sk-sk Copyright 2011 - 2017 by Gymnázium Poštová 9 and Tibor Engler webmaster@gympos.sk (Webmaster www.Gympos.sk) http://www.gympos.sk/rss.php Gymnázium Poštová 9 Rss Feed noviniek z www.gympos.sk Gymnázium Poštová 9 http://www.gympos.sk/rss.php http://www.gympos.sk/img/design/logo.png Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2017/442 Wed, 11 Oct 2017 00:00:00 +0000 Oznam <p>Dňa 24. 10. 2017 sa uskutočn&iacute; <strong>exkurzia &quot;Pal&aacute;c z&aacute;zrakov&quot; (Budape&scaron;ť) pre žiakov 1. ročn&iacute;ka</strong> (<a href="/files/uploads/files/exkurzia_Budapest.pdf"><strong>viac info tu</strong></a>). Prihl&aacute;&scaron;ky si m&ocirc;žete vyzdvihn&uacute;ť v kabinete fyziky.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2017 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2017/441 Wed, 11 Oct 2017 00:00:00 +0000 Oznam <p>Poz&yacute;vame v&aacute;s do <strong>&scaron;kolskej knižnice</strong>, ktor&aacute; je pre žiakov otvoren&aacute; pravidelne v čase:<br /> <strong>pondelok &nbsp;9.40 &ndash; 10.40,</strong><br /> <strong>&scaron;tvrtok &nbsp;9.40 &ndash; 10.40,</strong><br /> <strong>piatok &nbsp;12.30 &ndash; 13.30</strong><br /> alebo podľa dohody&nbsp;s <strong>PhDr. Danielou&nbsp;&Scaron;troncerovou</strong>.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2017 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2017/440 Tue, 10 Oct 2017 00:00:00 +0000 Oznam <p><strong>ISIC zn&aacute;mky</strong><br /> V&scaron;etky objednan&eacute; zn&aacute;mky s&uacute; už k dispoz&iacute;cii a čakaj&uacute; na svojich majiteľov. <strong>Pros&iacute;m o ich osobn&eacute; prevzatie. </strong>RNDr. Silvia G&ouml;rcs&ouml;sov&aacute;</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2017 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2017/439 Mon, 09 Oct 2017 00:00:00 +0000 Oznam <p>V&aacute;žen&iacute; rodičia,&nbsp;poz&yacute;vame V&aacute;s na&nbsp;<strong>triedne akt&iacute;vy ZRP&Scaron;</strong>, ktor&eacute; sa uskutočnia vo&nbsp;&scaron;tvrtok <strong>19.&nbsp;okt&oacute;bra 2017&nbsp;o&nbsp;16.15 h</strong>&nbsp;v&nbsp;budove&nbsp;&scaron;koly.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2017 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/erasmus-projekt-euconnectour Fri, 13 Oct 2017 00:00:00 +0000 Erasmus+ Projekt Euconnectour V dňoch 7. - 12. okt&oacute;bra 2017 sme sa z&uacute;častnili na projektovom stretnut&iacute; učiteľov a &scaron;tudentov vo Westwood College v mestečku Leek, Staffordshire, UK. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/erasmus-projekt-euconnectour Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/body-the-exhibition Mon, 02 Oct 2017 00:00:00 +0000 BODY the exhibition V pondelok 2. okt&oacute;bra 2017 sa skupina 60 &scaron;tudentov SEB z III.a IV. ročn&iacute;ka vybrala do Bratislavy pozrieť si v&yacute;stavu Ľudsk&eacute; telo. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/body-the-exhibition Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/mmm-2017 Mon, 02 Oct 2017 00:00:00 +0000 MMM 2017 Každoročne patr&iacute; v Ko&scaron;iciach prv&aacute; okt&oacute;brov&aacute; nedeľa Medzin&aacute;rodn&eacute;mu marat&oacute;nu mieru. S jeho v&yacute;zvou sa popasovali aj na&scaron;i učitelia. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/mmm-2017 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/biologicka-olympiada Mon, 02 Oct 2017 00:00:00 +0000 BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA A op&auml;ť &uacute;spech Dominika Kopčaka. Dominik z&iacute;skal bronzov&uacute; medailu na IBO /Medzin&aacute;rodnej biologickej olympi&aacute;de/, ktor&aacute; sa konala v dňoch 23-30. j&uacute;la 2017 vo Veľkej Brit&aacute;nii THE UNIVERSITY OF WARWICK. BLAHOŽEL&Aacute;ME !!! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/biologicka-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/euso Mon, 02 Oct 2017 00:00:00 +0000 EUSO V dňoch 7. 5. &ndash; 14. 5. 2017 sa v Kodani, D&aacute;nsko uskutočnil 15. ročn&iacute;k Olympi&aacute;dy Eur&oacute;pskej &uacute;nie v pr&iacute;rodn&yacute;ch ved&aacute;ch (EUSO). Na s&uacute;ťaži sa z&uacute;častnilo 24 kraj&iacute;n. Slovensk&uacute; republiku reprezentovali dve družstv&aacute;. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/euso Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/dod-na-ustavnom-sude Fri, 29 Sep 2017 00:00:00 +0000 DOD na Ústavnom súde V priestoroch &Uacute;stavn&eacute;ho s&uacute;du počas DOD robila program aj na&scaron;a hudobn&aacute; skupina Generation GP9 pod veden&iacute;m RNDr. Silvie G&ouml;rcs&ouml;sovej. V programe odzneli obľ&uacute;ben&eacute; skladby zahraničn&yacute;ch spev&aacute;kov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/dod-na-ustavnom-sude Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/medzinarodny-vymenny-pobyt-2 Sun, 24 Sep 2017 00:00:00 +0000 Medzinárodný výmenný pobyt Druh&aacute; f&aacute;za v&yacute;menn&eacute;ho pobytu (09/2017) sa niesla v&nbsp;znamen&iacute; op&auml;tovn&yacute;ch priateľsk&yacute;ch stretnut&iacute;, pozn&aacute;vania pr&iacute;rodn&yacute;ch kr&aacute;s, p&ocirc;sobiv&yacute;ch historick&yacute;ch prehliadok, či temperamentn&eacute;ho slovensk&eacute;ho folkl&oacute;ru. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/medzinarodny-vymenny-pobyt-2 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/nasi-ziaci-v-zivom-vysielani Mon, 11 Sep 2017 00:00:00 +0000 Naši žiaci v živom vysielaní V pondelok 11.09.2017 boli na&scaron;i žiaci Samuel Amrich (III.A) a Radovan Lasc&aacute;k (II.A) spolu s doc. RNDr. Rudolfom G&aacute;lisom, PhD. (astrofyzik z PF UPJ&Scaron; v Ko&scaron;iciach) v priamom vysielan&iacute; R&aacute;dia Regina V&yacute;chod skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/nasi-ziaci-v-zivom-vysielani Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/bronz-na-iypt-2017 Tue, 05 Sep 2017 00:00:00 +0000 Bronz na IYPT 2017 Reprezentačn&eacute; družstvo Slovenska, ktor&eacute;ho členom bola Katar&iacute;na &Scaron;amuov&aacute; &nbsp;(III. B), vybojovalo na Medzin&aacute;rodnom turnaji mlad&yacute;ch fyzikov v Singapure&nbsp;&nbsp;10.&nbsp;miesto.&nbsp;Slovensk&aacute; reprezent&aacute;cia tak z&iacute;skala bronzov&eacute; medaily. Blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/bronz-na-iypt-2017 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/medzinarodna-matematicka-olympiada-imo Tue, 05 Sep 2017 00:00:00 +0000 Medzinárodná matematická olympiáda IMO V dňoch 13. &ndash; 23. 7. 2017 sa v Braz&iacute;lii v meste Rio de Janeiro konala medzin&aacute;rodn&aacute; matematick&aacute; olympi&aacute;da IMO. Martin Melicher z III.A v nej z&iacute;skal čestn&eacute; uznanie. Srdečne blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/medzinarodna-matematicka-olympiada-imo Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/oceneny-pedagog Tue, 05 Sep 2017 00:00:00 +0000 Ocenený pedagóg Neziskov&aacute; vzdel&aacute;vacia organiz&aacute;cia JA Slovensko ocenila Mgr. Evu Wolfov&uacute;, PhD. za jej pr&aacute;cu so žiakmi, ktor&yacute;ch vzdel&aacute;va v podnikateľskej, ekonomickej a finančnej oblasti. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/oceneny-pedagog Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/za-hranicami-projektu Fri, 16 Jun 2017 00:00:00 +0000 Za hranicami projektu Spolupr&aacute;ca v projekte Comenius sa stala z&aacute;kladom dlhoročn&eacute;ho priateľstva p.p. Katanovej a projektovej koordin&aacute;torky Joyce Amato, ktor&aacute; po 11 rokoch op&auml;ť nav&scaron;t&iacute;vila na&scaron;u &scaron;kolu. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/za-hranicami-projektu Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/postovacka-darovacka Wed, 07 Jun 2017 00:00:00 +0000 Poštovácka darovačka V stredu 7.6.2017 k n&aacute;m zav&iacute;tal t&iacute;m NTS Ko&scaron;ice aby sme spoločne s 31 &scaron;tudentami a učiteľmi pomohli oddeleniu Detskej onkol&oacute;gie a hematol&oacute;gie DFNsP v Ko&scaron;iciach. V j&uacute;ni totiž prebieha akcia Kvapka krvi pre detsk&uacute; onkol&oacute;giu. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/postovacka-darovacka Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/derby Wed, 07 Jun 2017 00:00:00 +0000 DERBY Tento &scaron;kolsk&yacute; rok sa konalo 8. kolo matematickej s&uacute;ťaže DERBY, ktor&eacute; sa n&aacute;m podarilo zv&iacute;ťaziť a putovn&uacute; trofej po roku z&iacute;skať sp&auml;ť na na&scaron;u &scaron;kolu. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/derby Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/exkurzia-litex-2017 Wed, 07 Jun 2017 00:00:00 +0000 Exkurzia LITEX 2017 V term&iacute;ne 1.-2. j&uacute;n 2017 sa uskutočnil XIV. ročn&iacute;k exkurzie s najdlh&scaron;ou trad&iacute;ciou na &scaron;kole &ndash; LITEX (liter&aacute;rna exkurzia). skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/exkurzia-litex-2017 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/medzinarodna-distancna-olympiada-ruskeho-jazyka Thu, 01 Jun 2017 00:00:00 +0000 Medzinárodná dištančná olympiáda ruského jazyka 15. -21. m&aacute;ja 2017 sa uskutočnila Medzin&aacute;rodn&aacute; di&scaron;tančn&aacute; olympi&aacute;da z rusk&eacute;ho jazyka ako cudzieho &bdquo;GRAMOTEJ&ldquo; (Vzdelanec), ktor&uacute; každoročne organizuje Čuva&scaron;sk&aacute; &scaron;t&aacute;tna univerzita I. N. Uľjanova. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/medzinarodna-distancna-olympiada-ruskeho-jazyka Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/maturitna-skuska Fri, 26 May 2017 00:00:00 +0000 Maturitná skúška Na&scaron;i maturanti sa podelili o prv&eacute; dojmy z maturitn&yacute;ch sk&uacute;&scaron;ok v report&aacute;ži TVKO&Scaron;ICE, ktorej z&aacute;znam je dostupn&yacute; na <a href="https://www.tvkosice.sk/video/592711524526ca37f68ad998">https://www.tvkosice.sk</a> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/maturitna-skuska Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/krajske-kolo-chemickej-olympiady-kategorie-c Thu, 25 May 2017 00:00:00 +0000 Krajské kolo chemickej olympiády kategórie C Dňa 18.5.2017 sa na Pr&iacute;rodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa &Scaron;af&aacute;rika v Ko&scaron;iciach konalo krajsk&eacute; kolo Chemickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie C.&nbsp; skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/krajske-kolo-chemickej-olympiady-kategorie-c Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/exkurzia-poloniny Mon, 22 May 2017 00:00:00 +0000 Exkurzia Poloniny V utorok 9.5.2017 sa 42 &scaron;tudentov druh&eacute;ho ročn&iacute;ka s pedagogick&yacute;m dozorom z&uacute;častnilo geografickej exkurzie na v&yacute;chode Slovenska. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/exkurzia-poloniny Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/plavecky-kurz Mon, 22 May 2017 00:00:00 +0000 Plavecký kurz v dňoch 15.5.-18.5.2017 sa &scaron;tudenti z&uacute;častnili plaveck&eacute;ho kurzu. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/plavecky-kurz Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/majstrovstva-slovenska-strednych-skol-vo-volejbale Mon, 22 May 2017 00:00:00 +0000 Majstrovstvá Slovenska stredných škôl vo volejbale V dňoch 11.5.- 12.5.2017 sa konali Majstrovstv&aacute; Slovenska stredn&yacute;ch &scaron;k&ocirc;l vo volejbale. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/majstrovstva-slovenska-strednych-skol-vo-volejbale Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/majstrovstva-slovenska-strednych-skol-v-atletike Mon, 22 May 2017 00:00:00 +0000 Majstrovstvá Slovenska stredných škôl v atletike Dňa 11.m&aacute;ja 2017 sa konali Majstrovstv&aacute; Slovenska stredn&yacute;ch &scaron;k&ocirc;l v atletike. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/majstrovstva-slovenska-strednych-skol-v-atletike Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/prirodovedna-exkurzia-starina-a-stakcin Thu, 18 May 2017 00:00:00 +0000 PRÍRODOVEDNÁ EXKURZIA STARINA A STAKČÍN V utorok 9. m&aacute;ja sa 40 &scaron;tudentov tretieho ročn&iacute;ka a 2 pani profesorky Ihnatkov&aacute; a Hal&aacute;szov&aacute; z&uacute;častnili exkurzie na vodn&uacute; n&aacute;drž Starina a nav&scaron;t&iacute;vili &Uacute;pravňu vody Stakč&iacute;n. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/prirodovedna-exkurzia-starina-a-stakcin Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/krajske-kolo-fyzikalnej-olympiady Wed, 17 May 2017 00:00:00 +0000 Krajské kolo fyzikálnej olympiády Dňa 10.05.2017 sa uskutočnilo krajsk&eacute; kolo 58. ročn&iacute;ka Fyzik&aacute;lnej olympi&aacute;dy. Na&scaron;u &scaron;kolu reprezentovali žiaci 1. až 3. ročn&iacute;ka v kateg&oacute;riach "B" , "C", "D" a obsadili tieto miesta: skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/krajske-kolo-fyzikalnej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/celoslovenske-kolo-dejepisnej-olympiady Sun, 14 May 2017 00:00:00 +0000 Celoslovenské kolo dejepisnej olympiády V dňoch 3. - 5.5.2017 sa v Trenčianskych Tepliciach uskutočnilo celoslovensk&eacute; kolo dejepisnej olympi&aacute;dy. Tom&aacute;&scaron; Chovanč&aacute;k z I.A obsadil v&yacute;born&eacute; 2. miesto. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/celoslovenske-kolo-dejepisnej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/prirodovedna-exkurzia-liptovsky-mikulas Fri, 12 May 2017 00:00:00 +0000 Prírodovedná exkurzia Liptovský Mikuláš Vo &scaron;tvrtok 11.m&aacute;ja 2017 sa 46 &scaron;tudentov 1. ročn&iacute;ka z&uacute;častnilo exkurzie na 3 zauj&iacute;mav&eacute; miesta na Liptove. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/prirodovedna-exkurzia-liptovsky-mikulas Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/den-narcisov Fri, 12 May 2017 00:00:00 +0000 Deň narcisov Dňa 7. apr&iacute;la sa konala celoslovensk&aacute; zbierka na podporu onkologick&yacute;ch pacientov na Slovensku. Na&scaron;i &scaron;tudenti sa op&auml;ť ako dobrovoľn&iacute;ci tejto zbierky z&uacute;častnili. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/den-narcisov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/artek-2017-medzinarodna-sutaz-v-ruskom-jazyku Thu, 11 May 2017 00:00:00 +0000 Artek 2017 - Medzinárodná súťaž v ruskom jazyku Pu&scaron;kinov In&scaron;tit&uacute;t v Moskve v spolupr&aacute;ci s Medzin&aacute;rodn&yacute;m detsk&yacute;m centrom Artek a s podporou Ministerstva &scaron;kolstva a vedy Ruskej feder&aacute;cie každoročne organizuje medzin&aacute;rodn&uacute; s&uacute;ťaž pre učiteľov a &scaron;tudentov rusk&eacute;ho jazyka. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/artek-2017-medzinarodna-sutaz-v-ruskom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/exkurzia-poznavame-nemecko Wed, 10 May 2017 00:00:00 +0000 Exkurzia „Poznávame Nemecko“ V dňoch 23.4.-28.4.2017 sa 35 žiakov (1. až 3. ročn&iacute;k) a tri vyučuj&uacute;ce z&uacute;častnili exkurzie Pozn&aacute;vame Nemecko. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/exkurzia-poznavame-nemecko Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/majstrovstva-slovenska-vo-florbale Wed, 10 May 2017 00:00:00 +0000 Majstrovstvá Slovenska vo florbale V dňoch 24.-25. 4.2017 sa konali Majstrovstv&aacute; Slovenska vo florbale chlapcov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/majstrovstva-slovenska-vo-florbale