sk-sk Copyright 2011 - 2024 by Gymnázium Poštová 9 and Tibor Engler webmaster@gympos.sk (Webmaster www.Gympos.sk) http://www.gympos.sk/rss.php Gymnázium Poštová 9 Rss Feed noviniek z www.gympos.sk Gymnázium Poštová 9 http://www.gympos.sk/rss.php http://www.gympos.sk/img/design/logo.png Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2024/838 Fri, 19 Apr 2024 00:00:00 +0000 Oznam <p><img alt="" src="/files/uploads/images/Den_Zeme_2024_Poster%283%29.png" style="height:460px; width:325px" /></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2024 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2024/834 Tue, 16 Apr 2024 00:00:00 +0000 Oznam <p>V&aacute;žen&iacute; rodičia, poz&yacute;vame na triedne akt&iacute;vy ZRP&Scaron;, ktor&eacute; sa uskutočnia vo &scaron;tvrtok 25. apr&iacute;la 2024 o 16.15 h prezenčne v budove &scaron;koly.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2024 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2024/833 Tue, 09 Apr 2024 00:00:00 +0000 Oznam <p><img alt="" src="/files/uploads/images/tyzden_blaznov.png" style="height:380px; width:380px" /></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2024 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2024/831 Tue, 20 Feb 2024 00:00:00 +0000 Oznam <p><strong>&Scaron;KOLSK&Eacute; KOLO SOČ</strong><br /> Oznamujeme v&scaron;etk&yacute;m s&uacute;ťažiacim Stredo&scaron;kolskej odbornej činnosti (SOČ), že &scaron;kolsk&eacute; kolo SOČ sa uskutočn&iacute; 7.3.2024 na 1. a 2. vyučovacej hodine v BIO laborat&oacute;riu.<br /> Je potrebn&aacute; osobn&aacute; registr&aacute;cia u p. Koles&aacute;rovej.<br /> Ďakujeme!</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2024 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2024/exkurzia-minulost-pritomnost-a-buducnost-pocitacov Wed, 15 May 2024 00:00:00 +0000 Exkurzia - Minulosť, prítomnosť a budúcnosť počítačov V dňoch 9. a 10. m&aacute;ja sa žiaci I.A a I.B triedy spolu s p.p. Hvizdo&scaron;ovou a p.p. Tischlerovou z&uacute;častnili exkurzie &bdquo;Minulosť pr&iacute;tomnosť a bud&uacute;cnosť poč&iacute;tačov&ldquo; v Bratislave. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2024/exkurzia-minulost-pritomnost-a-buducnost-pocitacov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2024/celoslovenske-kolo-dejepisnej-olympiady Mon, 13 May 2024 00:00:00 +0000 Celoslovenské kolo Dejepisnej olympiády Po&scaron;tov&aacute;ci op&auml;ť bodovali ! Na&scaron;i žiaci sa popasovali s hist&oacute;riou, kde ich neprekvapili historick&eacute; udalosti a excelovali v obhajobe svojich pr&aacute;c na celoslovenskom kole Dejepisnej olympi&aacute;dy, ktor&eacute; sa uskutočnilo v term&iacute;ne 10. &ndash; 12. 5. 2024 v Bratislave a priniesli cenn&uacute; medailu. Daniel Hrinko (II.D) z&iacute;skal strieborn&uacute; medailu v kateg&oacute;rii A a J&aacute;n Javor (II.D) si priniesol titul &uacute;spe&scaron;n&yacute; rie&scaron;iteľ v kateg&oacute;rii B. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2024/celoslovenske-kolo-dejepisnej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2024/projekt-climate-detectives Tue, 07 May 2024 00:00:00 +0000 Projekt Climate detectives Žiaci sa zap&aacute;jaj&uacute; v r&aacute;mci v&yacute;učby fyziky do r&ocirc;znych projektov. Sk&uacute;manie znečistenia ovzdu&scaron;ia v meste v porovnan&iacute; s obcami v čase vykurovacej sez&oacute;ny sme zavŕ&scaron;ili minikonferenciou a pozvan&iacute;m n&aacute;&scaron;ho t&iacute;mu do centr&aacute;ly ESA-Frascati. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2024/projekt-climate-detectives Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2024/celostatne-kolo-astronomickej-olympiady Mon, 06 May 2024 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo Astronomickej olympiády Začiatkom m&aacute;ja sa v Slovenskej &uacute;strednej hvezd&aacute;rni v Hurbanove konalo Celo&scaron;t&aacute;tne kolo Astronomickej olympi&aacute;dy. Vladim&iacute;r Slanina 3. miesto a Tom&aacute;&scaron; Kubrick&yacute; 4. miesto (III.A) si vybojovali postup na IOAA do Ria de Janeiro v Braz&iacute;lii skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2024/celostatne-kolo-astronomickej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2024/celoslovenske-kolo-geografickej-olympiady Mon, 29 Apr 2024 00:00:00 +0000 Celoslovenské kolo geografickej olympiády V term&iacute;ne 25.4.-27.4.2024 sa v Banskej Bystrici konalo celoslovensk&eacute; kolo geografickej olympi&aacute;dy. Na&scaron;i žiaci sa znova v&yacute;razne zviditeľnili a svoju stopu zanechali vo v&scaron;etk&yacute;ch troch s&uacute;ťažn&yacute;ch kateg&oacute;ri&aacute;ch. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2024/celoslovenske-kolo-geografickej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2024/den-zeme-na-postovej Mon, 29 Apr 2024 00:00:00 +0000 Deň Zeme na Poštovej Minul&yacute; pondelok sa na Po&scaron;tovej niesol pripomenut&iacute;m si Dňa Zeme. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2024/den-zeme-na-postovej Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2024/erasmus-mobilita-v-portugalsku Sun, 28 Apr 2024 00:00:00 +0000 Erasmus+ mobilita v Portugalsku V dňoch 21. - 26. 4. 2024 sa 10 žiakov a 2 učitelia na&scaron;ej &scaron;koly z&uacute;častnili na mobilite v partnerskej &scaron;kole Instituto Nacional de Aprendizagem e Ensino, S.A, Lisabon v Portugalsku. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2024/erasmus-mobilita-v-portugalsku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2024/erasmus-mobilita-v-prahe Sun, 28 Apr 2024 00:00:00 +0000 Erasmus+ mobilita v Prahe V r&aacute;mci projektu Erasmus+ pani profesorky A. Komj&aacute;tiov&aacute;, D. Kažim&iacute;rov&aacute; a A. Hud&aacute;kov&aacute; absolvovali učiteľsk&uacute; mobilitu na Gymn&aacute;ziu J&aacute;na Keplera v Prahe. Mobilita priniesla nov&eacute; perspekt&iacute;vy do v&yacute;učby spoločenskovedn&yacute;ch predmetov a matematiky. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2024/erasmus-mobilita-v-prahe Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2024/krajske-kolo-matematickej-olympiady-kat-b---c Sat, 27 Apr 2024 00:00:00 +0000 Krajské kolo Matematickej olympiády kat. B, C Dňa 9.4.2024 sa na Pr&iacute;rodovedeckej fakulte UPJ&Scaron; uskutočnilo krajsk&eacute; kolo Matematickej olympi&aacute;dy v kateg&oacute;riach B, C. V kateg&oacute;rii B sa vynikaj&uacute;co darilo Samuelovi &Scaron;andorovi z II.A, ktor&yacute; sa umiestnili na 1. mieste s pln&yacute;m počtom bodov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2024/krajske-kolo-matematickej-olympiady-kat-b---c Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2024/finale-ekonomickej-olympiady Sat, 27 Apr 2024 00:00:00 +0000 Finále Ekonomickej olympiády Dňa 25.4.2024 sa v Bratislave konalo fin&aacute;le 7. ročn&iacute;k Ekonomickej olympi&aacute;dy, ktor&uacute; organizuje spoločnosť INESS &ndash; In&scaron;tit&uacute;t ekonomick&yacute;ch a spoločensk&yacute;ch anal&yacute;z. Tento rok sa do fin&aacute;le prebojovala Monika Horň&aacute;kov&aacute; zo IV.B. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2024/finale-ekonomickej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2024/celoslovenske-kolo-soc Sat, 27 Apr 2024 00:00:00 +0000 Celoslovenské kolo SOČ Nitra hostila tento rok Celoslovensk&uacute; prehliadku stredo&scaron;kolskej odbornej činnosti. Samuel &Scaron;andor z II.A z&iacute;skal v kateg&oacute;rii matematika, fyzika a &scaron;tatistika 2.miesto. Srdečne blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2024/celoslovenske-kolo-soc Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2024/ck-fo-kat-a Fri, 26 Apr 2024 00:00:00 +0000 CK FO kat.A Skvel&eacute; spr&aacute;vy priniesli na&scaron;i talentovan&iacute; nad&scaron;enci pre fyziku z Nitry, kde sa od 11.4 do 14.4. konalo Celoslovensk&eacute; kolo Fyzik&aacute;lnej olympi&aacute;dy. Zo 17 &uacute;častn&iacute;kov Celo&scaron;t&aacute;tneho kola bolo až 5 z na&scaron;ej &scaron;koly. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2024/ck-fo-kat-a Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2024/celoslovenske-kolo-biologickej-olympiady Sat, 27 Apr 2024 00:00:00 +0000 Celoslovenské kolo biologickej olympiády V dňoch 25.-27.4.2024 prebiehalo v Banskej Bystrici Celoslovensk&eacute; kolo biologickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie A, projektov&aacute; časť. Na&scaron;a žiačka Zoe Kolarč&iacute;kov&aacute;, IV.D obsadila vo veľkej konkurencii 4.miesto . Srdečne blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2024/celoslovenske-kolo-biologickej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2024/navsteva-prezidentky-slovenskej-republiky-zuzany-caputovej Tue, 23 Apr 2024 00:00:00 +0000 Návšteva prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej Popoludn&iacute; 23.4.2024 pani prezidentka Zuzana Čaputov&aacute; poctila na&scaron;e gymn&aacute;zium n&aacute;v&scaron;tevou, ktorej programom bolo stretnutie s &uacute;spe&scaron;n&yacute;mi &scaron;tudentsk&yacute;mi firmami v predmete aplikovan&aacute; ekon&oacute;mia. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2024/navsteva-prezidentky-slovenskej-republiky-zuzany-caputovej Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2024/chemicka-olympiada-kategorie-b Tue, 23 Apr 2024 00:00:00 +0000 Chemická olympiáda kategórie B Dňa 11. apr&iacute;la 2024 sa na Pr&iacute;rodovedeckej fakulte UPJ&Scaron; v Ko&scaron;iciach konalo krajsk&eacute; kolo Chemickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie B. Na&scaron;i mlad&iacute; chemici op&auml;ť zabodovali a v&scaron;etci sa umiestnili v prvej desiatke &uacute;spe&scaron;n&yacute;ch rie&scaron;iteľov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2024/chemicka-olympiada-kategorie-b Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2024/naboj-2004 Sun, 21 Apr 2024 00:00:00 +0000 Náboj 2004 V piatok 19.4.2024 sa konala medzin&aacute;rodn&aacute; matematick&aacute; s&uacute;ťaž t&iacute;mov N&aacute;boj 2024, v ktorej si tento rok zmeralo sily viac ako 1000 t&iacute;mov v dvoch kateg&oacute;riach a Po&scaron;tov&aacute; nech&yacute;bala. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2024/naboj-2004 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2024/veltrh-podnikatelskych-talentov Fri, 19 Apr 2024 00:00:00 +0000 Veľtrh podnikateľských talentov Veľth &scaron;tudentsk&yacute;ch firiem sa uskutočnil 16.apr&iacute;la 2024 v Bratislave a na&scaron;u &scaron;kolu zastupovali firmy Artigo a Kalm. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2024/veltrh-podnikatelskych-talentov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2024/dejepisna-olympiada Fri, 19 Apr 2024 00:00:00 +0000 Dejepisná olympiáda V piatok 19.4. 2024 sa v priestoroch Filozofickej fakulty UPJ&Scaron; konal už 16. ročn&iacute;k KK Dejepisnej olympi&aacute;dy . Na&scaron;u &scaron;kolu reprezentovali 6 žiaci, ktor&iacute; prezentovali svoje vedomosti s neuveriteľn&yacute;m nad&scaron;en&iacute;m a odhodlan&iacute;m. Neboli len &uacute;častn&iacute;kmi, ale umiestnili sa na v&yacute;born&yacute;ch poz&iacute;ci&aacute;ch v tejto n&aacute;ročnej s&uacute;ťaži. Obsadili prv&uacute; a druh&uacute; priečku medzi v&scaron;etk&yacute;mi s&uacute;ťažiacimi. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2024/dejepisna-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2024/mlady-europan-2024 Fri, 19 Apr 2024 00:00:00 +0000 Mladý Európan 2024 Na&scaron;i žiaci T. Tal&aacute;rovič /II.A/, J. Javor /II.D/ a K. Krajň&aacute;k /II:D/ &uacute;spe&scaron;ne reprezentovali &scaron;kolu v region&aacute;lnom kole s&uacute;ťaže Mlad&yacute; Eur&oacute;pan. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2024/mlady-europan-2024 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2024/olympiada-ludskych-prav-celoslovenske-finale Fri, 19 Apr 2024 00:00:00 +0000 Olympiáda ľudských práv - celoslovenské finále V dňoch 16.-18. apr&iacute;la 2024 sa konalo celoslovensk&eacute; fin&aacute;le OĽP, v ktorom na&scaron;u &scaron;kolu &uacute;spe&scaron;ne reprezentoval Matej &Scaron;olt&eacute;s. V celkovom porad&iacute; je na 4. mieste a za &uacute;vahu na t&eacute;mu Prečo by mali alebo nemali mať volebn&eacute; pr&aacute;vo aj 15-ročn&iacute;? z&iacute;skal 3. miesto. Srdečne blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2024/olympiada-ludskych-prav-celoslovenske-finale Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2024/celostatne-kolo-biologickej-olympiady Mon, 15 Apr 2024 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo Biologickej olympiády V dňoch 12. - 14.apr&iacute;la 2024 sa na p&ocirc;de PriF UK v Bratislave konalo celo&scaron;t&aacute;tne kolo Biologickej olympi&aacute;dy, ktor&eacute; každoročne b&yacute;va vyvrcholen&iacute;m snaženia v&scaron;etk&yacute;ch akt&iacute;vnych biol&oacute;gov. Na&scaron;i žiaci boli op&auml;ť mimoriadne &uacute;spe&scaron;n&iacute;. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2024/celostatne-kolo-biologickej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2024/chemicky-naboj-2024 Mon, 15 Apr 2024 00:00:00 +0000 Chemický náboj 2024 V piatok 12. apr&iacute;la 2024 sa v Bratislave na p&ocirc;de Pr&iacute;rodovedeckej fakulty UK uskutočnil v porad&iacute; druh&yacute; ročn&iacute;k s&uacute;ťaže t&iacute;mov v ch&eacute;mii - Chemick&yacute; n&aacute;boj. Na&scaron;u &scaron;kolu reprezentovali dva t&iacute;my. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2024/chemicky-naboj-2024 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2024/exkurzia-osviencim-krakov Mon, 15 Apr 2024 00:00:00 +0000 Exkurzia Osvienčim - Krakov V dňoch 11.4- 12.4.2024 sa žiaci III. ročn&iacute;ka z&uacute;častnili exkurzie Osvienčim - Krakov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2024/exkurzia-osviencim-krakov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2024/cena-petra-raseva Wed, 10 Apr 2024 00:00:00 +0000 Cena Petra Raševa Knižnica pre ml&aacute;dež mesta Ko&scaron;ice a Rotary Klub Ko&scaron;ice vyhodnotili 8.4.2024 vlastn&uacute; tvorbu žiakov na t&eacute;mu Prečo som tu? Na&scaron;u &scaron;kolu &uacute;spe&scaron;ne reprezentovala Tereza Pažinov&aacute; /IV.A/, ktor&aacute; v po&eacute;zii obsadila 2. miesto. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2024/cena-petra-raseva Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2024/celostatne-kolo-onj Tue, 09 Apr 2024 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo ONJ Dňa 25.03.2024 sa konalo celo&scaron;t&aacute;tne kolo Olympi&aacute;dy v nemeckom jazyku. Na&scaron;u &scaron;kolu v kateg&oacute;rii 2B reprezentoval J&aacute;n Luk&aacute;č zo IV.B. J&aacute;n sa stal &uacute;spe&scaron;n&yacute;m rie&scaron;iteľom celo&scaron;t&aacute;tneho kola. K dosiahnut&eacute;mu v&yacute;sledku mu srdečne blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2024/celostatne-kolo-onj Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2024/ocenenie-pri-prilezitosti-dna-ucitelov Fri, 05 Apr 2024 00:00:00 +0000 Ocenenie pri príležitosti Dňa učiteľov Pri pr&iacute;ležitosti Medzin&aacute;rodn&eacute;ho dňa učiteľov ocenil Ko&scaron;ick&yacute; samospr&aacute;vny kraj 35 pedag&oacute;gov zo &scaron;k&ocirc;l vo svojej zriaďovateľskej p&ocirc;sobnosti. Medzi ocenen&yacute;mi je Alena Klimov&aacute; z n&aacute;&scaron;ho gymn&aacute;zia, ktorej srdečne blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2024/ocenenie-pri-prilezitosti-dna-ucitelov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2024/leska Thu, 04 Apr 2024 00:00:00 +0000 LEŠKA &Uacute;spech na&scaron;ich žiačok v s&uacute;ťaži LE&Scaron;KA : Lieč &ndash; &scaron;portuj - kv&iacute;zuj : 3. miesto v Ko&scaron;ickom kraji! Na&scaron;e žiačky prv&eacute;ho ročn&iacute;ka : Eva Kopkov&aacute;, Nina Mul&iacute;kov&aacute;, Orsolya Szab&oacute; (I.C) a Vikt&oacute;ria Sarnovsk&aacute; (I.A), dosiahli v s&uacute;ťaži "Lieč-&scaron;portuj-kv&iacute;zuj" (LE&Scaron;KA), organizovanej KSK a ČK v konkurencii 30 &scaron;k&ocirc;l vynikaj&uacute;ce 3. miesto! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2024/leska Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2024/dejepisna-sutaz-ceskych-a-slovenskych-gymnazii Thu, 04 Apr 2024 00:00:00 +0000 Dejepisná súťaž českých a slovenských gymnázií Dňa 03.04.2024 sa v priestoroch Gymn&aacute;zia &Scaron;rob&aacute;rova 1 uskutočnilo krajsk&eacute; kolo Dejepisnej s&uacute;ťaže česk&yacute;ch a slovensk&yacute;ch gymn&aacute;zi&iacute;. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2024/dejepisna-sutaz-ceskych-a-slovenskych-gymnazii Novinky http://www.gympos.sk/novinky/Krajské kolo geografickej olympiády Wed, 03 Apr 2024 00:00:00 +0000 Krajské kolo geografickej olympiády Dňa 19.3.2024 sa uskutočnilo krajsk&eacute; kolo Geografickej olympi&aacute;dy, ktor&eacute; prebehlo na &Uacute;stave Geografie Pr&iacute;rodovedeckej fakulty UPJ&Scaron;. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/Krajské kolo geografickej olympiády Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2024/krajske-kolo-vo-volejbale-mix-studentov-strednych-skol Wed, 27 Mar 2024 00:00:00 +0000 Krajské kolo vo volejbale mix študentov stredných škôl Dňa 26.3.2024 sa konalo krajsk&eacute; kolo vo volejbale mix. Na&scaron;e družstvo sa stalo v&iacute;ťazom a post&uacute;pilo na celoslovensk&eacute; kolo! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2024/krajske-kolo-vo-volejbale-mix-studentov-strednych-skol