sk-sk Copyright 2011 - 2020 by Gymnázium Poštová 9 and Tibor Engler webmaster@gympos.sk (Webmaster www.Gympos.sk) http://www.gympos.sk/rss.php Gymnázium Poštová 9 Rss Feed noviniek z www.gympos.sk Gymnázium Poštová 9 http://www.gympos.sk/rss.php http://www.gympos.sk/img/design/logo.png Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2020/671 Mon, 21 Sep 2020 00:00:00 +0000 Oznam <p>VSTUP DO BUDOVY V ČASE PAND&Eacute;MIE&nbsp;<br /> Vstup cudz&iacute;m osob&aacute;m do priestorov &scaron;koly je možn&yacute; len s v&yacute;nimkou potvrdenou riaditeľom &scaron;koly a čestn&yacute;m vyhl&aacute;sen&iacute;m n&aacute;v&scaron;tevn&iacute;ka &scaron;koly o&nbsp;bezinfekčnosti. Pod cudzou osobu sa rozumie ak&aacute;koľvek in&aacute; osoba okrem zamestnanca a žiaka &scaron;koly. Na komunik&aacute;ciu extern&yacute;ch os&ocirc;b so &scaron;kolou odpor&uacute;čame využ&iacute;vať distančn&yacute; sp&ocirc;sob komunik&aacute;cie (p&iacute;somn&yacute;, maily a pod.), prezenčn&yacute; sp&ocirc;sob komunik&aacute;cie je možn&yacute; len so s&uacute;hlasom riaditeľa &scaron;koly za vy&scaron;&scaron;ie uveden&yacute;ch podmienok.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2020 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2020/670 Thu, 17 Sep 2020 00:00:00 +0000 Oznam <p>Konkurz do Gymposbandu<br /> Dňa 24.9.2020&nbsp; o 15,00 sa bude konať konkurz&nbsp;do Gymposbandu, ktor&yacute; bude prebiehať v priestoroch IF3. Te&scaron;&iacute;me sa na nov&eacute; talenty.&nbsp;V&iacute;tan&iacute; s&uacute; hr&aacute;či na strunov&eacute; a dychov&eacute; n&aacute;stroje ( s&oacute;lov&aacute; a sprievodn&aacute; gitara, klarinet, tr&uacute;bka, flauta, pozauna, saxof&oacute;n...) popr&iacute;pade in&eacute; n&aacute;stroje. Te&scaron;&iacute;me sa aj na &nbsp;nov&eacute; spev&aacute;čky a spev&aacute;kov.<br /> <br /> Dana Hal&aacute;szov&aacute;</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2020 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2020/669 Wed, 16 Sep 2020 00:00:00 +0000 Oznam <p>Manu&aacute;l&nbsp;opatren&iacute; pre &scaron;koly a &scaron;kolsk&eacute; zariadenia vydan&yacute; Ministerstvom &scaron;kolstva, vedy, v&yacute;skumu a &scaron;portu SR bol k 16. 09. 2020 aktualizovan&yacute;:<br /> <a href="/files/uploads/files/manual_20_09_16_vyznacene_zmeny.pdf"><strong>Manu&aacute;l pre stredn&eacute; &scaron;koly (16.9.2020) s vyznačen&yacute;mi zmenami</strong></a><br /> <a href="/files/uploads/files/manual_20_09_16.pdf"><strong>Manu&aacute;l pre stredn&eacute; &scaron;koly (16.9.2020)</strong></a></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2020 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2020/668 Fri, 11 Sep 2020 00:00:00 +0000 Oznam <p><strong>PROTIEPIDEMICK&Eacute; OPATRENIA - aktualiz&aacute;cia</strong><br /> M&Scaron;VVa&Scaron; zverejnilo nov&eacute; znenie <a href="/files/uploads/files/vyhlasenie_zak_zastupca_ziak_AKTUALIZOVANE.pdf"><strong>vyhl&aacute;senia&nbsp;z&aacute;konn&eacute;ho z&aacute;stupcu alebo plnolet&eacute;ho žiaka o bezinfekčnosti</strong></a> (dostupn&eacute; kliknut&iacute;m tu).<br /> <a href="/files/uploads/files/COVID_pokyny_ziaci_aktualizacia1.pdf"><strong>Pokyny pre žiakov</strong></a>&nbsp;(aktualizovan&eacute;)<br /> <a href="/files/uploads/files/COVID_info_zak_zast_aktualizacia1.pdf"><strong>Inform&aacute;cie pre rodičov</strong></a>&nbsp;(aktualizovan&eacute;)</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2020 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/mlady-europan-2020 Thu, 17 Sep 2020 00:00:00 +0000 Mladý Európan 2020 17. 9. 2020 sa v priestoroch V&yacute;chodoslovensk&eacute;ho m&uacute;zea uskutočnilo krajsk&eacute; kolo s&uacute;ťaže Mlad&yacute; Eur&oacute;pan 2020. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/mlady-europan-2020 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/ekonomicka-olympiadaCK Tue, 15 Sep 2020 00:00:00 +0000 Ekonomická olympiáda Začiatkom septembra sa v Bratislave uskutočnilo celo&scaron;t&aacute;tne kolo Ekonomickej olympi&aacute;dy, ktor&eacute; bolo p&ocirc;vodne pl&aacute;novan&eacute; na m&aacute;j 2020. S&uacute;ťažiaci tak z&iacute;skali dlh&scaron;&iacute; čas na pr&iacute;pravu. Určite to využil Martin Albert Gb&uacute;r (IV.A), skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/ekonomicka-olympiadaCK Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/memo-2020 Tue, 08 Sep 2020 00:00:00 +0000 MEMO 2020 V dňoch 28.8. - 4.9.2020 sa konal 14. ročn&iacute;k Stredoeur&oacute;pskej matematickej olympi&aacute;dy. Členom slovensk&eacute;ho t&iacute;mu bol aj Norbert Micheľ (IV.A), ktor&eacute;mu sa darilo a v s&uacute;ťaži jednotlivcov si vybojoval strieborn&uacute; medailu. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/memo-2020 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/zlata-medaila-z-eupho-2020 Wed, 19 Aug 2020 00:00:00 +0000 Zlatá medaila z EuPhO 2020 V &scaron;k. roku 2019/2020 sa vo fyzik&aacute;lnej olympi&aacute;de uskutočnili, žiaľ, iba dom&aacute;ce kol&aacute; a krajsk&eacute; kolo kat. A. Neuskutočnili sa krajsk&eacute; kol&aacute; v kat. B, C, D, celo&scaron;t&aacute;tne kolo, ani medzin&aacute;rodn&eacute; kolo IPhO. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/zlata-medaila-z-eupho-2020 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/medzinarodna-chemicka-olympiada-icho-2020 Thu, 06 Aug 2020 00:00:00 +0000 Medzinárodná chemická olympiáda IChO 2020 Za norm&aacute;lnych podmienok by sa 52. ročn&iacute;k Medzin&aacute;rodnej chemickej olympi&aacute;dy konal v Istanbule v dňoch 6.-15. j&uacute;la 2020. Mimoriadna situ&aacute;cia presunula konanie do Tatranskej Lomnice. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/medzinarodna-chemicka-olympiada-icho-2020 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/celostatne-kolo-69-rocnika-matematickej-olympiady Sun, 26 Jul 2020 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo 69. ročníka Matematickej olympiády Celo&scaron;t&aacute;tne kolo 69. ročn&iacute;ka Matematickej olympi&aacute;dy bolo realizovan&eacute; di&scaron;tančnou formou. S&uacute;ťaž sa konala 29. &ndash; 30. j&uacute;na 2020. O medaile s&uacute;perilo 40 s&uacute;ťažiacich, ktor&iacute; rie&scaron;ili dva dni trojice &uacute;loh. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/celostatne-kolo-69-rocnika-matematickej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/54-rocnik-medzinarodnej-mendelejovskej-chemickej-olympiady Sun, 26 Jul 2020 00:00:00 +0000 54. ročník Medzinárodnej Mendelejovskej chemickej olympiády Koronakr&iacute;za poznačila aj dianie 54. ročn&iacute;ka Medzin&aacute;rodnej Mendelejovskej chemickej olympi&aacute;dy, ktor&aacute; sa mala p&ocirc;vodne konať v Maďarsku, v Budape&scaron;ti. Kv&ocirc;li opatreniam proti &scaron;&iacute;reniu choroby sa uskutočnila di&scaron;tančnou formou. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/54-rocnik-medzinarodnej-mendelejovskej-chemickej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/krajske-kolo-fyzikalnej-olympiady-kat-a Mon, 29 Jun 2020 00:00:00 +0000 Krajské kolo Fyzikálnej olympiády kat. A Dňa 23. 06. 2020 sa konalo krajsk&eacute; kolo Fyzik&aacute;lnej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie A. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/krajske-kolo-fyzikalnej-olympiady-kat-a Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/ukoncenie-skolskeho-roku Tue, 30 Jun 2020 00:00:00 +0000 Ukončenie školského roku <iframe width="450" height="253" src="https://www.youtube.com/embed/V_X7gs6bRpI?rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> &nbsp; <iframe width="450" height="253" src="https://www.youtube.com/embed/h1FX_F9QZFM?rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> &nbsp; <iframe width="450" height="253" src="https://www.youtube.com/embed/aEuKfXPIB7s?rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/ukoncenie-skolskeho-roku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/celostatne-kolo-sutaze-turnaj-mladych-fyzikov Thu, 25 Jun 2020 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo súťaže "Turnaj mladých fyzikov" V dňoch 18.6. - 19.6.2020 sa konalo celo&scaron;t&aacute;tne kolo Turnaja mlad&yacute;ch fyzikov - online. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/celostatne-kolo-sutaze-turnaj-mladych-fyzikov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/finale-slovenskej-debatnej-ligy Thu, 25 Jun 2020 00:00:00 +0000 Finále Slovenskej debatnej ligy V dňoch 6. &ndash; 8. j&uacute;na 2020 sa uskutočnil online fin&aacute;lov&yacute; debatn&yacute; turnaj tohtoročnej debatnej sez&oacute;ny. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/finale-slovenskej-debatnej-ligy Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/medziriadky-2020 Wed, 24 Jun 2020 00:00:00 +0000 Medziriadky 2020 V aktu&aacute;lnom ročn&iacute;ku liter&aacute;rnej s&uacute;ťaže Medziriadky n&aacute;s &uacute;spe&scaron;ne reprezentuje Mar&iacute;na Hluch&aacute; z III.C, ktor&aacute; bola v konkurencii 400 s&uacute;ťažiacich vybran&aacute; medzi 50 &uacute;častn&iacute;kov letn&eacute;ho s&uacute;stredenia. Blahožel&aacute;me! Č&iacute;tajte <a href="https://www.gympos.sk/files/uploads/files/poviedka_M2020%283%29.pdf">s&uacute;ťažn&uacute; poviedku</a> a <a href="https://www.gympos.sk/files/uploads/files/poezia_M2020%281%29.pdf">s&uacute;ťažn&uacute; po&eacute;ziu</a>. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/medziriadky-2020 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/finale-sutaze-palma-junior Fri, 19 Jun 2020 00:00:00 +0000 Finále súťaže PALMA junior Do celoslovensk&eacute;ho fin&aacute;lov&eacute;ho kola program&aacute;torskej s&uacute;ťaže PALMA junior, ktor&eacute; sa konalo 17.6.2020 online, sa prebojovali Norbert Micheľ (III.A) a Adam Garafa (II.A) a ako t&iacute;m sa umiestnili na 2.mieste. K dosiahnut&eacute;mu &uacute;spechu blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/finale-sutaze-palma-junior Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/chemicka-olympiada-kategorie-c Thu, 18 Jun 2020 00:00:00 +0000 Chemická olympiáda kategórie C Chemick&aacute; olympi&aacute;da sa každoročne zavr&scaron;uje krajsk&yacute;m kolom Chemickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie C. Ani v tohtoročnom 56. ročn&iacute;ku nech&yacute;bali rie&scaron;itelia z na&scaron;ej &scaron;koly. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/chemicka-olympiada-kategorie-c Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/vitazna-studentska-firma Wed, 17 Jun 2020 00:00:00 +0000 Víťazná študentská firma Tuh&yacute; čistič TUČI, s ktor&yacute;m &scaron;tudentsk&aacute; firma REN zaznamenala veľk&yacute; &uacute;spech na slovenskom trhu, expanduje. Simona Ičov&aacute;, Timea Hujdu&scaron;ov&aacute;, Alex Bland&oacute;n a Luk&aacute;&scaron; Weiszer so svoj&iacute;m ekologick&yacute;m projektom zv&iacute;ťazili v n&aacute;rodnom fin&aacute;le aj v medzin&aacute;rodnej s&uacute;ťaži. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/vitazna-studentska-firma Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/stretnutie-s-americkym-diplomatom Fri, 05 Jun 2020 00:00:00 +0000 Stretnutie s americkým diplomatom V stredu 3. j&uacute;na 2020 sa &scaron;tudenti II.B stretli na hodine anglick&eacute;ho jazyka (aj keď len online) s diplomatom z americkej ambas&aacute;dy, p&aacute;nom Griffinom Rozellom. T&eacute;mou stretnutia bola "Diplomacia a dezinform&aacute;cie." skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/stretnutie-s-americkym-diplomatom Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/chemicka-olympiada-kategorie-b Thu, 04 Jun 2020 00:00:00 +0000 Chemická olympiáda kategórie B Ani mimoriadna situ&aacute;cia spojen&aacute; s pand&eacute;miou koronav&iacute;rusu na&scaron;ich mlad&yacute;ch chemikov nezlomila a neodradila ich od poctivej pr&aacute;ce a pr&iacute;pravy na jednotliv&eacute; kol&aacute; chemickej olympi&aacute;dy. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/chemicka-olympiada-kategorie-b Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/co-vies-o-hviezdach Wed, 03 Jun 2020 00:00:00 +0000 Čo vieš o hviezdach? 25. m&aacute;ja 2020 sa uskutočnil 30. ročn&iacute;k Celoslovensk&eacute;ho fin&aacute;le vedomostnej s&uacute;ťaže "Čo vie&scaron; o hviezdach?" skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/co-vies-o-hviezdach Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/nove-cislo-homo-studiosus Wed, 27 May 2020 00:00:00 +0000 Nové číslo Homo Studiosus Predstavujeme v&aacute;m <b><a href="https://www.gympos.sk/files/uploads/files/homo-studiosus/HS-2020-05.pdf"> nov&eacute; č&iacute;slo n&aacute;&scaron;ho &scaron;kolsk&eacute;ho časopisu Homo Studiosus </a></b>- &scaron;peci&aacute;lne online č&iacute;slo vydan&eacute; počas pand&eacute;mie, dokonca s rekordn&yacute;m počtom 72 str&aacute;n. Rob&iacute;me to pre v&aacute;s a rob&iacute;me to s l&aacute;skou ❤︎. Va&scaron;a redakcia skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/nove-cislo-homo-studiosus Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/s-riaditelom-skoly-o-maturite Wed, 13 May 2020 00:00:00 +0000 S riaditeľom školy o maturite V magaz&iacute;ne Regina RTVS bol odvysielan&yacute; rozhovor s riaditeľom &scaron;koly Mgr. Ottom R&eacute;v&eacute;szom na t&eacute;mu maturitnej sk&uacute;&scaron;ky v čase mimoriadnej situ&aacute;cie. Sledujte z&aacute;znam v arch&iacute;ve RTVS na <b><a href ="https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14356/226611">https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14356/226611</a></b>, minut&aacute;ž 02.35 - 11.20. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/s-riaditelom-skoly-o-maturite Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/celostatne-kolo-soc Tue, 12 May 2020 00:00:00 +0000 CELOŠTÁTNE KOLO SOČ 42. ročn&iacute;k Celo&scaron;t&aacute;tneho kola SOČ prebiehal di&scaron;tančne. Na&scaron;a &scaron;kola zaznamenala &uacute;spech pr&aacute;cou s n&aacute;zvom " Proces vytv&aacute;rania n&aacute;učnej poč&iacute;tačovej hry" &scaron;tudentky Lucie Koľvekovej z III.C, skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/celostatne-kolo-soc Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/rozlucka-s-maturantmi Tue, 12 May 2020 00:00:00 +0000 Rozlúčka s maturantmi <iframe width="400" height="150" src="https://www.youtube.com/embed/gA-rgHxLNWY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> <p>S maturantmi sa tohto roku l&uacute;čime netradične. Pozrite si <b><a href="https://www.youtube.com/watch?v=gA-rgHxLNWY ">rozl&uacute;čkov&eacute; video https://www.youtube.com/watch?v=gA-rgHxLNWY </a></b>na&scaron;ej žiackej &scaron;kolskej rady a pridajte sa k n&aacute;&scaron;mu želaniu: <b>Veľa &scaron;tastia a &uacute;spechov v živote, maturanti! Dvere Po&scaron;tovej pre v&aacute;s zost&aacute;vaj&uacute; otvoren&eacute;.</b></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/rozlucka-s-maturantmi Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/geograficka-olympiada Tue, 05 May 2020 00:00:00 +0000 Geografická olympiáda Dňa 24. 4. 2020 sa uskutočnilo celoslovensk&eacute; kolo Geografickej olympi&aacute;dy. Na&scaron;u &scaron;kolu reprezentovalo 6 žiakov, v kateg&oacute;rii Z, B. Dosiahli sme vynikaj&uacute;ce umiestnenia. 1. miesto v kateg&oacute;rii B, Z z&iacute;skal Peter Ob&scaron;atn&iacute;k /II. C/, 4. miesto v kateg&oacute;rii Z obsadil Tom&aacute;&scaron; Chovanč&aacute;k / IV. A / a &uacute;spe&scaron;n&yacute;mi rie&scaron;iteľmi sa stali Daniel Kalina, Martin K&aacute;n&aacute;ssy, Jakub Popovič / III.A / a Oliver Guľa / II. D /. V&scaron;etk&yacute;m blahožel&aacute;me a ďakujeme. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/geograficka-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/ekonomicka-olympiada Tue, 28 Apr 2020 00:00:00 +0000 Ekonomická olympiáda Dňa 27.2.2020 sa uskutočnilo na p&ocirc;de TU v Ko&scaron;iciach krajsk&eacute; kolo Ekonomickej olympi&aacute;dy, ktor&eacute;ho sa z&uacute;častnilo aj 6 na&scaron;ich &scaron;tudentov. Uk&aacute;zali, že patria medzi najlep&scaron;&iacute;ch. Prv&eacute; miesto si vybojoval Tom&aacute;&scaron; Chovanč&aacute;k (IV.A), druh&eacute; Martin Albert Gb&uacute;r (IV.A). skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/ekonomicka-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/celoslovenske-kolo-astronomickej-olympiady-2020 Mon, 27 Apr 2020 00:00:00 +0000 Celoslovenské kolo Astronomickej olympiády 2020 Celoslovensk&eacute; fin&aacute;lov&eacute; kolo 14. ročn&iacute;ka Astronomickej olympi&aacute;dy prebehlo netradične 21. 4. 2020 elektronicky. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/celoslovenske-kolo-astronomickej-olympiady-2020 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/krajske-kolo-soc Thu, 23 Apr 2020 00:00:00 +0000 KRAJSKÉ KOLO SOČ V tomto &scaron;kolskom roku prebieha 42.ročn&iacute;k SOČ di&scaron;tančnou formou. 15. 4. 2020 bolo vyhodnoten&eacute; Krajsk&eacute; kolo SOČ. Na&scaron;&iacute; &scaron;tudenti boli op&auml;ť &uacute;spe&scaron;n&iacute;. LUCIA KOĽVEKOV&Aacute; (III.C) z&iacute;skala 1. miesto v odbore 14-tvorba učebn&yacute;ch pom&ocirc;cok skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/krajske-kolo-soc Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/astronomicka-olympiada Mon, 20 Apr 2020 00:00:00 +0000 Astronomická olympiáda Po ukončen&iacute; 1.kola Astronomickej olympi&aacute;dy 2020 sa &uacute;spe&scaron;n&yacute;mi rie&scaron;iteľmi stali &scaron;iesti žiaci na&scaron;ej &scaron;koly. Džavoronok Adam (I.A), Lascs&aacute;k Radovan (IV.A), Hanus Matej (IV.A), Juh&aacute;s Ondrej (I.A), Bland&oacute;n Alex a K&aacute;n&aacute;ssy Martin (III.A). skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/astronomicka-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/geograficka-olympiada Mon, 06 Apr 2020 00:00:00 +0000 Geografická olympiáda Dňa 27. marca 2020 sa konalo Krajsk&eacute; kolo Geografickej olympi&aacute;dy online formou. Na&scaron;i žiaci s&uacute;ťažili v kateg&oacute;ri&aacute;ch Z, A. V silnej konkurencii sme dosiahli vynikaj&uacute;ce umiestnenia . V prvej desiatke sme z&iacute;skali prv&yacute;ch 9 miest. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/geograficka-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/teplo-slovenska Tue, 10 Mar 2020 00:00:00 +0000 Teplo Slovenska V dňoch od 18.2. - 21.2.2020 sa traja &scaron;tudenti 3. ročn&iacute;ka: Jakub Popovič (III. A), Miriam Podrack&aacute; a Katar&iacute;na Benkov&aacute; (III. E) pod veden&iacute;m p. p. Fabianovej v r&aacute;mci druh&eacute;ho kola s&uacute;taže Teplo Slovenska, ktor&uacute; organizuje spoločnosť skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/teplo-slovenska Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/celostatne-kolo-chemickej-olympiady-kategorie-a Mon, 09 Mar 2020 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo Chemickej olympiády kategórie A V dňoch 4.-6.3.2020 sa na p&ocirc;de Pr&iacute;rodovedeckej fakulty UPJ&Scaron; v Ko&scaron;iciach konalo celo&scaron;t&aacute;tne kolo Chemickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie A. Na&scaron;a &scaron;kola aj tentokr&aacute;t mala v s&uacute;ťaži svoje zast&uacute;penie a už tradične &uacute;spe&scaron;n&yacute;ch rie&scaron;iteľov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/celostatne-kolo-chemickej-olympiady-kategorie-a