sk-sk Copyright 2011 - 2017 by Gymnázium Poštová 9 and Tibor Engler webmaster@gympos.sk (Webmaster www.Gympos.sk) http://www.gympos.sk/rss.php Gymnázium Poštová 9 Rss Feed noviniek z www.gympos.sk Gymnázium Poštová 9 http://www.gympos.sk/rss.php http://www.gympos.sk/img/design/logo.png Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2017/458 Thu, 07 Dec 2017 00:00:00 +0000 Oznam <p>&Scaron;kolsk&eacute; kolo olympi&aacute;dy z rusk&eacute;ho jazyka sa uskutočn&iacute;<br /> dňa <strong>13. 12. 2017.<br /> P&iacute;somn&aacute; časť: </strong>na 1. vyučovacej hodine vo 4. B triede<br /> <strong>&Uacute;stna časť: </strong>na 6. a 7. vyučovacej hodine v 1. C triede</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2017 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2017/457 Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0000 Oznam <p>Olympi&aacute;da zo slovensk&eacute;ho jazyka a&nbsp;literat&uacute;ry<br /> &nbsp;<br /> Term&iacute;n: 6.12. 2017<br /> Miestnosť:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; I.B, I.C<br /> Čas:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1., 2. vyučovacia hodina&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2017 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2017/456 Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 +0000 Oznam <p>V&aacute;žen&iacute; rodičia,&nbsp;poz&yacute;vame V&aacute;s na&nbsp;<strong>informačno-konzultačn&eacute; stretnutie ZRP&Scaron;</strong>, ktor&eacute; sa uskutočn&iacute; vo&nbsp;&scaron;tvrtok&nbsp;<strong>14. decembra 2017</strong>&nbsp;v&nbsp;čase&nbsp;<strong>od 16.00 hod.&nbsp;do&nbsp;17.30&nbsp;hod.</strong>&nbsp;v budove &scaron;koly (konzult&aacute;cie s&nbsp;vyučuj&uacute;cimi a prehliadka odborn&yacute;ch učebn&iacute;).</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2017 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2017/455 Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 +0000 Oznam <p><strong>Po&scaron;tov&aacute;cky Mikul&aacute;&scaron;</strong><br /> Je tu zima, je tu mr&aacute;z, 6.12.2017&nbsp;pr&iacute;de Mikul&aacute;&scaron; zas! Po&scaron;tov&aacute;kom rozd&aacute; dary, aby sladko rozm&yacute;&scaron;ľali.&nbsp;Mikul&aacute;&scaron; s&nbsp;jeho pomocn&iacute;kmi čertmi a&nbsp;anjelmi nav&scaron;t&iacute;vi&nbsp;každ&uacute; triedu na&scaron;ej &scaron;koly a&nbsp;v&scaron;etk&yacute;m &scaron;tudentom, ktor&iacute; sa cel&yacute; rok snažili byť dobr&iacute; a&nbsp;pilne &scaron;tudovali daroval ich sladk&uacute; odmenu.&nbsp;&nbsp;</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2017 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/krajske-kolo-sutaze-zenit Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0000 Krajské kolo súťaže ZENIT 28. &ndash; 29. 11. 2017 sa konalo krajsk&eacute; kolo program&aacute;torskej s&uacute;ťaže ZENIT. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/krajske-kolo-sutaze-zenit Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/majstrovstva-slovenska-v-zrychlenom-sachu Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0000 Majstrovstvá Slovenska v zrýchlenom šachu Norbert Micheľ I.A sa z&uacute;častnil Majstrovstiev Slovenska stredn&yacute;ch &scaron;k&ocirc;l v zr&yacute;chlenom &scaron;achu. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/majstrovstva-slovenska-v-zrychlenom-sachu Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/zdobenie-medovnikov Thu, 07 Dec 2017 00:00:00 +0000 Zdobenie medovníkov Projektov&yacute; t&iacute;m Erasmus+ Euconnectour v spolupr&aacute;ci s OZ Stonožka zorganizovali dňa 6. 12. 2017 tvoriv&uacute; dielňu "Zdobenie medovn&iacute;kov" . skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/zdobenie-medovnikov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/fyziklani-online Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0000 Fyziklání online V stredu 29. 11. 2017 sa uskutočnila medzin&aacute;rodn&aacute; 3-hodinov&aacute; t&iacute;mov&aacute; fyzik&aacute;lna s&uacute;ťaž "FYZIKL&Aacute;N&Iacute; ONLINE" . skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/fyziklani-online Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/ocenenie-ziakov-kosickeho-samospravneho-kraja Mon, 27 Nov 2017 00:00:00 +0000 Ocenenie žiakov Košického samosprávneho kraja Pri pr&iacute;ležitosti Medzin&aacute;rodn&eacute;ho dňa &scaron;tudentstva boli ocenen&iacute; &uacute;spe&scaron;n&iacute; žiaci &scaron;k&ocirc;l v zriaďovateľskej p&ocirc;sobnosti KSK. Medzi ocenen&yacute;mi bol aj n&aacute;&scaron; Martin Melicher, žiak III.A. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/ocenenie-ziakov-kosickeho-samospravneho-kraja Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/pamatne-listy-sv-gorazda Tue, 28 Nov 2017 00:00:00 +0000 Pamätné listy sv. Gorazda Dominik Kopčak (III.A), Martin Melicher (III.A) a&nbsp;Katar&iacute;na &Scaron;amuov&aacute; (III.B) boli ocenen&iacute; Pam&auml;tn&yacute;m listom sv. Gorazda za &uacute;spe&scaron;n&uacute; reprezent&aacute;ciu Slovenska v medzin&aacute;rodn&yacute;ch s&uacute;ťažiach. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/pamatne-listy-sv-gorazda Novinky http://www.gympos.sk/novinky/Výsledky Olympiády v nemeckom jazyku Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 +0000 Olympiáda v nemeckom jazyku Dňa 22.11.2017 sa konalo &scaron;kolsk&eacute; kolo Olympi&aacute;dy v nemeckom jazyku. V ďal&scaron;&iacute;ch kol&aacute;ch olympi&aacute;dy n&aacute;s bud&uacute; reprezentovať: Alex Bland&oacute;n, Ingrid Dud&aacute;&scaron;ov&aacute;,Bibi&aacute;na Hroncov&aacute;, Katar&iacute;na Piptov&aacute; a Laura Mačekov&aacute;. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/Výsledky Olympiády v nemeckom jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/den-jablk Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 +0000 Deň jabĺk Dňa 2. novembra sa vo vestibule &scaron;koly konal piaty ročn&iacute;k Dňa jabĺk, ktor&yacute; bol s&uacute;časťou T&yacute;ždňa boja proti rakovine. U n&aacute;s bol už tradične aj charitat&iacute;vnou akciou. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/den-jablk Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/usmev-ako-dar Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 +0000 Úsmev ako dar Dňa 10.11. 2017 sa na&scaron;i &scaron;tudenti z&uacute;častnili zbierky pre organiz&aacute;ciu &Uacute;smev ako dar a vyzbierali 342,15&euro;. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/usmev-ako-dar Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/plachta-na-detske-aro Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 +0000 Plachta na detské ARO &Scaron;tudenti II.D triedy na hodin&aacute;ch UKL namaľovali 2 deliace plachty na Detsk&eacute; ARO DFNsP v Ko&scaron;iciach. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/plachta-na-detske-aro Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/land-rover-4x4-in-schools Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 +0000 Land Rover 4x4 in Schools &Scaron;esťčlenn&yacute; t&iacute;m Columba Racing zv&iacute;ťazil v n&aacute;rodnom kole s&uacute;ťaže Land Rover 4x4 in Schools v kon&scaron;trukcii 4x4 vozidla s r&aacute;diov&yacute;m ovl&aacute;dan&iacute;m a bude n&aacute;s reprezentovať na svetovom fin&aacute;le. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/land-rover-4x4-in-schools Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/expedicia-mars Mon, 20 Nov 2017 00:00:00 +0000 Expedícia MARS Samuel Amrich (III. A) vynikaj&uacute;co obh&aacute;jil svoje vedomosti a zručnosti z astron&oacute;mie v semifin&aacute;le s&uacute;ťaže a ako &uacute;častn&iacute;k p&auml;ťčlennej medzin&aacute;rodnej pos&aacute;dky sa 9.12.2017 z&uacute;častn&iacute; simulovanej Exped&iacute;cie na Mars. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/expedicia-mars Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/medzinarodna-olympiada-v-ruskom-jazyku Mon, 20 Nov 2017 00:00:00 +0000 Medzinárodná olympiáda v ruskom jazyku Dvaja žiaci na&scaron;ej &scaron;koly post&uacute;pili do fin&aacute;le Medzin&aacute;rodnej olympi&aacute;dy v ruskom jazyku. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/medzinarodna-olympiada-v-ruskom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/skolske-kolo-olympiady-v-anglickom-jazyku Mon, 20 Nov 2017 00:00:00 +0000 Školské kolo olympiády v anglickom jazyku 15. novembra 2017 sa uskutočnilo &scaron;kolsk&eacute; kolo olympi&aacute;dy v anglickom jazyku. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/skolske-kolo-olympiady-v-anglickom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/kosicky-matboj Thu, 02 Nov 2017 00:00:00 +0000 Košický Matboj Dňa 27. 10. 2017 sa konala matematick&aacute; s&uacute;ťaž družstiev Ko&scaron;ick&yacute; Matboj. V&iacute;ťazom s&uacute;ťaže sa stali žiaci na&scaron;ej &scaron;koly. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/kosicky-matboj Novinky http://www.gympos.sk/novinky/Certifikát DSD I z nemeckého jazyka Wed, 01 Nov 2017 00:00:00 +0000 Certifikát DSD I Dňa 25.11.2017 si prevzalo desať na&scaron;ich žiakov nemeck&yacute; jazykov&yacute; diplom DSD I na &uacute;rovni B1 SERR. Jazykov&yacute; diplom udeľuje isn&scaron;tit&uacute;cia ZfA (zastupuj&uacute;ca SRN) v spolupr&aacute;ci s KMK (St&aacute;lou konferenciou ministrov SRN) . skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/Certifikát DSD I z nemeckého jazyka Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/krajske-kolo-v-bedmintone-dievcat Fri, 27 Oct 2017 00:00:00 +0000 Krajské kolo v bedmintone dievčat Dňa 24.10.2017 sa konalo krajsk&eacute; kolo v bedmintone dievčat.Obsadili sme vynikaj&uacute;ce 1.miesto! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/krajske-kolo-v-bedmintone-dievcat Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/krajske-kolo-v-bedmintone-chlapcov Fri, 27 Oct 2017 00:00:00 +0000 Krajské kolo v bedmintone chlapcov Dňa 23.10.2017 sa konalo krajsk&eacute; kolo v bedmintone chlapcov. Obsadili sme vynikaj&uacute;ce 1.miesto! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/krajske-kolo-v-bedmintone-chlapcov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/fyzikalna-exkurzia-budapest Tue, 24 Oct 2017 00:00:00 +0000 Fyzikálna exkurzia 24. 10. 2017 sa uskutočnila exkurzia do Budape&scaron;ti, s cieľom nav&scaron;t&iacute;viť Pal&aacute;c z&aacute;zrakov a uvidieť najzauj&iacute;mavej&scaron;ie miesta hlavn&eacute;ho mesta Maďarska. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/fyzikalna-exkurzia-budapest Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/fyzikalny-naboj Sat, 21 Oct 2017 00:00:00 +0000 Fyzikálny náboj 20. 10. 2017 sa konala medzin&aacute;rodn&aacute; s&uacute;ťaž FYZIK&Aacute;LNY N&Aacute;BOJ. Na&scaron;u &scaron;kolu v&yacute;borne reprezentovali dva seniorsk&eacute; a dva juniorsk&eacute; t&iacute;my. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/fyzikalny-naboj Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/erasmus-projekt-euconnectour Fri, 13 Oct 2017 00:00:00 +0000 Erasmus+ Projekt Euconnectour V dňoch 7. - 12. okt&oacute;bra 2017 sme sa z&uacute;častnili na projektovom stretnut&iacute; učiteľov a &scaron;tudentov vo Westwood College v mestečku Leek, Staffordshire, UK. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/erasmus-projekt-euconnectour Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/body-the-exhibition Mon, 02 Oct 2017 00:00:00 +0000 BODY the exhibition V pondelok 2. okt&oacute;bra 2017 sa skupina 3 učiteľov a 60 &scaron;tudentov SEB z III.a IV. ročn&iacute;ka vybrala do Bratislavy pozrieť si v&yacute;stavu Ľudsk&eacute; telo. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/body-the-exhibition Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/mmm-2017 Mon, 02 Oct 2017 00:00:00 +0000 MMM 2017 Každoročne patr&iacute; v Ko&scaron;iciach prv&aacute; okt&oacute;brov&aacute; nedeľa Medzin&aacute;rodn&eacute;mu marat&oacute;nu mieru. S jeho v&yacute;zvou sa popasovali aj na&scaron;i učitelia. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/mmm-2017 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/biologicka-olympiada Mon, 02 Oct 2017 00:00:00 +0000 BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA A op&auml;ť &uacute;spech Dominika Kopčaka. Dominik z&iacute;skal bronzov&uacute; medailu na IBO /Medzin&aacute;rodnej biologickej olympi&aacute;de/, ktor&aacute; sa konala v dňoch 23-30. j&uacute;la 2017 vo Veľkej Brit&aacute;nii THE UNIVERSITY OF WARWICK. BLAHOŽEL&Aacute;ME !!! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/biologicka-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/euso Mon, 02 Oct 2017 00:00:00 +0000 EUSO V dňoch 7. 5. &ndash; 14. 5. 2017 sa v Kodani, D&aacute;nsko uskutočnil 15. ročn&iacute;k Olympi&aacute;dy Eur&oacute;pskej &uacute;nie v pr&iacute;rodn&yacute;ch ved&aacute;ch (EUSO). Na s&uacute;ťaži sa z&uacute;častnilo 24 kraj&iacute;n. Slovensk&uacute; republiku reprezentovali dve družstv&aacute;. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/euso Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/dod-na-ustavnom-sude Fri, 29 Sep 2017 00:00:00 +0000 DOD na Ústavnom súde V priestoroch &Uacute;stavn&eacute;ho s&uacute;du počas DOD robila program aj na&scaron;a hudobn&aacute; skupina Generation GP9 pod veden&iacute;m RNDr. Silvie G&ouml;rcs&ouml;sovej. V programe odzneli obľ&uacute;ben&eacute; skladby zahraničn&yacute;ch spev&aacute;kov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/dod-na-ustavnom-sude Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/medzinarodny-vymenny-pobyt-2 Sun, 24 Sep 2017 00:00:00 +0000 Medzinárodný výmenný pobyt Druh&aacute; f&aacute;za v&yacute;menn&eacute;ho pobytu (09/2017) sa niesla v&nbsp;znamen&iacute; op&auml;tovn&yacute;ch priateľsk&yacute;ch stretnut&iacute;, pozn&aacute;vania pr&iacute;rodn&yacute;ch kr&aacute;s, p&ocirc;sobiv&yacute;ch historick&yacute;ch prehliadok, či temperamentn&eacute;ho slovensk&eacute;ho folkl&oacute;ru. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/medzinarodny-vymenny-pobyt-2 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/nasi-ziaci-v-zivom-vysielani Mon, 11 Sep 2017 00:00:00 +0000 Naši žiaci v živom vysielaní V pondelok 11.09.2017 boli na&scaron;i žiaci Samuel Amrich (III.A) a Radovan Lasc&aacute;k (II.A) spolu s doc. RNDr. Rudolfom G&aacute;lisom, PhD. (astrofyzik z PF UPJ&Scaron; v Ko&scaron;iciach) v priamom vysielan&iacute; R&aacute;dia Regina V&yacute;chod skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/nasi-ziaci-v-zivom-vysielani Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/bronz-na-iypt-2017 Tue, 05 Sep 2017 00:00:00 +0000 Bronz na IYPT 2017 Reprezentačn&eacute; družstvo Slovenska, ktor&eacute;ho členom bola Katar&iacute;na &Scaron;amuov&aacute; &nbsp;(III. B), vybojovalo na Medzin&aacute;rodnom turnaji mlad&yacute;ch fyzikov v Singapure&nbsp;&nbsp;10.&nbsp;miesto.&nbsp;Slovensk&aacute; reprezent&aacute;cia tak z&iacute;skala bronzov&eacute; medaily. Blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/bronz-na-iypt-2017 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/medzinarodna-matematicka-olympiada-imo Tue, 05 Sep 2017 00:00:00 +0000 Medzinárodná matematická olympiáda IMO V dňoch 13. &ndash; 23. 7. 2017 sa v Braz&iacute;lii v meste Rio de Janeiro konala medzin&aacute;rodn&aacute; matematick&aacute; olympi&aacute;da IMO. Martin Melicher z III.A v nej z&iacute;skal čestn&eacute; uznanie. Srdečne blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/medzinarodna-matematicka-olympiada-imo