sk-sk Copyright 2011 - 2023 by Gymnázium Poštová 9 and Tibor Engler webmaster@gympos.sk (Webmaster www.Gympos.sk) http://www.gympos.sk/rss.php Gymnázium Poštová 9 Rss Feed noviniek z www.gympos.sk Gymnázium Poštová 9 http://www.gympos.sk/rss.php http://www.gympos.sk/img/design/logo.png Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2023/781 Mon, 23 Jan 2023 00:00:00 +0000 Oznam <p>Riaditeľ Gymn&aacute;zia, Po&scaron;tov&aacute; 9, Ko&scaron;ice podľa &sect; 150 ods. 5 &scaron;kolsk&eacute;ho z&aacute;kona&nbsp;<strong>poskytuje žiakom&nbsp;dňa&nbsp;27. 01. 2023&nbsp;voľno z&nbsp;prev&aacute;dzkov&yacute;ch d&ocirc;vodov.</strong></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2023 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2023/780 Tue, 24 Jan 2023 00:00:00 +0000 Oznam <p><a href="/files/uploads/files/DOD_2023.pdf"><img alt="" src="/files/uploads/images/DOD2.png" style="height:354px; width:250px" /></a></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2023 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2023/779 Sun, 15 Jan 2023 00:00:00 +0000 Oznam <p><img alt="" src="/files/uploads/images/1%282%29.jpg" style="height:200px; width:160px" /><br /> <br /> &nbsp;</p> <ul> <li><strong>8. febru&aacute;ra 2023&nbsp; sa uskutočn&iacute;&nbsp; Ples po&scaron;tov&aacute;kov </strong>v Spoločenskom pavil&oacute;ne so začiatkom o 17:00. Plesať sa bude do 23:00.</li> <li><strong>Cena vstupenky je 20 eur</strong> / v cene je zahrnut&eacute; : tepl&aacute; večera, pr&iacute;pitok, z&aacute;kusok, nealko /. Ostatn&eacute; n&aacute;klady s&uacute; hraden&eacute; &Scaron;kolsk&yacute;m parlamentom a ZRP&Scaron;.</li> <li>Ďal&scaron;ie inform&aacute;cie V&aacute;m bud&uacute; poskytnut&eacute; prostredn&iacute;ctvom edupage, instagramu a triednych učiteľov.</li> <li><strong>S ot&aacute;zkami sa obr&aacute;ťte na členov &Scaron;kolsk&eacute;ho parlamentu alebo na pp. Adrianu Hud&aacute;kov&uacute;. </strong></li> </ul> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2023 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2022/778 Thu, 15 Dec 2022 00:00:00 +0000 Oznam <p>Ahojte žiaci, bl&iacute;ži sa čas vianočn&yacute;ch sviatkov a&nbsp; &scaron;kolsk&yacute; parlament by n&aacute;m v&scaron;etk&yacute;m chcel svojou tro&scaron;kou spestriť posledn&yacute; t&yacute;ždeň v &scaron;kole naladen&iacute;m sa na sviatočn&uacute; atmosf&eacute;ru. Rozhodli sme sa vyhl&aacute;siť niekoľko s&uacute;ťaž&iacute; :<br /> 1. s&uacute;ťaž o najkraj&scaron;ie vyzdoben&uacute; triedu v duchu Vianoc/ v&iacute;ťaz dostane deň bez sk&uacute;&scaron;ania/,<br /> 2. hlasuj za svoj vianočn&yacute; hit / hlasovanie bude spusten&eacute; prostredn&iacute;ctvom instagramu a v&iacute;ťazn&eacute; pesničky sa bud&uacute; hrať od 19. 12 do&nbsp; 21. 12. počas prest&aacute;vok/,<br /> 3. po&scaron;li vtipn&uacute; svoju alebo triednu fotografiu, video s t&eacute;mou zimn&yacute;ch radov&aacute;nok a tr&aacute;ven&iacute;m predvianočn&eacute;ho času. V&iacute;ťazi dostan&uacute; sladk&uacute; odmenu a z fotografi&iacute; a vide&iacute; bude vytvoren&aacute; kol&aacute;ž, ktor&aacute; p&ocirc;jde na obrazovk&aacute;ch v &scaron;kole.<br /> / fotografie posielajte na hudakova@gympos.sk/<br /> Ver&iacute;m, že si spolu dok&aacute;žeme vytvoriť super predvianočn&uacute; atmosf&eacute;ru, naladiť sa na vianočn&eacute; sviatky a užiť si posledn&yacute; t&yacute;ždeň v roku 2022.<br /> S pozdravom &Scaron;kolsk&yacute; parlament<br /> <br /> <img alt="" src="/files/uploads/images/image0%282%29.jpeg" style="height:251px; width:179px" /></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2022 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/okresne-kolo-olympiady-v-anglickom-jazyku Fri, 20 Jan 2023 00:00:00 +0000 Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku 19. janu&aacute;ra sa uskutočnilo okresn&eacute; kolo Olympi&aacute;dy v anglickom jazyku a na&scaron;i žiaci boli mimoriadne &uacute;spe&scaron;n&iacute;. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/okresne-kolo-olympiady-v-anglickom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/postova-pomaha Mon, 09 Jan 2023 00:00:00 +0000 Poštová pomáha Pred Vianocami 2022 sme na na&scaron;ej &scaron;kole zorganizovali pomoc pre niekoľko organiz&aacute;ci&iacute; a zapojili sme sa aj do krabičkovej v&yacute;zvy. Tu je n&aacute;&scaron; sum&aacute;r. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/postova-pomaha Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/sutaz-v-prednese-v-anglickom-jazyku Thu, 22 Dec 2022 00:00:00 +0000 Súťaž v prednese v anglickom jazyku V celo&scaron;t&aacute;tnom kole v prednese v anglickom jazyku Shakespeare Memorial Competition obsadil Tom&aacute;&scaron; Figura (II. C) 3. miesto v prednese po&eacute;zie. Blahožel&aacute;me a ďakujeme za reprezent&aacute;ciu &scaron;koly. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/sutaz-v-prednese-v-anglickom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/majstrovstva-sr-v-zrychlenom-sachu Wed, 21 Dec 2022 00:00:00 +0000 Majstrovstvá SR v zrýchlenom šachu Dňa 20.12.2022 sa uskutočnili Majstrovstv&aacute; SR v zr&yacute;chlenom &scaron;achu. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/majstrovstva-sr-v-zrychlenom-sachu Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/krajske-kolo-v-basketbale-dievcat-strednych-skol Fri, 16 Dec 2022 00:00:00 +0000 Krajské kolo v basketbale dievčat stredných škôl Dňa 7.12.2022 sa uskutočnilo krajsk&eacute; kolo v basketbale dievčat stredn&yacute;ch &scaron;k&ocirc;l. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/krajske-kolo-v-basketbale-dievcat-strednych-skol Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/internetova-matematicka-sutaz-mathing Thu, 15 Dec 2022 00:00:00 +0000 Internetová matematická súťaž MATHING Dňa 29.11.2022 sa konala internetov&aacute; matematick&aacute; s&uacute;ťaž MATHING. Na&scaron;u &scaron;kolu reprezentovali dva sedemčlenn&eacute; t&iacute;my. T&iacute;m na čele s Adamom Džavoronkom v silnej konkurencii zv&iacute;ťazil. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/internetova-matematicka-sutaz-mathing Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/krajske-kolo-v-basketbale-chlapcov_december Thu, 15 Dec 2022 00:00:00 +0000 Krajské kolo v basketbale chlapcov Dňa 8.12.2022 sa uskutočnilo krajsk&eacute; kolo v basketbale chlapcov stredn&yacute;ch &scaron;k&ocirc;l. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/krajske-kolo-v-basketbale-chlapcov_december Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/beseda-s-mjr-judr---jozefom-mikolajom Tue, 13 Dec 2022 00:00:00 +0000 Beseda s mjr. JUDr. Jozefom Mikolajom V utorok na semin&aacute;ri z OBN (SON) sme mali hosťa z Policajn&eacute;ho zboru SR, ktor&yacute; rozpr&aacute;val o pr&aacute;ci policajta a n&aacute;sledne odpovedal na ot&aacute;zky na&scaron;ich seminaristov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/beseda-s-mjr-judr---jozefom-mikolajom Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/olympiada-ludskych-prav-skolske-kolo Wed, 07 Dec 2022 00:00:00 +0000 Olympiáda ľudských práv - školské kolo V stredu 7. 12. 2022 sa konalo &scaron;kolsk&eacute; kolo OĽP. Na krajskom kole bude na&scaron;e gymn&aacute;zium reprezentovať Matej &Scaron;olt&eacute;s. Drž&iacute;me palce! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/olympiada-ludskych-prav-skolske-kolo Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/debatny-turnaj Tue, 13 Dec 2022 00:00:00 +0000 Debatný turnaj V dňoch 09. a 10. decembra sa konal 1. v&yacute;chodoslovensk&yacute; turnaj Slovenskej debatnej ligy, ktor&yacute; bol pre na&scaron;ich žiakov mimoriadne &uacute;spe&scaron;n&yacute;. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/debatny-turnaj Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/vianocna-ochutnavka-projekt-erasmus Sun, 11 Dec 2022 00:00:00 +0000 Vianočná ochutnávka - projekt Erasmus+ T&iacute;m Erasmus+ v r&aacute;mci na&scaron;ej ochutn&aacute;vky pon&uacute;kol v&yacute;robky s obsahom soli a kr&aacute;tky kv&iacute;z v ktorom z&aacute;ujemcovia s&uacute;ťažili o pekn&eacute; ceny. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/vianocna-ochutnavka-projekt-erasmus Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/vianocna-ochutnavka-svetielko-pomoci Sun, 11 Dec 2022 00:00:00 +0000 Vianočná ochutnávka - Svetielko pomoci V piatok 9. decembra sme vo vestibule &scaron;koly spojili 2 akcie a pon&uacute;kli sme na&scaron;im kolegom aj žiakom Vianočn&uacute; ochutn&aacute;vku. T&iacute;m Erasmus pon&uacute;kol v&yacute;robky s obsahom soli a kr&aacute;tky kv&iacute;z a t&iacute;m Svetielka pomoci pon&uacute;kol vynikaj&uacute;ce kol&aacute;čiky. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/vianocna-ochutnavka-svetielko-pomoci Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/skolske-majstrovstva-kosickeho-kraja-v-sachu Wed, 07 Dec 2022 00:00:00 +0000 Školské majstrovstvá Košického kraja v šachu Dňa 28.11.2022 sa uskutočnili &scaron;kolsk&eacute; majstrovstv&aacute; Ko&scaron;ick&eacute;ho kraja v &scaron;achu. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/skolske-majstrovstva-kosickeho-kraja-v-sachu Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/kolko-lasky-sa-zmesti-do-krabice-od-topanok Mon, 05 Dec 2022 00:00:00 +0000 Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? V predvianočnom čase je peknou trad&iacute;ciou myslieť aj na seniorov, ktor&iacute; Vianoce prežij&uacute; v Domovoch soci&aacute;lnych služieb. Už po &scaron;tvrt&yacute; raz sme sa preto zapojili do celoslovenskej zbierky "Koľko l&aacute;sky sa zmest&iacute; do krabice od top&aacute;nok?". skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/kolko-lasky-sa-zmesti-do-krabice-od-topanok Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/gympos-challynx Sun, 04 Dec 2022 00:00:00 +0000 Gympos Challynx Druh&yacute; ročn&iacute;k s&uacute;ťaže Challynx, ktor&yacute; sme organizovali s podporou spoločnosti Lynx, bol vďaka zanietenosti &uacute;častn&iacute;kov op&auml;ť veľmi in&scaron;pirat&iacute;vny. Cenu poroty z&iacute;skal R&oacute;bert Rohun (I.D), cenu div&aacute;kov Tom&aacute;&scaron; Tal&aacute;rovič (I.A). Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/gympos-challynx Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/anjel-vianoc-2022 Mon, 05 Dec 2022 00:00:00 +0000 ANJEL VIANOC 2022 V celoslovenskej umeleckej s&uacute;ťaži ANJEL VIANOC 2022 vyhral 1.miesto v kateg&oacute;rii STREDN&Eacute; &Scaron;KOLY R&oacute;bert Rohun, žiak I.D triedy. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/anjel-vianoc-2022 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/nove-cislo-skolskeho-casopisu-homo-studiosus Wed, 30 Nov 2022 00:00:00 +0000 Nové číslo školského časopisu Homo Studiosus Preč&iacute;tajte si <a href="https://www.gympos.sk/files/uploads/files/Homo_Studiosus_nov_2022%281%29.pdf">nov&eacute; č&iacute;slo &scaron;kolsk&eacute;ho časopisu (kliknite)!</a> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/nove-cislo-skolskeho-casopisu-homo-studiosus Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/druhy-debatny-turnaj-pre-zaciatocnikov Tue, 29 Nov 2022 00:00:00 +0000 Druhý debatný turnaj pre začiatočníkov 18. a 19. novembra 2022 sa tri t&iacute;my prv&aacute;kov Debatn&eacute;ho klubu na Po&scaron;tovej skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/druhy-debatny-turnaj-pre-zaciatocnikov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/krajske-kolo-sutaze-zenit-v-programovani Fri, 25 Nov 2022 00:00:00 +0000 Krajské kolo súťaže Zenit v programovaní Dňa 24. 11. 2022 sa on-line formou uskutočnil 39. ročn&iacute;k krajsk&eacute;ho kola s&uacute;ťaže Zenit v programovan&iacute;. V kateg&oacute;rii B n&aacute;s reprezentoval Tom&aacute;&scaron; Kubrick&yacute; (II.A), ktor&yacute; sa umiestnil na 1. mieste a postupuje do celo&scaron;t&aacute;tneho kola. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/krajske-kolo-sutaze-zenit-v-programovani Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/dejepisna-sutaz-v-chebe Fri, 25 Nov 2022 00:00:00 +0000 Dejepisná súťaž v Chebe Dňa 24.11.2022 sa konal XXX. ročn&iacute;k Dejepisnej s&uacute;ťaže česk&yacute;ch a&nbsp;slovensk&yacute;ch gymn&aacute;zi&iacute; v&nbsp;Chebe. Na&scaron;u &scaron;kolu &uacute;spe&scaron;ne reprezentovali Zuzana Hrunkov&aacute; (IV.D), Nicolas Popovič (IV.C) a&nbsp;Dominik Marton (II.A). skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/dejepisna-sutaz-v-chebe Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/ocenenie-student-kosickeho-samospravneho-kraja Fri, 25 Nov 2022 00:00:00 +0000 Ocenenie Študent Košického samosprávneho kraja Pri pr&iacute;ležitosti ned&aacute;vneho Dňa &scaron;tudentstva župa ocenila nadan&yacute;ch a &scaron;ikovn&yacute;ch &scaron;tudentov. Medzi 20 ocenen&yacute;ch patr&iacute; Alena Zavodn&iacute;kov&aacute; (III.B), ktor&aacute; bola nominovan&eacute; v oblasti dobročinnosti a charity. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/ocenenie-student-kosickeho-samospravneho-kraja Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/sutaz-economic-creator Fri, 25 Nov 2022 00:00:00 +0000 Súťaž ECONOMIC CREATOR 25. novembra 2022 sa konala s&uacute;ťaž stredo&scaron;kol&aacute;kov Economic creator, ktor&uacute; organizovala Ekonomick&aacute; fakulta TUKE. Na&scaron;u &scaron;kolu reprezentovali žiaci Hana Hvozd&iacute;kov&aacute;, Ema Kožejov&aacute;, Samuel Tuc&iacute;k a Oliver Čurila a umiestnili sa ako družstvo na 1. mieste. Za &uacute;spe&scaron;n&uacute; reprezent&aacute;ciu im ďakujeme, blahožel&aacute;me k prv&eacute;mu miestu a drž&iacute;me palce v medzin&aacute;rodnom kole! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/sutaz-economic-creator Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/sutaz-v-prednese-v-anglickom-jazyku Thu, 24 Nov 2022 00:00:00 +0000 Súťaž v prednese v anglickom jazyku Tohto roku sme sa prv&yacute;kr&aacute;t z&uacute;častnili s&uacute;ťaže Shakespeare's Memorial v prednese v anglickom jazyku a Tom&aacute;&scaron; Figura z II. C zv&iacute;ťazil v kateg&oacute;rii po&eacute;zie. &Scaron;kolu bude reprezentovať v celo&scaron;t&aacute;tnom kole. Blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/sutaz-v-prednese-v-anglickom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/fyziklani-online Thu, 24 Nov 2022 00:00:00 +0000 Fyzikláni online Dňa 23.11. sa uskutočnila medzin&aacute;rodn&aacute; s&uacute;ťaž v t&iacute;movom rie&scaron;en&iacute; &uacute;loh z fyziky. Na s&uacute;ťaži sa z&uacute;častnilo 1037 t&iacute;mov zo 62 kraj&iacute;n. Na&scaron;u &scaron;kolu reprezentovalo 23 žiakov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/fyziklani-online Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/navsteva-velvyslanca-usa Mon, 21 Nov 2022 00:00:00 +0000 Návšteva veľvyslanca USA 15.novembra 2022 na na&scaron;u &scaron;kolu zav&iacute;tal p&aacute;n veľvyslanec USA na Slovensku Gautam Rana. Stretol sa s na&scaron;imi &scaron;tudentami prv&eacute;ho ročn&iacute;ka, so &scaron;tudentskou firmou LIGO a tiež s veden&iacute;m &scaron;koly. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/navsteva-velvyslanca-usa Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/krajske-kolo-v-bedmintone-dievcat Wed, 16 Nov 2022 00:00:00 +0000 Krajské kolo v bedmintone dievčat Dňa 2.11.2022 sa uskutočnilo krajsk&eacute; kolo v bedmintone dievčat. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/krajske-kolo-v-bedmintone-dievcat Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/studentska-kvapka-krvi Tue, 15 Nov 2022 00:00:00 +0000 Študentská kvapka krvi Dňa 15.11.2022 sa v priestoroch na&scaron;ej &scaron;koly uskutočnil mobiln&yacute; odber krvi v r&aacute;mci kampane Červen&eacute;ho kr&iacute;ža &Scaron;tudentsk&aacute; kvapka krvi. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/studentska-kvapka-krvi Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/chemicky-naboj Fri, 11 Nov 2022 00:00:00 +0000 Chemický náboj V piatok 11.11.2022 o 11:11:11 sa na p&ocirc;de Pr&iacute;rodovedeckej fakulty UK v Bratislave konal prv&yacute; ročn&iacute;k t&iacute;movej chemickej s&uacute;ťaže Chemick&yacute; n&aacute;boj. Na&scaron;i mlad&iacute; chemici tam samozrejme nemohli ch&yacute;bať. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/chemicky-naboj Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/valne-zhromazdenie-studentskej-firmy-fluf Mon, 07 Nov 2022 00:00:00 +0000 Valné zhromaždenie študentskej firmy FLUF Na na&scaron;ej &scaron;kole v &scaron;kolskom roku 2022/23 p&ocirc;sobia dve &scaron;tudentsk&eacute; firmy FLUF a LAVI, ktor&eacute; si vytvorili tretiaci na predmete Aplikovan&aacute; ekon&oacute;mia pod z&aacute;&scaron;titou Junior Achievement Slovensko. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/valne-zhromazdenie-studentskej-firmy-fluf Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/fyzikalny-naboj Fri, 04 Nov 2022 00:00:00 +0000 Fyzikálny náboj Dňa 4.11.2022 sa uskutočnil Fyzik&aacute;lny n&aacute;boj s medzin&aacute;rodnou &uacute;časťou. Družstvo juniorov Lucia Kle&scaron;čov&aacute;, Vladim&iacute;r Slanina, Tom&aacute;&scaron; Kubrick&yacute; (II.A), Adam Ilč&iacute;k, Filip Krokavec (I.A) obsadili medzi slovensk&yacute;mi t&iacute;mami 3. miesto. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/fyzikalny-naboj