etci boli &uacute;spe&scaron;n&yacute;mi rie&scaron;iteľmi. Na prvom zdieľanom mieste sa umiestnil Adam Džavoronok, na treťom zdieľanom mieste je D&aacute;vid Jopek, na &scaron;tvrtom zdie skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/astronomicka-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/mlady-europan-2021 Tue, 27 Apr 2021 00:00:00 +0000 Mladý Európan 2021 Na&scaron;i &scaron;tudenti op&auml;ť dok&aacute;zali, že maj&uacute; najlep&scaron;ie vedomosti o E&Uacute;. V n&aacute;ročnej trojkolovej online s&uacute;ťaži zv&iacute;ťazili. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/mlady-europan-2021 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/geograficka-olympiada Tue, 27 Apr 2021 00:00:00 +0000 Geografická olympiáda Dňa 24. apr&iacute;la 2021 sa uskutočnilo celoslovensk&eacute; kolo Geografickej olympi&aacute;dy. Na&scaron;u &scaron;kolu reprezentovalo 10 žiakov a s&uacute;ťažili sme v kateg&oacute;ri&aacute;ch A, B, C. Petrovi Ob&scaron;atn&iacute;kovi /III.C/ sa podarilo obh&aacute;jiť prv&eacute; miesto v kateg&oacute;rii B skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/geograficka-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/matematicky-naboj-2021 Fri, 23 Apr 2021 00:00:00 +0000 Matematický náboj 2021 Medzin&aacute;rodn&aacute; s&uacute;ťaž Matematick&yacute; n&aacute;boj sa tento rok konala 23.4.2021 v &scaron;tandardnom apr&iacute;lovom term&iacute;ne, s&uacute;ťažilo sa v online prostred&iacute;. T&iacute;mu &scaron;tudentov II.A sa podarilo v kateg&oacute;rii Juniori vybojovať 3. miesto. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/matematicky-naboj-2021 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/den-zeme Fri, 23 Apr 2021 00:00:00 +0000 Deň Zeme V piatok 23.4.2021 sme mali možnosť stretn&uacute;ť sa s pracovn&iacute;kom Americkej ambas&aacute;dy v Bratislave Stephenom Whiteom a vypočuť si jeho rozpr&aacute;vanie o klimatick&yacute;ch zmen&aacute;ch na Havaji. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/den-zeme Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/virtualna-mobilita-erasmus Fri, 23 Apr 2021 00:00:00 +0000 Virtuálna mobilita Erasmus+ V&nbsp;dňoch 19. &ndash; 23. apr&iacute;la 2021 sa uskutočnila virtu&aacute;lna mobilita v&nbsp;projekte &bdquo;Heritage for tomorrow &ndash; from understanding to enjoyment&ldquo; pod n&aacute;zvom &bdquo;Od r&iacute;mskeho dedičstva po n&aacute;rodn&eacute; dedičstvo&ldquo;. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/virtualna-mobilita-erasmus Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/ekonomicka-olympiada Wed, 21 Apr 2021 00:00:00 +0000 Ekonomická olympiáda Krajsk&eacute; kolo Ekonomickej olympi&aacute;dy sa tento rok uskutočnilo 22.3.2021 di&scaron;tančnou formou, s&uacute;ťažilo 49 &scaron;tudentov ko&scaron;ick&eacute;ho kraja. Igor Čurila zo IV.D sa umiestnil na 2. mieste a postupuje do celoslovensk&eacute;ho fin&aacute;le. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/ekonomicka-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/celostatne-kolo-bio-olympiady Tue, 20 Apr 2021 00:00:00 +0000 CELOŠTÁTNE KOLO BIO OLYMPIÁDY Dňa 13.4.2021 sa uskutočnilo Celo&scaron;t&aacute;tne kolo biologickej olympi&aacute;dy v online prostred&iacute;. V teoreticko - praktickej časti v kat. B z&iacute;skal 8. miesto a stal sa &uacute;spe&scaron;n&yacute;m rie&scaron;iteľom Maro&scaron; Kov&aacute;č z II.C. Srdečne mu blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/celostatne-kolo-bio-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/high-school-business-challenge-celostatne-kolo Mon, 19 Apr 2021 00:00:00 +0000 High school business challenge - celoštátne kolo V dňoch 17-18. 4. 2021 sa uskutočnilo online celo&scaron;t&aacute;tne kolo medzin&aacute;rodnej s&uacute;ťaže High school business challenge, v ktorom t&iacute;m Russia already told us the answers v zložen&iacute; Sofia Kulikov&aacute; a Sonia Sabovč&iacute;kov&aacute; obsadili 2. miesto a t&iacute;m Think and Score v zložen&iacute; Marek Kuruc, Ivana Zusk&aacute;rov&aacute;, Vikt&oacute;ria Hromčov&aacute; a Zuzana Prach&aacute;rov&aacute; obsadili 3.miesto. Srdečne blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/high-school-business-challenge-celostatne-kolo Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/matematicka-olympiada-kat-b---c Fri, 16 Apr 2021 00:00:00 +0000 Matematická olympiáda kat. B, C Dňa 30.3.2021 sa uskutočnilo krajsk&eacute; kolo Matematickej olympi&aacute;dy v kateg&oacute;riach B, C. Aj v tomto pr&iacute;pade sa s&uacute;ťažilo sa di&scaron;tančne. S&uacute;ťaže sa z&uacute;častnilo 14 prv&aacute;kov a 8 druh&aacute;kov a dosiahli pekn&eacute; v&yacute;sledky. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/matematicka-olympiada-kat-b---c Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/chemicka-olympiada-kategorie-b Wed, 14 Apr 2021 00:00:00 +0000 Chemická olympiáda kategórie B Dňa 8. apr&iacute;la 2021 sa konalo v di&scaron;tančnej forme krajsk&eacute; kolo Chemickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie B. Ani v tejto n&aacute;ročnej pandemickej situ&aacute;cii na&scaron;i &scaron;tudenti neust&aacute;vaj&uacute; vo svojej snahe a v ch&eacute;mii op&auml;ť bodovali. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/chemicka-olympiada-kategorie-b Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/celostatne-kolo-olympiady-v-ruskom-jazyku Sun, 11 Apr 2021 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo Olympiády v ruskom jazyku Dňa 8. 4. 2021 sa uskutočnilo online Celo&scaron;t&aacute;tne kolo Olympi&aacute;dy v ruskom jazyku. Ema Černick&aacute;, žiačka II.A triedy, obsadila 1. miesto v kateg&oacute;rii B1. Srdečne blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/celostatne-kolo-olympiady-v-ruskom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/mo-ruj-gramotej Thu, 08 Apr 2021 00:00:00 +0000 MO RUJ Gramotej V dňoch 1. &ndash; 14.marca 2021 sa uskutočnila online Medzin&aacute;rodn&aacute; olympi&aacute;da v ruskom jazyku &bdquo;Gramotej&ldquo;. Z&uacute;častnila sa jej na&scaron;a žiačka Jaroslava Brestovičov&aacute; z I.D triedy a obsadila 3. miesto v kateg&oacute;rii A2. Srdečne blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/mo-ruj-gramotej Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/kk-soc Thu, 08 Apr 2021 00:00:00 +0000 KK SOČ Dňa 31.3.2021 sa di&scaron;tančnou formou uskutočnilo Krajsk&eacute; kolo SOČ. Z na&scaron;ich žiakov bol naj&uacute;spe&scaron;nej&scaron;&iacute; Filip Brutovsk&yacute; z III.A, ktor&yacute; v odbore 02 - matematika, fyzika z&iacute;skal 1. miesto, ďal&scaron;&iacute; traja sa stali &uacute;spe&scaron;n&yacute;mi rie&scaron;iteľmi skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/kk-soc Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/krajske-kolo-olympiady-vo-francuzskom-jazyku Wed, 07 Apr 2021 00:00:00 +0000 Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 29. 3. 2021 sa di&scaron;tančnou formou uskutočnilo krajsk&eacute; kolo Olympi&aacute;dy vo franc&uacute;zskom jazyku. Filip Choleva z I. C obsadil 2. miesto v kateg&oacute;rii 2A a Martin Andrič&iacute;k zo IV. A sa umiestnil na 3. &ndash; 4. mieste v kateg&oacute;rii 2B. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/krajske-kolo-olympiady-vo-francuzskom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/autorsky-debut-v-casopise-vertigo Wed, 07 Apr 2021 00:00:00 +0000 Autorský debut v časopise Vertigo Mar&iacute;na Hluch&aacute; zo IV.C so svojou po&eacute;ziou debutuje v&nbsp;aktu&aacute;lnom vydan&iacute; časopisu Vertigo. Blahožel&aacute;me a&nbsp;<a href="/files/uploads/files/IMG_20210401_111219.jpg">prin&aacute;&scaron;ame aj uk&aacute;žku z jej tvorby</a>. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/autorsky-debut-v-casopise-vertigo Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/celostatne-kolo-matematickej-olympiady Tue, 06 Apr 2021 00:00:00 +0000 Celoštátné kolo Matematickej olympiády V dňoch 22.-23.3.2021 sa uskutočnilo di&scaron;tančnou formou celo&scaron;t&aacute;tne kolo 70. ročn&iacute;ka Matematickej olympi&aacute;dy. Medzi v&iacute;ťazov sa zaradil Norbert Micheľ (IV.A), medzi &uacute;spe&scaron;n&yacute;ch rie&scaron;iteľov patr&iacute; Martin Andrič&iacute;k (IV.A). skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/celostatne-kolo-matematickej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/matematicky-b-den-2020 Thu, 01 Apr 2021 00:00:00 +0000 Matematický B-deň 2020 Aj v tomto &scaron;kolskom roku sa na&scaron;i &scaron;tudenti z&uacute;častnili matematickej s&uacute;ťaže t&iacute;mov Matematick&yacute; B-deň. S&uacute;ťažilo sedem na&scaron;ich &scaron;tvorčlenn&yacute;ch t&iacute;mov. Dva t&iacute;my si vybojovali medailov&eacute; umiestnenie, konkr&eacute;tne druh&eacute; a tretie miesto. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/matematicky-b-den-2020 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/slovo-2020 Thu, 01 Apr 2021 00:00:00 +0000 Slovo 2020 Vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana vyhl&aacute;silo 6. ročn&iacute;k liter&aacute;rnej s&uacute;ťaže v tvorivom p&iacute;san&iacute;. Na&scaron;i žiaci nezah&aacute;ľali, sadli si a p&iacute;sali! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/slovo-2020 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/turnaj-mladych-fyzikov Wed, 31 Mar 2021 00:00:00 +0000 TURNAJ MLADÝCH FYZIKOV V dňoch 29.3. a 30.3. 2021 sa uskutočnilo zmie&scaron;an&eacute; celo&scaron;t&aacute;tne kolo s&uacute;ťaže &bdquo;Turnaj mlad&yacute;ch fyzikov&ldquo;. T&iacute;m, ktor&yacute; reprezentoval na&scaron;u &scaron;kolu vybojoval 5. miesto. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/turnaj-mladych-fyzikov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/krajske-kolo-dejepisnej-olympiady Wed, 31 Mar 2021 00:00:00 +0000 Krajské kolo Dejepisnej olympiády V krajskom kole Dejepisnej olympi&aacute;dy, ktor&aacute; sa uskutočnila online, n&aacute;s &uacute;spe&scaron;ne reprezentovala Zuzana Hrunkov&aacute; z II.D. Obsadila 3. miesto. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/krajske-kolo-dejepisnej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/scribo-v-denniku-n Tue, 30 Mar 2021 00:00:00 +0000 Scribo v Denníku N Denn&iacute;k N prin&aacute;&scaron;a rozhovor s Jakubom Mičkom z III.A o tom, ako na&scaron;a &scaron;tudentsk&aacute; firma zhodnocuje peniaze investorov a čo žiaci pl&aacute;nuj&uacute; so svoj&iacute;m n&aacute;padom a Scribom urobiť ďalej. <b><a href="https://e.dennikn.sk/2332875/kosicki-gymnazisti-vyriesili-problem-s-vysychajucimi-fixkami-na-biele-tabule-investorom-vyplatime-aj-dividendy-hovori-student-jakub-micko/?ref=side&_ga=2.99986398.1362467429.1617097684-1126016405.1617097684">Č&iacute;tajte na https://e.dennikn.sk/</a><b> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/scribo-v-denniku-n Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/opat-sme-ovladli-geograficku-olympiadu Tue, 30 Mar 2021 00:00:00 +0000 Opäť sme ovládli Geografickú olympiádu Dňa 26.3.2021 sa uskutočnilo krajsk&eacute; kolo Geografickej olympi&aacute;dy, kde n&aacute;s reprezentovalo 57 žiakov, z ktor&yacute;ch sa 34 stalo &uacute;spe&scaron;n&yacute;mi rie&scaron;iteľmi. S&uacute;ťažili sme v kateg&oacute;ri&aacute;ch A,B,Z a op&auml;ť sme sa umiestnili na najvy&scaron;&scaron;&iacute;ch priečkach. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/opat-sme-ovladli-geograficku-olympiadu Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/vynikajuci-vysledok-v-olympiade-v-anglickom-jazyku Fri, 26 Mar 2021 00:00:00 +0000 Vynikajúci výsledok v Olympiáde v anglickom jazyku V dňoch 24. a 25. marca 2021 sa uskutočnilo celo&scaron;t&aacute;tne kolo Olympi&aacute;dy v anglickom jazyku. Na&scaron;a v&iacute;ťazka krajsk&eacute;ho kola Mar&iacute;na Hluch&aacute; (IV. C) v ňom skoro siahla na najvy&scaron;&scaron;iu m&eacute;tu, keď obsadila &uacute;žasn&eacute; 2. miesto. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/vynikajuci-vysledok-v-olympiade-v-anglickom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/prekladatelska-sutaz Wed, 24 Mar 2021 00:00:00 +0000 Prekladateľská súťaž Prekladateľsk&aacute; s&uacute;ťaž je st&aacute;le viac atrakt&iacute;vna. Každ&yacute; &scaron;kolsk&yacute; rok na&scaron;u &scaron;kolu prihlasujeme do prekladateľskej s&uacute;ťaže Juvenes Translatores, ktor&uacute; organizuje Gener&aacute;lne riaditeľstvo pre preklad pri Eur&oacute;pskej &uacute;nii. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/prekladatelska-sutaz Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/vitazstvo-v-celostatnom-kole-olympiady-v-nemeckom-jazyku Tue, 23 Mar 2021 00:00:00 +0000 Víťazstvo v celoštátnom kole Olympiády v nemeckom jazyku Fantastick&yacute; v&yacute;kon podala na&scaron;a žiačka Mar&iacute;na Hluch&aacute; zo IV.C triedy, ktor&aacute; zv&iacute;ťazila v celo&scaron;t&aacute;tnom kole Olympi&aacute;dy v nemeckom jazyku v kateg&oacute;rii 2B. Mar&iacute;ne ďakujeme za skvel&uacute; reprezent&aacute;ciu a blahožel&aacute;me k&nbsp;dosiahnut&eacute;mu v&yacute;sledku. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/vitazstvo-v-celostatnom-kole-olympiady-v-nemeckom-jazyku