sk-sk Copyright 2011 - 2024 by Gymnázium Poštová 9 and Tibor Engler webmaster@gympos.sk (Webmaster www.Gympos.sk) http://www.gympos.sk/rss.php Gymnázium Poštová 9 Rss Feed noviniek z www.gympos.sk Gymnázium Poštová 9 http://www.gympos.sk/rss.php http://www.gympos.sk/img/design/logo.png Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2024/831 Tue, 20 Feb 2024 00:00:00 +0000 Oznam <p><strong>&Scaron;KOLSK&Eacute; KOLO SOČ</strong><br /> Oznamujeme v&scaron;etk&yacute;m s&uacute;ťažiacim Stredo&scaron;kolskej odbornej činnosti (SOČ), že &scaron;kolsk&eacute; kolo SOČ sa uskutočn&iacute; 7.3.2024 na 1. a 2. vyučovacej hodine v BIO laborat&oacute;riu.<br /> Je potrebn&aacute; osobn&aacute; registr&aacute;cia u p. Koles&aacute;rovej.<br /> Ďakujeme!</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2024 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2024/830 Sun, 11 Feb 2024 00:00:00 +0000 Oznam <p><img alt="" src="/files/uploads/images/1%283%29.png" style="height:280px; width:280px" /></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2024 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2024/829 Sun, 11 Feb 2024 00:00:00 +0000 Oznam <p><img alt="" src="/files/uploads/images/2%281%29.png" style="height:280px; width:280px" /></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2024 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2024/828 Thu, 08 Feb 2024 00:00:00 +0000 Oznam <p>&Scaron;kolsk&eacute; kolo geografickej olympi&aacute;dy sa bude konať v piatok 16.2.2024. Bude prebiehať v čase od 8.00 h do 12.00 h&nbsp;v učebni II.B (s&uacute;ťaž&iacute; sa online formou). Kto nebude mať zariadenie, je možnosť počas druhej vyučovacej hodiny p&iacute;sať online test na poč&iacute;tačoch v učebniach IF1 a IF2. V pr&iacute;pade nejasnost&iacute; kontaktujte vyučuj&uacute;ceho geografie.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2024 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2024/druhy-vychodoslovensky-turnaj-debaterov Mon, 19 Feb 2024 00:00:00 +0000 Druhý východoslovenský turnaj debatérov Počas v&iacute;kendu 16. - 18. febru&aacute;ra sa uskutočnil Druh&yacute; v&yacute;chodoslovensk&yacute; turnaj debat&eacute;rov. Na&scaron;i žiaci bodovali. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2024/druhy-vychodoslovensky-turnaj-debaterov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2024/uspech-v-krajskom-kole-olympiady-v-nemeckom-jazyku Fri, 16 Feb 2024 00:00:00 +0000 Úspech v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku Dňa 15.2.2024 sa konalo krajsk&eacute; kolo Olympi&aacute;dy v nemeckom jazyku. V kateg&oacute;rii 2B zv&iacute;ťazil J&aacute;n Luk&aacute;č zo IV.B a na 2. mieste sa umiestnil Tom&aacute;&scaron; Semanič z III.D. &Uacute;spe&scaron;nou rie&scaron;iteľkou v kateg&oacute;rii II.C bola Nat&aacute;lia Kuľkov&aacute; z II.B. Na&scaron;im žiakom ďakujeme za &uacute;spe&scaron;n&uacute; reprezent&aacute;ciu na&scaron;ej &scaron;koly a J&aacute;novi Luk&aacute;čovi drž&iacute;me palce v celo&scaron;t&aacute;tnom kole ONJ. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2024/uspech-v-krajskom-kole-olympiady-v-nemeckom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2024/celoslovenske-kolo-sutaze-ruske-slovo Tue, 13 Feb 2024 00:00:00 +0000 Celoslovenské kolo súťaže Ruské slovo Dňa 9. 2. 2024 sa uskutočnilo Celoslovensk&eacute; kolo s&uacute;ťaže Rusk&eacute; slovo. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2024/celoslovenske-kolo-sutaze-ruske-slovo Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2024/olympiada-ludskych-prav-krajske-kolo Thu, 08 Feb 2024 00:00:00 +0000 Olympiáda ľudských práv - krajské kolo Na krajskom kole OĽP n&aacute;s &uacute;spe&scaron;ne reprezentoval Matej &Scaron;olt&eacute;s, ktor&yacute; z&iacute;skal 3. miesto a postupuje do celoslovensk&eacute;ho kola. Blahožel&aacute;me a drž&iacute;me palce! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2024/olympiada-ludskych-prav-krajske-kolo Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2024/skolske-kolo-biblickej-olympiady Fri, 09 Feb 2024 00:00:00 +0000 Školské kolo Biblickej olympiády Vyhodnotenie &scaron;kolsk&eacute;ho kola Biblickej olympi&aacute;dy skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2024/skolske-kolo-biblickej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2024/aktivity-zo-psychologie Fri, 09 Feb 2024 00:00:00 +0000 Aktivity zo psychológie Spolupr&aacute;cou pani psychologičky a pani profesorky Muchovej je semin&aacute;r zo psychol&oacute;gie pre na&scaron;ich žiakov čoraz interakt&iacute;vnej&scaron;&iacute;. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2024/aktivity-zo-psychologie Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2024/matematicka-olympiada-kat-a Tue, 06 Feb 2024 00:00:00 +0000 Matematická olympiáda kat. A Dňa 13. 1. 2024 sa na Pr&iacute;rodovedeckej fakulte UPJ&Scaron; uskutočnilo krajsk&eacute; kolo Matematickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie A. Na&scaron;i &scaron;tudenti op&auml;ť dosiahli medailov&eacute; umiestnenia. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2024/matematicka-olympiada-kat-a Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2024/chemiklani-2024 Mon, 05 Feb 2024 00:00:00 +0000 Chemiklání 2024 V pondelok 5. febru&aacute;ra 2024 sa v Pardubiciach uskutočnil už 9. ročn&iacute;k t&iacute;movej s&uacute;ťaže Chemikl&aacute;n&iacute;. V seniorskej kateg&oacute;rii A n&aacute;s mimoriadne &uacute;spe&scaron;ne reprezentoval t&iacute;m zložen&yacute; z na&scaron;ich tretiakov a &scaron;tvrt&aacute;kov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2024/chemiklani-2024 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2024/ples-postovakov Sun, 04 Feb 2024 00:00:00 +0000 Ples Poštovákov <iframe width="450" height="253" src="https://www.youtube.com/embed/tpoEc4sVxWk?si=7Sv_qrOU0f8Amg-m" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2024/ples-postovakov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2024/uspesni-olympionici-zo-sjl Fri, 02 Feb 2024 00:00:00 +0000 Úspešní olympionici zo SJL Dňa 1. febru&aacute;ra 2024 sa konal 16. ročn&iacute;k krajsk&eacute;ho kola olympi&aacute;dy zo slovensk&eacute;ho jazyka a literat&uacute;ry, v ktorom na&scaron;u &scaron;kolu &uacute;spe&scaron;ne reprezentovali J&aacute;n &Scaron;tiavnick&yacute; z I.A triedy (1.miesto) a Tereza Pažinov&aacute; zo IV.A triedy (3. miesto). skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2024/uspesni-olympionici-zo-sjl Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2024/krajske-kolo-chemickej-olympiady-kategorie-a Sun, 28 Jan 2024 00:00:00 +0000 Krajské kolo chemickej olympiády kategórie A V dňoch 24. - 25. janu&aacute;ra 2024 sa na p&ocirc;de Pr&iacute;rodovedeckej fakulty UPJ&Scaron; v Ko&scaron;iciach konal ďal&scaron;&iacute; ročn&iacute;k Chemickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie A. Na&scaron;i &scaron;tudenti op&auml;ť bojovali o čo najlep&scaron;&iacute; v&yacute;sledok. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2024/krajske-kolo-chemickej-olympiady-kategorie-a Novinky http://www.gympos.sk/novinky/Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku 2024 Wed, 24 Jan 2024 00:00:00 +0000 Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku Dňa 18.01.2024 sa konalo okresn&eacute; kolo ONJ. V kateg&oacute;rii 2B sa na 1. mieste umiestnil J.Luk&aacute;č zo IV.B a na 2.mieste T.Semanič z III.D. V kateg&oacute;rii 2.A sa na 3. mieste umiestnil M.Koč&iacute;k z II.A. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku 2024 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2024/okresne-kolo-olympiady-v-anglickom-jazyku Sun, 21 Jan 2024 00:00:00 +0000 Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku 17. janu&aacute;ra 2024 sa uskutočnilo okresn&eacute; kolo Olympi&aacute;dy v anglickom jazyku. D&aacute;vid Feje&scaron; (II.B) a Alena Zavodn&iacute;kov&aacute; obsadili vo svojich kateg&oacute;ri&aacute;ch 2. miesto. Blahožel&aacute;me a ďakujeme za reprezent&aacute;ciu &scaron;koly. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2024/okresne-kolo-olympiady-v-anglickom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2024/fyziklani-online Wed, 17 Jan 2024 00:00:00 +0000 Fyzikláni online Dňa 22.11.2023 si na&scaron;i žiaci porovnali vedomosti z fyziky s 1093 t&iacute;mami zo 63 kraj&iacute;n sveta na s&uacute;ťaži Fyzikl&aacute;ni online. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2024/fyziklani-online Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/medzinarodna-filozoficka-olympiada Thu, 21 Dec 2023 00:00:00 +0000 Medzinárodná filozofická olympiáda V utorok 14. novembra 2023 sa na FF KU v Ružomberku konalo celoslovensk&eacute; kolo Medzin&aacute;rodnej filozofickej olympi&aacute;dy. Tom&aacute;&scaron; Semanič z&iacute;skal 3. miesto a postupuje do druh&eacute;ho kola v anglickom jazyku. Blahožel&aacute;me a drž&iacute;me mu palce! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/medzinarodna-filozoficka-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/celoslovenske-kolo-v-sachu-studentov-a-studentiek Mon, 18 Dec 2023 00:00:00 +0000 Celoslovenské kolo v šachu študentov a študentiek Dňa 12.12.2023 sa konalo celoslovensk&eacute; kolo v &scaron;achu &scaron;tudentov a &scaron;tudentiek. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/celoslovenske-kolo-v-sachu-studentov-a-studentiek Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/sk-ua-innovation-camp Sun, 10 Dec 2023 00:00:00 +0000 SK-UA INNOVATION CAMP Neziskov&aacute; vzdel&aacute;vacia organiz&aacute;cia Junior Achievement Slovensko zorganizovala v Ko&scaron;iciach ďal&scaron;ie zo s&eacute;rie podujat&iacute; INNOVATION CAMP, ktor&eacute; bolo tentoraz zameran&eacute; aj na žiakov a &scaron;tudentov z Ukrajiny. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/sk-ua-innovation-camp Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/studentska-podnikatelska-cena-roka-2023 Sun, 10 Dec 2023 00:00:00 +0000 Študentská podnikateľská cena roka 2023 Vynikaj&uacute;ce &uacute;spechy n&aacute;&scaron;ho t&iacute;mu! &Scaron;tudentska firma Lavi sa s p&yacute;chou hl&aacute;si, že sa dostala medzi Top 5 finalistov prest&iacute;žnej &Scaron;tudentskej podnikateľskej ceny roku 2023, prim&aacute;rne určenej pre vysoko&scaron;kol&aacute;kov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/studentska-podnikatelska-cena-roka-2023 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/vianocna-charitativna-ochutnavka Sat, 09 Dec 2023 00:00:00 +0000 Vianočná charitatívna ochutnávka V predvianočnom čase sme znova zorganiizovali Vianočn&uacute; ochutn&aacute;vku a predaj kol&aacute;čikov pre Svetielko pomoci. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/vianocna-charitativna-ochutnavka Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/kolko-lasky-sa-zmesti-do-krabice-od-topanok Mon, 11 Dec 2023 00:00:00 +0000 Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? V tomto roku sme sa už po &scaron;iesty raz zapojili do tejto kr&aacute;snej celoslovenskej zbierky, ktorej cieľom je pote&scaron;iť seniorov v DSS. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/kolko-lasky-sa-zmesti-do-krabice-od-topanok Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/krajske-kolo-v-basketbale-dievcat Fri, 08 Dec 2023 00:00:00 +0000 Krajské kolo v basketbale dievčat Dňa 7.12.2023 sa konalo krajsk&eacute; kolo v basketbale dievčat. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/krajske-kolo-v-basketbale-dievcat Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/krajske-kolo-v-basketbale-chlapcov Fri, 08 Dec 2023 00:00:00 +0000 Krajské kolo v basketbale chlapcov Dňa 6.12.2023 sa konalo krajsk&eacute; kolo v basketbale chlapcov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/krajske-kolo-v-basketbale-chlapcov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/krajske-kolo-v-sachu Fri, 08 Dec 2023 00:00:00 +0000 Krajské kolo v šachu Dňa 29.11.2023 sa konalo krajsk&eacute; kolo v &scaron;achu. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/krajske-kolo-v-sachu Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/celoslovenske-kolo-ultimate-frisbee Thu, 07 Dec 2023 00:00:00 +0000 Celoslovenské kolo ULTIMATE FRISBEE Dňa 1.12.2023 sa v Žiline konalo celo&scaron;t&aacute;tne kolo Ultimate Frisbee. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/celoslovenske-kolo-ultimate-frisbee Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/narodna-sutaz-cerveneho-kriza Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 +0000 Národná súťaž Červeného kríža 1.decembra 2023 sa v Bratislave pri pr&iacute;ležitosti Svetov&eacute;ho dňa boja proti AIDS uskutočnilo fin&aacute;le N&aacute;rodnej s&uacute;ťaže HIV/AIDS prevencia. Na&scaron;e s&uacute;ťažn&eacute; družstvo po v&iacute;ťazstve v online kole, vo fin&aacute;le obsadilo bronzov&uacute; priečku. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/narodna-sutaz-cerveneho-kriza Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/chemgeneration-nulovy-odpad Fri, 24 Nov 2023 00:00:00 +0000 Chemgeneration - Nulový odpad V piatok 24. novembra 2023 sa žiaci II.B a II.A triedy z&uacute;častnili chemick&eacute;ho workshopu v priestoroch Technickej univerzity v Ko&scaron;iciach v r&aacute;mci programu Chemgeneration. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/chemgeneration-nulovy-odpad Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/narodna-sutaz-hiv-aids Thu, 16 Nov 2023 00:00:00 +0000 Národná súťaž HIV/AIDS Na&scaron;e s&uacute;ťažn&eacute; družstvo dievčat z II.A v zložen&iacute; Anna Sofia Fančovičov&aacute;, Alžbeta Haňov&aacute; a Nat&aacute;lia Ilčinov&aacute; dnes v online s&uacute;ťaži ml&aacute;deže Červen&eacute;ho kr&iacute;ža Prevencia HIV/AIDS zv&iacute;ťazilo v konkurencii 87 &scaron;k&ocirc;l Slovenska. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/narodna-sutaz-hiv-aids Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/studentska-kvapka-krvi-2023 Tue, 14 Nov 2023 00:00:00 +0000 Študentská kvapka krvi 2023 Dňa 14.11.2023 sa na na&scaron;ej &scaron;kole uskutočnil mobiln&yacute; odber krvi v r&aacute;mci tradičnej kampane &Scaron;tudentsk&aacute; kvapka krvi. Podujatie organizoval Miestny spolok Červen&eacute;ho kr&iacute;ža. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/studentska-kvapka-krvi-2023 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/antisemitizmus-prednaska Fri, 10 Nov 2023 00:00:00 +0000 Antisemitizmus - prednáška Na&scaron;im žiakom druh&eacute;ho ročn&iacute;ka sa dnes venovala Veronika Homolov&aacute; T&oacute;thov&aacute; z TV JOJ. Predn&aacute;&scaron;kou spojenou s premietan&iacute;m dokument&aacute;rneho filmu n&aacute;m pribl&iacute;žila problematiku antisemitizmu a holokaustu. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/antisemitizmus-prednaska Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2023/fyzikalny-naboj Thu, 09 Nov 2023 00:00:00 +0000 Fyzikálny náboj Dňa 3.11. sa na UPJ&Scaron; uskutočnil Fyzik&aacute;lny n&aacute;boj. Na&scaron;u &scaron;kolu reprezentovali tri družstv&aacute;. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2023/fyzikalny-naboj