sk-sk Copyright 2011 - 2023 by Gymnázium Poštová 9 and Tibor Engler webmaster@gympos.sk (Webmaster www.Gympos.sk) http://www.gympos.sk/rss.php Gymnázium Poštová 9 Rss Feed noviniek z www.gympos.sk Gymnázium Poštová 9 http://www.gympos.sk/rss.php http://www.gympos.sk/img/design/logo.png Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2023/797 Wed, 31 May 2023 00:00:00 +0000 Oznam <div>Tento t&yacute;ždeň m&aacute;me Medzin&aacute;rodn&yacute; deň det&iacute;, av&scaron;ak vedeli ste, že je i Dňom za spr&aacute;vne rozhodnutia? Možno si spom&iacute;nate, že sme ho aj minul&yacute; rok tak trochu oslavovali :) Tento rok tomu nebude inak - 2.6.2023 (TENTO PIATOK) od prest&aacute;vky po prvej hodine m&aacute;me pre v&aacute;s, spoločne s peer aktivistami a &scaron;kolsk&yacute;m parlamentom, pripraven&eacute; nejak&eacute; aktivity. <div>Bude možn&eacute; vziať si pr&iacute;ručku o du&scaron;evnom zdrav&iacute;, magnetky, let&aacute;čiky ale aj vymaľovať omaľov&aacute;nku či vyrobiť kľ&uacute;čenku. Cez veľk&uacute; prest&aacute;vku si tiež budete m&ocirc;cť z&aacute;jsť po tetovačku - N&aacute;plasť na du&scaron;u s textom, ktor&yacute; s&uacute;vis&iacute; s na&scaron;&iacute;m du&scaron;evn&yacute;m zdrav&iacute;m. Lebo byť ment&aacute;lne zdrav&iacute; je spr&aacute;vne rozhodnutie :)</div> Rovnako n&aacute;m deň spr&iacute;jemn&iacute; hudba a objatia zdarma!</div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> <img alt="" src="/files/uploads/images/o2_%282%29.jpg" style="height:354px; width:250px" /><img alt="" src="/files/uploads/images/o2_%281%29.jpg" style="height:354px; width:250px" /> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2023 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2023/796 Thu, 25 May 2023 00:00:00 +0000 Oznam <p><img alt="" src="/files/uploads/images/Gymposband_Pl.23.jpg" style="height:467px; width:330px" /></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2023 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2023/795 Wed, 24 May 2023 00:00:00 +0000 Oznam <p>V zmysle &sect; 84 z&aacute;kona č. 138/2019 Z. z. o pedagogick&yacute;ch a odborn&yacute;ch zamestnancoch a&nbsp;o&nbsp;zmene a&nbsp;doplnen&iacute; niektor&yacute;ch z&aacute;konov v&nbsp;znen&iacute; neskor&scaron;&iacute;ch predpisov riaditeľ Gymn&aacute;zia, Po&scaron;tov&aacute; 9, Ko&scaron;ice informuje o<strong>&nbsp;voľn&yacute;ch&nbsp;pracovn&yacute;ch miestach&nbsp;na poz&iacute;cie&nbsp;učiteľ/učiteľka v&scaron;eobecnovzdel&aacute;vac&iacute;ch predmetov</strong>.&nbsp;<a href="/files/uploads/files/Informacia_volne_miesto_2023_GYM_POSTOVA%281%29.pdf"><strong>Podrobnosti&nbsp;n&aacute;jdete tu (kliknite)</strong></a>.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2023 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2023/794 Fri, 19 May 2023 00:00:00 +0000 Oznam <p>Zverejnili sme&nbsp;<a href="https://www.gympos.sk/uchadzaci/prijimacie-konanie/vysledky-prijimacieho-konania-2023"><strong>v&yacute;sledky prij&iacute;macieho konania na&nbsp;&scaron;kolsk&yacute; rok 2023/2024 (kliknite)</strong></a>.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2023 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/preventivne-aktivity Mon, 05 Jun 2023 00:00:00 +0000 Preventívne aktivity Maturitn&yacute; t&yacute;ždeň sa d&aacute; využiť r&ocirc;znym sp&ocirc;sobom. Okrem sk&uacute;&scaron;ky dospelosti, fyzick&yacute;ch aktiv&iacute;t a vzdel&aacute;vania sa o financi&aacute;ch sa na&scaron;i žiaci dozvedeli viac aj o du&scaron;evnom zdrav&iacute;. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/preventivne-aktivity Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/den-za-spravne-rozhodnutia Fri, 02 Jun 2023 00:00:00 +0000 Deň za správne rozhodnutia V piatok, 2. j&uacute;na sme si spr&iacute;jemnili prest&aacute;vky podporou n&aacute;&scaron;ho du&scaron;evn&eacute;ho zdravia. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/den-za-spravne-rozhodnutia Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/celostatne-kolo-astronomickej-olympiady Tue, 30 May 2023 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo Astronomickej olympiády Fin&aacute;lov&eacute; kolo Astronomickej olympi&aacute;dy 2023, ktor&uacute; už tradične organizuje Slovensk&aacute; astronomick&aacute; spoločnosť pri SAV a Slovensk&aacute; &uacute;stredn&aacute; hvezd&aacute;reň v Hurbanove, sa konalo 16. &ndash; 17. m&aacute;ja 2023 v Hurbanove. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/celostatne-kolo-astronomickej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/kk-fyzikalnej-olympiady-b-c-d Tue, 30 May 2023 00:00:00 +0000 KK Fyzikálnej olympiády B,C,D Dňa 17.5.2023 sa na p&ocirc;de PF UPJ&Scaron; konalo už tradične krajsk&eacute; kolo Fyzik&aacute;lnej olympi&aacute;dy kat. B, C, D. Žiaci na&scaron;ej &scaron;koly op&auml;ť &uacute;spe&scaron;ne ovl&aacute;dli stupne v&iacute;ťazov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/kk-fyzikalnej-olympiady-b-c-d Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/celostatne-kolo-vo-volejbale-mix Tue, 23 May 2023 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo vo volejbale mix V dňoch 16. -17.5.2023 sa v Poprade uskutočnilo celo&scaron;t&aacute;tne kolo vo volejbale mix stredn&yacute;ch &scaron;k&ocirc;l. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/celostatne-kolo-vo-volejbale-mix Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/krajske-kolo-chemickej-olympiady-kategorie-c Mon, 22 May 2023 00:00:00 +0000 Krajské kolo Chemickej olympiády kategórie C Vo &scaron;tvrtok 18. m&aacute;ja 2023 sa konalo na &Uacute;CHV Pr&iacute;rodovedeckej fakulty UPJ&Scaron; krajsk&eacute; kolo Chemickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie C. T&aacute;to kateg&oacute;ria zavŕ&scaron;ila v tomto &scaron;kolskom roku ďal&scaron;iu, už 59. sez&oacute;nu Chemickej olympi&aacute;dy. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/krajske-kolo-chemickej-olympiady-kategorie-c Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/krajske-kolo-biologickej-olympiady-kategorie-e Tue, 16 May 2023 00:00:00 +0000 Krajské kolo Biologickej olympiády kategórie E Dňa 16.5.2023 sme boli organiz&aacute;tormi KK Biologickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie E pre žiakov 5.-9.ročn&iacute;ka Z&Scaron; , primy - kvarty osemročn&yacute;ch gymn&aacute;zi&iacute;. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/krajske-kolo-biologickej-olympiady-kategorie-e Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/vystava-fotografii-kralovnej-alzbety-ii Wed, 17 May 2023 00:00:00 +0000 Výstava fotografií kráľovnej Alžbety II. Žiaci I.A sa spolu s pani profesorkou M&aacute;riou Muchovou z&uacute;častnili otvorenia v&yacute;stavy fotografi&iacute; zosnulej britskej kr&aacute;ľovnej Alžbety II., za pr&iacute;tomnosti britsk&eacute;ho veľvyslanca Nigela Bakera. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/vystava-fotografii-kralovnej-alzbety-ii Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/nasi-studenti-opat-medzi-vitazmi-v-celostatnej-sutaze-python-cup-v-programovani Sun, 14 May 2023 00:00:00 +0000 Naši študenti opäť medzi víťazmi v celoštátnej súťaže Python Cup v programovaní Dňa 19. 4. 2023 sa konalo celo&scaron;t&aacute;tne kolo s&uacute;ťaže Python Cup v programovan&iacute;, ktorej sa z&uacute;častnilo 15 žiakov na&scaron;ej &scaron;koly a poč&iacute;nali si veľmi dobre. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/nasi-studenti-opat-medzi-vitazmi-v-celostatnej-sutaze-python-cup-v-programovani Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/kosice-vcera-a-dnes Fri, 12 May 2023 00:00:00 +0000 Košice včera a dnes Dňa 5.5.2023 sa konala dejepisn&aacute; s&uacute;ťaž z region&aacute;lnej hist&oacute;rie pod n&aacute;zvom KO&Scaron;ICE VČERA A DNES. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/kosice-vcera-a-dnes Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/erasmus-job-shadowing-v-polsku Thu, 11 May 2023 00:00:00 +0000 ERASMUS+ Job Shadowing v Poľsku Tvoriv&yacute; t&yacute;ždeň str&aacute;vili M&aacute;ria Muchov&aacute; a&nbsp;L&iacute;via Lorkov&aacute; v&nbsp;neďalekom Poľsku, v&nbsp;meste Konin na najstar&scaron;om &scaron;t&aacute;tnom gymn&aacute;ziu - I&nbsp;Liceum Og&oacute;lnokształcące im. Tadeusza Kościuszki. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/erasmus-job-shadowing-v-polsku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/finale-ekonomickej-olympiady Tue, 09 May 2023 00:00:00 +0000 Finále Ekonomickej olympiády Dňa 4.5.2023 sa v Bratislave konalo fin&aacute;le 6. ročn&iacute;ka Ekonomickej olympi&aacute;dy, ktor&uacute; organizuje spoločnosť INESS. Tento rok sa do fin&aacute;le prebojoval Maximili&aacute;n Tomko z III.B a v celkovom porad&iacute; sa umiestnil na 5. mieste. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/finale-ekonomickej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/erasmus-mobilita-v-taliansku Mon, 08 May 2023 00:00:00 +0000 Erasmus+ Mobilita v Taliansku V dňoch 1. &ndash; 5. m&aacute;ja 2023 sa uskutočnila posledn&aacute; mobilita v r&aacute;mci projektu Erasmus+ &bdquo;Salt over gold &ndash; myth or truth?&ldquo; skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/erasmus-mobilita-v-taliansku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/mlady-europan-2023 Mon, 08 May 2023 00:00:00 +0000 Mladý Európan 2023 28.4.2023 sa v priestoroch V&yacute;chodoslovensk&eacute;ho m&uacute;zea uskutočnilo region&aacute;lne kolo tradičnej s&uacute;ťaže Mlad&yacute; Eur&oacute;pan, v ktorom na&scaron;e družstvo zv&iacute;ťazilo. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/mlady-europan-2023 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/erasmus-job-shadowing Thu, 04 May 2023 00:00:00 +0000 ERASMUS+ JOB SHADOWING In&scaron;piruj&uacute;ce, očaruj&uacute;ce a jedinečn&eacute; z&aacute;žitky si so sebou doniesli Dominika Kačm&aacute;rov&aacute;, Andrea Furinov&aacute; a Adriana Hud&aacute;kov&aacute; z Lichten&scaron;tajnska. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/erasmus-job-shadowing Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/celoslovenske-kolo-geograficka-olympiada Wed, 03 May 2023 00:00:00 +0000 Celoslovenské kolo - Geografická olympiáda V term&iacute;ne 28.4.2023 - 30.4.2023 sa v Bratislave konalo celoslovensk&eacute; kolo Geografickej olympi&aacute;dy. Na&scaron;i žiaci sa už tradične nestratili, stali sa v&iacute;ťazmi a post&uacute;pili do už&scaron;ieho v&yacute;beru na medzin&aacute;rodn&uacute; geografick&uacute; olympi&aacute;du iGeo v Indon&eacute;zii. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/celoslovenske-kolo-geograficka-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/turnaj-mladych-fyzikov Tue, 02 May 2023 00:00:00 +0000 Turnaj mladých fyzikov Celo&scaron;t&aacute;tne kolo Turnaja mlad&yacute;ch fyzikov sa konalo v dňoch 25. &ndash; 28. 4. 2023 v Bratislave. Na&scaron;i žiaci Filip Minarik, Adam Ilč&iacute;k, Filip Sluk, Samuel &Scaron;andor (v&scaron;etci z I.A), Luk&aacute;&scaron; Jacko (II.A) obsadili 5. miesto. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/turnaj-mladych-fyzikov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/matematicka-olympiada-kat-b---c Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +0000 Matematická olympiáda kat. B, C Dňa 4.4.2022 sa na Pr&iacute;rodovedeckej fakulte UPJ&Scaron; uskutočnilo krajsk&eacute; kolo Matematickej olympi&aacute;dy v kat. B, C. V kateg&oacute;ri&iacute; B m&aacute;me dvoch v&iacute;ťazov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/matematicka-olympiada-kat-b---c Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/vitazi-biblickej-olympiady Thu, 27 Apr 2023 00:00:00 +0000 Víťazi Biblickej olympiády V diec&eacute;znom (krajskom) kole Biblickej olympi&aacute;dy z&iacute;skal n&aacute;&scaron; s&uacute;ťažn&yacute; t&iacute;m 3. miesto. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/vitazi-biblickej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/nasi-debateri-vo-finale-v-bratislave-opat-bodovali Tue, 25 Apr 2023 00:00:00 +0000 Naši debatéri vo finále v Bratislave opäť bodovali! V dňoch 22. - 24. apr&iacute;la 2023 sa konalo XXIV. fin&aacute;le Slovenskej debatnej ligy 2022/2023, na ktor&eacute; sa nominovali dva t&iacute;my debat&eacute;rov z Po&scaron;tovej. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/nasi-debateri-vo-finale-v-bratislave-opat-bodovali Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/matematicky-b-den-2022 Tue, 25 Apr 2023 00:00:00 +0000 Matematický B-deň 2022 Aj v tomto &scaron;kolskom roku sa na&scaron;i žiaci zapojili do matematickej s&uacute;ťaže t&iacute;mov Matematick&yacute; B-deň. S&uacute;ťažili tri &scaron;tvorčlenn&eacute; t&iacute;my. Jeden z na&scaron;ich t&iacute;mov sa umiestnil na medailovej priečke. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/matematicky-b-den-2022 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/naboj-2023 Tue, 25 Apr 2023 00:00:00 +0000 Náboj 2023 V piatok 21.4.2023 sa konala medzin&aacute;rodn&aacute; matematick&aacute; s&uacute;ťaž t&iacute;mov N&aacute;boj 2023. Tentokr&aacute;t, po troch rokoch op&auml;ť prezenčne. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/naboj-2023 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/celostatne-kolo-biologickej-olympiady Sun, 23 Apr 2023 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo Biologickej olympiády V dňoch 21.4.-23.4.2023 sa v Bratislave konalo celo&scaron;t&aacute;tne kolo Biologickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie A a B. Vo veľkej konkurencii na&scaron;a &scaron;kola op&auml;ť bodovala. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/celostatne-kolo-biologickej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/olympiada-ludskych-prav Thu, 20 Apr 2023 00:00:00 +0000 Olympiáda ľudských práv 18. - 20. apr&iacute;la sa konalo celoslovensk&eacute; kolo Olympi&aacute;dy ľudsk&yacute;ch pr&aacute;v, v ktorom n&aacute;s &uacute;spe&scaron;ne reprezentoval Matej &Scaron;olt&eacute;s. Post&uacute;pil do fin&aacute;le a z&iacute;skal 12. miesto. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/olympiada-ludskych-prav Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/exkurzia-pariz-strasburg Thu, 20 Apr 2023 00:00:00 +0000 Exkurzia Paríž - Štrasburg Po&scaron;tov&aacute; spozn&aacute;vala Par&iacute;ž . V term&iacute;ne 13. &ndash; 17. 4. 2023 na&scaron;i žiaci spozn&aacute;vali mesto, ktor&eacute; je snom azda každ&eacute;ho človeka. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/exkurzia-pariz-strasburg Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/celostatne-kolo-fyzikalnej-olympiady Thu, 20 Apr 2023 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo Fyzikálnej olympiády V dňoch 13.4. -16.4. sa stretli nad&scaron;enci fyziky pri aplikovan&iacute; svojich poznatkov v Pre&scaron;ove na Celo&scaron;t&aacute;tnom kole FO. Na&scaron;i žiaci si poč&iacute;nali znamenite. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/celostatne-kolo-fyzikalnej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/krajske-kolo-chemickej-olympiady-kategorie-b Mon, 17 Apr 2023 00:00:00 +0000 Krajské kolo Chemickej olympiády kategórie B Uplynul&yacute; t&yacute;ždeň dňa 13. apr&iacute;la 2023 sa na p&ocirc;de PF UPJ&Scaron; uskutočnilo krajsk&eacute; kolo Chemickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie B. Na&scaron;i mlad&iacute; chemici op&auml;ť nesklamali. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/krajske-kolo-chemickej-olympiady-kategorie-b Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/krajske-kolo-olympiady-v-informatike Thu, 13 Apr 2023 00:00:00 +0000 Krajské kolo Olympiády v informatike V krajskom kole Olympi&aacute;dy v informatike kat. B zv&iacute;ťazil Tom&aacute;&scaron; Kubrick&yacute; z II.A triedy. Na 2. mieste sa umiestnil Vladim&iacute;r Slanina z II. A. Obom srdečne blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/krajske-kolo-olympiady-v-informatike Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/krajske-kola-dejepisnych-sutazi Thu, 13 Apr 2023 00:00:00 +0000 Krajské kolá dejepisných súťaží Prv&yacute; apr&iacute;lov&yacute; t&yacute;ždeň sa uskutočnilo krajsk&eacute; kolo Dejepisnej olympi&aacute;dy a Dejepisnej s&uacute;ťaže česk&yacute;ch a slovensk&yacute;ch gymn&aacute;zi&iacute;. V obidvoch sme z&iacute;skali 3. miesto. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/krajske-kola-dejepisnych-sutazi Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/exkurzia-osviencim-krakov Mon, 03 Apr 2023 00:00:00 +0000 Exkurzia Osvienčim - Krakov V dňoch 30. - 31.3.2023 sa 80 žiakov III. ročn&iacute;ka z&uacute;častnilo exkurzie Osvienčim - Krakov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/exkurzia-osviencim-krakov