sk-sk Copyright 2011 - 2020 by Gymnázium Poštová 9 and Tibor Engler webmaster@gympos.sk (Webmaster www.Gympos.sk) http://www.gympos.sk/rss.php Gymnázium Poštová 9 Rss Feed noviniek z www.gympos.sk Gymnázium Poštová 9 http://www.gympos.sk/rss.php http://www.gympos.sk/img/design/logo.png Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2020/619 Tue, 14 Jan 2020 00:00:00 +0000 Oznam <p>Nenechaj si ujsť &scaron;ancu&nbsp;z&uacute;častniť sa Hack Kosice, svetov&eacute;ho podujatia pre 250 inov&aacute;torov a program&aacute;torov, 28.-29. marca 2020 v Kunsthalle!&nbsp;Prihl&aacute;s sa č&iacute;m sk&ocirc;r na&nbsp;<a href="https://hackkosice.com/" target="_blank">https://hackkosice.com</a>.<br /> V ročn&iacute;ku 2019&nbsp;zo 14 z&uacute;častnen&yacute;ch Po&scaron;tov&aacute;kov&nbsp;2 t&iacute;my vyhrali vecn&eacute; ceny.<br /> <a href="/files/uploads/files/hk_poster_01.pdf"><img alt="" src="/files/uploads/images/Page1.jpg" style="height:214px; width:300px" /></a></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2020 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2019/618 Wed, 18 Dec 2019 00:00:00 +0000 Oznam <p>Mil&iacute; &scaron;tudenti a kolegovia,&nbsp;<br /> Zapojte sa do dobročinnej kampane pre ľud&iacute; bez domova a darujte zimn&uacute; obuv, ktor&aacute; ich ochr&aacute;ni pred mrazom. Viac info na let&aacute;ku kampane a u Simony Voleskovej zo IV. A.&nbsp;<br /> Ďakujeme.&nbsp;</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2019 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2019/617 Thu, 12 Dec 2019 00:00:00 +0000 Oznam <p>Dňa 13.12. 2019 sa uskutočn&iacute; &scaron;kolsk&eacute; kolo s&uacute;ťaže Olympi&aacute;da zo slovensk&eacute;ho jazyka. Žiaci sa možu prihl&aacute;siť u svojich vyučuj&uacute;cich slovensk&eacute;ho jazyka.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2019 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2019/616 Sat, 07 Dec 2019 00:00:00 +0000 Oznam <p>V&aacute;žen&iacute; rodičia,&nbsp;poz&yacute;vame V&aacute;s na&nbsp;<strong>informačno-konzultačn&eacute; stretnutie ZRP&Scaron;</strong>, ktor&eacute; sa uskutočn&iacute; vo&nbsp;&scaron;tvrtok&nbsp;<strong>12. decembra 2019</strong>&nbsp;v&nbsp;čase&nbsp;<strong>od 16.00 hod.&nbsp;do&nbsp;17.30&nbsp;hod.</strong>&nbsp;v budove &scaron;koly.<br /> <a href="/files/uploads/files/ucitelia_ZRPS%281%29.pdf"><img alt="" src="/files/uploads/images/ucitelia_ZRPS%281%29.jpg" style="height:340px; width:200px" /></a></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2019 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/okresne-kolo-olympiady-v-nemeckom-jazyku Fri, 17 Jan 2020 00:00:00 +0000 Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku Dňa 16.1. 2020 sa konalo okresn&eacute; kolo Olympi&aacute;dy v nemeckom jazyku. Mar&iacute;na Hluch&aacute; z III.C zv&iacute;ťazila v kateg&oacute;rii 2B, Peter Ridilla zo IV.A z&iacute;skal v kateg&oacute;rii 2B 2. miesto. Na&scaron;im &uacute;spe&scaron;n&yacute;m žiakom blahožel&aacute;me a drž&iacute;me palce v krajskom kole. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/okresne-kolo-olympiady-v-nemeckom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/okresne-kolo-olympiady-v-anglickom-jazyku Thu, 16 Jan 2020 00:00:00 +0000 Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku 15. 1. 2020 sa uskutočnilo okresn&eacute; kolo Olympi&aacute;dy v anglickom jazyku. Na&scaron;i žiaci Nina Vargov&aacute; (II.B), Michal Maďar (IV.C) a Dominika Nguyen (III.C) obsadili vo svojich kateg&oacute;ri&aacute;ch zhodne 2. miesto. Blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/okresne-kolo-olympiady-v-anglickom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/ruske-slovo Thu, 16 Jan 2020 00:00:00 +0000 Ruské slovo Dňa 16. janu&aacute;ra 2020 sa uskutočnilo Krajsk&eacute; kolo s&uacute;ťaže Rusk&eacute; slovo, v ktorom na&scaron;u &scaron;kolu reprezentovala Tatiana Nov&aacute;kov&aacute; z I.D triedy. V kateg&oacute;rii Prednes po&eacute;zie sa umiestnila na 3.mieste. Srdečne blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/ruske-slovo Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/celoslovensky-debatny-turnaj Fri, 10 Jan 2020 00:00:00 +0000 Celoslovenský debatný turnaj V dňoch 13. - 15. 12. 2019 sa v Ko&scaron;iciach uskutočnil celoslovensk&yacute; (mimoligov&yacute;) debatn&yacute; turnaj, na ktorom sa veľmi &uacute;spe&scaron;ne z&uacute;častnili aj na&scaron;i žiaci. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/celoslovensky-debatny-turnaj Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/esej-o-demokracii Thu, 19 Dec 2019 00:00:00 +0000 Esej o demokracii In&scaron;tit&uacute;t etiky a bioetiky Filozoficej fakulty Pre&scaron;ovskej univerzity v Pre&scaron;ove organizoval s&uacute;ťaž v p&iacute;san&iacute; esej&iacute; o demokracii. Na&scaron;a žiačka Karin Spi&scaron;&aacute;kov&aacute; z&iacute;skala za svoju esej 1. miesto. Srdečne blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/esej-o-demokracii Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/bronzova-medaila-z-ijso-2019 Wed, 18 Dec 2019 00:00:00 +0000 Bronzová medaila z IJSO 2019 V dňoch 3.-13. 12. 2019 sa v ďalekom Katare, v meste Doha, konala Olympi&aacute;da mlad&yacute;ch vedcov (IJSO). Členom slovensk&eacute;ho t&iacute;mu bol aj Adam Džavoronok (I.A), ktor&yacute; z&iacute;skal bronzov&uacute; medailu. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/bronzova-medaila-z-ijso-2019 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/charitativna-zbierka Wed, 18 Dec 2019 00:00:00 +0000 Charitatívna zbierka ĎAKUJEME v&scaron;etk&yacute;m, ktor&iacute; prispeli do zbierky pre neziskov&uacute; organiz&aacute;ciu Svetielko pomoci. Na jej aktivity sme vyzbierali 278 eur v &scaron;kolskej vianočnej burze a 388 eur v charitat&iacute;vnom st&aacute;nku Rotary klubu Ko&scaron;ice na vianočn&yacute;ch trhoch. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/charitativna-zbierka Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/beniakove-chynorany Tue, 17 Dec 2019 00:00:00 +0000 Beniakove Chynorany V celo&scaron;t&aacute;tnom kole recitačnej s&uacute;ťaže Beniakove Chynorany n&aacute;s &uacute;spe&scaron;ne reprezentovala Eva Sit&aacute;rov&aacute; z III.E, ktor&aacute; v silnej konkurencii z&iacute;skala čestn&eacute; uznanie. Gratulujeme! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/beniakove-chynorany Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/a-slovo-bolo-u-boha Tue, 10 Dec 2019 00:00:00 +0000 ... a slovo bolo u Boha V krajskom kole recitačnej s&uacute;ťaže ... a slovo bolo u&nbsp;Boha sa na 3. mieste umiestnila Michaela M&uuml;llerov&aacute; z&nbsp;II.C. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/a-slovo-bolo-u-boha Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/navsteva-europskeho-parlamentu Tue, 10 Dec 2019 00:00:00 +0000 Návšteva Európskeho parlamentu V dňoch 4. &ndash; 6. decembra 2019 dvaja na&scaron;i žiaci a dve učiteľky (Mar&iacute;na Hluch&aacute;, III. C, Tom&aacute;&scaron; Chovanč&aacute;k, IV. A, RNDr. Anna Ihn&aacute;tkov&aacute; a Mgr. M&aacute;ria Valchov&aacute;) nav&scaron;t&iacute;vili Eur&oacute;psky parlament v Bruseli. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/navsteva-europskeho-parlamentu Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/roadshow-mladych-vedcov Sat, 07 Dec 2019 00:00:00 +0000 ROADSHOW MLADÝCH VEDCOV Roadshow mlad&yacute;ch vedcov SAV po &scaron;kol&aacute;ch Slovenska si to op&auml;ť namierila na v&yacute;chod republiky. Trio mlad&yacute;ch vedcov zav&iacute;talo 28. novembra aj na na&scaron;e gymn&aacute;zium. Odučili prv&uacute; vyučovaciu hodinu o problematike, ktorej sa venuj&uacute;. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/roadshow-mladych-vedcov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/vianocne-darceky-pre-seniorov Tue, 03 Dec 2019 00:00:00 +0000 Vianočné darčeky pre seniorov Počas novembra po celom Slovensku prebiehala akcia "Koľko l&aacute;sky sa zmest&iacute; do krabice od top&aacute;nok?" počas ktorej dobrovoľn&iacute;ci vytv&aacute;rali darčekov&eacute; krabice pre seniorov bez rod&iacute;n. II.B a niektor&iacute; učitelia na&scaron;ej &scaron;koly sa tiež zapojili skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/vianocne-darceky-pre-seniorov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/medzinarodna-konferencia-rm-schools Mon, 02 Dec 2019 00:00:00 +0000 Medzinárodná konferencia RM@Schools V dňoch 4.-8.11.2019 sa z&uacute;častnili medzin&aacute;rodnej konferencie RM@Schools v Bologni, na ktor&uacute; sa dostali vďaka prvenstvu na s&uacute;ťaži V4 Raw Materials AMBASSADOR v Budape&scaron;ti. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/medzinarodna-konferencia-rm-schools Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/tanecny-vencek Sun, 01 Dec 2019 00:00:00 +0000 Tanečný venček V piatok prv&aacute;ci ukončili kurz tanca a spoločensk&eacute;ho spr&aacute;vania sa v Tanečnej &scaron;kole Betky Ligovej veľkolep&yacute;m tanečn&yacute;m večierkom. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/tanecny-vencek Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/ocenenie-junior-achievement Sun, 01 Dec 2019 00:00:00 +0000 Ocenenie Junior Achievement Pri pr&iacute;ležitosti 100. v&yacute;ročia založenia Junior Achievement&nbsp;Worldwide bola ocenen&aacute; &scaron;kola a Mgr. Eva Wolfov&aacute; za mimoriadnu pedagogick&uacute; pr&aacute;cu v oblasti rozvoja podnikavosti, ekonomick&eacute;ho myslenia a finančnej gramotnosti. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/ocenenie-junior-achievement Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/krajske-kolo-v-stolnom-tenise-dievcat Thu, 28 Nov 2019 00:00:00 +0000 Krajské kolo v stolnom tenise dievčat Dňa 27.11.2019 sa konalo krajsk&eacute; kolo v stolnom tenise dievčat. Na&scaron;e družstvo sa umiestnilo na 3.mieste! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/krajske-kolo-v-stolnom-tenise-dievcat Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/fyziklani-online-vitazi Wed, 27 Nov 2019 00:00:00 +0000 FYZIKLÁNÍ online - VÍŤAZI Dňa 27. 11. 2019 sa uskutočnila Celosvetov&aacute; s&uacute;ťaž v rie&scaron;en&iacute; fyzik&aacute;lnych pr&iacute;kladov &bdquo;Fyzikl&aacute;n&iacute; online&ldquo; organizovanou FYKOSom, &Uacute;stavom teoretickej fyziky MFF UK, Katedrou aplikovanej matematiky MFF UK, M&Scaron; ČR. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/fyziklani-online-vitazi Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/pamatne-listy-sv-gorazda Fri, 22 Nov 2019 00:00:00 +0000 Pamätné listy sv. Gorazda Maro&scaron; Me&scaron;ter (III.D) a D&aacute;vid &Scaron;atala (b&yacute;val&aacute; IV.A) boli ocenen&iacute; Pam&auml;tn&yacute;m listom sv. Gorazda za &uacute;spe&scaron;n&uacute; reprezent&aacute;ciu Slovenska v medzin&aacute;rodn&yacute;ch s&uacute;ťažiach. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/pamatne-listy-sv-gorazda Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/dejepisna-sutaz-ceskych-a-slovenskych-gymnazii_1 Fri, 22 Nov 2019 00:00:00 +0000 Dejepisná súťaž českých a slovenských gymnázií Na fin&aacute;le Dejepisnej s&uacute;ťaže česk&yacute;ch a slovensk&yacute;ch gymn&aacute;zi&iacute; v Chebe z&iacute;skal n&aacute;&scaron; t&iacute;m 3. miesto. Blahožel&aacute;me! <a href="https://www.minedu.sk/gymnazium-b-s-timravy-v-lucenci-vitazom-cesko-slovenskej-dejepisnej-sutaze-studentov-gymnazii/"><b>Ofici&aacute;lna spr&aacute;va M&Scaron; SR tu.</b></a> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/dejepisna-sutaz-ceskych-a-slovenskych-gymnazii_1 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/slovnaft-odovzdal-ceny-uspesnym-ucastnikom-medzinarodnej-chemickej-olympiady Sat, 16 Nov 2019 00:00:00 +0000 SLOVNAFT odovzdal ceny úspešným účastníkom Medzinárodnej chemickej olympiády SLOVNAFT zorganizoval dňa 6. 11. 2019 v Bratislave v hoteli NH GATE ONE sl&aacute;vnostn&eacute; odovzd&aacute;vanie cien &uacute;spe&scaron;n&yacute;m &uacute;častn&iacute;kom 51. ročn&iacute;ka Medzin&aacute;rodnej chemickej olympi&aacute;dy. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/slovnaft-odovzdal-ceny-uspesnym-ucastnikom-medzinarodnej-chemickej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/daj-nato-2019 Fri, 15 Nov 2019 00:00:00 +0000 Daj NATO! 2019 Dňa 14. 11. 2019 sa tri družstv&aacute; v zložen&iacute; Mar&iacute;na Hluch&aacute; a Nicol Fedurcov&aacute;, Lucia Koľvekov&aacute; a Laura Tk&aacute;čikov&aacute;, Dominika Nguyen a Simona Sabovč&iacute;kov&aacute; z&uacute;častnili fin&aacute;lovej simul&aacute;cie rokovan&iacute; deleg&aacute;tov NATO na p&ocirc;de Fakulty politick&yacute;ch vied a medzin&aacute;rodn&yacute;ch vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a vyhrali exkurziu do Bratislavy. Dievčat&aacute;m blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/daj-nato-2019 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/krajske-kolo-v-bedmintone-dievcat Fri, 15 Nov 2019 00:00:00 +0000 Krajské kolo v bedmintone dievčat Dňa 12.11.2019 sa konalo krajsk&eacute; kolo v bedmintone dievčat. Na&scaron;e družstvo sa umiestnilo na 2.mieste. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/krajske-kolo-v-bedmintone-dievcat Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/olympiada-o-eu--finale Wed, 13 Nov 2019 00:00:00 +0000 Olympiáda o EÚ – finále Dňa 8. 11. 2019 sa na Fakulte soci&aacute;lnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave konalo fin&aacute;lov&eacute; kolo Olympi&aacute;dy o Eur&oacute;pskej &uacute;nii. Za na&scaron;u &scaron;kolu s&uacute;ťažilo družstvo v zložen&iacute; Martin Albert Gb&uacute;r, Tom&aacute;&scaron; Chovanč&aacute;k a D&aacute;vid R&aacute;thy a z&iacute;skali 1. miesto. Srdečne chlapcom blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/olympiada-o-eu--finale Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/fyzikalny-naboj Mon, 11 Nov 2019 00:00:00 +0000 Fyzikálny náboj Dňa 8. 11. 2019 sa uskutočnila Medzin&aacute;rodn&aacute; s&uacute;ťaž &bdquo;FYZIK&Aacute;LNY N&Aacute;BOJ&ldquo;, ktor&aacute; prebiehala v t&yacute;chto mest&aacute;ch: Ko&scaron;ice, Bratislava, Ostrava, Praha, Budape&scaron;ť, Gdansk, Rzeszow a Moskva. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/fyzikalny-naboj Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/vyhodnotenie-skola-roka Thu, 07 Nov 2019 00:00:00 +0000 Vyhodnotenie Škola roka Slovensk&aacute; asoci&aacute;cia &scaron;portu na &scaron;kol&aacute;ch vyhodnotila s&uacute;ťaž &Scaron;KOLA ROKA &scaron;portovej aktivity &scaron;k&ocirc;l v &scaron;kolskom roku 2018/2019, kde sme v kateg&oacute;rii STREDN&Eacute; &Scaron;KOLY DIEVČAT&Aacute; z&iacute;skali 4. miesto! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/vyhodnotenie-skola-roka Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/kto-je-dalsi Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 +0000 Kto je ďalší? Dňa 23.10.2019 sme mali možnosť vidieť nov&yacute; film Mira Drobn&eacute;ho "Kto je ďal&scaron;&iacute;?" Do kina sa chodieva za z&aacute;bavou a oddychom. Tento film v&scaron;ak tieto očak&aacute;vania určite nenaplnil. Jeho cieľ je in&yacute; - odkryť realitu autentick&yacute;m sp&ocirc;sobom... skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/kto-je-dalsi Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/studentska-kvapka-krvi Thu, 31 Oct 2019 00:00:00 +0000 Študentská kvapka krvi Dňa 24.10.2019 v r&aacute;mci 25.ročn&iacute;ka &Scaron;tudentskej kvapky krvi 25 &scaron;tudentov na&scaron;ej &scaron;koly, z toho 15 prvodarcov , darovalo krv na N&aacute;rodnej transf&uacute;znej stanici SR Ko&scaron;ice. Za tento kr&aacute;sny a hum&aacute;nny čin v&scaron;etk&yacute;m ďakujeme. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/studentska-kvapka-krvi Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/kosicky-matboj Wed, 30 Oct 2019 00:00:00 +0000 Košický MATBOJ Dňa 25. 10. 2019 sa konala matematick&aacute; s&uacute;ťaž družstiev Ko&scaron;ick&yacute; Matboj. Za na&scaron;u &scaron;kolu s&uacute;ťažili dva t&iacute;my. T&iacute;m &scaron;tudentov zo IV.A, Matej Hanus, Michal Masrna, R&oacute;bert Sabovč&iacute;k a Patrik Paľovč&iacute;k sa umiestnil na 3. mieste. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/kosicky-matboj Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/pomoc-v-centre-sprevadzania-rodin Tue, 22 Oct 2019 00:00:00 +0000 Pomoc v Centre sprevádzania rodín Začiatkom okt&oacute;bra sa &scaron;tudentky II.B s pani profesorkami Bal&aacute;žikovou a Ostricovou z&uacute;častnili akcie "Sadenie hortenzi&iacute;" v Centre spev&aacute;dzania rod&iacute;n v Ko&scaron;iciach. počas akcie upravili z&aacute;hradu a ostrihali kr&iacute;ky. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/pomoc-v-centre-sprevadzania-rodin Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/navsteva-ornitologickeho-stacionara-v-drienovci Tue, 22 Oct 2019 00:00:00 +0000 Návšteva Ornitologického stacionára v Drienovci Koncom okt&oacute;bra nav&scaron;t&iacute;vila II.B v r&aacute;mci vyučovania biol&oacute;gie ornitologick&yacute; stacion&aacute;r v Drienovci. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/navsteva-ornitologickeho-stacionara-v-drienovci