sk-sk Copyright 2011 - 2022 by Gymnázium Poštová 9 and Tibor Engler webmaster@gympos.sk (Webmaster www.Gympos.sk) http://www.gympos.sk/rss.php Gymnázium Poštová 9 Rss Feed noviniek z www.gympos.sk Gymnázium Poštová 9 http://www.gympos.sk/rss.php http://www.gympos.sk/img/design/logo.png Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2022/762 Fri, 30 Sep 2022 00:00:00 +0000 Oznam <p><a href="/files/uploads/files/plagat_rozlucka_s_letom.pdf"><img alt="" src="/files/uploads/images/plagat_rozlucka_s_letom.jpg" style="height:283px; width:200px" /></a><br /> Program vyvrchol&iacute; <strong>koncertom na&scaron;ej &scaron;kolskej kapely GYMPOSBAND&nbsp;o&nbsp;19.00 h</strong>. Ste srdečne pozvan&iacute;!</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2022 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2022/761 Wed, 21 Sep 2022 00:00:00 +0000 Oznam <p><span style="color:#222222">Mil&iacute; Po&scaron;tovaci,&nbsp;</span></p> <div>s veľkou radosťou V&aacute;s v&scaron;etk&yacute;ch poz&yacute;vame na Imatrikulačn&yacute; ples prv&aacute;kov, ktor&yacute; sa uskutočn&iacute; v piatok 30.9.2022 v Dome umenia od 17:30-23:00. Cena l&iacute;stka je 7&euro;. L&iacute;stok&nbsp;si m&ocirc;žete k&uacute;piť prostredn&iacute;ctvom svojho triedneho z&aacute;stupcu v &scaron;kolskom parlamente.&nbsp;L&iacute;stok si m&ocirc;že zak&uacute;piť iba žiak n&aacute;&scaron;ho gymn&aacute;zia, vstupenka je viazan&aacute; na meno žiaka.</div> <div>Na tento ples sme zvolili povinn&yacute; dresscode na t&eacute;mu: Red Carpet<br /> <a href="/files/uploads/files/jpg2pdf.pdf"><img alt="" src="/files/uploads/images/IMG_20220920_185405_527%281%29.jpg" style="height:220px; width:220px" /></a></div> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2022 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2022/759 Tue, 20 Sep 2022 00:00:00 +0000 Oznam <p><em><strong>AMAVET</strong><br /> Asoci&aacute;cia pre ml&aacute;dež, vedu a</em><em>&nbsp;</em><em>techniku spustila pre&nbsp;žiakov 25. ročn&iacute;k postupovej projektovej s&uacute;ťaže&nbsp;</em><a href="https://www.festivalvedy.sk/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Festival vedy a&nbsp;</strong><strong>techniky AMAVET</strong></a>&nbsp;(FVAT)</p> <p><strong><u>O</u></strong><strong><u>&nbsp;</u></strong><strong><u>čo ide?</u></strong>&nbsp;FVAT je s&uacute;ťažnou prehliadkou v&yacute;sledkov vedecko-technickej činnosti žiakov.&nbsp;<em><u>Je schv&aacute;lenou s&uacute;ťažou a spoluvyhlasovateľom s&uacute;ťaže je Ministerstvo &scaron;kolstva vedy v&yacute;skumu a</u></em><em><u>&nbsp;</u></em><em><u>&scaron;portu SR.</u></em><em>&nbsp;</em>&Uacute;častn&iacute;ci prezentuj&uacute; svoje projekty formou posterovej prezent&aacute;cie v&nbsp;r&ocirc;znych vedn&yacute;ch oblastiach &ndash; kateg&oacute;ri&aacute;ch: Biol&oacute;gia, Ch&eacute;mia, Medic&iacute;na a&nbsp;zdravotn&iacute;ctvo, Informatika a poč&iacute;tačov&eacute; inžinierstvo, Elektrina a&nbsp;mechanika, Energia a&nbsp;transport, Environment&aacute;lne vedy, Fyzika a&nbsp;astron&oacute;mia, Geovedy, Matematika, Spoločensk&eacute; vedy.</p> <p><strong>Ved&aacute;torsk&yacute; projekt</strong>&nbsp;je v&yacute;stupom samostatnej b&aacute;dateľskej činnosti žiaka (často pod veden&iacute;m učiteľa), počas ktorej je na dosiahnutie stanoven&eacute;ho cieľa potrebn&eacute; využiť r&ocirc;zne pom&ocirc;cky, techniky a met&oacute;dy sk&uacute;mania, zbierania a vyhodnocovania &uacute;dajov. Žiaci prezentuj&uacute; svoj projekt odbornej hodnotiacej komisii individu&aacute;lne alebo v dvojčlenn&yacute;ch t&iacute;moch. Naj&uacute;spe&scaron;nej&scaron;&iacute; s&uacute;ťažiaci z krajsk&yacute;ch k&ocirc;l postupuj&uacute; na celo&scaron;t&aacute;tne fin&aacute;le, ktor&eacute; sa uskutočn&iacute; počas T&yacute;ždňa vedy a techniky na Slovensku. V&iacute;ťazi fin&aacute;le&nbsp;<a href="https://www.youtube.com/watch?v=aUZE76bKRAs" rel="noopener noreferrer" target="_blank">(video zostrih)</a>&nbsp;z&iacute;skavaj&uacute; postup na prest&iacute;žne svetov&eacute; a eur&oacute;pske prehliadky a&nbsp;s&uacute;ťaže, kde každoročne zaznamen&aacute;vaj&uacute; vynikaj&uacute;ce &uacute;spechy.</p> <p><strong>Cieľom festivalu</strong>&nbsp;je už 25 rokov rozv&iacute;jať u mlad&yacute;ch ľud&iacute; tvoriv&eacute;ho ducha vo vede a technike, vytvoriť kontinuitu vzdel&aacute;vacieho procesu stredn&yacute;ch a vysok&yacute;ch &scaron;k&ocirc;l, orientovan&uacute; na potreby praxe.</p> <p><strong>Čo priniesol festival &uacute;častn&iacute;kom?</strong>&nbsp;&bdquo;Chuť tvoriť, &scaron;tudovať a objavovať nov&eacute; veci&ldquo;. &bdquo;Na&scaron;tartovalo ma to v tvorbe projektu a vo v&yacute;voji&ldquo;. &bdquo;Veľa sk&uacute;senost&iacute;, odhodlanie pokračovať v tom, čo rob&iacute;m&ldquo;. &bdquo;Motiv&aacute;ciu do ďal&scaron;ieho rozvoja a sebarealiz&aacute;cie&ldquo;. &bdquo;Lep&scaron;ie rozpr&aacute;vanie a vystupovanie, dodalo mi to sebavedomie&ldquo;. &bdquo;Spoznala som nov&yacute;ch priateľov s&nbsp;vedeck&yacute;mi z&aacute;ujmami&ldquo;.</p> <p><strong>Prihlasovanie projektov je možn&eacute; do 5. 10. 2022 (vr&aacute;tane) na&nbsp;<a href="https://www.festivalvedy.sk/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.festivalvedy.sk/</a>.</strong><em>&nbsp;</em></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2022 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2022/758 Tue, 20 Sep 2022 00:00:00 +0000 Oznam <p><strong><span style="color:#373737">Konzultačn&eacute; hodiny s dobrovoľn&iacute;čkou Emmy Nieland</span></strong><br /> <span style="color:#373737">Od 26.9.2022 je možn&eacute; využ&iacute;vať konzultačn&eacute; hodiny, ktor&eacute; bude na na&scaron;ej &scaron;kole poskytovať dobrovoľn&iacute;čka zo SRN Emmy Nieland. Žiaci si m&ocirc;žu konzult&aacute;ciu rezervovať&nbsp;<strong>prostredn&iacute;ctvom aplik&aacute;cie Teams, v t&iacute;me Žiaci, kan&aacute;li V&scaron;eobecn&eacute;, na karte Sprechstunde Emmy.&nbsp;</strong>T&eacute;mu konzult&aacute;cie zad&aacute;vate pri rezerv&aacute;cii.<br /> Riaďte sa, pros&iacute;m, dolu uveden&yacute;mi&nbsp;konzultačn&yacute;mi&nbsp;hodinami&nbsp;a miestnosťou.<br /> Konzultačn&eacute; hodiny&nbsp;na &scaron;kolsk&yacute; rok 2022/2023:<br /> PO: 14,30 - 16,00 - v&scaron;etci žiaci - v&nbsp;I.C</span><br /> <span style="color:#373737">UT:&nbsp;14.30 - 16.00 - v&scaron;etci žiaci - v&nbsp;I.C</span><br /> <span style="color:#373737">ST: 14.30 - 16.00 - v&scaron;etci žiaci - v&nbsp;I.C<br /> &Scaron;T: 14.30 - 16.00 - v&scaron;etci žiaci - v&nbsp;I.C<br /> PI:&nbsp; 14,30 - 16,00 - v&scaron;etci žiaci - v&nbsp;I.C</span><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2022 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/MUNI na Poštovej Thu, 29 Sep 2022 00:00:00 +0000 Prezentácia Masarykovej univerzity Dňa 29.09.2022 sa uskutočnila prezent&aacute;cia Masarykovej univerzity. Prezent&aacute;ciu mala ambas&aacute;dorka MUNI Erika Bajusov&aacute;, &scaron;tudentka Pr&iacute;rodovedeckej fakulty. Na stretnut&iacute; bolo 27 &scaron;tvrt&aacute;kov, ktor&iacute; maj&uacute; z&aacute;ujem &scaron;tudovať na tejto univerzite. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/MUNI na Poštovej Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/projektova-exkurzia-v-1-rocniku Tue, 27 Sep 2022 00:00:00 +0000 Projektová exkurzia v 1. ročníku V dňoch 23. &ndash; 25. septembra sa žiaci prv&aacute;ckych tried z&uacute;častnili exkurzie N&aacute;rodn&eacute; dejiny v kr&aacute;snej literat&uacute;re s cieľom bolo prepojiť literat&uacute;ru s tajomstvami hist&oacute;rie, ktor&eacute; v sebe ukr&yacute;va Star&aacute; Ľubovňa a jej okolie. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/projektova-exkurzia-v-1-rocniku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/female-leadership-innovation-camp Fri, 23 Sep 2022 00:00:00 +0000 FEMALE LEADERSHIP INNOVATION CAMP Pre &scaron;tudentky stredn&yacute;ch sk&ocirc;l, ktor&eacute; v tomto &scaron;kolskom roku absolvuj&uacute; program Aplikovan&aacute; ekon&oacute;mia (&scaron;tudentsk&uacute; firmu), bola v spolupr&aacute;ci so Citi Foundation pripraven&aacute; s&uacute;ťaž Citi Female Leadership Innovation Camp v Bratislave. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/female-leadership-innovation-camp Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/biologicka-exkurzia-na-liptove Tue, 20 Sep 2022 00:00:00 +0000 Biologická exkurzia na Liptove Dňa 20.9.2022 sa žiaci I.A, I.C a II.E z&uacute;častnili biologickej exkurzie na Liptove. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/biologicka-exkurzia-na-liptove Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/ocenenie-slovenskych-medailistov-v-medzinarodnych-sutaziach1 Tue, 20 Sep 2022 00:00:00 +0000 Ocenenie slovenských medailistov v medzinárodných súťažiach V uplynulom &scaron;kolskom roku sa naj&uacute;spe&scaron;nej&scaron;&iacute; s&uacute;ťažiaci z celo&scaron;t&aacute;tnych k&ocirc;l jednotliv&yacute;ch olympi&aacute;d z&uacute;častnili na 14 medzin&aacute;rodn&yacute;ch s&uacute;ťažiach, odkiaľ priniesli na Slovensko 26 bronzov&yacute;ch, 14 strieborn&yacute;ch a 2 zlat&eacute; medaily. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/ocenenie-slovenskych-medailistov-v-medzinarodnych-sutaziach1 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/finale-lab-it-creativity Tue, 20 Sep 2022 00:00:00 +0000 Finále LAB IT CREATIVITY Pilotn&yacute; ročn&iacute;k LAB IT CREATIVITY vyvrcholil s&uacute;ťažnou prehliadkou projektov&yacute;ch aktiv&iacute;t. V&scaron;etky tri na&scaron;e t&iacute;my &uacute;spe&scaron;ne obh&aacute;jili svoje v&yacute;sledky: <a href="https://www.instagram.com/gympos_bookpoint/">IG bookpoint </a>, <a href="https://bookpoint.gympos.sk/">web bookpoint </a>, <a href="https://virtual.gympos.sk/">virtu&aacute;lna prehliadka </a> a smart učebňa. Gympos Bookpoint z&iacute;skal 2. miesto. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/finale-lab-it-creativity Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/projektova-exkurzia-v-3-rocniku Mon, 19 Sep 2022 00:00:00 +0000 Projektová exkurzia v 3. ročníku V term&iacute;ne od 16. - 18. septembra sa žiaci 3. ročn&iacute;ka z&uacute;častnili projektovej exkurzie zameranej na geologick&uacute; a geomorfologick&uacute; stavbu Slovenska . Exkurzia sa vydarila, žiaci spoznali zauj&iacute;mav&eacute; miesta Slovenska, z&iacute;skali nov&eacute; vedomosti a priniesli si veľa z&aacute;žitkov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/projektova-exkurzia-v-3-rocniku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/ornitologicky-stacionar-drienovec Wed, 14 Sep 2022 00:00:00 +0000 Ornitologický stacionár Drienovec V stredu 14. septembra 2022 na&scaron;i druh&aacute;ci nav&scaron;t&iacute;vili Ornitologick&yacute; stacion&aacute;r v Drienovci a pozreli si, ako vyzer&aacute; pr&aacute;ca ornitol&oacute;gov a ako prebieha odchyt a kr&uacute;žkovanie migruj&uacute;cich vt&aacute;kov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/ornitologicky-stacionar-drienovec Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/ligo-v-estonsku Tue, 06 Sep 2022 00:00:00 +0000 Ligo v Estónsku Počas leta v dňoch 11 -15.7 j&uacute;la sa uskutočnilo eur&oacute;pske fin&aacute;le &scaron;tudentsk&yacute;ch firiem v est&oacute;nskom Talline GEN-E 2022. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/ligo-v-estonsku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/medzinarodna-astronomicka-a-astrofyzikalna-olympiada Sat, 03 Sep 2022 00:00:00 +0000 Medzinárodná astronomická a astrofyzikálna olympiáda Žiaci na&scaron;ej &scaron;koly Adam Džavoronok a Ondrej Juh&aacute;s (obaja IV.A) tr&aacute;vili posledn&eacute; dni pr&aacute;zdnin rie&scaron;en&iacute;m &uacute;loh z astron&oacute;mie a astrofyziky na IOAA v meste Kutaisi, Gruz&iacute;nsko. Adam Džavoronok z&iacute;skal pre Slovensko striebro. Gratulujeme! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/medzinarodna-astronomicka-a-astrofyzikalna-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/memo-2022 Fri, 02 Sep 2022 00:00:00 +0000 MEMO 2022 Koncom pr&aacute;zdnin, v dňoch 25.-31.8.2022, sa v &scaron;vajčiarskom Berne uskutočnil 16. ročn&iacute;k Stredoeur&oacute;pskej matematickej olympi&aacute;dy. V 6-člennom slovenskom t&iacute;me boli aj na&scaron;i &scaron;tudenti Oskar Hritz (IV.A) a Adam Džavoronok (IV.A). skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/memo-2022 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/ipho2022 Fri, 26 Aug 2022 00:00:00 +0000 IPhO2022 V dňoch 10.7. - 17.7. sa uskutočnila Medzin&aacute;rodn&aacute; fyzik&aacute;lna olympi&aacute;da v Minsku, Bielorusko. Adam Džavoronok (IV.A) si priniesol bronzov&uacute; medailu. Srdečne blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/ipho2022 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/medzinarodna-geograficka-olympiada-igeo Tue, 23 Aug 2022 00:00:00 +0000 Medzinárodná geografická olympiáda (IGEO) Koncom j&uacute;la sa konala Medzin&aacute;rodn&aacute; geografick&aacute; olympi&aacute;da (IGEO), ktor&uacute; organizovali v Par&iacute;ži formou online. Na&scaron;u &scaron;kolu reprezentovali : Adam Čabr&aacute;k /IV. A/ a Matej Kundr&iacute;k / II. A/. Adam Čabr&aacute;k z&iacute;skal bronzov&uacute; medailu. Blahožel&aacute;me a ďakujeme za &uacute;spe&scaron;n&uacute; reprezent&aacute;ciu na&scaron;ej &scaron;koly aj Slovenska. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/medzinarodna-geograficka-olympiada-igeo Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/europsky-olympijsky-festival-mladeze-eyof Fri, 12 Aug 2022 00:00:00 +0000 Európsky olympijský festival mládeže EYOF V dňoch 24.7.- 30.7.2022 sa konal Eur&oacute;psky olympijsk&yacute; festival ml&aacute;deže EYOF. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/europsky-olympijsky-festival-mladeze-eyof Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/participativny-rozpocet-projekt-ksk Tue, 09 Aug 2022 00:00:00 +0000 Participatívny rozpočet - projekt KSK <iframe width="450" height="253" src="https://www.youtube.com/embed/auYtbskCoZA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/participativny-rozpocet-projekt-ksk Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/vybrane-temy-z-evolucnej-biologie Wed, 27 Jul 2022 00:00:00 +0000 Vybrané témy z evolučnej biológie Už niekoľko rokov na Slovensku prebieha kore&scaron;pondenčn&yacute; semin&aacute;r Vybran&eacute; t&eacute;my z evolučnej biol&oacute;gie (STEB - Selected topics in evolutionary biology). V tomto ročn&iacute;ku sa veľmi &uacute;spe&scaron;ne zapojil aj n&aacute;&scaron; žiak Maro&scaron; Kov&aacute;č z III.C. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/vybrane-temy-z-evolucnej-biologie Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/medzinarodna-biologicka-olympiada Fri, 22 Jul 2022 00:00:00 +0000 Medzinárodná biologická olympiáda V dňoch 10. - 18. j&uacute;la 2022 sa v Arm&eacute;nskom Jerevane konal 33. ročn&iacute;k Medzin&aacute;rodnej biologickej olympi&aacute;dy. Aj na&scaron;a &scaron;kola mala na tomto podujat&iacute; svoje zast&uacute;penie. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/medzinarodna-biologicka-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/smart-ucebna-buducnosti Mon, 11 Jul 2022 00:00:00 +0000 SMART učebňa budúcnosti Preč&iacute;tajte si o jednej z na&scaron;ich aktiv&iacute;t v projekte LAB IT Creativity: <b><a href="https://www.cas.sk/clanok/2696283/kosicki-gymnazisti-si-vytvorili-ucebnu-buducnosti-celu-triedu-ovladaju-jednym-prstom/">na str&aacute;nkach denn&iacute;ka Nov&yacute; čas (kliknite)</a></b> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/smart-ucebna-buducnosti Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/nove-cislo-homo-studiosus3 Wed, 06 Jul 2022 00:00:00 +0000 Nové číslo Homo Studiosus Preč&iacute;tajte si <a href="https://www.gympos.sk/files/uploads/files/HS2022_03_online_final-compressed.pdf">nov&eacute; č&iacute;slo &scaron;kolsk&eacute;ho časopisu (kliknite)!</a> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/nove-cislo-homo-studiosus3 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/hviezdoslavov-kubin Fri, 01 Jul 2022 00:00:00 +0000 Hviezdoslavov Kubín V dňoch 23. &ndash; 25. j&uacute;na reprezentoval na&scaron;e gymn&aacute;zium na celoslovenskom kole recitačnej s&uacute;ťaže Hviezdoslavov Kub&iacute;n žiak III.B triedy, Branislav Lacko. Podarilo sa mu z&iacute;skať zlat&eacute; p&aacute;smo a z&aacute;roveň aj &uacute;žasn&eacute; 2. miesto. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/hviezdoslavov-kubin Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/lab-it-creativity Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0000 LAB IT CREATIVITY Na&scaron;e gymn&aacute;zium ako jedna z 5 zapojen&yacute;ch &scaron;k&ocirc;l hosťovalo tlačov&uacute; konferenciu projektu KSK s n&aacute;zvom LAB IT CREATIVITY. Pozrite si <b><a href="https://www.tvkosice.sk/video/62bb0e7d62dc9118be52401d">videoreport&aacute;ž TV KO&Scaron;ICE (kliknite)</a></b>. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/lab-it-creativity Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/slavnostne-ukoncenie-skolskeho-roku Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0000 Slávnostné ukončenie školského roku Posledn&yacute; predpr&aacute;zdninov&yacute; deň sme zah&aacute;jili na &scaron;kolskom dvore. Potlesk sprev&aacute;dzal oceňovanie žiakov riaditeľom &scaron;koly, program tried II.C a II.D aj neodmysliteľn&yacute; koncert GYMPOSBANDu. Pokračujeme v septembri a dovtedy kr&aacute;sne leto! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/slavnostne-ukoncenie-skolskeho-roku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/projektova-dejepisna-exkurzia Mon, 27 Jun 2022 00:00:00 +0000 Projektová dejepisná exkurzia V dňoch 24. &ndash; 26. j&uacute;na sa žiaci prv&eacute;ho ročn&iacute;ka z&uacute;častnili projektovej exkurzie N&aacute;rodn&eacute; dejiny v kr&aacute;snej literat&uacute;re. Nav&scaron;t&iacute;vili a spoznali historick&eacute; pamiatky a hist&oacute;riu mesta Star&aacute; Ľubovňa. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/projektova-dejepisna-exkurzia Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/spev-bez-hranic Wed, 22 Jun 2022 00:00:00 +0000 Spev bez hraníc GYMPOSBAND je v&iacute;ťazom 14. ročn&iacute;ka s&uacute;ťaže Spev bez hran&iacute;c! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/spev-bez-hranic Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/palma-junior Tue, 21 Jun 2022 00:00:00 +0000 PALMA junior Dňa 15.6. 2022 sa uskutočnilo fin&aacute;lov&eacute; kolo celoslovenskej s&uacute;ťaže v programovan&iacute; Palma junior. Bolo zavŕ&scaron;en&iacute;m celoročn&eacute;ho s&uacute;ťaženia jedno až dvojčlenn&yacute;ch t&iacute;mov, ktor&eacute; o postup do fin&aacute;le bojovali v troch priebežn&yacute;ch kol&aacute;ch. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/palma-junior Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/chemicka-olympiada-kategorie-c Tue, 21 Jun 2022 00:00:00 +0000 Chemická olympiáda kategórie C Dňa 12. m&aacute;ja 2022 sa v priestoroch Pr&iacute;rodovedeckej fakulty UPJ&Scaron; v Ko&scaron;iciach konalo krajsk&eacute; kolo Chemickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie C. Ani v tejto kateg&oacute;rii na&scaron;i žiaci op&auml;ť nesklamali. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/chemicka-olympiada-kategorie-c Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/nauc-sa-zaklady-informacnej-bezpecnosti Tue, 14 Jun 2022 00:00:00 +0000 Nauč sa základy informačnej bezpečnosti ... T&iacute;m žiakov na&scaron;ej &scaron;koly sa zapojil do projektu "Nauč sa z&aacute;klady informačnej bezpečnsti a vzdel&aacute;vaj svoje okolie", na ktorom participuje CSIRT UPJ&Scaron;. Cieľom projektu je zvy&scaron;ovanie bezpečnostn&eacute;ho povedomia žiakov, učiteľov, ale aj &scaron;irok&eacute;ho okolia. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/nauc-sa-zaklady-informacnej-bezpecnosti Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/geograficka-exkurzia Mon, 13 Jun 2022 00:00:00 +0000 Geografická exkurzia V term&iacute;ne od 10. - 12. j&uacute;na sa žiaci 3. ročn&iacute;ka z&uacute;častnili projektovej exkurzie zameranej na geologick&uacute; a geomorfologick&uacute; stavbu Slovenska . Exkurzia bola v&yacute;born&aacute;, žiaci spoznali zauj&iacute;mav&eacute; miesta Slovenska, z&iacute;skali nov&eacute; vedomosti a priniesli si veľa z&aacute;žitkov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/geograficka-exkurzia Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/olympiada-kritickeho-myslenia Fri, 10 Jun 2022 00:00:00 +0000 Olympiáda kritického myslenia 10. j&uacute;na sa uskutočnilo celoslovensk&eacute; kolo Olympi&aacute;dy kritick&eacute;ho myslenia. N&aacute;&scaron; žiak Matej &Scaron;olt&eacute;s z&iacute;skal v kateg&oacute;rii mlad&scaron;&iacute;ch žiakov (1. a 2. ročn&iacute;k S&Scaron;) prv&eacute; miesto. Gratulujeme! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/olympiada-kritickeho-myslenia Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/ocenenie-studentov-v-prahe Fri, 10 Jun 2022 00:00:00 +0000 Ocenenie študentov v Prahe V&iacute;ťazi Dejepisnej s&uacute;ťaže česk&yacute;ch a slovensk&yacute;ch gymn&aacute;zi&iacute; z r. 2021 Adam Čabr&aacute;k /IV.A/, Jozef Tak&aacute;cs/IV.A/ a Zuzana Hrunkov&aacute; /III.D/str&aacute;vili s p. prof. Petrekovou nezabudnuteľn&yacute; deň v Prahe. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/ocenenie-studentov-v-prahe