sk-sk Copyright 2011 - 2018 by Gymnázium Poštová 9 and Tibor Engler webmaster@gympos.sk (Webmaster www.Gympos.sk) http://www.gympos.sk/rss.php Gymnázium Poštová 9 Rss Feed noviniek z www.gympos.sk Gymnázium Poštová 9 http://www.gympos.sk/rss.php http://www.gympos.sk/img/design/logo.png Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2018/501 Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +0000 Oznam <p><strong>PROLONG&Aacute;CIA ISIC NA ROK 2018/2019</strong><br /> Prolog&aacute;cia kariet na bud&uacute;ci &scaron;kolsk&yacute; rok je možn&aacute; cez sms spr&aacute;vu v tvare TC Priezvisko cislo cipu. Priezvisko je potreb&eacute; zadať&nbsp;bez diakritiky s veľk&yacute;m začiatočn&yacute;m p&iacute;smenom. Za priezviskom nasleduje medzera a č&iacute;slo čipu, ktor&eacute; sa nach&aacute;dza na spodnej časti karty (36 ...................). Text spr&aacute;vy&nbsp;je potrebn&eacute; poslať na č&iacute;slo 8844. Po n&aacute;vrate sp&auml;tnej sms je potrebn&eacute; priložiť kartu na prolong&aacute;ciu. Cena sms 3 eur.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2018 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2018/500 Thu, 14 Jun 2018 00:00:00 +0000 Oznam <p>Riaditeľ Gymn&aacute;zia, Po&scaron;tov&aacute; 9, Ko&scaron;ice zverejňuje inform&aacute;cie o&nbsp;voľnom pracovnom mieste na pracovn&uacute; poz&iacute;ciu učiteľ/učiteľka v&scaron;eobecnovzdel&aacute;vac&iacute;ch&nbsp;predmetov:<br /> biol&oacute;gia - ch&eacute;mia,<br /> s&nbsp;n&aacute;stupom od 1. 9. 2018.<br /> <a href="/files/uploads/files/VM_G_Postova_9_Kosice_2018_1.pdf">Požadovan&eacute; kvalifikačn&eacute; predpoklady (pdf, kliknite).</a></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2018 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2018/499 Thu, 14 Jun 2018 00:00:00 +0000 Oznam <p>Pre žiakov 1. a 2. ročn&iacute;ka organizujeme<strong> moderovan&uacute;&nbsp;diskusiu&nbsp;s hosťami Samom Marecom a J&aacute;nom Benč&iacute;kom </strong>na t&eacute;mu<strong> extr&eacute;mizmus </strong>(20. 06. 2018 od 11.00 h).<strong> </strong>Zaregistrujte sa na&nbsp;<strong><a href="https://goo.gl/forms/hSGhXDUrmx2dKvNk2">https://goo.gl/forms/hSGhXDUrmx2dKvNk2</a></strong>&nbsp;do 18. 06. 2018.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2018 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2018/498 Mon, 11 Jun 2018 00:00:00 +0000 Oznam <p><strong>Informatika z pohľadu informatika </strong>(28. 06. 2018 o 8.00 h) -&nbsp;poz&yacute;vame v&aacute;s na predn&aacute;&scaron;ku <strong>Mateja Bri&scaron;k&aacute;ra, softv&eacute;rov&eacute;ho v&yacute;voj&aacute;ra v Silicon Valley v Kalifornii</strong>. Zaregistrujte sa na&nbsp;<a href="https://goo.gl/forms/gZkgjCWMaaSDSg6C3">https://goo.gl/forms/gZkgjCWMaaSDSg6C3</a>&nbsp;do 18. 06. 2018.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2018 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/celostatne-kolo-co-vies-o-hviezdach Thu, 21 Jun 2018 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo "Čo vieš o hviezdach" V dňoch 5. &ndash; 7. 6. 2018 sa uskutočnilo Celo&scaron;t&aacute;tne kolo 28. ročn&iacute;ka s&uacute;ťaže &bdquo;Čo vie&scaron; o hviezdach&ldquo;. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/celostatne-kolo-co-vies-o-hviezdach Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/kvapka-krvi-pre-detsku-onkologiu Wed, 20 Jun 2018 00:00:00 +0000 Kvapka krvi pre detskú onkológiu V stredu 20. j&uacute;na sme na na&scaron;u &scaron;kolu pozvali t&iacute;m mobilnej jednotky N&aacute;rodnej transf&uacute;znej služby, aby sme mohli svojou kvapkou prispieť k j&uacute;novej akcii a pom&ocirc;cť deťom na detskej onkol&oacute;gii. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/kvapka-krvi-pre-detsku-onkologiu Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/exkurzia-na-uvlaf Thu, 14 Jun 2018 00:00:00 +0000 Exkurzia na UVLaF Dňa 14.6.2018 &scaron;tudenti III.ročn&iacute;ka (SEB) nav&scaron;t&iacute;vili UVLaF. Pozreli si anatomick&eacute; expon&aacute;ty zvierat na &Uacute;stave anat&oacute;mie, histol&oacute;gie a fyziol&oacute;gie. &Scaron;tudentov zaujal unik&aacute;tny model koňa v životnej veľkosti so v&scaron;etk&yacute;mi org&aacute;nmi. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/exkurzia-na-uvlaf Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/den-danovej-slobody-2018 Mon, 04 Jun 2018 00:00:00 +0000 Deň daňovej slobody 2018 Dňa 1. 6. 2018 sa v univerzitnej knižnici TUKE konalo podujatie Deň daňovej slobody. Z&uacute;častnili sa ho aj na&scaron;i &scaron;tudenti predmetu Aplikovan&aacute; ekon&oacute;mia. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/den-danovej-slobody-2018 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/ocenenie-praemium-alumni Wed, 06 Jun 2018 00:00:00 +0000 Ocenenie PRAEMIUM ALUMNI Pri pr&iacute;ležitosti 55. v&yacute;ročia vzniku Pr&iacute;rodovedeckej fakulty UPJ&Scaron; v Ko&scaron;iciach boli na&scaron;im učiteľk&aacute;m udelen&eacute; ceny PRAEMIUM ALUMNI a ďakovn&eacute; listy dekana. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/ocenenie-praemium-alumni Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/prirodovedna-exkurzia Thu, 31 May 2018 00:00:00 +0000 Prírodovedná exkurzia Dňa 17.5.2018 sa &scaron;tudenti 1. a 3. ročn&iacute;ka z&uacute;častnili pr&iacute;rodovednej exkurzie na Liptove. Na&scaron;ou prvou zast&aacute;vkou bola Dem&auml;novsk&aacute; jaskyňa Slobody. Druhou bol Liptovsk&yacute; Mikul&aacute;&scaron;, kde sme nav&scaron;t&iacute;vili Slovensk&eacute; m&uacute;zeum ochrany pr&iacute;rody skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/prirodovedna-exkurzia Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/morfologicke-dni-na-uvlaf Thu, 31 May 2018 00:00:00 +0000 Morfologické dni na UVLaF Dňa 30.5.2018 sa &scaron;tudenti 3. ročn&iacute;ka SEB a BPŽ z&uacute;častnili na Morfologickom dni na UVLaF, kde si vypočuli a pozreli odborn&eacute; prezent&aacute;cie z oblasti anat&oacute;mie a histol&oacute;gie. Zauj&iacute;mav&uacute; prezent&aacute;ciu na t&eacute;mu &Scaron;trukt&uacute;ra materi&aacute;lov vo vzťahu skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/morfologicke-dni-na-uvlaf Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/erasmus-euconnectour-exkurzia Wed, 30 May 2018 00:00:00 +0000 Erasmus+ Euconnectour exkurzia Dňa 29. m&aacute;ja 2018 Erasmus+ klub zorganizoval exkurziu do Bachledovej doliny. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/erasmus-euconnectour-exkurzia Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/exkurzia-do-spalovne-v-koksove-baksi Fri, 25 May 2018 00:00:00 +0000 Exkurzia do spaľovne v Kokšove-Bakši Dňa 25.m&aacute;ja 2018 bola pre žiakov tretieho ročn&iacute;ka, ktor&iacute; nav&scaron;tevuj&uacute; Semin&aacute;r z ch&eacute;mie organizovan&aacute; exkurzia do spaľovne v Kok&scaron;ove-Bak&scaron;i, ktor&aacute; je jednou z prev&aacute;dzok firmy Kosit. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/exkurzia-do-spalovne-v-koksove-baksi Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/chemicka-olympiada-kategorie-c Fri, 25 May 2018 00:00:00 +0000 Chemická olympiáda kategórie C V stredu 16.5.2018 sa na Pr&iacute;rodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa &Scaron;af&aacute;rika v Ko&scaron;iciach konalo Krajsk&eacute; kolo Chemickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie C. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/chemicka-olympiada-kategorie-c Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/krajske-kolo-v-orientacnom-behu-strednych-skol Fri, 25 May 2018 00:00:00 +0000 Krajské kolo v orientačnom behu stredných škôl Dňa 23.5.2018 sa konalo krajsk&eacute; kolo v orientačnom behu stredn&yacute;ch &scaron;k&ocirc;l. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/krajske-kolo-v-orientacnom-behu-strednych-skol Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/matematicka-olympiada-kat-b Fri, 18 May 2018 00:00:00 +0000 Matematická olympiáda - kat. B Dňa 10. 4. 2018 sa konalo krajsk&eacute; kolo Matematickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie B. Na&scaron;i &scaron;tudenti boli op&auml;ť &uacute;spe&scaron;n&iacute; a obsadili v&scaron;etky medailov&eacute; poz&iacute;cie. V&iacute;ťazom sa stal Matej Hanus (II.A). skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/matematicka-olympiada-kat-b Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/jazykovo-poznavacia-exkurzia-petrohrad-pobaltie Sun, 20 May 2018 00:00:00 +0000 Jazykovo-poznávacia exkurzia Petrohrad-Pobaltie V dňoch 12. - 19. m&aacute;ja 2018 sme op&auml;ť zorganizovali jazykovo-pozn&aacute;vaciu exkurziu do Petrohradu a pobaltsk&yacute;ch kraj&iacute;n. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/jazykovo-poznavacia-exkurzia-petrohrad-pobaltie Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/krajske-kolo-fyzikalnej-olympiady Fri, 18 May 2018 00:00:00 +0000 Krajské kolo FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY Dňa 10. 05. 2018 sa uskutočnilo Krajsk&eacute; kolo Fyzik&aacute;lnej olympi&aacute;dy v kateg&oacute;riach "B", "C", a "D". skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/krajske-kolo-fyzikalnej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/celostatne-kolo-v-hadzanej-chlapcov Wed, 16 May 2018 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo v hádzanej chlapcov V dňoch 25.4-26.4.2018 sa konalo celo&scaron;t&aacute;tne kolo v h&aacute;dzanej chlapcov stredn&yacute;ch &scaron;k&ocirc;l. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/celostatne-kolo-v-hadzanej-chlapcov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/celostatne-kolo-vo-volejbale-chlapcov Wed, 16 May 2018 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo vo volejbale chlapcov V dňoch 2.5.-3.5.2018 sa konalo celo&scaron;t&aacute;tne kolo vo volejbale chlapcov stredn&yacute;ch &scaron;k&ocirc;l. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/celostatne-kolo-vo-volejbale-chlapcov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/priprava-na-dofe-expediciu Sat, 12 May 2018 00:00:00 +0000 Príprava na DofE expedíciu Na na&scaron;ej &scaron;kole okrem učenia sa m&aacute;me možnosť rozv&iacute;jať svoju osobnosť aj v in&yacute;ch smeroch a z&iacute;skať medzin&aacute;rodne uzn&aacute;van&uacute; Cenu vojvodu z Edinburghu. 20 &scaron;tudentov pracuje na vyt&yacute;čen&yacute;ch cieľoch a jednou z &uacute;loh je aj pr&iacute;prava exped&iacute;cie. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/priprava-na-dofe-expediciu Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/cistenie-arealu-anicka Fri, 11 May 2018 00:00:00 +0000 Čistenie areálu Anička V piatok 11.m&aacute;ja sme sa vybrali na Aničku pom&ocirc;cť očistiť rekreačn&yacute; are&aacute;l od odpadkov. Akcia bola venovan&aacute; Dňu Zeme. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/cistenie-arealu-anicka Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/exkurzia-cern-2018 Thu, 10 May 2018 00:00:00 +0000 EXKURZIA CERN 2018 Žiaci na&scaron;ej &scaron;koly sa tohto roku v apr&iacute;li z&uacute;častnili t&yacute;ždňovej pozn&aacute;vacej exkurzie. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/exkurzia-cern-2018 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/olympiada-ludskych-prav Thu, 10 May 2018 00:00:00 +0000 Olympiáda ľudských práv Dňa 10. 5. 2018 prijal prezident Andrej Kiska finalistov celo&scaron;t&aacute;tneho kola 20. ročn&iacute;ka Olympi&aacute;dy ľudsk&yacute;ch pr&aacute;v. Medzi prijat&yacute;mi finalistami bola aj na&scaron;a žiačka T&iacute;mea Zvol&aacute;nekov&aacute; (IV. D). Spolu s dvan&aacute;stimi finalistami pri&scaron;li do Prezidentsk&eacute;ho pal&aacute;ca organiz&aacute;tori a podporovatelia s&uacute;ťaže, ale aj učitelia, ktor&iacute; &scaron;tudentov pripravovali. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/olympiada-ludskych-prav Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/litex-xiv-rocnik-literarnej-exkurzie Sun, 06 May 2018 00:00:00 +0000 LITEX - XIV. ročník literárnej exkurzie Ako sa d&aacute; spojiť už&iacute;vanie si pr&iacute;jemn&eacute;ho slnečn&eacute;ho počasia s upevňovan&iacute;m a z&iacute;skavan&iacute;m nov&yacute;ch vedomost&iacute; z literat&uacute;ry, sa mali možnosť žiaci 2. ročn&iacute;ka presvedčiť počas dvoch m&aacute;jov&yacute;ch dn&iacute; na exkurzii s najdlh&scaron;ou trad&iacute;ciou v &scaron;kole. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/litex-xiv-rocnik-literarnej-exkurzie Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/hviezdoslavov-kubin Sat, 05 May 2018 00:00:00 +0000 Hviezdoslavov Kubín V krajskom kole Hviezdoslavovho Kub&iacute;na n&aacute;s &uacute;spe&scaron;ne reprezentovali Dominika Nguyen z I.C, v prednese pr&oacute;zy, obsadila 2. miesto a Da&scaron;a Belkov&aacute; z I.B, v prednese po&eacute;zie, z&iacute;skala 3. miesto. Dievčat&aacute;m blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/hviezdoslavov-kubin Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/celostatne-kolo-dejepisnej-olympiady Sat, 05 May 2018 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády V dňoch 2.-4.5.2018 sa v Smoleniciach uskutočnilo celo&scaron;t&aacute;tne kolo Dejepisnej olympi&aacute;dy, v ktorom n&aacute;s &uacute;spe&scaron;ne reprezentoval Tom&aacute;&scaron; Chovanč&aacute;k z II.A. Obsadil 3. miesto. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/celostatne-kolo-dejepisnej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/co-vies-o-hviezdach Thu, 03 May 2018 00:00:00 +0000 Čo vieš o hviezdach V dňoch 24. - 26. 4. 2018 sa uskutočnilo krajsk&eacute; kolo vo vedomostnej s&uacute;ťaži "Čo vie&scaron; o hviezdach". skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/co-vies-o-hviezdach Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/matematicka-olympiada-kat-c Thu, 26 Apr 2018 00:00:00 +0000 Matematická olympiáda kat. C V krajskom kole matematickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie C, ktor&eacute; sa konalo 10. 4. 2018, boli na&scaron;i žiaci op&auml;ť &uacute;spe&scaron;n&iacute;. J&aacute;n Richnavsk&yacute; (I.A) sa umiestnil na 2. mieste, Norbert Micheľ (I.A) obsadil 5. miesto. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/matematicka-olympiada-kat-c Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/den-narcisov Wed, 25 Apr 2018 00:00:00 +0000 Deň narcisov V piatok 13.4.2018 sa konal 22. ročn&iacute;k celoslovenskej zbierky Deň narcisov. Aj my sme pomohli urobiť tento deň lep&scaron;&iacute;m :) skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/den-narcisov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/biologicka-olympiada_CK Mon, 23 Apr 2018 00:00:00 +0000 Biologická olympiáda A op&auml;ť veľk&yacute; &uacute;spech. V dňoch 18.4. až 22.4.2018 sa uskutočnilo v Bratislave Celo&scaron;t&aacute;tne kolo BO kat A. D. Kopč&aacute;k z III.A z&iacute;skal 1. miesto v teoreticko-praktickej časti, z&aacute;roveň aj cenu dekana PF UK a S. Amrich z III.A z&iacute;skal skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/biologicka-olympiada_CK Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/celostatne-kolo-turnaja-mladych-fyzikov Fri, 20 Apr 2018 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo Turnaja mladých fyzikov V dňoch 18.4. - 20.4.2018 sa v Bratislave konalo celo&scaron;t&aacute;tne kolo Turnaja mlad&yacute;ch fyzikov. Na&scaron;i žiaci post&uacute;pili do fin&aacute;lov&eacute;ho kola, kde z&iacute;skali 2. miesto. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/celostatne-kolo-turnaja-mladych-fyzikov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/astronomicka-olympiada Fri, 20 Apr 2018 00:00:00 +0000 Astronomická olympiáda Celoslovensk&eacute; fin&aacute;lov&eacute; kolo AO sa konalo v dňoch 16. až 17. 4. 2018 v Žiari nad Hronom. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/astronomicka-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/chemicka-olympiada-kategorie-b Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0000 Chemická olympiáda kategórie B Dňa 5. apr&iacute;la 2018 sa na Pr&iacute;rodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa &Scaron;af&aacute;rika v Ko&scaron;iciach konalo krajsk&eacute; kolo Chemickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie B. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/chemicka-olympiada-kategorie-b