sk-sk Copyright 2011 - 2019 by Gymnázium Poštová 9 and Tibor Engler webmaster@gympos.sk (Webmaster www.Gympos.sk) http://www.gympos.sk/rss.php Gymnázium Poštová 9 Rss Feed noviniek z www.gympos.sk Gymnázium Poštová 9 http://www.gympos.sk/rss.php http://www.gympos.sk/img/design/logo.png Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2019/585 Mon, 08 Jul 2019 00:00:00 +0000 Oznam <p>V zmysle &sect; 11a ods. 1 z&aacute;kona č. 317/2009 Z. z. o pedagogick&yacute;ch a odborn&yacute;ch zamestnancoch a o zmene a doplnen&iacute; niektor&yacute;ch z&aacute;konov v&nbsp;znen&iacute; neskor&scaron;&iacute;ch predpisov riaditeľ Gymn&aacute;zia, Po&scaron;tov&aacute; 9, Ko&scaron;ice informuje o voľnom pracovnom mieste na krat&scaron;&iacute; pracovn&yacute; čas na pracovn&uacute; poz&iacute;ciu učiteľ/učiteľka v&scaron;eobecnovzdel&aacute;vacieho predmetu telesn&aacute; a &scaron;portov&aacute; v&yacute;chova s&nbsp;n&aacute;stupom od 16.&nbsp;septembra 2019.<br /> <a href="/files/uploads/files/VM_G_Postova_9_KE_telesna_vychova.pdf"><strong>Požadovan&eacute; kvalifikačn&eacute; predpoklady (kliknite)</strong></a></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2019 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2019/584 Mon, 08 Jul 2019 00:00:00 +0000 Oznam <p>V zmysle &sect; 11a ods. 1 z&aacute;kona č. 317/2009 Z. z. o pedagogick&yacute;ch a odborn&yacute;ch zamestnancoch a o zmene a doplnen&iacute; niektor&yacute;ch z&aacute;konov v&nbsp;znen&iacute; neskor&scaron;&iacute;ch predpisov riaditeľ Gymn&aacute;zia, Po&scaron;tov&aacute; 9, Ko&scaron;ice informuje o voľnom pracovnom mieste na krat&scaron;&iacute; pracovn&yacute; čas na pracovn&uacute; poz&iacute;ciu učiteľ/učiteľka v&scaron;eobecnovzdel&aacute;vacieho predmetu&nbsp;geografia s n&aacute;stupom od 16.&nbsp;septembra 2019.<br /> <a href="/files/uploads/files/VM_G_Postova_9_KE_geografia.pdf"><strong>Požadovan&eacute; kvalifikačn&eacute; predpoklady (kliknite)</strong></a></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2019 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2019/583 Fri, 21 Jun 2019 00:00:00 +0000 Oznam <p>V r&aacute;mci autorizovan&eacute;ho partnerstva na &scaron;kolenia k&nbsp;Androidu m&aacute;te možnosť z&uacute;častniť sa&nbsp;BEZPLATNE&nbsp;Letnej&nbsp;&scaron;koly&nbsp;programovania Android 2019 v ELCT.&nbsp;<br /> <a href="/files/uploads/files/ELCT_Android_letak_2019.pdf"><img alt="" src="/files/uploads/images/letak_android_LS.JPG" style="height:284px; width:200px" /></a></span></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2019 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2019/582 Fri, 21 Jun 2019 00:00:00 +0000 Oznam <p><span style="color:#222222">Mil&iacute; spolužiaci, dňa 24.j&uacute;na sa uskutočn&iacute; z&aacute;verečn&aacute; n&aacute;v&scaron;teva detsk&eacute;ho domova na Hurbanovej 42 v Ko&scaron;iciach. T&iacute; z v&aacute;s, ktor&iacute; maj&uacute; chuť pridať sa k n&aacute;m a str&aacute;viť pr&iacute;jemn&eacute; popoludnie s detičkami s&uacute; srdečne v&iacute;tan&iacute;. Stretneme sa v pondelok 24.j&uacute;na o 14.30 vo vestibule &scaron;koly, odkiaľ spoločne vyraz&iacute;me. Ak m&aacute;te nejak&eacute; ot&aacute;zky, kontaktujte pros&iacute;m Nicol Fedurcov&uacute; z II.C.&nbsp; Prajeme e&scaron;te pekn&yacute; zvy&scaron;ok &scaron;kolsk&eacute;ho roka.&nbsp;</span><br /> <span style="color:#222222">Miestny spolok červen&eacute;ho kr&iacute;ža</span></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2019 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/medzinarodna-olympiada-v-informatike Mon, 12 Aug 2019 00:00:00 +0000 Medzinárodná olympiáda v informatike V dňoch 4. - 11. 8. 2019 sa v Baku v Azerbajdžane konal 31. ročn&iacute;k Medzin&aacute;rodnej olympi&aacute;dy v informatike (IOI). Slovensk&aacute; &scaron;tvorčlenn&aacute; reprezent&aacute;cia dosiahla veľmi dobr&eacute; v&yacute;sledky skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/medzinarodna-olympiada-v-informatike Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/striebro-na-medzinarodnej-chemickej-olympiade Mon, 05 Aug 2019 00:00:00 +0000 Striebro na medzinárodnej chemickej olympiáde V dňoch 21.7. až 30.7.2019 sa v Par&iacute;ži konal 51. ročn&iacute;k Medzin&aacute;rodnej chemickej olympi&aacute;dy (IChO). V&yacute;prava slovensk&yacute;ch &scaron;tudentov dosiahla vskutku historick&yacute; &uacute;spech. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/striebro-na-medzinarodnej-chemickej-olympiade Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/medzinarodna-matematicka-olympiada-imo-2019 Tue, 23 Jul 2019 00:00:00 +0000 Medzinárodná matematická olympiáda IMO 2019 V dňoch 11. &ndash; 22. 7. 2019 sa vo Veľkej Brit&aacute;nii v meste Bath uskutočnil 60. ročn&iacute;k medzin&aacute;rodnej matematickej olympi&aacute;dy IMO. S&uacute;časťou 6-členn&eacute;ho t&iacute;mu zo Slovenska bol aj Martin Melicher (IV.A), ktor&yacute; si poč&iacute;nal veľmi dobre a z&iacute;skal bronzov&uacute; medailu. Srdečne blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/medzinarodna-matematicka-olympiada-imo-2019 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/striebro-na-medzinarodnej-fyzikalnej-olympiade-ipho Mon, 15 Jul 2019 00:00:00 +0000 STRIEBRO na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde - IPhO V dňoch 7. - 15. j&uacute;la 2019 sa uskutočnil 50. ročn&iacute;k Medzin&aacute;rodnej fyzik&aacute;lnej olympi&aacute;dy (IPhO) v Izraelskom Tel Avive. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/striebro-na-medzinarodnej-fyzikalnej-olympiade-ipho Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/gympos-challynx Fri, 28 Jun 2019 00:00:00 +0000 Gympos Challynx V prvom ročn&iacute;ku s&uacute;ťaže Gympos Challynx: Prezentuj svoj talent! organizovanej na&scaron;ou &scaron;kolou v spolupr&aacute;ci so spoločnosťou LYNX zv&iacute;ťazili Janka Homzov&aacute; s prezent&aacute;ciou V&yacute;tvarn&eacute; umenie a Peter Ridilla s prezent&aacute;ciou Videomapping. Srdečne blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/gympos-challynx Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/vitazi-sutaze-spev-bez-hranic Fri, 28 Jun 2019 00:00:00 +0000 Víťazi súťaže Spev bez hraníc &Scaron;kolsk&aacute; kapela GYMPOSBAND zv&iacute;ťazila v s&uacute;ťaži Spev bez hran&iacute;c 2019. Srdečne blahožel&aacute;me! Ich vyst&uacute;penie si m&ocirc;žete pozrieť na <a href="https://www.youtube.com/watch?v=1aZ0VkToEZs">https://www.youtube.com/watch?v=1aZ0VkToEZs</a>. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/vitazi-sutaze-spev-bez-hranic Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/svedsko--slovenska-vymena Fri, 21 Jun 2019 00:00:00 +0000 Švédsko – slovenská výmena V&nbsp;dňoch 16. &ndash; 20. j&uacute;na 2019 sme si už&iacute;vali n&aacute;v&scaron;tevu &scaron;v&eacute;dskej skupiny 13 žiakov a&nbsp;3 učiteliek zo strednej &scaron;koly v&nbsp;Lindesbergu, ktor&eacute; sa nach&aacute;dza asi 200 km smerom na z&aacute;pad od hlavn&eacute;ho mesta Stockholm. Bol to recipročn&yacute; v&yacute;menn&yacute; pobyt. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/svedsko--slovenska-vymena Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/ocenenie-predsedom-ksk-za-sportove-sutaze Fri, 21 Jun 2019 00:00:00 +0000 Ocenenie predsedom KSK za športové súťaže Dňa 3.6.2019 sa konalo ocenenie predsedu KSK za &scaron;portov&eacute; s&uacute;ťaže , organizovan&eacute; region&aacute;lnym centrom ml&aacute;deže - RCM. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/ocenenie-predsedom-ksk-za-sportove-sutaze Novinky http://www.gympos.sk/novinky/Spevácka súťaž Spev bez hraníc Fri, 21 Jun 2019 00:00:00 +0000 Spevácka súťaž Spev bez haraníc Dńa 17.06.2019 sa uskutočnil 13. ročn&iacute;k spev&aacute;ckej s&uacute;ťaže Spev bez hran&iacute;c, v&iacute;ťazom kateg&oacute;rie skupiny a zbory nad 16 rokov sa stala na&scaron;a &scaron;kolsk&aacute; skupina Gymposband, ktor&aacute; odborn&uacute; porotu zaujala zauj&iacute;mav&yacute;m zvukom, n&aacute;strojovou skladbou a v&yacute;bornou interpret&aacute;ciou. Blahožel&aacute;me Gymposband a te&scaron;&iacute;me sa na va&scaron;e vyst&uacute;penie pri Dolnej br&aacute;ne 25.06.2019 o 17,00. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/Spevácka súťaž Spev bez hraníc Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/mlady-europan Fri, 14 Jun 2019 00:00:00 +0000 Mladý Európan 13.6.2019 sa v priestoroch UPJ&Scaron; uskutočnilo celo&scaron;t&aacute;tne kolo s&uacute;ťaže Mlad&yacute; Eur&oacute;pan. Na&scaron;u &scaron;kolu reprezentovali Tom&aacute;&scaron; Chovanč&aacute;k (III.A), Martin Albert Gb&uacute;r (III.A), Martin Miklu&scaron; (II.C), ktor&iacute; v silnej konkurencii obsadili 5. miesto. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/mlady-europan Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/majstrovstva-slovenska-v-orientacnom-behu Thu, 13 Jun 2019 00:00:00 +0000 Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu V dňoch 10.-11.6.2019 sa uskutočnili v Turčianskych Tepliciach MS v orientačnom behu. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/majstrovstva-slovenska-v-orientacnom-behu Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/kvapka-krvi-pre-detsku-onkologiu Tue, 11 Jun 2019 00:00:00 +0000 Kvapka krvi pre detskú onkológiu V utorok 11. j&uacute;na na na&scaron;u &scaron;kolu už po &scaron;tvrt&yacute; raz zav&iacute;tali pracovn&iacute;ci mobilnej jednotky NTSSR aby n&aacute;m umožnili darovať krv pre deti z oddelenia Detskej onkol&oacute;gie DFNsP v Ko&scaron;iciach. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/kvapka-krvi-pre-detsku-onkologiu Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/sutaz-v-pisani-kratkych-poviedok-v-nemeckom-jazyku Tue, 11 Jun 2019 00:00:00 +0000 Súťaž v písaní krátkych poviedok v nemeckom jazyku S pote&scaron;en&iacute;m sme prijali inform&aacute;ciu o celoslovenskom &uacute;spechu na&scaron;ej žiačky Bibiany Hroncovej zo IV.B .Na IX. ročn&iacute;ku pre&scaron;ovskej poviedkovej s&uacute;ťaže s t&eacute;mou "Človek a stroj" obsadila 1. miesto. Usporiadateľom s&uacute;ťaže s&uacute; lektor&aacute;ty In&scaron;tit&uacute;tu germanistiky FF PU v Pre&scaron;ove v spolupr&aacute;ci Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Goetheho in&scaron;tit&uacute;tom v Bratislave, Rak&uacute;skym kult&uacute;rnym f&oacute;rom Bratislava a &Ouml;sterreichischer Austauschdienst (&Ouml;AD). Blahožel&aacute;me a ďakujeme za reprezent&aacute;ciu! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/sutaz-v-pisani-kratkych-poviedok-v-nemeckom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/stretnutie-s-pracovnikmi-spolocnosti-google Tue, 11 Jun 2019 00:00:00 +0000 Stretnutie s pracovníkmi spoločnosti Google Dňa 3. j&uacute;na 2019 sa uskutočnila beseda s na&scaron;ou b&yacute;valou žiačkou Patr&iacute;ciou Neupauerovou a jej kolegami zo spoločnosti Google, Austr&aacute;lia. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/stretnutie-s-pracovnikmi-spolocnosti-google Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/litex Tue, 11 Jun 2019 00:00:00 +0000 LITEX V dňoch 6. a&nbsp;7. j&uacute;na 2019 sa žiaci 2. ročn&iacute;ka spolu s p. prof. Hud&aacute;kovou, Kažim&iacute;rovou, Petrekom a Kaľavsk&yacute;m z&uacute;častnili Liter&aacute;rnej exkurzie LITEX. Počas prv&eacute;ho dňa nav&scaron;t&iacute;vili dom, v ktorom kedysi s&iacute;dlil spolok Tatr&iacute;n,&nbsp;M&uacute;zeum Janka Kr&aacute;ľa v Liptovskom Mikul&aacute;&scaron;i, rodn&yacute; dom Martina Kukuč&iacute;na v dedinke Jasenov&aacute;, M&uacute;zeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kub&iacute;ne a napokon Oravsk&yacute; hrad. Na druh&yacute; deň ich čakala n&aacute;v&scaron;teva Matice slovenskej a N&aacute;rodn&eacute;ho cintor&iacute;na v Martine. Žiaci odch&aacute;dzali z exkurzie &scaron;ťastn&iacute; a obohaten&iacute; o mnoho nov&yacute;ch z&aacute;žitkov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/litex Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/exkurzia-dedicstvo-rimskeho-imperia-na-slovensku Fri, 07 Jun 2019 00:00:00 +0000 Exkurzia V dňoch 6.-7. j&uacute;na 2019 žiaci I.A triedy s p. prof. J. Petrekovou a A. Klimovou nav&scaron;t&iacute;vili miesta, ktor&eacute; s&uacute; spojen&eacute; s R&iacute;mskym imp&eacute;riom. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/exkurzia-dedicstvo-rimskeho-imperia-na-slovensku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/poznavacia-cesta-do-pariza Fri, 07 Jun 2019 00:00:00 +0000 Poznávacia cesta do Paríža V dňoch 31. 5. - 3. 6. 2019 sa 20 žiakov na&scaron;ej &scaron;koly z&uacute;častnilo pozn&aacute;vacej cesty v Par&iacute;ži. Mali možnosť nav&scaron;t&iacute;viť najzn&aacute;mej&scaron;ie kult&uacute;rne a historick&eacute; pamiatky mesta. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/poznavacia-cesta-do-pariza Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/exkurzia-aqua-tera-club Wed, 05 Jun 2019 00:00:00 +0000 Exkurzia AQUA TERA CLUB V dňoch 24.5. a 31.5.2019 &scaron;tudenti II.B v r&aacute;mci praktick&yacute;ch cvičen&iacute; z biol&oacute;gie nav&scaron;t&iacute;vili AQUA TERA CLUB, ktor&yacute; na UVLaF v Ko&scaron;iciach funguje už viac ako tridsať rokov. Pozreli si zauj&iacute;mav&eacute; druhy exotick&yacute;ch r&yacute;b, obojživeln&iacute;kov skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/exkurzia-aqua-tera-club Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/europska-fyzikalna-olympiada Tue, 04 Jun 2019 00:00:00 +0000 Európska fyzikálna olympiáda V dňoch 31.5. - 4. 6.2019 sa uskutočnil 3. ročn&iacute;k Eur&oacute;pskej fyzik&aacute;lnej olympi&aacute;dy EuPho&acute;19 v Rige v Loty&scaron;sku. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/europska-fyzikalna-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/cerveny-kriz Fri, 31 May 2019 00:00:00 +0000 ČERVENÝ KRÍŽ Dňa 30.5.2019 sa uskutočnila Celomestsk&aacute; s&uacute;ťaž družstiev prvej pomoci ml&aacute;deže, organizovan&aacute; ČK. Družstvo na&scaron;ej &scaron;koly v zložen&iacute; I. Jutka II.C, N. Fedurcov&aacute; II.C, M. Čižm&aacute;r II.C, S. Krjakov&aacute; II.C a K. Hricov&aacute; II.A obsadilo 1. miesto skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/cerveny-kriz Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/plavecky-kurz Thu, 30 May 2019 00:00:00 +0000 Plavecký kurz V dňoch 13.- 16.5. 2019 sa konal pre &scaron;tudentov druh&eacute;ho ročn&iacute;ka plaveck&yacute; kurz. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/plavecky-kurz Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/prirodovedna-exkurzia-liptov Mon, 27 May 2019 00:00:00 +0000 Prírodovedná exkurzia Liptov Dňa 15.m&aacute;ja sa skupina 39 prv&aacute;kov a dvoch vyučuj&uacute;cich BIO vybrala na exkurziu do jedn&eacute;ho z na&scaron;ich najkraj&scaron;&iacute;ch krajov - na Liptov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/prirodovedna-exkurzia-liptov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/fyzikalna-olympiada-b---c---d Mon, 27 May 2019 00:00:00 +0000 Fyzikálna olympiáda "B, C, D" Dňa 15. 5. 2019 sa uskutočnil 60. ročn&iacute;k Fyzik&aacute;lnej olympi&aacute;dy - krajsk&eacute; kolo v kateg&oacute;ri&aacute;ch "B, C, D". Do s&uacute;ťaže post&uacute;pilo 25 žiakov na&scaron;ej &scaron;koly a ako tradične dosiahli cenn&eacute; umiestnenia. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/fyzikalna-olympiada-b---c---d Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/matematicka-olympiada-kat-b---c Fri, 24 May 2019 00:00:00 +0000 Matematická olympiáda kat. B, C Začiatkom apr&iacute;la sa konalo krajsk&eacute; kolo Matematickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie B a C. Na&scaron;im &scaron;tudentom sa darilo. V&iacute;ťazom kateg&oacute;rie C sa stal Adam Garafa z I.A. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/matematicka-olympiada-kat-b---c Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/chemicka-olympiada-kategorie-c Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0000 Chemická olympiáda kategórie C Dňa 17.5.2019 sa na Pr&iacute;rodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa &Scaron;af&aacute;rika v Ko&scaron;iciach konalo krajsk&eacute; kolo Chemickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie C. T&aacute;to kateg&oacute;ria zavŕ&scaron;ila s&eacute;riu krajsk&yacute;ch k&ocirc;l Chemickej olympi&aacute;dy v tomto &scaron;kolskom roku. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/chemicka-olympiada-kategorie-c Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/exkurzia-na-uvlaf Fri, 10 May 2019 00:00:00 +0000 Exkurzia na UVLaF Dňa 2.5.2019 sa &scaron;tudenti tretieho ročn&iacute;ka v r&aacute;mci SEB z&uacute;častnili exkurzie na UVLaF. Pozreli si anatomick&eacute; expon&aacute;ty zvierat na &Uacute;stave anat&oacute;mie. &Scaron;tudentov zaujal unik&aacute;tny model koňa v životnej veľkosti so v&scaron;etk&yacute;mi org&aacute;nmi skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/exkurzia-na-uvlaf Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/exkurzia-do-berlina-2019 Thu, 09 May 2019 00:00:00 +0000 Exkurzia do Berlína 2019 Na prelome apr&iacute;la a m&aacute;ja sa 82 žiakov na&scaron;ej &scaron;koly z&uacute;častnilo na jazykovo-dejepisno-zemepisnej exkurzii v Berl&iacute;ne, hlavnom meste Nemecka. Program bol pestr&yacute;. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/exkurzia-do-berlina-2019 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/navsteva-detskeho-domova Wed, 08 May 2019 00:00:00 +0000 Návšteva detského domova Dňa 16.4.2019 žiaci n&aacute;&scaron;ho gymn&aacute;zia nav&scaron;t&iacute;vili detsk&yacute; domov na Hurbanovej 42 v Ko&scaron;iciach. Počas n&aacute;v&scaron;tevy sa obozn&aacute;mili s fungovan&iacute;m detsk&eacute;ho domova, s jeho obyvateľmi a aj s pani vychov&aacute;vateľkami. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/navsteva-detskeho-domova Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/opalove-bane-a-silicka-planina Tue, 07 May 2019 00:00:00 +0000 Opálové bane a Silická planina V spolupr&aacute;ci s &Uacute;stavom geovied Fakulty BERG TU v Ko&scaron;iciach sme pre žiakov tretieho ročn&iacute;ka zorganizovali dve exkurzie. Vďaka pr&iacute;jemn&eacute;mu počasiu a bohat&eacute;mu odborn&eacute;mu v&yacute;kladu si &uacute;častn&iacute;ci odniesli nov&eacute; poznatky aj z&aacute;žitky. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/opalove-bane-a-silicka-planina Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/finale-slovenskej-debatnej-ligy-2019 Sun, 05 May 2019 00:00:00 +0000 Finále Slovenskej debatnej ligy 2019 Od 27.4. do 29.4.2019 sa v Bratislave, na Gymn&aacute;ziu Ladislava Novomesk&eacute;ho, uskutočnil XX. ročn&iacute;k Fin&aacute;le Slovenskej debatnej ligy. Po 9 rokoch sa poh&aacute;r pre v&iacute;ťazn&yacute; t&iacute;m, ktor&eacute;ho členom je aj Nicolas Tabačko z III.C, vracia na v&yacute;chod Slovenska. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/finale-slovenskej-debatnej-ligy-2019