sk-sk Copyright 2011 - 2021 by Gymnázium Poštová 9 and Tibor Engler webmaster@gympos.sk (Webmaster www.Gympos.sk) http://www.gympos.sk/rss.php Gymnázium Poštová 9 Rss Feed noviniek z www.gympos.sk Gymnázium Poštová 9 http://www.gympos.sk/rss.php http://www.gympos.sk/img/design/logo.png Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2021/715 Tue, 22 Jun 2021 00:00:00 +0000 Oznam <p>Riaditeľ Gymn&aacute;zia, Po&scaron;tov&aacute; 9, Ko&scaron;ice podľa &sect; 150 ods. 5 &scaron;kolsk&eacute;ho z&aacute;kona&nbsp;<strong>poskytuje žiakom v dňoch&nbsp;28. - 29. 6. 2021&nbsp;voľno z&nbsp;prev&aacute;dzkov&yacute;ch d&ocirc;vodov.</strong></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2021 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2021/714 Tue, 01 Jun 2021 00:00:00 +0000 Oznam <p><strong>Mil&iacute; kolegovia a &scaron;tudenti,</strong>&nbsp;<br /> podporme spoločne kampaň &quot;Rozbehni Omamy&quot; neziskovej organiz&aacute;cie Cesta von (https://cestavon.sk/projekt-omama/rozbehni-omamy). Omamy s&uacute; &scaron;kolen&eacute; ženy z vyl&uacute;čen&yacute;ch komun&iacute;t, ktor&eacute; pom&aacute;haj&uacute; zlep&scaron;ovať pozn&aacute;vacie schopnosti det&iacute;&nbsp;do 3 rokov a t&yacute;m zvy&scaron;uj&uacute; ich schopnosť uplatniť sa v &scaron;kole a v bud&uacute;cnosti aj v živote. Najviac nervov&yacute;ch spojen&iacute; sa totiž v mozgu tvor&iacute; vo veku od 0-3 rokov. Vzdelanie je cesta, ako sa ľudia z vyl&uacute;čen&yacute;ch komun&iacute;t m&ocirc;žu zapojiť do plnohodnotn&eacute;ho života.&nbsp;<br /> &quot;Sme tak siln&iacute;, ako dok&aacute;žeme pom&aacute;hať t&yacute;m najslab&scaron;&iacute;m&quot;.<br /> <strong>Aj my m&ocirc;žeme byť s&uacute;časťou rie&scaron;enia.</strong><br /> <strong>Ako?</strong> finančne - pr&iacute;spevkom, napr&iacute;klad sem:&nbsp;https://cestavon.darujme.sk/p2p/a9d9d3d6-3fac-44ec-b8cd-01fa51766dc0/podporujem-omamy/<br /> alebo hračkami (nie ply&scaron;ov&yacute;mi), ktor&eacute; rozv&iacute;jaj&uacute; motoriku (farebn&eacute; kocky, farbičky, maľov&aacute;nky, vkladacie kocky).<br /> <strong>Kam a komu?&nbsp;</strong>&nbsp;do zborovne p.prof. Bal&aacute;žikovej v pondelok.&nbsp;<br /> Za va&scaron;u pomoc <strong>ĎAKUJEME :)</strong><br /> &nbsp;</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2021 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2021/713 Tue, 01 Jun 2021 00:00:00 +0000 Oznam <p>V zmysle &sect; 84 z&aacute;kona č. 138/2019 Z. z. o pedagogick&yacute;ch a odborn&yacute;ch zamestnancoch a&nbsp;o&nbsp;zmene a&nbsp;doplnen&iacute; niektor&yacute;ch z&aacute;konov v&nbsp;znen&iacute; neskor&scaron;&iacute;ch predpisov riaditeľ Gymn&aacute;zia, Po&scaron;tov&aacute; 9, Ko&scaron;ice informuje o<strong>&nbsp;voľnom&nbsp;pracovnom&nbsp;mieste&nbsp;na poz&iacute;ciu učiteľ/učiteľka v&scaron;eobecnovzdel&aacute;vac&iacute;ch predmetov s&nbsp;aprob&aacute;ciou&nbsp;nemeck&yacute;&nbsp;jazyk</strong>.&nbsp;<a href="/files/uploads/files/Informacia_volne_miesto_2021_GYM_POSTOVA_nej.pdf"><strong>Podrobnosti&nbsp;n&aacute;jdete tu (kliknite)</strong></a></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2021 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2021/712 Tue, 25 May 2021 00:00:00 +0000 Oznam <p>V zmysle &sect; 84 z&aacute;kona č. 138/2019 Z. z. o pedagogick&yacute;ch a odborn&yacute;ch zamestnancoch a&nbsp;o&nbsp;zmene a&nbsp;doplnen&iacute; niektor&yacute;ch z&aacute;konov v&nbsp;znen&iacute; neskor&scaron;&iacute;ch predpisov riaditeľ Gymn&aacute;zia, Po&scaron;tov&aacute; 9, Ko&scaron;ice informuje o<strong>&nbsp;voľn&yacute;ch pracovn&yacute;ch miestach na poz&iacute;ciu učiteľ/učiteľka v&scaron;eobecnovzdel&aacute;vac&iacute;ch predmetov s&nbsp;aprob&aacute;ciami anglick&yacute; jazyk;&nbsp;fyzika</strong>.&nbsp;<strong><a href="/files/uploads/files/Informacia_volne_miesto_2021_GYM_POSTOVA.pdf">Podrobnosti&nbsp;n&aacute;jdete tu (kliknite)</a></strong></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2021 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/literarna-sutaz-s-danielom-hevierom Tue, 06 Jul 2021 00:00:00 +0000 Literárna súťaž s Danielom Hevierom V spolupr&aacute;ci so spoločnosťou LYNX v r&aacute;mci programu LYNX podporuje talenty sme zorganizovali druh&yacute; ročn&iacute;k autorskej liter&aacute;rnej s&uacute;ťaže, ktor&uacute; vyhodnotil p&aacute;n Daniel Hevier. V&iacute;ťazkami sa stali na&scaron;e absolventky. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/literarna-sutaz-s-danielom-hevierom Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/letna-skola-s-evou--sommerschule-mit-eva Tue, 06 Jul 2021 00:00:00 +0000 Letná škola s Evou – Sommerschule mit Eva Letn&aacute; &scaron;kola pre priaznivcov nemeck&eacute;ho jazyka na na&scaron;ej &scaron;kole začala. Program sme od&scaron;tartovali filmov&yacute;m predstaven&iacute;m v p&ocirc;vodnom znen&iacute; a n&aacute;slednou diskusiou o filme. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/letna-skola-s-evou--sommerschule-mit-eva Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/nasi-dofaci-oceneni-primatorom-kosic Fri, 02 Jul 2021 00:00:00 +0000 Naši Dofáci ocenení primátorom Košíc Posledn&yacute; j&uacute;nov&yacute; t&yacute;ždeň patril na&scaron;im strieborn&yacute;m absolventom programu Medzin&aacute;rodn&aacute; cena Vojvodu z Edinburghu, čiže DofE. Po obmedzeniach zapr&iacute;činen&yacute;ch pand&eacute;miou si prevzali svoje ocenenia priamo z r&uacute;k prim&aacute;tora Ko&scaron;&iacute;c. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/nasi-dofaci-oceneni-primatorom-kosic Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/expedicia-dofe Thu, 01 Jul 2021 00:00:00 +0000 Expedícia DofE Na&scaron;i &scaron;tudenti a 3 profesorky sa programu DofE a rozvoju mlad&yacute;ch ľud&iacute; venuj&uacute; už 4 roky. Za ten čas sme &uacute;spe&scaron;ne zorganizovali 3 bronzov&eacute; a 2 strieborn&eacute; exped&iacute;cie. Aj t&aacute;to posledn&aacute; - bronzov&aacute; - dopadla, ako inak, super :) skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/expedicia-dofe Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/rozbehni-omamy Thu, 01 Jul 2021 00:00:00 +0000 Rozbehni omamy Koncom j&uacute;na sa na&scaron;i &scaron;tudenti a učitelia zapojili do charitat&iacute;vnej akcie Rozbehni omamy. Projekt sa t&yacute;ka vyl&uacute;čen&yacute;ch komun&iacute;t a sprostredk&uacute;va vzdelanie najmen&scaron;&iacute;m deťom. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/rozbehni-omamy Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/slavnostne-odovzdavanie-plakety-paschnet Thu, 01 Jul 2021 00:00:00 +0000 Slávnostné odovzdávanie plakety PASCHNET Dňa 25.6.2021 bola na&scaron;ej &scaron;kole sl&aacute;vnostne odovzdan&aacute; plaketa PASCH, č&iacute;m sa ofici&aacute;lne zaradila do siete &scaron;k&ocirc;l Paschnet. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/slavnostne-odovzdavanie-plakety-paschnet Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/ekologicke-zasobovanie-teplom Wed, 09 Jun 2021 00:00:00 +0000 Ekologické zásobovanie teplom Slovensk&yacute; zv&auml;z v&yacute;robcov tepla ocenil &uacute;časť na&scaron;ich tohtoročn&yacute;ch absolventov Katar&iacute;ny Benkovej, Miriamy Podrackej a Jakuba Popoviča v s&uacute;ťaži o najlep&scaron;ie &scaron;tudentsk&eacute; video o efekt&iacute;vnom a ekologickom z&aacute;sobovan&iacute; teplom. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/ekologicke-zasobovanie-teplom Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/ck-astronomickej-olympiady Wed, 09 Jun 2021 00:00:00 +0000 CK Astronomickej olympiády Dňa 9.5. sa uskutočnilo celo&scaron;t&aacute;tne kolo Astronomickej olympi&aacute;dy 2021, ktor&uacute; už tradične organizuje Slovensk&aacute; astronomick&aacute; spoločnosť pri SAV a Slovensk&aacute; &uacute;stredn&aacute; hvezd&aacute;reň v Hurbanove. Na 1. mieste sa umiestnil Adam Džavoronok skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/ck-astronomickej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/scribo-vitaz-top-finale Fri, 04 Jun 2021 00:00:00 +0000 SCRIBO - víťaz TOP Finále Na&scaron;a &scaron;tudentsk&aacute; firma SCRIBO zv&iacute;ťazila aj v TOP Fin&aacute;le Veľtrhu podnikateľsk&yacute;ch talentov 2021 a postupuje na medzin&aacute;rodn&uacute; s&uacute;ťaž Gen-E (predt&yacute;m Company of the Year Competition), ktor&aacute; sa uskutočn&iacute; vo Vilniuse, Litva (online). BLAHOŽEL&Aacute;ME! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/scribo-vitaz-top-finale Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/krajske-kolo-fo Tue, 18 May 2021 00:00:00 +0000 KRAJSKÉ KOLO FO Dňa 12.5. sa uskutočnilo krajsk&eacute; kolo FO. V kateg&oacute;rii C sa na 2.mieste umiestnil Ondrej Juh&aacute;s, &uacute;spe&scaron;n&yacute;m rie&scaron;iteľom je D&aacute;vid Jopek (obaja II.A). V kateg&oacute;rii D je na 1.mieste Adam Harmansk&yacute;, na 2.mieste Patrik Stercz. &Uacute;spe&scaron;n&yacute;mi rie&scaron; skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/krajske-kolo-fo Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/chemicka-olympiada-kategorie-c Tue, 18 May 2021 00:00:00 +0000 Chemická olympiáda kategórie C Tak, ako každ&yacute; ročn&iacute;k, aj ten 57. ročn&iacute;k Chemickej olympi&aacute;dy sa na na&scaron;ej &scaron;kole zavŕ&scaron;il krajsk&yacute;m kolom CHO v kateg&oacute;rii C. Ako inak, na&scaron;i &scaron;tudenti boli znova &uacute;spe&scaron;n&iacute;. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/chemicka-olympiada-kategorie-c Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/igeo Mon, 17 May 2021 00:00:00 +0000 IGEO V dňoch 12. až 14. m&aacute;ja 2021 sa uskutočnilo v&yacute;berov&eacute; s&uacute;stredenie na medzin&aacute;rodn&eacute; kolo Geografickej olympi&aacute;dy. Pre na&scaron;u &scaron;kolu dopadlo na v&yacute;born&uacute;. Na medzin&aacute;rodnom fin&aacute;le IGEO v Turecku n&aacute;s bud&uacute; reprezentovať Adam Čabr&aacute;k a Mat&uacute;&scaron; Vysok&yacute; z III. A. Srdečne blahožel&aacute;me a drž&iacute;me palce. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/igeo Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/python-cup-2021 Thu, 13 May 2021 00:00:00 +0000 Python Cup 2021 Dňa 23.4.2020 sa uskutočnilo celoslovensk&eacute; kolo s&uacute;ťaže Python Cup v programovan&iacute;. V s&uacute;boji v&scaron;etk&yacute;ch stredo&scaron;kol&aacute;kov sa na 3. zdieľanom mieste umiestnila Soňa Sviatkov&aacute; z III.B. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/python-cup-2021 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/celostatne-kolo-fyzikalnej-olympiady Thu, 06 May 2021 00:00:00 +0000 CELOŠTÁTNE KOLO FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY V&iacute;ťazmi celo&scaron;t&aacute;tneho kola Fyzik&aacute;lne olympi&aacute;dy sa stali Adam Džavoronok (II.A) a Martin Andrič&iacute;k (IV.A). Ďal&scaron;&iacute;mi rie&scaron;iteľmi boli Jakub Mandz&aacute;k (IV.A) a Filip Brutovsk&yacute; (III.A). skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/celostatne-kolo-fyzikalnej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/majstrovstva-slovenska-v-online-sachu-strednych-skol Fri, 30 Apr 2021 00:00:00 +0000 Majstrovstvá Slovenska v online šachu stredných škôl Dňa 17. apr&iacute;la 2021 sa konali Majstrovstv&aacute; Slovenska v online &scaron;achu stredn&yacute;ch &scaron;k&ocirc;l skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/majstrovstva-slovenska-v-online-sachu-strednych-skol Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/celostatne-kolo-soc Fri, 30 Apr 2021 00:00:00 +0000 CELOŠTÁTNE KOLO SOČ Dňa 28.4.2021 sa uskutočnilo Celo&scaron;t&aacute;tne kolo SOČ op&auml;ť di&scaron;tančne. N&aacute;&scaron; &scaron;tudent Filip Brutovsk&yacute; z III.A z&iacute;skal v odbore 02-matematika, fyzika 2. miesto. Srdečne mu blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/celostatne-kolo-soc Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/astronomicka-olympiada Thu, 29 Apr 2021 00:00:00 +0000 Astronomická olympiáda Žiaci II.A triedy sa zapojili do astronomickej olympi&aacute;dy a v&scaron;etci boli &uacute;spe&scaron;n&yacute;mi rie&scaron;iteľmi. Na prvom zdieľanom mieste sa umiestnil Adam Džavoronok, na treťom zdieľanom mieste je D&aacute;vid Jopek, na &scaron;tvrtom zdie skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/astronomicka-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/mlady-europan-2021 Tue, 27 Apr 2021 00:00:00 +0000 Mladý Európan 2021 Na&scaron;i &scaron;tudenti op&auml;ť dok&aacute;zali, že maj&uacute; najlep&scaron;ie vedomosti o E&Uacute;. V n&aacute;ročnej trojkolovej online s&uacute;ťaži zv&iacute;ťazili. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/mlady-europan-2021 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/geograficka-olympiada Tue, 27 Apr 2021 00:00:00 +0000 Geografická olympiáda Dňa 24. apr&iacute;la 2021 sa uskutočnilo celoslovensk&eacute; kolo Geografickej olympi&aacute;dy. Na&scaron;u &scaron;kolu reprezentovalo 10 žiakov a s&uacute;ťažili sme v kateg&oacute;ri&aacute;ch A, B, C. Petrovi Ob&scaron;atn&iacute;kovi /III.C/ sa podarilo obh&aacute;jiť prv&eacute; miesto v kateg&oacute;rii B skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/geograficka-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/matematicky-naboj-2021 Fri, 23 Apr 2021 00:00:00 +0000 Matematický náboj 2021 Medzin&aacute;rodn&aacute; s&uacute;ťaž Matematick&yacute; n&aacute;boj sa tento rok konala 23.4.2021 v &scaron;tandardnom apr&iacute;lovom term&iacute;ne, s&uacute;ťažilo sa v online prostred&iacute;. T&iacute;mu &scaron;tudentov II.A sa podarilo v kateg&oacute;rii Juniori vybojovať 3. miesto. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/matematicky-naboj-2021 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/den-zeme Fri, 23 Apr 2021 00:00:00 +0000 Deň Zeme V piatok 23.4.2021 sme mali možnosť stretn&uacute;ť sa s pracovn&iacute;kom Americkej ambas&aacute;dy v Bratislave Stephenom Whiteom a vypočuť si jeho rozpr&aacute;vanie o klimatick&yacute;ch zmen&aacute;ch na Havaji. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/den-zeme Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/virtualna-mobilita-erasmus Fri, 23 Apr 2021 00:00:00 +0000 Virtuálna mobilita Erasmus+ V&nbsp;dňoch 19. &ndash; 23. apr&iacute;la 2021 sa uskutočnila virtu&aacute;lna mobilita v&nbsp;projekte &bdquo;Heritage for tomorrow &ndash; from understanding to enjoyment&ldquo; pod n&aacute;zvom &bdquo;Od r&iacute;mskeho dedičstva po n&aacute;rodn&eacute; dedičstvo&ldquo;. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/virtualna-mobilita-erasmus Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/ekonomicka-olympiada Wed, 21 Apr 2021 00:00:00 +0000 Ekonomická olympiáda Krajsk&eacute; kolo Ekonomickej olympi&aacute;dy sa tento rok uskutočnilo 22.3.2021 di&scaron;tančnou formou, s&uacute;ťažilo 49 &scaron;tudentov ko&scaron;ick&eacute;ho kraja. Igor Čurila zo IV.D sa umiestnil na 2. mieste a postupuje do celoslovensk&eacute;ho fin&aacute;le. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/ekonomicka-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/celostatne-kolo-bio-olympiady Tue, 20 Apr 2021 00:00:00 +0000 CELOŠTÁTNE KOLO BIO OLYMPIÁDY Dňa 13.4.2021 sa uskutočnilo Celo&scaron;t&aacute;tne kolo biologickej olympi&aacute;dy v online prostred&iacute;. V teoreticko - praktickej časti v kat. B z&iacute;skal 8. miesto a stal sa &uacute;spe&scaron;n&yacute;m rie&scaron;iteľom Maro&scaron; Kov&aacute;č z II.C. Srdečne mu blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/celostatne-kolo-bio-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/high-school-business-challenge-celostatne-kolo Mon, 19 Apr 2021 00:00:00 +0000 High school business challenge - celoštátne kolo V dňoch 17-18. 4. 2021 sa uskutočnilo online celo&scaron;t&aacute;tne kolo medzin&aacute;rodnej s&uacute;ťaže High school business challenge, v ktorom t&iacute;m Russia already told us the answers v zložen&iacute; Sofia Kulikov&aacute; a Sonia Sabovč&iacute;kov&aacute; obsadili 2. miesto a t&iacute;m Think and Score v zložen&iacute; Marek Kuruc, Ivana Zusk&aacute;rov&aacute;, Vikt&oacute;ria Hromčov&aacute; a Zuzana Prach&aacute;rov&aacute; obsadili 3.miesto. Srdečne blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/high-school-business-challenge-celostatne-kolo Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/matematicka-olympiada-kat-b---c Fri, 16 Apr 2021 00:00:00 +0000 Matematická olympiáda kat. B, C Dňa 30.3.2021 sa uskutočnilo krajsk&eacute; kolo Matematickej olympi&aacute;dy v kateg&oacute;riach B, C. Aj v tomto pr&iacute;pade sa s&uacute;ťažilo sa di&scaron;tančne. S&uacute;ťaže sa z&uacute;častnilo 14 prv&aacute;kov a 8 druh&aacute;kov a dosiahli pekn&eacute; v&yacute;sledky. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/matematicka-olympiada-kat-b---c Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/chemicka-olympiada-kategorie-b Wed, 14 Apr 2021 00:00:00 +0000 Chemická olympiáda kategórie B Dňa 8. apr&iacute;la 2021 sa konalo v di&scaron;tančnej forme krajsk&eacute; kolo Chemickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie B. Ani v tejto n&aacute;ročnej pandemickej situ&aacute;cii na&scaron;i &scaron;tudenti neust&aacute;vaj&uacute; vo svojej snahe a v ch&eacute;mii op&auml;ť bodovali. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/chemicka-olympiada-kategorie-b Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/celostatne-kolo-olympiady-v-ruskom-jazyku Sun, 11 Apr 2021 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo Olympiády v ruskom jazyku Dňa 8. 4. 2021 sa uskutočnilo online Celo&scaron;t&aacute;tne kolo Olympi&aacute;dy v ruskom jazyku. Ema Černick&aacute;, žiačka II.A triedy, obsadila 1. miesto v kateg&oacute;rii B1. Srdečne blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/celostatne-kolo-olympiady-v-ruskom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/mo-ruj-gramotej Thu, 08 Apr 2021 00:00:00 +0000 MO RUJ Gramotej V dňoch 1. &ndash; 14.marca 2021 sa uskutočnila online Medzin&aacute;rodn&aacute; olympi&aacute;da v ruskom jazyku &bdquo;Gramotej&ldquo;. Z&uacute;častnila sa jej na&scaron;a žiačka Jaroslava Brestovičov&aacute; z I.D triedy a obsadila 3. miesto v kateg&oacute;rii A2. Srdečne blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/mo-ruj-gramotej Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/kk-soc Thu, 08 Apr 2021 00:00:00 +0000 KK SOČ Dňa 31.3.2021 sa di&scaron;tančnou formou uskutočnilo Krajsk&eacute; kolo SOČ. Z na&scaron;ich žiakov bol naj&uacute;spe&scaron;nej&scaron;&iacute; Filip Brutovsk&yacute; z III.A, ktor&yacute; v odbore 02 - matematika, fyzika z&iacute;skal 1. miesto, ďal&scaron;&iacute; traja sa stali &uacute;spe&scaron;n&yacute;mi rie&scaron;iteľmi skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/kk-soc