sk-sk Copyright 2011 - 2018 by Gymnázium Poštová 9 and Tibor Engler webmaster@gympos.sk (Webmaster www.Gympos.sk) http://www.gympos.sk/rss.php Gymnázium Poštová 9 Rss Feed noviniek z www.gympos.sk Gymnázium Poštová 9 http://www.gympos.sk/rss.php http://www.gympos.sk/img/design/logo.png Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2018/473 Mon, 19 Feb 2018 00:00:00 +0000 Oznam <p><strong>&Scaron;KOLSK&Eacute; KOLO SOČ</strong><br /> Pros&iacute;m v&scaron;etk&yacute;ch &scaron;tudentov, ktor&iacute; sa chc&uacute; z&uacute;častniť&nbsp;&scaron;kolsk&eacute;ho kola SOČ v jednotliv&yacute;ch odboroch, aby sa pri&scaron;li prihl&aacute;siť do biologick&eacute;ho kabinetu p.&nbsp;Koles&aacute;rovej. &Scaron;kolsk&eacute; kolo prebehne po jarn&yacute;ch pr&aacute;zdnin&aacute;ch. Term&iacute;n sa upresn&iacute;.&nbsp;Ďakujem!</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2018 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2018/472 Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 +0000 Oznam <p><a href="/files/uploads/files/uryvok.pdf"><img alt="" src="/files/uploads/images/titulka_2.jpg" style="height:36px; width:200px" /></a><br /> Ak e&scaron;te nem&aacute;te nov&eacute; č&iacute;slo &scaron;kolsk&eacute;ho časopisu&nbsp;(uk&aacute;žka <strong><a href="/files/uploads/files/uryvok.pdf">TU</a></strong>), m&ocirc;žete si ho&nbsp;<strong>zak&uacute;piť v piatok&nbsp;23. 2. 2018&nbsp;vo vestibule&nbsp;cez prest&aacute;vky</strong> po 3., 4. a 5. vyučovacej hodine.&nbsp;Cena časopisu je 1 &euro;.&nbsp;Te&scaron;&iacute;me sa na v&aacute;s! Redakcia Homo Studiosus</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2018 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2018/471 Sun, 11 Feb 2018 00:00:00 +0000 Oznam <p>Mil&iacute; &scaron;tudenti, v r&aacute;mci projektu IT Akad&eacute;mia m&aacute;te možnosť z&uacute;častn&iacute;ť sa <strong>informatick&yacute;ch s&uacute;ťaž&iacute;</strong> ako <a href="http://ics.upjs.sk/ihra/">IHRA</a> - programovanie hier,&nbsp;<a href="http://itakademia.sk/sk/domov/1-3-motivacia-ziakov-a-studentov-pre-studium-ikt-prirodnych-a-technickych-vied/sutaze/robocup/">RoboCup</a> - stavba a programovanie robotov, <a href="http://netacad.sk/podujatia/nag2017">NAG</a> - s&uacute;ťaž z oblasti poč&iacute;tačov&yacute;ch sieti.<br /> Prihlasovanie a ďal&scaron;ie inform&aacute;cie n&aacute;jdete na str&aacute;nkach <a href="http://itakademia.sk/sk/domov/1-3-motivacia-ziakov-a-studentov-pre-studium-ikt-prirodnych-a-technickych-vied/sutaze/">IT Akad&eacute;mie</a>.<br /> &nbsp;</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2018 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2018/470 Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0000 Oznam <p><strong>Sprachdiplom-,,Crash-Tag&quot;</strong><br /> sa uskutočn&iacute; dňa14.2.2018 v budove &scaron;koly v triede IV.C. Pl&aacute;novan&yacute; začiatok je o 8:45 v triede IV.C.Je potrebn&eacute; si priniesť p&iacute;sacie potreby, slovn&iacute;ky zabezpeč&iacute;me. Na sk&uacute;&scaron;ku sme prihl&aacute;sili 17 žiakov. Testov sa m&ocirc;žu z&uacute;častniť len prihl&aacute;sen&iacute; žiaci.Upozorňijeme, že ide o cvičn&eacute; testovsnie, nie ostr&uacute; sk&uacute;&scaron;ku.&nbsp;<br /> &nbsp;</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2018 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/krajske-kolo-turnaja-mladych-fyzikov Mon, 19 Feb 2018 00:00:00 +0000 Krajské kolo Turnaja mladých fyzikov Dňa 19.2.2018 sa na p&ocirc;de Pr&iacute;rodovedeckej fakulty UPJ&Scaron; v Ko&scaron;iciach konalo krajsk&eacute; kolo Turnaja mlad&yacute;ch fyzikov. Žiaci na&scaron;ej &scaron;koly vytvorili 3 trojčlenn&eacute; t&iacute;my. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/krajske-kolo-turnaja-mladych-fyzikov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/fykosi-fyziklani Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 +0000 FYKOSí Fyziklání V piatok 16. 02. 2018 sa dve družstv&aacute; na&scaron;ej &scaron;koly z&uacute;častnili na 12. ročn&iacute;ku medzin&aacute;rodnej s&uacute;ťaže v rie&scaron;en&iacute; fyzik&aacute;lnych &uacute;loh &bdquo;FYKOS&iacute; Fyzikl&aacute;n&iacute;&ldquo;, ktor&aacute; sa konala v Prahe na MFF UK. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/fykosi-fyziklani Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/krajske-kolo-olympiady-v-ruskom-jazyku Fri, 16 Feb 2018 00:00:00 +0000 Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku Dňa 15.2.2018 sa konalo Krajsk&eacute; kolo Olympi&aacute;dy v ruskom jazyku. Katar&iacute;na Teodora Gajdo&scaron;ov&aacute;, žiačka II.D triedy, obsadila v kateg&oacute;rii B1 3. miesto a D&aacute;vid &Scaron;atala, žiak III.A tiredy, obsadil v kateg&oacute;rii B2 1. miesto skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/krajske-kolo-olympiady-v-ruskom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/krajske-kolo-olympiady-v-anglickom-jazyku Wed, 14 Feb 2018 00:00:00 +0000 Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku 14. 2. 2018 sa konalo krajsk&eacute; kolo Olympi&aacute;dy v anglickom jazyku, ktor&eacute; už niekoľko rokov organizuje na&scaron;a &scaron;kola. Mar&iacute;na Hluch&aacute;, žiačka I.C, v kateg&oacute;rii 2A obsadila 1. miesto a bude n&aacute;s reprezentovať v celo&scaron;t&aacute;tnom kole s&uacute;ťaže. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/krajske-kolo-olympiady-v-anglickom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/krajske-kolo-sutaze-ruske-slovo Wed, 14 Feb 2018 00:00:00 +0000 Krajské kolo súťaže Ruské slovo Dňa 13. 2. 2018 sa uskutočnilo Krajsk&eacute; kolo s&uacute;ťaže Rusk&eacute; slovo. V kateg&oacute;rii "prednes po&eacute;zie" obsadil 1. miesto Mat&uacute;&scaron; Trojč&aacute;k - žiak II.C triedy a postupuje do celoslovensk&eacute;ho kola. Blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/krajske-kolo-sutaze-ruske-slovo Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/krajske-kolo-fyzikalnej-olympiady-kategoria-a Wed, 14 Feb 2018 00:00:00 +0000 Krajské kolo Fyzikálnej olympiády, kategória A Dňa 6.2.2018 sa konalo krajsk&eacute; kolo Fyzik&aacute;lnej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie A. Medzi v&iacute;ťazmi druh&eacute; miesto obsadil&nbsp;Jakub Pohly - IV. A trieda. K dosiahnut&eacute;mu &uacute;spechu mu srdečne blahožel&aacute;me a žel&aacute;me veľa &uacute;spechov v celoslovenskom kole FO. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/krajske-kolo-fyzikalnej-olympiady-kategoria-a Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/krajske-kolo-geografickej-olympiady Wed, 14 Feb 2018 00:00:00 +0000 Krajské kolo Geografickej olympiády Dňa 9. febru&aacute;ra sa konalo krajsk&eacute; kolo Geografickej olympi&aacute;dy pre stredn&eacute; &scaron;koly v kateg&oacute;rii Z a A. Na&scaron;i &scaron;tudenti boli op&auml;ť veľmi &uacute;spe&scaron;n&iacute;. V kateg&oacute;rii Z obsadili prv&eacute; &scaron;tyri postupuj&uacute;ce miesta / T. Chovanč&aacute;k - II. A, N. Svetozarov - IV.A, D. R&aacute;thy - II.A, P. Ridilla - II.A/, v kateg&oacute;rii A zv&iacute;ťazil Peter Ridilla z II.A. V&scaron;etk&yacute;m &uacute;častn&iacute;kom srdečne blahožel&aacute;me a postupuj&uacute;cim drž&iacute;me palce v celoslovenskom fin&aacute;le. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/krajske-kolo-geografickej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/olympiada-ludskych-prav Wed, 14 Feb 2018 00:00:00 +0000 Olympiáda ľudských práv V krajskom kole Olympi&aacute;dy ľudsk&yacute;ch pr&aacute;v, ktor&aacute; sa konala 8.2.2018, obsadila T&iacute;mea Zvol&aacute;nekov&aacute; 8. miesto a postupuje do celoslovensk&eacute;ho kola. BLAHOŽEL&Aacute;ME! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/olympiada-ludskych-prav Novinky http://www.gympos.sk/novinky/Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku Tue, 13 Feb 2018 00:00:00 +0000 Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku V krajskom kole Olympi&aacute;dy v nemeckom jazyku sa umiestnila Laura Mačekov&aacute; z 3.C v kateg&oacute;rii 2C na kr&aacute;snom prvom mieste a bude n&aacute;s reprezentovať v celo&scaron;t&aacute;tnom kole. K dosiahnut&eacute;mu v&yacute;sledku srdečne blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/chemiklani Fri, 09 Feb 2018 00:00:00 +0000 Chemiklání Dňa 9. febru&aacute;ra 2018 sa konala t&iacute;mov&aacute; s&uacute;ťaž Chemikl&aacute;n&iacute;, ktor&uacute; organizovala Fakulta chemicko-technologick&aacute; Univerzity Pardubice. Na&scaron;i chemici nesklamali ani v československom meradle. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/chemiklani Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/olympiada-zo-slovenskeho-jazyka-a-nbsp-literatury Thu, 08 Feb 2018 00:00:00 +0000 Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry V krajskom kole Olympi&aacute;dy zo slovensk&eacute;ho jazyka a&nbsp;literat&uacute;ry na&scaron;i žiaci z&iacute;skali 1. miesto v kateg&oacute;rii A s&nbsp;postupom do celo&scaron;t&aacute;tneho kola (Z. Mlad&scaron;&iacute;kov&aacute;, IV.B) a&nbsp;2. miesto v kateg&oacute;rii B (Samuel Knut, I.D). Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/olympiada-zo-slovenskeho-jazyka-a-nbsp-literatury Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/krajske-kolo-matematickej-olympiady-kategoria-a Tue, 30 Jan 2018 00:00:00 +0000 Krajské kolo Matematickej olympiády, kategória A Dňa 16. 1. 2018 sa konalo krajsk&eacute; kolo Matematickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie A. V&iacute;ťazom sa stal Martin Melicher z III.A. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/krajske-kolo-matematickej-olympiady-kategoria-a Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/krajske-kolo-54-rocnika-chemickej-olympiady-kategoria-a Mon, 29 Jan 2018 00:00:00 +0000 Krajské kolo 54. ročníka Chemickej olympiády - kategória A Vo &scaron;tvrtok 25. janu&aacute;ra 2018 sa na Pr&iacute;rodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa &Scaron;af&aacute;rika v Ko&scaron;iciach tradične konalo Krajsk&eacute; kolo Chemickej olympi&aacute;dy pre kateg&oacute;riu A. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/krajske-kolo-54-rocnika-chemickej-olympiady-kategoria-a Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/okresne-kolo-olympiady-v-nemeckom-jazyku Mon, 22 Jan 2018 00:00:00 +0000 Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku V okresnom kole olympi&aacute;dy v nemeckom jazyku, ktor&eacute; sa uskutočnilo 18. janu&aacute;ra 2018, obsadila na&scaron;a žiačka 3.B Bibi&aacute;na Hroncov&aacute; v kateg&oacute;rii 2B 3. miesto. K v&yacute;sledku jej srdečne blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/okresne-kolo-olympiady-v-nemeckom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/okresne-kolo-olympiady-v-anglickom-jazyku Mon, 22 Jan 2018 00:00:00 +0000 Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku V okresnom kole olympi&aacute;dy v anglickom jazyku, ktor&eacute; sa uskutočnilo 17. janu&aacute;ra, v kateg&oacute;rii 2A obsadila Mar&iacute;na Hluch&aacute; (I.C) 1. miesto a bude &scaron;kolu reprezentovať v krajskom kole. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/okresne-kolo-olympiady-v-anglickom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/vianocna-burza Tue, 19 Dec 2017 00:00:00 +0000 Vianočná burza Dňa 19. decembra sa na na&scaron;ej &scaron;kole konal už 5. ročn&iacute;k charitat&iacute;vnej Vianočnej burzy. V&yacute;nos sme venovali neziskovej organiz&aacute;cii Svetielko pomoci. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/vianocna-burza Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/land-rover-4x4-in-schools-world-finals-2017 Tue, 19 Dec 2017 00:00:00 +0000 Land Rover 4x4 in Schools World Finals 2017 T&iacute;m Columba Racing &uacute;spe&scaron;ne reprezentoval &scaron;kolu aj v&nbsp;medzin&aacute;rodnom fin&aacute;le s&uacute;ťaže Land Rover 4x4 in Schools v kon&scaron;trukcii 4x4 vozidla s r&aacute;diov&yacute;m ovl&aacute;dan&iacute;m v Abu Dhabi (Spojen&eacute; arabsk&eacute; emir&aacute;ty). skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/land-rover-4x4-in-schools-world-finals-2017 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/junior-freshhh Sun, 17 Dec 2017 00:00:00 +0000 Junior Freshhh Vo &scaron;tvrtok, 14. 12. 2017 sa konalo fin&aacute;le s&uacute;ťaže Junior Freshhh, prebojovalo sa doň p&auml;ť najlep&scaron;&iacute;ch trojčlenn&yacute;ch t&iacute;mov. Medzi nimi boli aj na&scaron;e dva t&iacute;my, ktor&eacute; z&iacute;skali druh&eacute; a tretie miesto z celkov&eacute;ho počtu 444 prihl&aacute;sen&yacute;ch t&iacute;mov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/junior-freshhh Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/medzinarodna-olympiada-ruskeho-jazyka Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0000 Medzinárodná olympiáda ruského jazyka V dňoch 4. - 8. decembra 2017 sa uskutočnil v Moskve 15. ročn&iacute;k Medzin&aacute;rodnej olympi&aacute;dy rusk&eacute;ho jazyka. J&aacute;n Teodor Gajdo&scaron;, žiak 4.D triedy, sa umiestnil na 3. mieste v kateg&oacute;rii B2. BLAHOŽEL&Aacute;ME! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/medzinarodna-olympiada-ruskeho-jazyka Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/krajske-kolo-sutaze-zenit Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0000 Krajské kolo súťaže ZENIT 28. &ndash; 29. 11. 2017 sa konalo krajsk&eacute; kolo program&aacute;torskej s&uacute;ťaže ZENIT. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/krajske-kolo-sutaze-zenit Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/majstrovstva-slovenska-v-zrychlenom-sachu Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0000 Majstrovstvá Slovenska v zrýchlenom šachu Norbert Micheľ I.A sa z&uacute;častnil Majstrovstiev Slovenska stredn&yacute;ch &scaron;k&ocirc;l v zr&yacute;chlenom &scaron;achu. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/majstrovstva-slovenska-v-zrychlenom-sachu Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/zdobenie-medovnikov Thu, 07 Dec 2017 00:00:00 +0000 Zdobenie medovníkov Projektov&yacute; t&iacute;m Erasmus+ Euconnectour v spolupr&aacute;ci s OZ Stonožka zorganizovali dňa 6. 12. 2017 tvoriv&uacute; dielňu "Zdobenie medovn&iacute;kov" . skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/zdobenie-medovnikov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/fyziklani-online Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0000 Fyziklání online V stredu 29. 11. 2017 sa uskutočnila medzin&aacute;rodn&aacute; 3-hodinov&aacute; t&iacute;mov&aacute; fyzik&aacute;lna s&uacute;ťaž "FYZIKL&Aacute;N&Iacute; ONLINE" . skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/fyziklani-online Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/ocenenie-ziakov-kosickeho-samospravneho-kraja Mon, 27 Nov 2017 00:00:00 +0000 Ocenenie žiakov Košického samosprávneho kraja Pri pr&iacute;ležitosti Medzin&aacute;rodn&eacute;ho dňa &scaron;tudentstva boli ocenen&iacute; &uacute;spe&scaron;n&iacute; žiaci &scaron;k&ocirc;l v zriaďovateľskej p&ocirc;sobnosti KSK. Medzi ocenen&yacute;mi bol aj n&aacute;&scaron; Martin Melicher, žiak III.A. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/ocenenie-ziakov-kosickeho-samospravneho-kraja Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/pamatne-listy-sv-gorazda Tue, 28 Nov 2017 00:00:00 +0000 Pamätné listy sv. Gorazda Dominik Kopčak (III.A), Martin Melicher (III.A) a&nbsp;Katar&iacute;na &Scaron;amuov&aacute; (III.B) boli ocenen&iacute; Pam&auml;tn&yacute;m listom sv. Gorazda za &uacute;spe&scaron;n&uacute; reprezent&aacute;ciu Slovenska v medzin&aacute;rodn&yacute;ch s&uacute;ťažiach. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/pamatne-listy-sv-gorazda Novinky http://www.gympos.sk/novinky/Výsledky Olympiády v nemeckom jazyku Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 +0000 Olympiáda v nemeckom jazyku Dňa 22.11.2017 sa konalo &scaron;kolsk&eacute; kolo Olympi&aacute;dy v nemeckom jazyku. V ďal&scaron;&iacute;ch kol&aacute;ch olympi&aacute;dy n&aacute;s bud&uacute; reprezentovať: Alex Bland&oacute;n, Ingrid Dud&aacute;&scaron;ov&aacute;,Bibi&aacute;na Hroncov&aacute;, Katar&iacute;na Piptov&aacute; a Laura Mačekov&aacute;. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/Výsledky Olympiády v nemeckom jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/den-jablk Thu, 23 Nov 2017 00:00:00 +0000 Deň jabĺk Dňa 2. novembra sa vo vestibule &scaron;koly konal piaty ročn&iacute;k Dňa jabĺk, ktor&yacute; bol s&uacute;časťou T&yacute;ždňa boja proti rakovine. U n&aacute;s bol už tradične aj charitat&iacute;vnou akciou. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/den-jablk Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/usmev-ako-dar Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 +0000 Úsmev ako dar Dňa 10.11. 2017 sa na&scaron;i &scaron;tudenti z&uacute;častnili zbierky pre organiz&aacute;ciu &Uacute;smev ako dar a vyzbierali 342,15&euro;. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/usmev-ako-dar Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/plachta-na-detske-aro Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 +0000 Plachta na detské ARO &Scaron;tudenti II.D triedy na hodin&aacute;ch UKL namaľovali 2 deliace plachty na Detsk&eacute; ARO DFNsP v Ko&scaron;iciach. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/plachta-na-detske-aro Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/land-rover-4x4-in-schools Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 +0000 Land Rover 4x4 in Schools &Scaron;esťčlenn&yacute; t&iacute;m Columba Racing zv&iacute;ťazil v n&aacute;rodnom kole s&uacute;ťaže Land Rover 4x4 in Schools v kon&scaron;trukcii 4x4 vozidla s r&aacute;diov&yacute;m ovl&aacute;dan&iacute;m a bude n&aacute;s reprezentovať na svetovom fin&aacute;le. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/land-rover-4x4-in-schools