sk-sk Copyright 2011 - 2019 by Gymnázium Poštová 9 and Tibor Engler webmaster@gympos.sk (Webmaster www.Gympos.sk) http://www.gympos.sk/rss.php Gymnázium Poštová 9 Rss Feed noviniek z www.gympos.sk Gymnázium Poštová 9 http://www.gympos.sk/rss.php http://www.gympos.sk/img/design/logo.png Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2019/558 Fri, 15 Feb 2019 00:00:00 +0000 Oznam <p>Nad&aacute;cia Tatra banky pripravila aj v&nbsp;tomto roku grantov&yacute; program pre stredo&scaron;kol&aacute;kov (<a href="/files/uploads/files/SSDS_plagat_2019.pdf">plag&aacute;t</a>). <a href="/files/uploads/files/list_Stredoskolaci_do_sveta_2019.pdf">Viac info tu</a>.&nbsp;</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2019 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2019/557 Fri, 15 Feb 2019 00:00:00 +0000 Oznam <p>Oznam pre žiakov 4. ročn&iacute;ka: <strong>UPJ&Scaron; v Ko&scaron;iciach</strong> preferuje&nbsp;<strong>podanie prihl&aacute;&scaron;ky na &scaron;t&uacute;dium elektronicky</strong>, pričom&nbsp;cel&aacute; komunik&aacute;cia m&ocirc;že prebiehať cez osobn&uacute; schr&aacute;nku uch&aacute;dzača na &Uacute;strednom port&aacute;li verejnej spr&aacute;vy slovensko.sk. <a href="/files/uploads/files/UPJS_Proces_podania_prihl%C3%A1%C5%A1ky_oznam_na_SS.pdf">Podrobnosti dostupn&eacute; tu (.pdf).</a></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2019 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2019/556 Mon, 11 Feb 2019 00:00:00 +0000 Oznam <p>Riaditeľ Gymn&aacute;zia, Po&scaron;tov&aacute; 9, Ko&scaron;ice podľa &sect; 150 ods. 5 &scaron;kolsk&eacute;ho z&aacute;kona poskytuje žiakom dňa 15. 2. 2019&nbsp;voľno z organizačn&yacute;ch d&ocirc;vodov (Deň otvoren&yacute;ch dver&iacute;).</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2019 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2019/555 Fri, 01 Feb 2019 00:00:00 +0000 Oznam <p>Sprachdiplom ,,Crash-Tag&acute;&acute;<br /> Dňa 13. 2. 2019 sa uskutočn&iacute; ,,Crash-Tag&quot; žiakov, ktor&iacute; sa pripravuj&uacute; na&nbsp; sk&uacute;&scaron;ky DSD.<br /> Crash-Tag sa bude konať v miestnosti I.A v čase od 8.15 hod. do 13.30 hod.. Prineste si so sebou 2 čierne per&aacute;. Časov&yacute; harmonogram bude vyvesen&yacute; na dver&aacute;ch I.A triedy v utorok popoludn&iacute;. Testovania sa m&ocirc;žu z&uacute;častniť len žiaci, ktor&iacute; s&uacute; prihl&aacute;sen&iacute; na DSD I v term&iacute;ne TI 2019.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2019 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/spolupraca-s-n-o--svetielko-pomoci Fri, 15 Feb 2019 00:00:00 +0000 Spolupráca s n.o. Svetielko pomoci Na&scaron;a &scaron;kola dlhodobo &uacute;spe&scaron;ne spolupracuje s neziskovou organiz&aacute;ciou Svetielko pomoci. Aj v tomto &scaron;kolskom roku sme ich podporili potrebn&yacute;m vybaven&iacute;m v hodnote 377&euro;. Z&aacute;roveň sme pani riaditeľku n.o. priv&iacute;tali u n&aacute;s. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/spolupraca-s-n-o--svetielko-pomoci Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/krajske-kolo-olympiady-v-anglickom-jazyku Fri, 15 Feb 2019 00:00:00 +0000 Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku V krajskom kole Olympi&aacute;dy v anglickom jazyku, ktor&eacute; sa uskutočnilo 13. febru&aacute;ra 2019, obsadila Mar&iacute;na Hluch&aacute; (II.C) v kateg&oacute;rii 2A 5. miesto. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/krajske-kolo-olympiady-v-anglickom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/chemiklani-2019 Fri, 08 Feb 2019 00:00:00 +0000 Chemiklání 2019 Dňa 8. febru&aacute;ra 2019 sa na p&ocirc;de Univerzity Pardubice konal &scaron;tvrt&yacute; ročn&iacute;k chemickej s&uacute;ťaže t&iacute;mov Chemikl&aacute;n&iacute;. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/chemiklani-2019 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/krajske-kolo-olympiady-v-nemeckom-jazyku Thu, 14 Feb 2019 00:00:00 +0000 Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku Dńa 14.02.2019 z&iacute;skali na&scaron;i žiaci v Krajskom kole Olympi&aacute;dy v nemeckom jazyku kr&aacute;sne v&yacute;sledky. V kateg&oacute;rii 2A z&iacute;skala Mar&iacute;na Hluch&aacute; 2. miesto, Alex Bland&oacute;n 3. miesto. V kateg&oacute;rii 2C z&iacute;skala Laura Mačekov&aacute; 1. miesto . K dosiahnut&yacute;m v&yacute;sledkom srdečne blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/krajske-kolo-olympiady-v-nemeckom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/krajske-kolo-tmf Mon, 04 Feb 2019 00:00:00 +0000 Krajské kolo TMF 4 t&iacute;my na krajskom kole Turnaja mlad&yacute;ch fyzikov na vynikaj&uacute;com umiestnen&iacute;! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/krajske-kolo-tmf Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/vysledky-skolskeho-kola-bio-olympiady Mon, 04 Feb 2019 00:00:00 +0000 Výsledky školského kola BIO - olympiády Dňa 30.1.2019 sa uskutočnilo &scaron;kolsk&eacute; kolo biologickej olympi&aacute;dy. V teoretick - praktickej časti kat.A 1. m. D. Kopč&aacute;k IV.A, 2.m. M. Hanus III.A, kat.B L. Tk&aacute;čikov&aacute; II.C, 2.m. M. Hluch&aacute; II.C. V projektovej časti skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/vysledky-skolskeho-kola-bio-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/krajske-kolo-matematickej-olympiady-a-kategoria Fri, 01 Feb 2019 00:00:00 +0000 Krajské kolo Matematickej olympiády - A kategória Dňa 15. 1. 2019 sa konalo krajsk&eacute; kolo Matematickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie A. V&iacute;ťazom sa stal Martin Melicher zo IV.A. Druh&eacute; miesto obsadil Matej Hanus z III.A. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/krajske-kolo-matematickej-olympiady-a-kategoria Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/chemicka-olympiada-kategoria-a Wed, 30 Jan 2019 00:00:00 +0000 Chemická olympiáda kategória A V dňoch 23.-24.1.2019 sa na Pr&iacute;rodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa &Scaron;af&aacute;rika v Ko&scaron;iciach uskutočnilo krajsk&eacute; kolo Chemickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie A. Na&scaron;i žiaci svojimi &uacute;spechmi op&auml;ť nesklamali. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/chemicka-olympiada-kategoria-a Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/bosakova-skola-2019 Tue, 29 Jan 2019 00:00:00 +0000 Bosakova škola 2019 V s&uacute;ťaži &bdquo;BOSAKOVA &Scaron;KOLA 2019&ldquo; n&aacute;s svojou &uacute;vahou na t&eacute;mu &scaron;kola &uacute;spe&scaron;ne reprezentovala Mar&iacute;na Hluch&aacute; z II.C, ktor&aacute; v kateg&oacute;rii "stredn&eacute; &scaron;koly SR" z&iacute;skala 2. miesto. Blahožel&aacute;me! <b><a href="/files/uploads/files/Marina_Hlucha_Postova_lekcia.pdf">Preč&iacute;tajte si, ak&uacute; lekciu jej dala Po&scaron;tov&aacute;...</a></b> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/bosakova-skola-2019 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/vitazi-narodneho-finale-land-rover-4x4-in-schools Fri, 01 Feb 2019 00:00:00 +0000 Víťazi národného finále Land Rover 4x4 in Schools T&iacute;m Columba Racing (Oliver Čajka, Richard Ciglansk&yacute;, Martin Hrehor, Karol Kov&aacute;č, Juraj Marcin a Peter Ridilla) s prehľadom zv&iacute;ťazil v n&aacute;rodnom fin&aacute;le s&uacute;ťaže Land Rover 4x4 in Schools. <b><a href="https://www.youtube.com/watch?v=VifZw8Mwi_s&feature=youtu.be">Pozrite si rozhovor v TV KO&Scaron;ICE:DNES.</a></b> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/vitazi-narodneho-finale-land-rover-4x4-in-schools Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/okresne-kolo-olympiady-v-nemeckom-jazyku Thu, 17 Jan 2019 00:00:00 +0000 Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku 17.1.2019 sa konalo Okresn&eacute; kolo Olympi&aacute;dy v nemeckom jazyku, na&scaron;a žiačka Mar&iacute;na Hluch&aacute; z II.C z&iacute;skal 1. miesto v kateg&oacute;rii 2A a n&aacute;&scaron; žiak Alex Bland&oacute;n z II.A z&iacute;skal 2. miesto v kateg&oacute;rii 2A. K v&iacute;ťazstvu a postupu gratulujeme. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/okresne-kolo-olympiady-v-nemeckom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/okresne-kolo-olympiady-v-anglickom-jazyku Wed, 16 Jan 2019 00:00:00 +0000 Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku 16. janu&aacute;ra 2019 sa uskutočnilo Okresn&eacute; kolo Olympi&aacute;dy v anglickom jazyku a na&scaron;i žiaci boli mimoriadne &uacute;spe&scaron;n&iacute;. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/okresne-kolo-olympiady-v-anglickom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/exkurzia-snd Wed, 16 Jan 2019 00:00:00 +0000 Exkurzia SND V piatok 14. decembra 2018 skupina 24 žiakov spolu s vyučuj&uacute;cou slovenčiny PhDr. Danielou &Scaron;troncerovou vycestovala do Bratislavy, aby nav&scaron;t&iacute;vila Slovensk&eacute; n&aacute;rodn&eacute; divadlo. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/exkurzia-snd Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/vianocna-zbierka Wed, 19 Dec 2018 00:00:00 +0000 Vianočná zbierka V utorok 11.12.2018 sa uskutočnila celo&scaron;kolsk&aacute; zbierka vec&iacute; pre deti z detsk&eacute;ho domova. Žiaci a učitelia n&aacute;&scaron;ho gymn&aacute;zia ochotne prispeli r&ocirc;znymi hračkami, p&iacute;sac&iacute;mi potrebami a cukrovinkami. V&scaron;etky tieto veci bud&uacute; venovan&eacute; deťom. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/vianocna-zbierka Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/po-stopach-kralov-ii-budapest Fri, 14 Dec 2018 00:00:00 +0000 Po stopách kráľov II - Budapešť V dňoch 12.-13.12.2018 sa 74 &scaron;tudentov druh&eacute;ho ročn&iacute;ka z&uacute;častnilo pozn&aacute;vacej exkurzie Po stop&aacute;ch kr&aacute;ľov v Budape&scaron;ti. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/po-stopach-kralov-ii-budapest Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/beniakove-chynorany Tue, 11 Dec 2018 00:00:00 +0000 Beniakove Chynorany V dňoch 7.-9. decembra 2018 sa v Chynoranoch uskutočnilo celo&scaron;t&aacute;tne kolo festivalu po&eacute;zie Beniakove Chynorany. Na&scaron;u &scaron;kolu &uacute;spe&scaron;ne reprezentovala žiačka II.E Eva Sit&aacute;rov&aacute;. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/beniakove-chynorany Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/skolske-kolo-olympiady-v-ruskom-jazyku Mon, 10 Dec 2018 00:00:00 +0000 Školské kolo Olympiády v ruskom jazyku Dňa 10. decembra sa uskutočnilo &scaron;kolsk&eacute; kolo Olympi&aacute;dy v ruskom jazyku. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/skolske-kolo-olympiady-v-ruskom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/medzinarodna-olympiada-v-ruskom-jazyku Mon, 10 Dec 2018 00:00:00 +0000 Medzinárodná olympiáda v ruskom jazyku V dňoch 3. - 8. decembra 2018 sa uskutočnila Medzin&aacute;rodn&aacute; olympi&aacute;da v ruskom jazyku v Moskve. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/medzinarodna-olympiada-v-ruskom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/fyziklani-online Mon, 03 Dec 2018 00:00:00 +0000 Fyziklání online Dňa 28.11.2018 sa od 17:00 do 19:59 konala medzin&aacute;rodn&aacute; fyzik&aacute;lna s&uacute;ťaž, ktorej sa z&uacute;častnili &scaron;tyri t&iacute;my na&scaron;ej &scaron;koly. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/fyziklani-online Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/krajske-kolo-v-bedmintone-dievcat Fri, 30 Nov 2018 00:00:00 +0000 Krajské kolo v bedmintone dievčat Dňa 28. 11.2018 sa konalo krajsk&eacute; kolo v bedmintone dievčat. Na&scaron;e družstvo sa umiestnilo na vynikaj&uacute;com 1.mieste! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/krajske-kolo-v-bedmintone-dievcat Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/pamatne-listy-sv-gorazda Tue, 27 Nov 2018 00:00:00 +0000 Pamätné listy sv. Gorazda Samuel Amrich (IV.A), Ronald Dobo&scaron; (III.A), Martin Melicher (IV.A) a Katar&iacute;na &Scaron;amuov&aacute; (IV.B) boli ocenen&iacute; Pam&auml;tn&yacute;m listom sv. Gorazda za &uacute;spe&scaron;n&uacute; reprezent&aacute;ciu Slovenska v medzin&aacute;rodn&yacute;ch s&uacute;ťažiach. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/pamatne-listy-sv-gorazda Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/medzinarodna-olympiada-astronomie-a-astrofyziky Mon, 26 Nov 2018 00:00:00 +0000 Medzinárodná olympiáda astronómie a astrofyziky V dňoch 3. - 11. novembra 2018 sa konal 12. ročn&iacute;k Medzin&aacute;rodnej olympi&aacute;dy astron&oacute;mie a astrofyziky v č&iacute;nskom meste Peking. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/medzinarodna-olympiada-astronomie-a-astrofyziky Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/matematicky-viacboj Sun, 25 Nov 2018 00:00:00 +0000 Matematický viacboj Dňa 21. 11. 2018 sa konala s&uacute;ťaž ko&scaron;ick&yacute;ch gymn&aacute;zi&iacute; Matematick&yacute; viacboj, ktor&uacute; každoročne usporad&uacute;va Gymn&aacute;zium, Alejov&aacute; 1 pri pr&iacute;ležitosti Dňa &scaron;tudentstva. Zv&iacute;ťazilo družstvo n&aacute;&scaron;ho gymn&aacute;zia v zložen&iacute; Erik Nov&aacute;k, Jakub Mičko, Mat&uacute;&scaron; Masrna (v&scaron;etci z I. A). Srdečne blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/matematicky-viacboj Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/krajske-kolo-sutaze-zenit-v-programovani Mon, 26 Nov 2018 00:00:00 +0000 Krajské kolo súťaže Zenit v programovaní V stredu 21.11.2018 sa konalo KK s&uacute;ťaže Zenit v programovan&iacute;, kde v kateg&oacute;rii A s prehľadom zv&iacute;ťazil Martin Melicher. V kateg&oacute;rii B zv&iacute;ťazil Adam Garafa, Norbert Micheľ obsadil 2. miesto. Blahožel&aacute;me k postupu na celo&scaron;t&aacute;tne kolo. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/krajske-kolo-sutaze-zenit-v-programovani Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/dejepisna-sutaz-ceskych-a-slovenskych-gymnazii Fri, 23 Nov 2018 00:00:00 +0000 Dejepisná súťaž českých a slovenských gymnázií V dňoch 21.-22.2018 sa uskutočnilo fin&aacute;le XXVII. ročn&iacute;ka Dejepisnej s&uacute;ťaže česk&yacute;ch a slovensk&yacute;ch gymn&aacute;zi&iacute;. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/dejepisna-sutaz-ceskych-a-slovenskych-gymnazii Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/olympiada-v-nemeckom-jazyku Thu, 22 Nov 2018 00:00:00 +0000 Olympiáda v nemeckom jazyku V okresnom kole Olympi&aacute;dy v nemeckom jazyku n&aacute;s bud&uacute; reprezentovať: v kateg&oacute;rii 2A- Mar&iacute;na Hluch&aacute; z 2.C a Alex Bland&oacute;n z 2.A, v kateg&oacute;rii 2B- Bibi&aacute;na Hroncov&aacute; z 4.C a Peter Zimovč&aacute;k z 3.A .V&iacute;ťazom srdečne blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/olympiada-v-nemeckom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/sutaz-beniakove-chynorany Wed, 21 Nov 2018 00:00:00 +0000 Súťaž Beniakove Chynorany Žiačky Eva Sit&aacute;rov&aacute; (II.E) a Radoslava Bardz&aacute;kov&aacute; (III.D) &uacute;spe&scaron;ne reprezentovali na&scaron;u &scaron;kolu v krajskom v&yacute;berovom kole Ko&scaron;ick&eacute;ho a Pre&scaron;ovsk&eacute;ho kraja s&uacute;ťaže XXV. Slovensk&yacute; festival po&eacute;zie Beniakove Chynorany. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/sutaz-beniakove-chynorany Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/vitazka-sutaze-nasilie-medzi-nami Tue, 20 Nov 2018 00:00:00 +0000 Víťazka súťaže „Násilie medzi nami“ Dňa 19.11.2018 sa v&nbsp;priestoroch Tabačka Kulturfabrik konalo fin&aacute;le s&uacute;ťaže &bdquo;N&aacute;silie medzi nami&ldquo;, v ktorej Janka Homzov&aacute; z I.C so svojou v&yacute;tvarnou pr&aacute;cou obsadila 1. miesto. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/vitazka-sutaze-nasilie-medzi-nami Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/den-studentstva Fri, 16 Nov 2018 00:00:00 +0000 Deň študentstva 16. novembra 2018 sme v &scaron;kole osl&aacute;vili Deň &scaron;tudentstva. Žiaci si volili aktivity z ponuky 14 r&ocirc;znych s&uacute;ťaž&iacute;, kv&iacute;zov, besied, debaty, &scaron;portov&yacute;ch a kult&uacute;rnych akci&iacute; pripraven&yacute;ch žiackou &scaron;kolskou radou. Atmosf&eacute;ra bola vynikaj&uacute;ca, presvedčite sa vo fotogal&eacute;rii. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/den-studentstva Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/fyzikalny-naboj-a-1-miesto-na-medzinarodnom-kole Fri, 16 Nov 2018 00:00:00 +0000 Fyzikálny náboj a 1. miesto na medzinárodnom kole 16. 11. 2018 sa konala medzin&aacute;rodn&aacute; s&uacute;ťaž FYZIK&Aacute;LNY N&Aacute;BOJ. Na&scaron;u &scaron;kolu v&yacute;borne reprezentovali dva seniorsk&eacute; a dva juniorsk&eacute; t&iacute;my. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/fyzikalny-naboj-a-1-miesto-na-medzinarodnom-kole