sk-sk Copyright 2011 - 2022 by Gymnázium Poštová 9 and Tibor Engler webmaster@gympos.sk (Webmaster www.Gympos.sk) http://www.gympos.sk/rss.php Gymnázium Poštová 9 Rss Feed noviniek z www.gympos.sk Gymnázium Poštová 9 http://www.gympos.sk/rss.php http://www.gympos.sk/img/design/logo.png Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2022/748 Wed, 18 May 2022 00:00:00 +0000 Oznam <p>Zverejnili sme&nbsp;<a href="https://www.gympos.sk/uchadzaci/prijimacie-konanie/vysledky-prijimacieho-konania-2022"><strong>v&yacute;sledky prij&iacute;macieho konania pre &scaron;kolsk&yacute; rok 2022/2023 (kliknite)</strong></a>.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2022 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2022/747 Fri, 29 Apr 2022 00:00:00 +0000 Oznam <p>Ko&scaron;ick&yacute; samospr&aacute;vny kraj V&aacute;s poz&yacute;va&nbsp;na svoje Župn&eacute; dni, v r&aacute;mci ktor&yacute;ch sa bude prezentovať aj na&scaron;a &scaron;kola. Program n&aacute;jdete na&nbsp;<a href="https://www.zupnednikosickehokraja.sk/">http://zupnednikosickehokraja.sk</a>.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2022 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2022/746 Thu, 14 Apr 2022 00:00:00 +0000 Oznam <p>V&aacute;žen&iacute; rodičia,&nbsp;poz&yacute;vame V&aacute;s na&nbsp;<strong>triedne akt&iacute;vy ZRP&Scaron;</strong>, ktor&eacute; sa uskutočnia vo&nbsp;&scaron;tvrtok <strong>21. apr&iacute;la 2022&nbsp;o&nbsp;16.30&nbsp;h</strong>&nbsp;prezenčne v&nbsp;budove&nbsp;&scaron;koly.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2022 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2022/745 Thu, 07 Apr 2022 00:00:00 +0000 Oznam <p><a href="https://docs.google.com/forms/d/1dGR6926i0ey3Z5NQs4D44Hdm698Ds_u-qlrDLr4Rapg/viewform?edit_requested=true"><img alt="" src="/files/uploads/images/plagat_bookpoint-mystery.jpg" style="height:339px; width:240px" /></a></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2022 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/na-literarne-a-prekladatelske-temy Wed, 25 May 2022 00:00:00 +0000 Na literárne a prekladateľské témy Vo &scaron;tvrtok 19. m&aacute;ja bol na&scaron;&iacute;m hosťom prof. Mari&aacute;n Andrič&iacute;k, laure&aacute;t ocenenia Kri&scaron;t&aacute;ľov&eacute; kr&iacute;dlo 2020. Žiakom formou predn&aacute;&scaron;ky s workshopom otvoril nov&yacute; pohľad do sveta kn&iacute;h. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/na-literarne-a-prekladatelske-temy Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/navsteva-z-velvyslanectva-usa-na-slovensku Fri, 20 May 2022 00:00:00 +0000 Návšteva z Veľvyslanectva USA na Slovensku 20. m&aacute;ja na&scaron;u &scaron;kolu nav&scaron;t&iacute;vila pani Tamara Sternberg-Geller, diplomatka z Veľvyslanectva USA na Slovensku, aby žiakom pribl&iacute;žila kult&uacute;ru a diverzitu svojej krajiny. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/navsteva-z-velvyslanectva-usa-na-slovensku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/najlepsia-studentska-firma-za-rok-2022-je-z-postovej Wed, 18 May 2022 00:00:00 +0000 Najlepšia študentská firma za rok 2022 je z Poštovej &Scaron;tudentsk&aacute; firma LIGO z Gymn&aacute;zia na Po&scaron;tovej ulici v Ko&scaron;iciach sa stala v&iacute;ťazom TOP Fin&aacute;le a Slovensko bud&uacute; reprezentovať na eur&oacute;pskej s&uacute;ťaži GEN-E Company of the Year 2022 v est&oacute;nskom &nbsp;Tallinne. Gratulujeme. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/najlepsia-studentska-firma-za-rok-2022-je-z-postovej Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/krajske-kolo-fyzikalnej-olympiady Wed, 18 May 2022 00:00:00 +0000 Krajské kolo Fyzikálnej olympiády Dňa 11.5 sa uskutočnilo krajsk&eacute; kolo Fyzik&aacute;lnej olympi&aacute;dy na PF UPJ&Scaron; v Ko&scaron;iciach. V kateg&oacute;rii B n&aacute;s reprezentoval D&aacute;vid Jopek (III.A), ktor&yacute; obsadil 2. miesto. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/krajske-kolo-fyzikalnej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/xxiii-finale-slovenskej-debatnej-ligy-2021--2022 Wed, 18 May 2022 00:00:00 +0000 XXIII. finále Slovenskej debatnej ligy 2021/2022 Debatn&aacute; sez&oacute;na 2021/2022 sa pre Po&scaron;tov&uacute; op&auml;ť niesla vo v&iacute;ťaznom duchu. Oba na&scaron;e debatn&eacute; t&iacute;my POSh (Andrea Somo&scaron;ov&aacute;, Matej &Scaron;olt&eacute;s, Matej Medve) a Po&scaron;9 (Bianka Gursk&aacute;, Alžbeta Klimentov&aacute;, &Scaron;imon Kirň&aacute;k) sa prebojovali až do Fin&aacute;le Slovenskej debatnej ligy. &Uacute;spe&scaron;ne zvl&aacute;dli dva region&aacute;lne turnaje &ndash; t&iacute;m POSh sa v oboch pr&iacute;padoch umiestnil na v&iacute;ťaznej 1. priečke. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/xxiii-finale-slovenskej-debatnej-ligy-2021--2022 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/nove-cislo-homo-studiosus Tue, 17 May 2022 00:00:00 +0000 Nové číslo Homo Studiosus Preč&iacute;tajte si <a href="https://www.gympos.sk/files/uploads/files/HS_marec22.pdf"> nov&eacute; č&iacute;slo &scaron;kolsk&eacute;ho časopisu (kliknite)</a>! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/nove-cislo-homo-studiosus Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/vse-city-run-2022 Fri, 13 May 2022 00:00:00 +0000 VSE City Run 2022 &Scaron;tvrtkov&yacute; podvečer si n&aacute;&scaron; &scaron;kolsk&yacute; bežeck&yacute; t&iacute;m užil charitat&iacute;vnym behom v centre Ko&scaron;&iacute;c a &scaron;tartovn&yacute;m podporil dobročinn&yacute; &uacute;čel VSE City Run 2022. Ďakujeme! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/vse-city-run-2022 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/astronomicka-olympiada Fri, 13 May 2022 00:00:00 +0000 Astronomická olympiáda V dňoch 5. a 6. m&aacute;ja sa v Slovenskej &uacute;strednej hvezd&aacute;rni v Hurbanove konalo celo&scaron;t&aacute;tne kolo 16. ročn&iacute;ka Astronomickej olympi&aacute;dy. Na&scaron;u &scaron;kolu reprezentovali žiaci III.A triedy Adam Džavoronok (1. miesto) a Ondrej Juh&aacute;s (5. miesto). skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/astronomicka-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/matematicky-b-den Thu, 12 May 2022 00:00:00 +0000 Matematický B-deň Aj v tomto &scaron;kolskom roku sme sa zapojili do matematickej s&uacute;ťaže t&iacute;mov Matematick&yacute; B-deň. S&uacute;ťažili &scaron;tyri &scaron;tvorčlenn&eacute; t&iacute;my. Jeden z na&scaron;ich t&iacute;mov sa umiestnil na medailovej priečke. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/matematicky-b-den Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/python-cup Wed, 11 May 2022 00:00:00 +0000 Python Cup Dňa 27. apr&iacute;la 2022 sa konalo celo&scaron;t&aacute;tne kolo s&uacute;ťaže v programovan&iacute; grafick&yacute;ch aplik&aacute;ci&iacute; Python Cup. Aj tento rok sme mali zast&uacute;penie, s&uacute;ťaže z&uacute;častnilo 10 na&scaron;ich žiakov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/python-cup Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/beniakove-chynorany Thu, 12 May 2022 00:00:00 +0000 Beniakove Chynorany V dňoch 6.-8. m&aacute;ja 2022 sa v Chynoranoch konalo celo&scaron;t&aacute;tne kolo Slovensk&eacute;ho festivalu po&eacute;zie Beniakove Chynorany. Na&scaron;u &scaron;kolu &uacute;spe&scaron;ne reprezentoval Branislav Lacko z III.B, ktor&yacute; z&iacute;skal čestn&eacute; uznanie. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/beniakove-chynorany Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/adaptacne-intervencie-mladych Tue, 10 May 2022 00:00:00 +0000 ADAPTAČNÉ INTERVENCIE MLADÝCH Dňa 5.5.2022 sa uskutočnilo na p&ocirc;de Karpatsk&eacute;ho rozvojov&eacute;ho in&scaron;tit&uacute;tu oceňovanie v&yacute;hercov s&uacute;ťaže Adaptačn&eacute; intervencie mlad&yacute;ch. Z radov na&scaron;ich &scaron;tudentov sa zapojili Monika Horň&aacute;kov&aacute;, Alexandra Saenz Smolinska a J&aacute;n Luk&aacute;č. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/adaptacne-intervencie-mladych Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/hviezdoslavov-kubin-2022 Tue, 10 May 2022 00:00:00 +0000 Hviezdoslavov Kubín 2022 Dňa 6.5. 3022 sa v Michalovciach konalo krajsk&eacute; kolo s&uacute;ťaže Hviezdoslavov Kub&iacute;n. Na&scaron;u &scaron;kolu &uacute;spe&scaron;ne reprezentoval Branislav Lacko z III.B, ktor&yacute; sa umiestnil na 2. mieste a postupuje do celo&scaron;t&aacute;tneho kola. Gratulujeme. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/hviezdoslavov-kubin-2022 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/celostatne-kolo-dejepisnej-olympiady Sun, 08 May 2022 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády V dňoch 5.5. - 7.5.2022 sa v Bratislave uskutočnilo celo&scaron;t&aacute;tne kolo Dejepisnej olympi&aacute;dy. V každej kateg&oacute;rii s&uacute;ťažilo 16 &scaron;tudentov, na&scaron;u &scaron;kolu reprezentovali Nicolas Popovič III.C, v kat. A a Filip Fetyko I.A v kat. B. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/celostatne-kolo-dejepisnej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/kosicky-matboj Fri, 06 May 2022 00:00:00 +0000 Košický MATBOJ Dňa 6.5.2022 sa po dvoch rokoch op&auml;ť konala s&uacute;ťaž t&iacute;mov Ko&scaron;ick&yacute; MATBOJ. Na&scaron;e tri t&iacute;my boli &uacute;spe&scaron;n&eacute; a konkurencii 45 t&iacute;mov si vybojovali prv&eacute;, druh&eacute; a deviate miesto. Srdečne blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/kosicky-matboj Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/peer-aktivisti-opat-v-akcii Thu, 05 May 2022 00:00:00 +0000 Peer aktivisti opäť v akcii Napriek tomu, že sa v &scaron;kole snaž&iacute;me robiť prevent&iacute;vne aktivity formou exkurzi&iacute;, aktiv&iacute;t Ž&Scaron;R či činnost&iacute; &scaron;kolskej psychologičky, v&yacute;znam rovesn&iacute;ckej prevencie zost&aacute;va jedinečn&yacute;. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/peer-aktivisti-opat-v-akcii Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/mlady-europan-2022 Tue, 03 May 2022 00:00:00 +0000 Mladý Európan 2022 V region&aacute;lnom kole s&uacute;ťaže Mlad&yacute; Eur&oacute;pan obsadili na&scaron;i žiaci K. S&yacute;korov&aacute; II.A, D. Demko II.A a P. Bož&iacute;k I.A druh&eacute; miesto. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/mlady-europan-2022 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/matematicka-olympiada-kat-b---c Mon, 02 May 2022 00:00:00 +0000 Matematická olympiáda kat. B, C Dňa 5.4.2022 sa uskutočnilo krajsk&eacute; kolo Matematickej olympi&aacute;dy v kateg&oacute;riach B, C. V kateg&oacute;rii B z&iacute;skala 1. miesto Alžbeta Klimentov&aacute; (II.A). V kateg&oacute;rii C obsadil 2. miesto Tom&aacute;&scaron; Kubrick&yacute; (I.A) a 3. miesto Vladim&iacute;r Slanina (I.A). skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/matematicka-olympiada-kat-b---c Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/finale-geo Mon, 02 May 2022 00:00:00 +0000 Finále GEO &Scaron;tudenti Po&scaron;tovej op&auml;ť dok&aacute;zali Slovensku, že s&uacute; najlep&scaron;&iacute; a v celoslovenskom kole Geografickej olympi&aacute;dy vyhrali v&scaron;etky tri prv&eacute; miesta v jednotliv&yacute;ch kateg&oacute;ri&aacute;ch " A, B, Z ". Blahožel&aacute;me a sme hrd&iacute;, že m&aacute;me tak&yacute;chto žiakov ! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/finale-geo Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/bookpoint-mystery-escape-room Fri, 29 Apr 2022 00:00:00 +0000 Bookpoint Mystery - Escape Room &Scaron;tvrtkov&eacute; popoludnie na Po&scaron;tovej patrilo žiakom Z&Scaron;, ktor&iacute; sa nechali vniesť do cestovania časom v dejin&aacute;ch literat&uacute;ry a putovan&iacute;m po &scaron;kole rie&scaron;ili r&ocirc;zne nezvyčajn&eacute; &uacute;lohy z knižn&eacute;ho sveta. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/bookpoint-mystery-escape-room Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/pisa-2022 Tue, 26 Apr 2022 00:00:00 +0000 PISA 2022 Na&scaron;a &scaron;kola bola zaraden&aacute; do vzorky 300 z&aacute;kladn&yacute;ch a stredn&yacute;ch &scaron;k&ocirc;l, ktor&eacute; sa z&uacute;častňuj&uacute; na pr&iacute;prave a realiz&aacute;cii hlavn&eacute;ho merania medzin&aacute;rodnej &scaron;t&uacute;die PISA 2022 a ktor&eacute; predstavuj&uacute; reprezentat&iacute;vny v&yacute;ber &scaron;k&ocirc;l pre Slovensko. Zber &uacute;dajov pre toto meranie sa u n&aacute;s uskutočnil 26. apr&iacute;la 2022. Z&uacute;častnilo sa ho 42 žiakov prv&eacute;ho ročn&iacute;ka. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/pisa-2022 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/celostatne-kolo-biologickej-olympiady Mon, 25 Apr 2022 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo Biologickej olympiády Uplynul&yacute; v&iacute;kend, v dňoch 22. - 24. apr&iacute;la 2022 sa na p&ocirc;de Pr&iacute;rodovedeckej fakulty UK v Bratislave uskutočnilo celo&scaron;t&aacute;tne kolo Biologickej olympi&aacute;dy oboch kateg&oacute;ri&iacute;, juniorskej aj tej seniorskej. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/celostatne-kolo-biologickej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/navsteva-premiera-sr-eduarda-hegera Mon, 25 Apr 2022 00:00:00 +0000 Návšteva premiéra SR Eduarda Hegera Je n&aacute;m cťou, že n&aacute;s nav&scaron;t&iacute;vil premi&eacute;r Slovenskej republiky Eduard Heger a osobne zablahoželal na&scaron;ej svetovo &uacute;spe&scaron;nej &scaron;tudentskej firme SCRIBO. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/navsteva-premiera-sr-eduarda-hegera Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/chemicka-olympiada-kategorie-b Wed, 20 Apr 2022 00:00:00 +0000 Chemická olympiáda kategórie B Dňa 7. apr&iacute;la 2022 sa na p&ocirc;de PF UPJ&Scaron; konalo krajsk&eacute; kolo Chemickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie B. Na&scaron;i žiaci sa už tradične tejto s&uacute;ťaže op&auml;ť z&uacute;častnili a obsadili popredn&eacute; miesta v celkovom rebr&iacute;čku s&uacute;ťažiacich z cel&eacute;ho kraja. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/chemicka-olympiada-kategorie-b Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/nova-uspesna-studentska-firma-ligo Thu, 14 Apr 2022 00:00:00 +0000 Nová úspešná študentská firma Ligo Na&scaron;a nov&aacute; &scaron;tudentsk&aacute; firma Ligo sl&aacute;vila na Veľtrhu &scaron;tudentsk&yacute;ch firiem &uacute;spech. Z&iacute;skala prv&eacute; miesto v jednej z dvoch hlavn&yacute;ch kateg&oacute;ri&iacute; a v ďal&scaron;&iacute;ch &scaron;tyroch obsadila druh&eacute; miesto. Gratulujeme a drž&iacute;me palce do ďal&scaron;&iacute;ch k&ocirc;l. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/nova-uspesna-studentska-firma-ligo Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/najlepsia-studentska-firma-na-svete-je-z-postovej Thu, 14 Apr 2022 00:00:00 +0000 Najlepšia študentská firma na svete je z Poštovej Prv&yacute; kr&aacute;t v 30 ročnej v hist&oacute;rii vzdel&aacute;vacej organiz&aacute;cie JA Slovensko, n.o. vyhrala eur&oacute;psku a aj svetov&uacute; s&uacute;ťaž &scaron;tudentsk&aacute; firma zo Slovenska - na&scaron;a &scaron;tudentsk&aacute; firma SCRIBO. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/najlepsia-studentska-firma-na-svete-je-z-postovej Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/mobilny-odber-krvi Tue, 12 Apr 2022 00:00:00 +0000 Mobilný odber krvi Dňa 12.4.2022 sa na na&scaron;ej &scaron;kole uskutočnil mobiln&yacute; odber krvi, ktor&yacute; zorganizoval Miestny spolok Červen&eacute;ho kr&iacute;ža. 28 učiteľov, pracovn&iacute;kov &scaron;koly, rodičov a predov&scaron;etk&yacute;m &scaron;tudentov dnes darovalo asi 12 litrov životodarnej tekutiny. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/mobilny-odber-krvi Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/celostatne-kolo-fyzikalnej-olympiady Mon, 11 Apr 2022 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo Fyzikálnej olympiády V dňoch 7.4.-10.4.2022 sa v Bratislave uskutočnilo celo&scaron;t&aacute;tne kolo 63. ročn&iacute;ka Fyzik&aacute;lnej olympi&aacute;dy. Adam Džavoronok a Ondrej Juh&aacute;s (obaja z III.A) boli mimoriadne &uacute;spe&scaron;n&iacute;. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/celostatne-kolo-fyzikalnej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/ekonomicka-olympiada Fri, 08 Apr 2022 00:00:00 +0000 Ekonomická olympiáda Dňa 2.3.2022 sa konalo krajsk&eacute; kolo Ekonomickej olympi&aacute;dy. S&uacute;ťaž prebiehala di&scaron;tančne, z&uacute;častnilo sa jej 92 &scaron;tudentov ko&scaron;ick&eacute;ho kraja. Na 2. mieste sa umiestnil Karol Jakubč&aacute;k (III.A) a postupuje na celoslovensk&eacute; fin&aacute;le. Srdečne blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/ekonomicka-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/krajske-kolo-dejepisnej-sutaze-gymnazii Fri, 08 Apr 2022 00:00:00 +0000 Krajské kolo Dejepisnej súťaže gymnázií 6.4.2022 sa uskutočnilo krajsk&eacute; kolo Dejepisnej s&uacute;ťaže česk&yacute;ch a slovensk&yacute;ch gymn&aacute;zi&iacute;. Na&scaron;u &scaron;kolu &uacute;spe&scaron;ne reprezentovali N. Popovič III.C, Z. Hrunkov&aacute; III.D a D. Marton I.A. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/krajske-kolo-dejepisnej-sutaze-gymnazii