sk-sk Copyright 2011 - 2018 by Gymnázium Poštová 9 and Tibor Engler webmaster@gympos.sk (Webmaster www.Gympos.sk) http://www.gympos.sk/rss.php Gymnázium Poštová 9 Rss Feed noviniek z www.gympos.sk Gymnázium Poštová 9 http://www.gympos.sk/rss.php http://www.gympos.sk/img/design/logo.png Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2018/523 Fri, 12 Oct 2018 00:00:00 +0000 Oznam <p>Sprachdiplom DSD I<br /> <br /> Sl&aacute;vnostn&eacute; odovzd&aacute;vanie nemeck&eacute;ho jazykov&eacute;ho diplomu DSD I sa uskutočn&iacute; dňa 19.10.2018 počas veľkej prest&aacute;vky v riaditeľni &scaron;koly. Pros&iacute;me v&scaron;etk&yacute;ch, aby sa na t&uacute;to mal&uacute; sl&aacute;vnosť form&aacute;lne obliekli.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2018 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2018/522 Thu, 11 Oct 2018 00:00:00 +0000 Oznam <p>M&aacute;te z&aacute;ujem o IT a chcete sa rozv&iacute;jať vo svojom voľnom čase&nbsp;prostredn&iacute;ctvom <strong>&Scaron;tudentsk&eacute;ho tr&eacute;nersk&eacute;ho centra Microsoftu</strong>? Zaregistrujte sa na <strong>informačn</strong><strong>&uacute; predn&aacute;&scaron;ku </strong>pre žiakov 1., 2. a 3. ročn&iacute;ka. <a href="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=h-FhbGEFT0iHQ18gd83KFBiLTdVM_pJLnzRk1AvujwZUNUVBTkVPUTY4SlRURVlGM0pTRk44Vk1XTy4u">Registr&aacute;cia</a></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2018 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2018/521 Fri, 05 Oct 2018 00:00:00 +0000 Oznam <p><span style="color:#333333">Žiaci 1. a 2. ročn&iacute;ka maj&uacute; možnosť uch&aacute;dzať sa o &uacute;časť v &scaron;tipendijnom&nbsp;programe Future Leaders Exchange Program (FLEX). Program,&nbsp;plne hraden&yacute; vl&aacute;dou USA, d&aacute;va žiakom možnosť &scaron;tudovať rok na strednej &scaron;kole v USA a&nbsp;a b&yacute;vať v americkej hosťovskej rodine.<br /> <a href="/files/uploads/files/StudujVUSA.pdf"><img alt="" src="/files/uploads/images/flex_2019.jpg" style="height:142px; width:100px" /></a></span></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2018 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2018/520 Fri, 05 Oct 2018 00:00:00 +0000 Oznam <p>V&aacute;žen&iacute; rodičia,&nbsp;poz&yacute;vame V&aacute;s na&nbsp;<strong>triedne akt&iacute;vy ZRP&Scaron;</strong>, ktor&eacute; sa uskutočnia vo&nbsp;&scaron;tvrtok&nbsp;<strong>18.&nbsp;okt&oacute;bra 2018&nbsp;o&nbsp;16.30&nbsp;h</strong>&nbsp;v&nbsp;budove&nbsp;&scaron;koly.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2018 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/den-otvorenych-dveri-ustavneho-sudu Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 +0000 Deň otvorených dverí Ústavného súdu Predsedn&iacute;čka &Uacute;stavn&eacute;ho s&uacute;du Slovenskej republiky Ivetta Macejkov&aacute; vyslovila na&scaron;im žiakom a pedag&oacute;gom &uacute;primn&eacute; poďakovanie za akt&iacute;vnu &uacute;časť na Dni otvoren&yacute;ch dver&iacute; &Uacute;stavn&eacute;ho s&uacute;du SR dňa 27. 9. 2018. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/den-otvorenych-dveri-ustavneho-sudu Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/imatrikulacny-ples Fri, 05 Oct 2018 00:00:00 +0000 Imatrikulačný ples Dňa 28.okt&oacute;bra 2018 sa v priestoroch Domu umenia uskutočnil Imatrikulačn&yacute; ples. Op&auml;ť sme medzi seba prijali na&scaron;ich prv&aacute;kov, ktor&iacute; na v&yacute;born&uacute; splnili v&scaron;etky &uacute;lohy dan&eacute; Žiackou &scaron;kolskou radou. N&aacute;lada bola v&yacute;born&aacute;. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/imatrikulacny-ples Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/na-ceste-k-slovenskej-statnosti Mon, 08 Oct 2018 00:00:00 +0000 Na ceste k slovenskej štátnosti 2.10. 2018 &scaron;tudenti 4. ročn&iacute;ka v r&aacute;mci semin&aacute;ra z dejepisu nav&scaron;t&iacute;vili v&yacute;stavu Na ceste k slovenskej &scaron;t&aacute;tnosti. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/na-ceste-k-slovenskej-statnosti Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/navsteva-z-partnerskej-skoly-v-usa Thu, 04 Oct 2018 00:00:00 +0000 Návšteva z partnerskej školy v USA Začiatkom t&yacute;ždňa boli na&scaron;imi hosťmi žiaci a učitelia zo &scaron;koly Altamont School (Birmingham, Alabama). Po prehliadke centra mesta str&aacute;vili večer s rodinami na&scaron;ich žiakov. Bohat&yacute; spoločensko-pozn&aacute;vac&iacute; program na druh&yacute; deň host&iacute; uchv&aacute;til, hoci slovensk&uacute; "home made" večeru z kuchyne na&scaron;ich mamiek a babiek neprekonal :). skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/navsteva-z-partnerskej-skoly-v-usa Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/nasa-druha-navsteva-svedskej-skoly Wed, 03 Oct 2018 00:00:00 +0000 Naša druhá návšteva švédskej školy... V t&yacute;ždni od 24. 9. &ndash; 28. 9. 2018 sa 21 na&scaron;ich žiakov a 2 vyučuj&uacute;ce z&uacute;častnili v&yacute;menn&eacute;ho pobytu vo &Scaron;v&eacute;dsku. Nav&scaron;t&iacute;vili sme stredn&uacute; &scaron;kolu Lindeskolan v Lindesbergu, boli sme uchv&aacute;ten&iacute; vybaven&iacute;m &scaron;koly na r&ocirc;zne &scaron;tudijn&eacute; programy. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/nasa-druha-navsteva-svedskej-skoly Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/medzinarodna-cena-vojvodu-z-edinburghu Thu, 20 Sep 2018 00:00:00 +0000 Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu &Scaron;tudenti na&scaron;ej &scaron;koly maj&uacute; už rok možnosť zapojiť sa do programu Medzin&aacute;rodn&aacute; cena vojvodu z Edinburghu, v ktorom rozv&iacute;jaj&uacute; svoju osobnosť a ktor&yacute; prebieha v 140 krajin&aacute;ch sveta. Na Slovensku program funguje dva roky. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/medzinarodna-cena-vojvodu-z-edinburghu Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/erasmus-euconnectour-exkurzie-spoznavame-region Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0000 Erasmus+ Euconnectour exkurzie - spoznávame región Dňa 17.9.2018 sa žiaci 1.A a 1.B triedy spolu so 4 pedag&oacute;gmi z&uacute;častnili na exkurzii Spozn&aacute;vame regi&oacute;n. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/erasmus-euconnectour-exkurzie-spoznavame-region Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/medzinarodna-olympiada-v-informatike Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 +0000 Medzinárodná olympiáda v informatike V dňoch 1. &ndash; 8. 9. 2018 sa v ďalekom Japonsku konal 30. ročn&iacute;k medzin&aacute;rodnej olympi&aacute;dy v informatike IOI. Z&uacute;častnil sa jej Martin Melicher (IV.A), ktor&yacute; bol &uacute;spe&scaron;n&yacute; a z&iacute;skal bronzov&uacute; medailu. Srdečne blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/medzinarodna-olympiada-v-informatike Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/otvorenie-skolskeho-roku Mon, 03 Sep 2018 00:00:00 +0000 Otvorenie školského roku Nov&yacute; &scaron;kolsk&yacute; rok 2018/2019 v na&scaron;om gymn&aacute;ziu sl&aacute;vnostne otvoril predseda Ko&scaron;ick&eacute;ho samospr&aacute;vneho kraja Rastislav Trnka. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/otvorenie-skolskeho-roku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/striebro-na-medzinarodnom-kole-turnaja-mladych-fyzikov Fri, 31 Aug 2018 00:00:00 +0000 Striebro na medzinárodnom kole turnaja mladých fyzikov Reprezentačn&eacute; družstvo Slovenska, ktor&eacute;ho členom bola Katar&iacute;na &Scaron;amuov&aacute; (III.B) a Ronald Dobo&scaron; (II.A) z&iacute;skalo na 31. medzin&aacute;rodnom turnaji mlad&yacute;ch fyzikov v Pekingu strieborn&eacute; medaily. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/striebro-na-medzinarodnom-kole-turnaja-mladych-fyzikov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/medzinarodna-biologicka-olympiada Mon, 13 Aug 2018 00:00:00 +0000 MEDZINÁRODNÁ BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA IBO - Medzin&aacute;rnd&aacute; biologick&aacute; olympi&aacute;da sa uskutočnila 15.-22. j&uacute;la 2018 v Teher&aacute;ne, Ir&aacute;n. Z&uacute;častnilo sa jej 261 &uacute;častn&iacute;kov zo 68 kraj&iacute;n cel&eacute;ho sveta. N&aacute;&scaron; Dominik Kopč&aacute;k z III.A z&iacute;skal bronzov&uacute; medailu. S&uacute;ťaž pozost&aacute;vala skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/medzinarodna-biologicka-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/medzinarodna-matematicka-olympiada-imo Sun, 15 Jul 2018 00:00:00 +0000 Medzinárodná matematická olympiáda IMO V dňoch 4. &ndash; 14. 7. 2018 sa v Rumunsku v meste Kluž konal 59. ročn&iacute;k medzin&aacute;rodnej matematickej olympi&aacute;dy IMO. Martin Melicher (III.A) bol &uacute;spe&scaron;n&yacute; a z&iacute;skal strieborn&uacute; medailu. Srdečne blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/medzinarodna-matematicka-olympiada-imo Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/po-stopach-kralov Tue, 03 Jul 2018 00:00:00 +0000 Po stopách kráľov V dňoch 24. - 27. j&uacute;na 2018 sa uskutočnila exkurzia pod n&aacute;zvom ,,Po stop&aacute;ch kr&aacute;ľov" . Tentokr&aacute;t sme nav&scaron;t&iacute;vili Prahu, ktor&aacute; n&aacute;s očarila množstvom historick&yacute;ch pamiatok.&nbsp; Praha v n&aacute;s zanechala veľa poz&iacute;t&iacute;vnych dojmov a priniesli sme si veľa spomienok. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/po-stopach-kralov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/euso Tue, 03 Jul 2018 00:00:00 +0000 EUSO V dňoch 28.4. - 5.5.2018 sa uskutočnila v Ljubľjane OLYMPI&Aacute;DA EUR&Oacute;PSKEJ &Uacute;NIE V PR&Iacute;RODN&Yacute;CH VED&Aacute;CH (EUSO). skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/euso Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/poznavacia-cesta-londyn-skotsko-amsterdam Tue, 03 Jul 2018 00:00:00 +0000 Poznávacia cesta Londýn - Škótsko - Amsterdam V dňoch 22. j&uacute;na až 1. j&uacute;la 2018 sa 41 žiakov a 4 vyučuj&uacute;ce z&uacute;častnili pozn&aacute;vacej cesty do Veľkej Brit&aacute;nie a Amsterdamu s bohat&yacute;m a zauj&iacute;mav&yacute;m programom. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/poznavacia-cesta-londyn-skotsko-amsterdam Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/majstrovstva-slovenska-v-orientacnom-behu-strednych-skol Fri, 29 Jun 2018 00:00:00 +0000 Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu stredných škôl V dňoch 12.- 13. 6 .2018 sa konali Majstrovstv&aacute; Slovenska v orientačnom behu stredn&yacute;ch &scaron;k&ocirc;l. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/majstrovstva-slovenska-v-orientacnom-behu-strednych-skol Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/majstrovstva-slovenska-v-atletike-strednych-skol Fri, 29 Jun 2018 00:00:00 +0000 Majstrovstvá Slovenska v atletike stredných škôl Dňa 19.6.2018 sa Du&scaron;an Veľk&yacute; II.D z&uacute;častnil Majstrovstiev Slovenska v atletike stredn&yacute;ch &scaron;k&ocirc;l. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/majstrovstva-slovenska-v-atletike-strednych-skol Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/celostatne-kolo-co-vies-o-hviezdach Thu, 21 Jun 2018 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo "Čo vieš o hviezdach" V dňoch 5. &ndash; 7. 6. 2018 sa uskutočnilo Celo&scaron;t&aacute;tne kolo 28. ročn&iacute;ka s&uacute;ťaže &bdquo;Čo vie&scaron; o hviezdach&ldquo;. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/celostatne-kolo-co-vies-o-hviezdach Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/kvapka-krvi-pre-detsku-onkologiu Wed, 20 Jun 2018 00:00:00 +0000 Kvapka krvi pre detskú onkológiu V stredu 20. j&uacute;na sme na na&scaron;u &scaron;kolu pozvali t&iacute;m mobilnej jednotky N&aacute;rodnej transf&uacute;znej služby, aby sme mohli svojou kvapkou prispieť k j&uacute;novej akcii a pom&ocirc;cť deťom na detskej onkol&oacute;gii. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/kvapka-krvi-pre-detsku-onkologiu Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/exkurzia-na-uvlaf Thu, 14 Jun 2018 00:00:00 +0000 Exkurzia na UVLaF Dňa 14.6.2018 &scaron;tudenti III.ročn&iacute;ka (SEB) nav&scaron;t&iacute;vili UVLaF. Pozreli si anatomick&eacute; expon&aacute;ty zvierat na &Uacute;stave anat&oacute;mie, histol&oacute;gie a fyziol&oacute;gie. &Scaron;tudentov zaujal unik&aacute;tny model koňa v životnej veľkosti so v&scaron;etk&yacute;mi org&aacute;nmi. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/exkurzia-na-uvlaf Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/den-danovej-slobody-2018 Mon, 04 Jun 2018 00:00:00 +0000 Deň daňovej slobody 2018 Dňa 1. 6. 2018 sa v univerzitnej knižnici TUKE konalo podujatie Deň daňovej slobody. Z&uacute;častnili sa ho aj na&scaron;i &scaron;tudenti predmetu Aplikovan&aacute; ekon&oacute;mia. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/den-danovej-slobody-2018 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/ocenenie-praemium-alumni Wed, 06 Jun 2018 00:00:00 +0000 Ocenenie PRAEMIUM ALUMNI Pri pr&iacute;ležitosti 55. v&yacute;ročia vzniku Pr&iacute;rodovedeckej fakulty UPJ&Scaron; v Ko&scaron;iciach boli na&scaron;im učiteľk&aacute;m udelen&eacute; ceny PRAEMIUM ALUMNI a ďakovn&eacute; listy dekana. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/ocenenie-praemium-alumni Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/prirodovedna-exkurzia Thu, 31 May 2018 00:00:00 +0000 Prírodovedná exkurzia Dňa 17.5.2018 sa &scaron;tudenti 1. a 3. ročn&iacute;ka z&uacute;častnili pr&iacute;rodovednej exkurzie na Liptove. Na&scaron;ou prvou zast&aacute;vkou bola Dem&auml;novsk&aacute; jaskyňa Slobody. Druhou bol Liptovsk&yacute; Mikul&aacute;&scaron;, kde sme nav&scaron;t&iacute;vili Slovensk&eacute; m&uacute;zeum ochrany pr&iacute;rody skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/prirodovedna-exkurzia Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/morfologicke-dni-na-uvlaf Thu, 31 May 2018 00:00:00 +0000 Morfologické dni na UVLaF Dňa 30.5.2018 sa &scaron;tudenti 3. ročn&iacute;ka SEB a BPŽ z&uacute;častnili na Morfologickom dni na UVLaF, kde si vypočuli a pozreli odborn&eacute; prezent&aacute;cie z oblasti anat&oacute;mie a histol&oacute;gie. Zauj&iacute;mav&uacute; prezent&aacute;ciu na t&eacute;mu &Scaron;trukt&uacute;ra materi&aacute;lov vo vzťahu skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/morfologicke-dni-na-uvlaf Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/erasmus-euconnectour-exkurzia Wed, 30 May 2018 00:00:00 +0000 Erasmus+ Euconnectour exkurzia Dňa 29. m&aacute;ja 2018 Erasmus+ klub zorganizoval exkurziu do Bachledovej doliny. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/erasmus-euconnectour-exkurzia Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/exkurzia-do-spalovne-v-koksove-baksi Fri, 25 May 2018 00:00:00 +0000 Exkurzia do spaľovne v Kokšove-Bakši Dňa 25.m&aacute;ja 2018 bola pre žiakov tretieho ročn&iacute;ka, ktor&iacute; nav&scaron;tevuj&uacute; Semin&aacute;r z ch&eacute;mie organizovan&aacute; exkurzia do spaľovne v Kok&scaron;ove-Bak&scaron;i, ktor&aacute; je jednou z prev&aacute;dzok firmy Kosit. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/exkurzia-do-spalovne-v-koksove-baksi Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/chemicka-olympiada-kategorie-c Fri, 25 May 2018 00:00:00 +0000 Chemická olympiáda kategórie C V stredu 16.5.2018 sa na Pr&iacute;rodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa &Scaron;af&aacute;rika v Ko&scaron;iciach konalo Krajsk&eacute; kolo Chemickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie C. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/chemicka-olympiada-kategorie-c Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/krajske-kolo-v-orientacnom-behu-strednych-skol Fri, 25 May 2018 00:00:00 +0000 Krajské kolo v orientačnom behu stredných škôl Dňa 23.5.2018 sa konalo krajsk&eacute; kolo v orientačnom behu stredn&yacute;ch &scaron;k&ocirc;l. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/krajske-kolo-v-orientacnom-behu-strednych-skol Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/matematicka-olympiada-kat-b Fri, 18 May 2018 00:00:00 +0000 Matematická olympiáda - kat. B Dňa 10. 4. 2018 sa konalo krajsk&eacute; kolo Matematickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie B. Na&scaron;i &scaron;tudenti boli op&auml;ť &uacute;spe&scaron;n&iacute; a obsadili v&scaron;etky medailov&eacute; poz&iacute;cie. V&iacute;ťazom sa stal Matej Hanus (II.A). skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/matematicka-olympiada-kat-b Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/jazykovo-poznavacia-exkurzia-petrohrad-pobaltie Sun, 20 May 2018 00:00:00 +0000 Jazykovo-poznávacia exkurzia Petrohrad-Pobaltie V dňoch 12. - 19. m&aacute;ja 2018 sme op&auml;ť zorganizovali jazykovo-pozn&aacute;vaciu exkurziu do Petrohradu a pobaltsk&yacute;ch kraj&iacute;n. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/jazykovo-poznavacia-exkurzia-petrohrad-pobaltie