sk-sk Copyright 2011 - 2020 by Gymnázium Poštová 9 and Tibor Engler webmaster@gympos.sk (Webmaster www.Gympos.sk) http://www.gympos.sk/rss.php Gymnázium Poštová 9 Rss Feed noviniek z www.gympos.sk Gymnázium Poštová 9 http://www.gympos.sk/rss.php http://www.gympos.sk/img/design/logo.png Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2020/634 Tue, 18 Feb 2020 00:00:00 +0000 Oznam <p>Zapojte sa do 11. ročn&iacute;ka<strong> liter&aacute;rnej s&uacute;ťaže Medziriadky</strong>, ktor&aacute; je otvoren&aacute; pre v&scaron;etk&yacute;ch zač&iacute;naj&uacute;cich autorov pr&oacute;zy, po&eacute;zie aj dr&aacute;my. Propoz&iacute;cie&nbsp;na <a href="https://medziriadky.sk/sutaz/" style="color:blue; text-decoration:underline">https://medziriadky.sk/sutaz/</a>.<br /> Na finalistov čak&aacute; letn&aacute; &scaron;kola literat&uacute;ry a autorsk&eacute; č&iacute;tania s renomovan&yacute;mi autormi v priebehu cel&eacute;ho roka. <strong>V minulom ročn&iacute;ku n&aacute;s &uacute;spe&scaron;ne reprezentoval Blažej Fabian z III.C. </strong>Jeho v&iacute;ťazn&uacute;&nbsp;poviedku n&aacute;jdete <strong><a href="/files/uploads/files/rozpravka_na_posl_noc_blazej_fabian.pdf">tu</a></strong>. Pr&iacute;jemn&eacute; č&iacute;tanie!</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2020 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2020/633 Mon, 17 Feb 2020 00:00:00 +0000 Oznam <p>Pilotn&eacute; sk&uacute;&scaron;ky DSD I<br /> Dňa 19.02.2020 sa počas 5. a 6. vyučovacej hodiny uskutočnia pilotn&eacute; sk&uacute;&scaron;ky DSD I v miestnosti II.A. Pilkotnej sk&uacute;&scaron;ky sa m&ocirc;žu z&uacute;časrniť len žiaci, ktor&iacute; absolvuj&uacute; sk&uacute;&scaron;ku DSD TI 2020.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2020 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2020/632 Tue, 11 Feb 2020 00:00:00 +0000 Oznam <p><strong><u>Dňa 12.2. 2020 na 1. a&nbsp;2. vyučovacej hodine</u></strong> sa uskutočn&iacute; online kolo celo&scaron;t&aacute;tnej s&uacute;ťaže <strong>Python Cup 2020</strong> v&nbsp;učebniach INF1 a&nbsp;INF2. Doteraz prihl&aacute;sen&iacute; žiaci:<br /> Zvara Adam, Uličn&yacute; Chris, Nguyen Hoang Viet, Gira&scaron;ek Jakub 4.B,<br /> Voronič Michal, Tarča&nbsp;Matej, Pastula&nbsp; Branislav, Nov&aacute;k Samuel, Mravec Benjam&iacute;n, Chovanč&aacute;k Tom&aacute;&scaron;, Demč&aacute;kov&aacute; Katar&iacute;na 4.A,<br /> &Scaron;tencl Matej, Rajczy Pavol 3.D,<br /> Tom&aacute;&scaron;ek Matej, Hudym&aacute;č Martin 3.C,<br /> M&oacute;der&nbsp; Lukas, Marcin Michal&nbsp; 3.B,<br /> Tak&aacute;č Kamil 2.D<br /> Možn&iacute; z&aacute;ujemcovia o&nbsp;s&uacute;ťaženie sa m&ocirc;žu e&scaron;te prihl&aacute;siť u&nbsp;J. Hvizdo&scaron;ovej.<br /> &nbsp;</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2020 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2020/631 Mon, 10 Feb 2020 00:00:00 +0000 Oznam <p>Stretnutie&nbsp; z&aacute;ujemcov o dobrovoľn&iacute;ctvo v Červenom kr&iacute;ži sa uskutočn&iacute; 18.2.2020 o 15.00 v budove SČK na Komensk&eacute;ho 19, 2.poschodie. Z&aacute;ujemcovia z radov členov SČK hl&aacute;ste sa do konca t&yacute;ždňa u p.p.Kov&aacute;řovej</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2020 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/olympiada-ludskych-prav Thu, 20 Feb 2020 00:00:00 +0000 Olympiáda ľudských práv 6. febru&aacute;ra 2020 sa konalo krajsk&eacute; kolo Olympi&aacute;dy ľudsk&yacute;ch pr&aacute;v. Na&scaron;u &scaron;kolu reprezentovala Karin Spi&scaron;&aacute;kov&aacute; (IV.D) a z&iacute;skala 1. miesto. Postupuje na celo&scaron;t&aacute;tne kolo. Blahožel&aacute;me a drž&iacute;me palce! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/olympiada-ludskych-prav Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/olympiada-zo-sjl Thu, 20 Feb 2020 00:00:00 +0000 Olympiáda zo SJL 13.2.2020 sa konalo krajsk&eacute; kolo Olympi&aacute;dy zo slovensk&eacute;ho jazyka a literat&uacute;ry. Na&scaron;e žiačky Barbora V&yacute;rostkov&aacute; (IV.C) a Emma Dolh&aacute; (I.D) boli &uacute;spe&scaron;n&eacute; rie&scaron;iteľky v svojich kateg&oacute;ri&aacute;ch (8. a 5. miesto). Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/olympiada-zo-sjl Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/lyziarsky-kurz Thu, 20 Feb 2020 00:00:00 +0000 Lyžiarsky kurz V dňoch 27.1. - 31.1.2020 a 10.2. - 14.2.2020 sa na&scaron;i &scaron;tudenti z&uacute;častnili lyžiarskeho kurzu v Tatranskej Lomnici. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/lyziarsky-kurz Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/uspech-v-debatnej-sutazi Tue, 18 Feb 2020 00:00:00 +0000 Úspech v debatnej súťaži V dňoch 14. - 15. febru&aacute;ra 2020 sa 13 na&scaron;ich žiakov z&uacute;častnilo Prv&eacute;ho v&yacute;chodoslovensk&eacute;ho turnaja Slovenskej debatnej ligy 2019/20 v Ko&scaron;iciach. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/uspech-v-debatnej-sutazi Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/krajske-kolo-olympiady-v-nemeckom-jazyku Wed, 12 Feb 2020 00:00:00 +0000 Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku Dňa 11.02.2020 sa konalo krajsk&eacute; kolo Olympi&aacute;dy v nemeckom jazyku v priestoroch FF UPJ&Scaron; v Ko&scaron;iciach. Peter Ridilla zo IV. A obsadil v kateg&oacute;rii 2B druh&eacute; miesto a Mar&iacute;na Hluch&aacute; z III. C obsadila v kateg&oacute;rii 2B tretie miesto. Ku skvel&eacute;mu v&yacute;sledku srdečne blahožel&aacute;me a ďakujeme za vzorn&uacute; reprezent&aacute;ciu &scaron;koly. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/krajske-kolo-olympiady-v-nemeckom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/chemiklani-2020 Fri, 07 Feb 2020 00:00:00 +0000 Chemiklání 2020 V dňoch 6. - 7. febru&aacute;ra 2020 sa v Pardubiciach uskutočnil už jubilejn&yacute; 5. ročn&iacute;k s&uacute;ťaže t&iacute;mov v ch&eacute;mii - Chemikl&aacute;n&iacute;. Pre žiakov na&scaron;ej &scaron;koly to bola tretia &uacute;časť. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/chemiklani-2020 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/krajske-kolo-turnaja-mladych-fyzikov Fri, 07 Feb 2020 00:00:00 +0000 Krajské kolo Turnaja mladých fyzikov Prv&eacute; tri miesta na krajskom kole TMF! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/krajske-kolo-turnaja-mladych-fyzikov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/krajske-kolo-chemickej-olympiady Wed, 05 Feb 2020 00:00:00 +0000 Krajské kolo Chemickej olympiády 29. 1. - 30. 1. 2020 sa uskutočnilo krajsk&eacute; kolo Chemickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie A. V&iacute;ťazom sa stal Samuel Nov&aacute;k zo IV.A. Druh&eacute; miesto obsadila Miriam Magočiov&aacute; zo IV.A. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/krajske-kolo-chemickej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/krajske-kolo-matematickej-olympiady Fri, 31 Jan 2020 00:00:00 +0000 Krajské kolo Matematickej olympiády Dňa 14. 1. 2020 sa uskutočnilo krajsk&eacute; kolo Matematickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie A. V&iacute;ťazom sa stal Norbert Micheľ z III.A. Tretie miesto obsadil Martin Albert Gb&uacute;r zo IV.A. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/krajske-kolo-matematickej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/revolucny-eko-cistiaci-prostriedok Thu, 30 Jan 2020 00:00:00 +0000 Revolučný eko čistiaci prostriedok &Scaron;tudentsk&aacute; firma nesklamala ani tento rok a na trh prin&aacute;&scaron;a praktick&yacute; produkt: ekologick&yacute; čistiaci prostriedok. Viac sa dozviete z rozhovoru v Kiss R&aacute;dio na <a href="https://kosicednes.sk/radio/kosicki-studenti-ich-revolucny-cistiaci-prostriedok-na-riad/">https://kosicednes.sk/radio/kosicki-studenti-ich-revolucny-cistiaci-prostriedok-na-riad/</a> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/revolucny-eko-cistiaci-prostriedok Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/nominacia-kosican-roka-2019 Thu, 30 Jan 2020 00:00:00 +0000 Nominácia Košičan roka 2019 Ďakujeme medi&aacute;lnemu domu KO&Scaron;ICE:DNES za nomin&aacute;ciu v ankete Ko&scaron;ičan roka 2019. Sledujte rozhovor s riaditeľom &scaron;koly na <a href="https://www.youtube.com/watch?v=GqnAnM9DxNU&feature=youtu.be">https://www.youtube.com/watch?v=GqnAnM9DxNU&feature=youtu.be</a> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/nominacia-kosican-roka-2019 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/okresne-kolo-olympiady-v-nemeckom-jazyku Fri, 17 Jan 2020 00:00:00 +0000 Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku Dňa 16.1. 2020 sa konalo okresn&eacute; kolo Olympi&aacute;dy v nemeckom jazyku. Mar&iacute;na Hluch&aacute; z III.C zv&iacute;ťazila v kateg&oacute;rii 2B, Peter Ridilla zo IV.A z&iacute;skal v kateg&oacute;rii 2B 2. miesto. Na&scaron;im &uacute;spe&scaron;n&yacute;m žiakom blahožel&aacute;me a drž&iacute;me palce v krajskom kole. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/okresne-kolo-olympiady-v-nemeckom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/okresne-kolo-olympiady-v-anglickom-jazyku Thu, 16 Jan 2020 00:00:00 +0000 Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku 15. 1. 2020 sa uskutočnilo okresn&eacute; kolo Olympi&aacute;dy v anglickom jazyku. Na&scaron;i žiaci Nina Vargov&aacute; (II.B), Michal Maďar (IV.C) a Dominika Nguyen (III.C) obsadili vo svojich kateg&oacute;ri&aacute;ch zhodne 2. miesto. Blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/okresne-kolo-olympiady-v-anglickom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/ruske-slovo Thu, 16 Jan 2020 00:00:00 +0000 Ruské slovo Dňa 16. janu&aacute;ra 2020 sa uskutočnilo Krajsk&eacute; kolo s&uacute;ťaže Rusk&eacute; slovo, v ktorom na&scaron;u &scaron;kolu reprezentovala Tatiana Nov&aacute;kov&aacute; z I.D triedy. V kateg&oacute;rii Prednes po&eacute;zie sa umiestnila na 3.mieste. Srdečne blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/ruske-slovo Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/celoslovensky-debatny-turnaj Fri, 10 Jan 2020 00:00:00 +0000 Celoslovenský debatný turnaj V dňoch 13. - 15. 12. 2019 sa v Ko&scaron;iciach uskutočnil celoslovensk&yacute; (mimoligov&yacute;) debatn&yacute; turnaj, na ktorom sa veľmi &uacute;spe&scaron;ne z&uacute;častnili aj na&scaron;i žiaci. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/celoslovensky-debatny-turnaj Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/esej-o-demokracii Thu, 19 Dec 2019 00:00:00 +0000 Esej o demokracii In&scaron;tit&uacute;t etiky a bioetiky Filozoficej fakulty Pre&scaron;ovskej univerzity v Pre&scaron;ove organizoval s&uacute;ťaž v p&iacute;san&iacute; esej&iacute; o demokracii. Na&scaron;a žiačka Karin Spi&scaron;&aacute;kov&aacute; z&iacute;skala za svoju esej 1. miesto. Srdečne blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/esej-o-demokracii Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/bronzova-medaila-z-ijso-2019 Wed, 18 Dec 2019 00:00:00 +0000 Bronzová medaila z IJSO 2019 V dňoch 3.-13. 12. 2019 sa v ďalekom Katare, v meste Doha, konala Olympi&aacute;da mlad&yacute;ch vedcov (IJSO). Členom slovensk&eacute;ho t&iacute;mu bol aj Adam Džavoronok (I.A), ktor&yacute; z&iacute;skal bronzov&uacute; medailu. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/bronzova-medaila-z-ijso-2019 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/charitativna-zbierka Wed, 18 Dec 2019 00:00:00 +0000 Charitatívna zbierka ĎAKUJEME v&scaron;etk&yacute;m, ktor&iacute; prispeli do zbierky pre neziskov&uacute; organiz&aacute;ciu Svetielko pomoci. Na jej aktivity sme vyzbierali 278 eur v &scaron;kolskej vianočnej burze a 388 eur v charitat&iacute;vnom st&aacute;nku Rotary klubu Ko&scaron;ice na vianočn&yacute;ch trhoch. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/charitativna-zbierka Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/beniakove-chynorany Tue, 17 Dec 2019 00:00:00 +0000 Beniakove Chynorany V celo&scaron;t&aacute;tnom kole recitačnej s&uacute;ťaže Beniakove Chynorany n&aacute;s &uacute;spe&scaron;ne reprezentovala Eva Sit&aacute;rov&aacute; z III.E, ktor&aacute; v silnej konkurencii z&iacute;skala čestn&eacute; uznanie. Gratulujeme! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/beniakove-chynorany Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/a-slovo-bolo-u-boha Tue, 10 Dec 2019 00:00:00 +0000 ... a slovo bolo u Boha V krajskom kole recitačnej s&uacute;ťaže ... a slovo bolo u&nbsp;Boha sa na 3. mieste umiestnila Michaela M&uuml;llerov&aacute; z&nbsp;II.C. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/a-slovo-bolo-u-boha Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/navsteva-europskeho-parlamentu Tue, 10 Dec 2019 00:00:00 +0000 Návšteva Európskeho parlamentu V dňoch 4. &ndash; 6. decembra 2019 dvaja na&scaron;i žiaci a dve učiteľky (Mar&iacute;na Hluch&aacute;, III. C, Tom&aacute;&scaron; Chovanč&aacute;k, IV. A, RNDr. Anna Ihn&aacute;tkov&aacute; a Mgr. M&aacute;ria Valchov&aacute;) nav&scaron;t&iacute;vili Eur&oacute;psky parlament v Bruseli. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/navsteva-europskeho-parlamentu Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/roadshow-mladych-vedcov Sat, 07 Dec 2019 00:00:00 +0000 ROADSHOW MLADÝCH VEDCOV Roadshow mlad&yacute;ch vedcov SAV po &scaron;kol&aacute;ch Slovenska si to op&auml;ť namierila na v&yacute;chod republiky. Trio mlad&yacute;ch vedcov zav&iacute;talo 28. novembra aj na na&scaron;e gymn&aacute;zium. Odučili prv&uacute; vyučovaciu hodinu o problematike, ktorej sa venuj&uacute;. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/roadshow-mladych-vedcov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/vianocne-darceky-pre-seniorov Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0000 Vianočné darčeky pre seniorov Počas novembra po celom Slovensku prebiehala akcia "Koľko l&aacute;sky sa zmest&iacute; do krabice od top&aacute;nok?" počas ktorej dobrovoľn&iacute;ci vytv&aacute;rali darčekov&eacute; krabice pre seniorov bez rod&iacute;n. II.B a niektor&iacute; učitelia na&scaron;ej &scaron;koly sa tiež zapojili skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/vianocne-darceky-pre-seniorov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/medzinarodna-konferencia-rm-schools Mon, 02 Dec 2019 00:00:00 +0000 Medzinárodná konferencia RM@Schools V dňoch 4.-8.11.2019 sa z&uacute;častnili medzin&aacute;rodnej konferencie RM@Schools v Bologni, na ktor&uacute; sa dostali vďaka prvenstvu na s&uacute;ťaži V4 Raw Materials AMBASSADOR v Budape&scaron;ti. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/medzinarodna-konferencia-rm-schools Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/tanecny-vencek Sun, 01 Dec 2019 00:00:00 +0000 Tanečný venček V piatok prv&aacute;ci ukončili kurz tanca a spoločensk&eacute;ho spr&aacute;vania sa v Tanečnej &scaron;kole Betky Ligovej veľkolep&yacute;m tanečn&yacute;m večierkom. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/tanecny-vencek Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/ocenenie-junior-achievement Sun, 01 Dec 2019 00:00:00 +0000 Ocenenie Junior Achievement Pri pr&iacute;ležitosti 100. v&yacute;ročia založenia Junior Achievement&nbsp;Worldwide bola ocenen&aacute; &scaron;kola a Mgr. Eva Wolfov&aacute; za mimoriadnu pedagogick&uacute; pr&aacute;cu v oblasti rozvoja podnikavosti, ekonomick&eacute;ho myslenia a finančnej gramotnosti. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/ocenenie-junior-achievement Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/krajske-kolo-v-stolnom-tenise-dievcat Thu, 28 Nov 2019 00:00:00 +0000 Krajské kolo v stolnom tenise dievčat Dňa 27.11.2019 sa konalo krajsk&eacute; kolo v stolnom tenise dievčat. Na&scaron;e družstvo sa umiestnilo na 3.mieste! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/krajske-kolo-v-stolnom-tenise-dievcat Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/fyziklani-online-vitazi Wed, 27 Nov 2019 00:00:00 +0000 FYZIKLÁNÍ online - VÍŤAZI Dňa 27. 11. 2019 sa uskutočnila Celosvetov&aacute; s&uacute;ťaž v rie&scaron;en&iacute; fyzik&aacute;lnych pr&iacute;kladov &bdquo;Fyzikl&aacute;n&iacute; online&ldquo; organizovanou FYKOSom, &Uacute;stavom teoretickej fyziky MFF UK, Katedrou aplikovanej matematiky MFF UK, M&Scaron; ČR. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/fyziklani-online-vitazi Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/pamatne-listy-sv-gorazda Fri, 22 Nov 2019 00:00:00 +0000 Pamätné listy sv. Gorazda Maro&scaron; Me&scaron;ter (III.D) a D&aacute;vid &Scaron;atala (b&yacute;val&aacute; IV.A) boli ocenen&iacute; Pam&auml;tn&yacute;m listom sv. Gorazda za &uacute;spe&scaron;n&uacute; reprezent&aacute;ciu Slovenska v medzin&aacute;rodn&yacute;ch s&uacute;ťažiach. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/pamatne-listy-sv-gorazda Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/dejepisna-sutaz-ceskych-a-slovenskych-gymnazii_1 Fri, 22 Nov 2019 00:00:00 +0000 Dejepisná súťaž českých a slovenských gymnázií Na fin&aacute;le Dejepisnej s&uacute;ťaže česk&yacute;ch a slovensk&yacute;ch gymn&aacute;zi&iacute; v Chebe z&iacute;skal n&aacute;&scaron; t&iacute;m 3. miesto. Blahožel&aacute;me! <a href="https://www.minedu.sk/gymnazium-b-s-timravy-v-lucenci-vitazom-cesko-slovenskej-dejepisnej-sutaze-studentov-gymnazii/"><b>Ofici&aacute;lna spr&aacute;va M&Scaron; SR tu.</b></a> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/dejepisna-sutaz-ceskych-a-slovenskych-gymnazii_1