sk-sk Copyright 2011 - 2020 by Gymnázium Poštová 9 and Tibor Engler webmaster@gympos.sk (Webmaster www.Gympos.sk) http://www.gympos.sk/rss.php Gymnázium Poštová 9 Rss Feed noviniek z www.gympos.sk Gymnázium Poštová 9 http://www.gympos.sk/rss.php http://www.gympos.sk/img/design/logo.png Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2020/682 Fri, 27 Nov 2020 00:00:00 +0000 Oznam <p><strong>Prihl&aacute;&scaron;ky na Experience Cambridge 2020/2021 s&uacute; otvoren&eacute;!&nbsp;</strong><br /> Si &scaron;tudentka alebo &scaron;tudent v predposlednom ročn&iacute;ku? Chcel/a by si zistiť viac o &scaron;t&uacute;diu na jednej z najlep&scaron;&iacute;ch univerz&iacute;t na svete a na p&aacute;r dn&iacute; si to sama/s&aacute;m sk&uacute;siť?&nbsp;Deadline na 1. f&aacute;zu prihlasovacieho procesu je 18.12. 2020. Viac inform&aacute;cii, ako aj link na prihlasovac&iacute; formul&aacute;r n&aacute;jde&scaron; na na&scaron;ej str&aacute;nke&nbsp;<strong><a href="http://cucss.uk/experience-cambridge-en/">http://cucss.uk/experience-cambridge-en/</a>&nbsp;</strong>a vo videu<strong>&nbsp;<a href="https://fb.watch/1-Pv7ofIjz/">https://fb.watch/1-Pv7ofIjz/</a></strong>.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2020 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2020/681 Tue, 24 Nov 2020 00:00:00 +0000 Oznam <p><strong>Logo pre Erasmus+ projekt &quot;Salt over gold - myth or truth?&quot;</strong><br /> Pom&ocirc;žte n&aacute;m vybrať logo pre n&aacute;&scaron; projekt.<br /> Hlasujte na&nbsp;<a href="https://saltovergold.gympos.sk/">https://saltovergold.gympos.sk</a>/ do 1.12. 2020.<br /> Ďakujeme.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2020 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2020/680 Mon, 23 Nov 2020 00:00:00 +0000 Oznam <p>Gymn&aacute;zium, Po&scaron;tov&aacute; 9, Ko&scaron;ice informuje o voľnom pracovnom mieste na poz&iacute;ciu upratovačka. <a href="/files/uploads/files/Informacia_volne_miesto_Gym_Postova.pdf">Podrobnosti&nbsp;n&aacute;jdete tu (kliknite).</a></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2020 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2020/679 Thu, 12 Nov 2020 00:00:00 +0000 Oznam <p>Riaditeľ Gymn&aacute;zia, Po&scaron;tov&aacute; 9, Ko&scaron;ice podľa &sect; 150 ods. 5 &scaron;kolsk&eacute;ho z&aacute;kona&nbsp;<strong>poskytuje žiakom&nbsp;dňa&nbsp;18. 11. 2020&nbsp;voľno z&nbsp;organizačn&yacute;ch d&ocirc;vodov.</strong></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2020 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/sutaz-speaking-tours--daj-nato Wed, 02 Dec 2020 00:00:00 +0000 Súťaž Speaking Tours @ Daj NATO Projekt Speaking Tours & Daj NATO! - Eur&oacute;pska a transatlantick&aacute; bezpečnosť je zameran&yacute; na zv&yacute;&scaron;enie z&aacute;ujmu mlad&yacute;ch ľud&iacute; o NATO a pribl&iacute;ženie &uacute;lohy Slovenska v tejto organiz&aacute;cii &scaron;tudentom. Na&scaron;a žiačka Lucia Koľvekov&aacute; sa z&uacute;častnila fin&aacute;lov&eacute;ho kola tohto projektu a umiestnila sa na v&yacute;bornom 6. mieste. Srdečne blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/sutaz-speaking-tours--daj-nato Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/fyziklani-online Wed, 02 Dec 2020 00:00:00 +0000 FYZIKLÁNI - online Na&scaron;i žiaci sa dňa 25.11. z&uacute;častnili medzin&aacute;rodnej s&uacute;ťaže fyzikl&aacute;ni online. V kateg&oacute;rii B t&iacute;m v zložen&iacute; Filip Brutovsk&yacute;, Adam Garafa, Mat&uacute;&scaron; Vysok&yacute;, Martin Kliment (v&scaron;etci z III.A ) a Adam Džavoronok (II.A) obsadili 2. miesto (SR) skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/fyziklani-online Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/krajske-kolo-sutaze-zenit-v-programovani Fri, 27 Nov 2020 00:00:00 +0000 Krajské kolo súťaže Zenit v programovaní Vo &scaron;tvrtok 26.11.2020 sa konalo KK s&uacute;ťaže Zenit v programovan&iacute;, kde v kateg&oacute;rii A sa Matej &Scaron;tencel (IV.D) umiestnil na 2. mieste a v kateg&oacute;rii B Viliam Geffert a Matej Kozub (obaja z II.A) obsadili spoločne 3. miesto. Blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/krajske-kolo-sutaze-zenit-v-programovani Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/medzinarodna-cena-vojvodu-z-nbsp-edinburghu Thu, 26 Nov 2020 00:00:00 +0000 Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu V lete sa po d&ocirc;kladnej pr&iacute;prave dva t&iacute;my na&scaron;ich odv&aacute;žnych &scaron;tudentov vybrali na exped&iacute;ciu do Slovensk&eacute;ho krasu a t&yacute;m ukončili svoju strieborn&uacute; cestu v DofE. Blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/medzinarodna-cena-vojvodu-z-nbsp-edinburghu Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/dakovny-list-sck Wed, 25 Nov 2020 00:00:00 +0000 Ďakovný list SČK Na&scaron;a &scaron;kola bola v t&yacute;chto n&aacute;ročn&yacute;ch dňoch pocten&aacute; ďakovn&yacute;m listom Slovensk&eacute;ho Červen&eacute;ho kr&iacute;ža ako prejav uznania v&scaron;etk&yacute;m dobrovoľn&iacute;kom v prvej vlne pand&eacute;mie koronav&iacute;rusu. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/dakovny-list-sck Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/uspesni-debateri Mon, 16 Nov 2020 00:00:00 +0000 Úspešní debatéri Činnosť Debatn&eacute;ho klubu na Po&scaron;tovej sa nezastavila ani počas di&scaron;tančn&eacute;ho vzdel&aacute;vania a uskutočňuje sa online, rovnako aj debatn&eacute; s&uacute;ťaže. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/uspesni-debateri Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/literarna-senica-ladislava-novomeskeho-2020 Thu, 19 Nov 2020 00:00:00 +0000 Literárna Senica Ladislava Novomeského 2020 V 34. ročn&iacute;ku s&uacute;ťaže Liter&aacute;rna Senica Ladislava Novomesk&eacute;ho n&aacute;s &uacute;spe&scaron;ne reprezentovala Mar&iacute;na Hluch&aacute; zo IV.C, ktor&aacute; sa so svojou tvorbou umiestnila na 2. mieste v kateg&oacute;rii po&eacute;zia. Blahožel&aacute;me! <a href="https://www.gympos.sk/files/uploads/files/Marina_Hlucha_Literarna_Senica_2020.pdf">Ponorte sa do jej v&iacute;ťaznej po&eacute;zie (kliknite).</a> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/literarna-senica-ladislava-novomeskeho-2020 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/vitazi-celostatneho-kola-mlady-europan-2020 Thu, 19 Nov 2020 00:00:00 +0000 Víťazi celoštátneho kola Mladý Európan 2020 Trojčlenn&yacute; t&iacute;m Simona Sabovč&iacute;kov&aacute; (IV.A), Matej Biro&scaron; (IV.A) a Adam Čabr&aacute;k (III.A) zv&iacute;ťazil v celo&scaron;t&aacute;tnom kole s&uacute;ťaže Mlad&yacute; Eur&oacute;pan 2020, ktor&eacute; sa uskutočnilo online 19.11.2020. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/vitazi-celostatneho-kola-mlady-europan-2020 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/fyzikalny-naboj Wed, 18 Nov 2020 00:00:00 +0000 FYZIKÁLNY NÁBOJ Na&scaron;i žiaci sa dňa 13.11. z&uacute;častnili medzin&aacute;rodnej s&uacute;ťaže Fyzik&aacute;lny n&aacute;boj, ktor&yacute; sa tento rok konal online formou. Družstvo v zložen&iacute; Filip Brutovsk&yacute; , Adam Garafa, Martin Kliment, Mat&uacute;&scaron; Vysok&yacute; (v&scaron;etci z III.A.) a Adam Džavoronok skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/fyzikalny-naboj Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/dobrovolnicka-na-postovej Tue, 10 Nov 2020 00:00:00 +0000 Dobrovoľníčka na Poštovej Srdečne medzi nami v&iacute;tame Evu M&uuml;ller, dobrovoľn&iacute;čku v programe Freiwilligendienst kulturweit, Deutsche UNESCO-Kommission. <b>Liebe Eva,&nbsp;wir freuen uns Dich an unserem Gymnasium herzlich zu empfangen. Wir w&uuml;nschen Dir viel Spa&szlig; im Unterricht, eine angenehme Atmosph&auml;re Deiner Sprechstunden, neue Erlebnisse und viele kostbare Erfahrungen.</b> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/dobrovolnicka-na-postovej Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/nove-cislo-homo-studiosus_2 Tue, 10 Nov 2020 00:00:00 +0000 Nové číslo Homo Studiosus Redakcia &scaron;kolsk&eacute;ho časopisu V&aacute;m predstavuje <b><a href="https://www.gympos.sk/files/uploads/files/HS_september_2020.pdf">nov&eacute; č&iacute;slo Homo Studiosus</a></b> dostupn&eacute; online. Pr&iacute;jemn&eacute; č&iacute;tanie! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/nove-cislo-homo-studiosus_2 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/najlepsi-projekt-it-v-praxi Thu, 05 Nov 2020 00:00:00 +0000 Najlepší projekt - IT v praxi Na konferencii IT v praxi v r&aacute;mci IT Akad&eacute;mia bol projekt Ekoshopka n&aacute;&scaron;ho t&iacute;mu MaRViT vyhodnoten&yacute; za najlep&scaron;&iacute;. T&iacute;mu v zložen&iacute; Tom&aacute;&scaron; Žalob&iacute;n, Richard Gerboc, Viliam Geffert z II.A a Marko Dufala z II.B blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/najlepsi-projekt-it-v-praxi Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/podcast-novy-format-homo-studiosus Sun, 01 Nov 2020 00:00:00 +0000 PODCAST - nový formát Homo Studiosus Vypočujte si prv&yacute; PODCAST časopisu Homo Studiosus na t&eacute;mu psychick&eacute; zdravie (link na <a href="https://anchor.fm/homo-studiosus">ANCHOR</a> alebo na <a href="https://open.spotify.com/show/5z9BOhzoGWDo9xDGhpUtqF">SPOTIFY)</a>, v ktorom sa &scaron;&eacute;fredaktorka Mar&iacute;na Hluch&aacute; rozpr&aacute;va so &scaron;kolskou psychologičkou Dominikou Kačm&aacute;rovou. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/podcast-novy-format-homo-studiosus Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/projekt-erasmus Thu, 22 Oct 2020 00:00:00 +0000 Projekt ERASMUS+ Projekt ERASMUS+ &scaron;kolsk&eacute; partnerstv&aacute; V r. 2020 - 2022 bude na&scaron;a &scaron;kola realizovať ďal&scaron;&iacute; projekt s n&aacute;zvom "Salt over gold - myth or truth?". skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/projekt-erasmus Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/hviezdoslavov-kubin-2020 Sun, 11 Oct 2020 00:00:00 +0000 Hviezdoslavov Kubín V krajskom kole Hviezdoslavovho Kub&iacute;na n&aacute;s &uacute;spe&scaron;ne reprezentovala Da&scaron;a Belkov&aacute; zo IV.B, v prednese po&eacute;zie z&iacute;skala 2 miesto a Branislav Lacko z II. B z&iacute;skal III. miesto, blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/hviezdoslavov-kubin-2020 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/celostatne-kolo-dejepisnej-olympiady Wed, 21 Oct 2020 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády 6. 10. 2020 sa online formou uskutočnilo celo&scaron;t&aacute;tne kolo Dejepisnej olympi&aacute;dy. A. Čabr&aacute;k /III.A/ obsadil 8. miesto a stal sa &uacute;spe&scaron;n&yacute;m rie&scaron;iteľom. BLAHOŽEL&Aacute;ME! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/celostatne-kolo-dejepisnej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/imo-2020 Mon, 28 Sep 2020 00:00:00 +0000 IMO 2020 Na medzin&aacute;rodnej matematickej olympi&aacute;de IMO 2020, ktor&aacute; sa uskutočnila 19. &ndash; 28. 9. 2020 di&scaron;tančnou formou, si Matej Hanus z b&yacute;valej IV.A vybojoval bronzov&uacute; medailu. Srdečne blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/imo-2020 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/krajske-kolo-dejepisnej-olympiady Thu, 24 Sep 2020 00:00:00 +0000 Krajské kolo Dejepisnej olympiády V septembri sa online uskutočnilo krajsk&eacute; kolo Dejepisnej olympi&aacute;dy. A. Čabr&aacute;k (III.A) obsadil 1. miesto a postupuje do celo&scaron;t&aacute;tneho kola. BLAHOŽEL&Aacute;ME! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/krajske-kolo-dejepisnej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/mlady-europan-2020 Thu, 17 Sep 2020 00:00:00 +0000 Mladý Európan 2020 17. 9. 2020 sa v priestoroch V&yacute;chodoslovensk&eacute;ho m&uacute;zea uskutočnilo krajsk&eacute; kolo s&uacute;ťaže Mlad&yacute; Eur&oacute;pan 2020. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/mlady-europan-2020 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/ekonomicka-olympiadaCK Tue, 15 Sep 2020 00:00:00 +0000 Ekonomická olympiáda Začiatkom septembra sa v Bratislave uskutočnilo celo&scaron;t&aacute;tne kolo Ekonomickej olympi&aacute;dy, ktor&eacute; bolo p&ocirc;vodne pl&aacute;novan&eacute; na m&aacute;j 2020. S&uacute;ťažiaci tak z&iacute;skali dlh&scaron;&iacute; čas na pr&iacute;pravu. Určite to využil Martin Albert Gb&uacute;r (IV.A), skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/ekonomicka-olympiadaCK Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/memo-2020 Tue, 08 Sep 2020 00:00:00 +0000 MEMO 2020 V dňoch 28.8. - 4.9.2020 sa konal 14. ročn&iacute;k Stredoeur&oacute;pskej matematickej olympi&aacute;dy. Členom slovensk&eacute;ho t&iacute;mu bol aj Norbert Micheľ (IV.A), ktor&eacute;mu sa darilo a v s&uacute;ťaži jednotlivcov si vybojoval strieborn&uacute; medailu. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/memo-2020 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/zlata-medaila-z-eupho-2020 Wed, 19 Aug 2020 00:00:00 +0000 Zlatá medaila z EuPhO 2020 V &scaron;k. roku 2019/2020 sa vo fyzik&aacute;lnej olympi&aacute;de uskutočnili, žiaľ, iba dom&aacute;ce kol&aacute; a krajsk&eacute; kolo kat. A. Neuskutočnili sa krajsk&eacute; kol&aacute; v kat. B, C, D, celo&scaron;t&aacute;tne kolo, ani medzin&aacute;rodn&eacute; kolo IPhO. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/zlata-medaila-z-eupho-2020 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/medzinarodna-chemicka-olympiada-icho-2020 Thu, 06 Aug 2020 00:00:00 +0000 Medzinárodná chemická olympiáda IChO 2020 Za norm&aacute;lnych podmienok by sa 52. ročn&iacute;k Medzin&aacute;rodnej chemickej olympi&aacute;dy konal v Istanbule v dňoch 6.-15. j&uacute;la 2020. Mimoriadna situ&aacute;cia presunula konanie do Tatranskej Lomnice. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/medzinarodna-chemicka-olympiada-icho-2020 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/celostatne-kolo-69-rocnika-matematickej-olympiady Sun, 26 Jul 2020 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo 69. ročníka Matematickej olympiády Celo&scaron;t&aacute;tne kolo 69. ročn&iacute;ka Matematickej olympi&aacute;dy bolo realizovan&eacute; di&scaron;tančnou formou. S&uacute;ťaž sa konala 29. &ndash; 30. j&uacute;na 2020. O medaile s&uacute;perilo 40 s&uacute;ťažiacich, ktor&iacute; rie&scaron;ili dva dni trojice &uacute;loh. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/celostatne-kolo-69-rocnika-matematickej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/54-rocnik-medzinarodnej-mendelejovskej-chemickej-olympiady Sun, 26 Jul 2020 00:00:00 +0000 54. ročník Medzinárodnej Mendelejovskej chemickej olympiády Koronakr&iacute;za poznačila aj dianie 54. ročn&iacute;ka Medzin&aacute;rodnej Mendelejovskej chemickej olympi&aacute;dy, ktor&aacute; sa mala p&ocirc;vodne konať v Maďarsku, v Budape&scaron;ti. Kv&ocirc;li opatreniam proti &scaron;&iacute;reniu choroby sa uskutočnila di&scaron;tančnou formou. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/54-rocnik-medzinarodnej-mendelejovskej-chemickej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/krajske-kolo-fyzikalnej-olympiady-kat-a Mon, 29 Jun 2020 00:00:00 +0000 Krajské kolo Fyzikálnej olympiády kat. A Dňa 23. 06. 2020 sa konalo krajsk&eacute; kolo Fyzik&aacute;lnej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie A. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/krajske-kolo-fyzikalnej-olympiady-kat-a Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/ukoncenie-skolskeho-roku Tue, 30 Jun 2020 00:00:00 +0000 Ukončenie školského roku <iframe width="450" height="253" src="https://www.youtube.com/embed/V_X7gs6bRpI?rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> &nbsp; <iframe width="450" height="253" src="https://www.youtube.com/embed/h1FX_F9QZFM?rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> &nbsp; <iframe width="450" height="253" src="https://www.youtube.com/embed/aEuKfXPIB7s?rel=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/ukoncenie-skolskeho-roku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/celostatne-kolo-sutaze-turnaj-mladych-fyzikov Thu, 25 Jun 2020 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo súťaže "Turnaj mladých fyzikov" V dňoch 18.6. - 19.6.2020 sa konalo celo&scaron;t&aacute;tne kolo Turnaja mlad&yacute;ch fyzikov - online. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/celostatne-kolo-sutaze-turnaj-mladych-fyzikov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/finale-slovenskej-debatnej-ligy Thu, 25 Jun 2020 00:00:00 +0000 Finále Slovenskej debatnej ligy V dňoch 6. &ndash; 8. j&uacute;na 2020 sa uskutočnil online fin&aacute;lov&yacute; debatn&yacute; turnaj tohtoročnej debatnej sez&oacute;ny. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/finale-slovenskej-debatnej-ligy Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/medziriadky-2020 Wed, 24 Jun 2020 00:00:00 +0000 Medziriadky 2020 V aktu&aacute;lnom ročn&iacute;ku liter&aacute;rnej s&uacute;ťaže Medziriadky n&aacute;s &uacute;spe&scaron;ne reprezentuje Mar&iacute;na Hluch&aacute; z III.C, ktor&aacute; bola v konkurencii 400 s&uacute;ťažiacich vybran&aacute; medzi 50 &uacute;častn&iacute;kov letn&eacute;ho s&uacute;stredenia. Blahožel&aacute;me! Č&iacute;tajte <a href="https://www.gympos.sk/files/uploads/files/poviedka_M2020%283%29.pdf">s&uacute;ťažn&uacute; poviedku</a> a <a href="https://www.gympos.sk/files/uploads/files/poezia_M2020%281%29.pdf">s&uacute;ťažn&uacute; po&eacute;ziu</a>. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/medziriadky-2020