sk-sk Copyright 2011 - 2019 by Gymnázium Poštová 9 and Tibor Engler webmaster@gympos.sk (Webmaster www.Gympos.sk) http://www.gympos.sk/rss.php Gymnázium Poštová 9 Rss Feed noviniek z www.gympos.sk Gymnázium Poštová 9 http://www.gympos.sk/rss.php http://www.gympos.sk/img/design/logo.png Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2019/599 Wed, 09 Oct 2019 00:00:00 +0000 Oznam <p>Mil&iacute; žiaci, v pondelok 21.10.2019 o 15.hod. sa na na&scaron;ej &scaron;kole uskutočn&iacute; turnaj v stolnom tenise. Z&aacute;ujemcovia sa m&ocirc;žu hl&aacute;siť u Mgr.Martina Daňka v kabinete TSV. Syst&eacute;m turnaja bude upresnen&yacute; podľa počtu prihl&aacute;sen&yacute;ch.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2019 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2019/598 Tue, 08 Oct 2019 00:00:00 +0000 Oznam <p>Mil&iacute; učitelia a &scaron;tudenti,<br /> počas okt&oacute;bra bude na na&scaron;ej &scaron;kole prebiehať <span style="color:#e74c3c"><strong>Ponožkov&yacute; okt&oacute;ber.</strong></span> Čo to je? Akcia zameran&aacute; na pomoc ľuďom bez domova. Doneste do &scaron;koly <strong>nov&eacute; ponožky</strong> ľubovoľn&yacute;ch veľkost&iacute; a farieb v dobrom stave a venujte ich organiz&aacute;cii <strong>Podaj ďalej</strong>, ktor&aacute; ich potom&nbsp; prerozdel&iacute; t&yacute;m, ktor&iacute; to najviac potrebuj&uacute;. Prečo ponožky? V zimn&yacute;ch mesiacoch aj prostredn&iacute;ctvom nich darujeme POCIT TEPLA, OCHRANU PRED CHLADOM a INFEKCIAMI, PR&Iacute;STUP k Z&Aacute;KLADN&Yacute;M POTREB&Aacute;M a D&Ocirc;STOJNOSŤ.<br /> Ponožky od v&aacute;s budeme zbierať v II.B a tiež ich m&ocirc;žete doniesť p.prof. Bal&aacute;žikovej.<br /> Viac inform&aacute;ci&iacute; na FB str&aacute;nke organiz&aacute;cie&nbsp;<strong>Podaj ďalej</strong>.<br /> Za va&scaron;u pomoc Ďakujeme :)</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2019 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2019/597 Thu, 03 Oct 2019 00:00:00 +0000 Oznam <p>FESTIVAL VEDY A TECHNIKY<strong> AMAVET</strong><br /> <br /> Pracuje&scaron;&nbsp;na nejakom vedeckom projekte?<br /> E&scaron;te st&aacute;le sa&nbsp;&nbsp;može&scaron;&nbsp;prihl&aacute;siť na&nbsp;22. ročn&iacute;k Festivalu vedy a techniky AMAVET&nbsp;do 9. 10. 2019 (vr&aacute;tane) na<a href="https://registracia.amavet.sk/" rel="noopener" target="_blank">&nbsp;https://registracia.amavet.sk/</a>.<br /> Bliž&scaron;ie inform&aacute;cie o s&uacute;ťaži n&aacute;jde&scaron; na www.festivalvedy.sk&nbsp;</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2019 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2019/596 Thu, 26 Sep 2019 00:00:00 +0000 Oznam <p><strong>Fotenie tried</strong>&nbsp;sa uskutočn&iacute; v pondelok <strong>30. 9.&nbsp;2019</strong>&nbsp;od prvej hodiny&nbsp;podľa harmonogramu určen&eacute;ho žiackou &scaron;kolskou radou.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2019 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/medzinarodny-maraton-mieru Sun, 06 Oct 2019 00:00:00 +0000 Medzinárodný maratón mieru V nedeľu 6. okt&oacute;bra 2019 sa konal 96. ročn&iacute;k Medzin&aacute;rodn&eacute;ho marat&oacute;nu mieru a ani v tomto ročn&iacute;ku nech&yacute;bali &uacute;častn&iacute;ci z na&scaron;ej &scaron;koly. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/medzinarodny-maraton-mieru Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/zlata-cena-z-v4-raw-materials-ambassador Fri, 27 Sep 2019 00:00:00 +0000 Zlatá cena z V4 Raw Materials AMBASSADOR V dňoch 26.-27.9.2019 sme sa v zast&uacute;pen&iacute; 15 žiakov &uacute;spe&scaron;ne z&uacute;častnili medzin&aacute;rodnej s&uacute;ťaže V4 Raw Materials AMBASSADOR. Zastupovali sme pritom nielen na&scaron;e gymn&aacute;zium, ale aj Fakultu BERG Technickej univerzity v Ko&scaron;iciach. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/zlata-cena-z-v4-raw-materials-ambassador Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/host-radia-regina-vychod Tue, 24 Sep 2019 00:00:00 +0000 Hosť Rádia Regina - Východ Pri pr&iacute;ležitosti 50. v&yacute;ročia zriadenia n&aacute;&scaron;ho gymn&aacute;zia boli hosťami moder&aacute;torky Ivety Vaculovej b&yacute;val&aacute; učiteľka M&aacute;ria &Scaron;pernogov&aacute; a riaditeľ &scaron;koly Otto R&eacute;v&eacute;sz. Započ&uacute;vajte sa do pr&iacute;jemn&eacute;ho rozhovoru dostupn&eacute;ho v arch&iacute;ve RTVS na <strong><a href="http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0020/002037/00203763-1.mp3">rtvs.sk (kliknite)</a></strong>. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/host-radia-regina-vychod Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/cern2019 Mon, 23 Sep 2019 00:00:00 +0000 CERN2019 V dňoch 14. &ndash; 21. 9. 2019 sa 41 žiakov na&scaron;ej &scaron;koly pod veden&iacute;m 3 pedag&oacute;gov z&uacute;častnilo pozn&aacute;vacej exkurzie CERN2019. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/cern2019 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/slavnostne-otvorenie-skolskeho-roku Tue, 03 Sep 2019 00:00:00 +0000 Slávnostné otvorenie školského roku V pondelok 2. 9. 2019 sme sl&aacute;vnosťou na &scaron;kolskom dvore otvorili nov&yacute; &scaron;kolsk&yacute; rok, v ktorom na&scaron;e gymn&aacute;zium osl&aacute;vi 50. v&yacute;ročie. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/slavnostne-otvorenie-skolskeho-roku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/memo-2019 Mon, 02 Sep 2019 00:00:00 +0000 MEMO 2019 Koncom pr&aacute;zdnin, v dňoch 26.8. - 1.9.2019, sa v Pardubiciach uskutočnil 13. ročn&iacute;k Stredoeur&oacute;pskej matematickej olympi&aacute;dy. Do 6-členn&eacute;ho slovensk&eacute;ho t&iacute;mu sa nominovali Matej Hanus (III.A) a Norbert Micheľ (II.A). skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/memo-2019 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/medzinarodna-olympiada-z-astronomie-a-astrofyziky-ioaa-dve-bronzove-medaily Thu, 22 Aug 2019 00:00:00 +0000 Medzinárodná olympiáda z astronómie a astrofyziky IOAA. DVE BRONZOVÉ MEDAILY! 13. ročn&iacute;k Medzin&aacute;rodnej olympi&aacute;dy z astron&oacute;mie a astrofyziky (The International Olympiad on Astronomy and Astrophysics &ndash; IOAA) v Maďarsku v meste Keszthely pri dobre zn&aacute;mom Balatone priv&iacute;talo v dňoch 2. &ndash; 10. augusta 2019 skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/medzinarodna-olympiada-z-astronomie-a-astrofyziky-ioaa-dve-bronzove-medaily Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/medzinarodna-olympiada-v-informatike Mon, 12 Aug 2019 00:00:00 +0000 Medzinárodná olympiáda v informatike V dňoch 4. - 11. 8. 2019 sa v Baku v Azerbajdžane konal 31. ročn&iacute;k Medzin&aacute;rodnej olympi&aacute;dy v informatike (IOI). Slovensk&aacute; &scaron;tvorčlenn&aacute; reprezent&aacute;cia dosiahla veľmi dobr&eacute; v&yacute;sledky skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/medzinarodna-olympiada-v-informatike Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/striebro-na-medzinarodnej-chemickej-olympiade Mon, 05 Aug 2019 00:00:00 +0000 Striebro na medzinárodnej chemickej olympiáde V dňoch 21.7. až 30.7.2019 sa v Par&iacute;ži konal 51. ročn&iacute;k Medzin&aacute;rodnej chemickej olympi&aacute;dy (IChO). V&yacute;prava slovensk&yacute;ch &scaron;tudentov dosiahla vskutku historick&yacute; &uacute;spech. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/striebro-na-medzinarodnej-chemickej-olympiade Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/medzinarodna-matematicka-olympiada-imo-2019 Tue, 23 Jul 2019 00:00:00 +0000 Medzinárodná matematická olympiáda IMO 2019 V dňoch 11. &ndash; 22. 7. 2019 sa vo Veľkej Brit&aacute;nii v meste Bath uskutočnil 60. ročn&iacute;k medzin&aacute;rodnej matematickej olympi&aacute;dy IMO. S&uacute;časťou 6-členn&eacute;ho t&iacute;mu zo Slovenska bol aj Martin Melicher (IV.A), ktor&yacute; si poč&iacute;nal veľmi dobre a z&iacute;skal bronzov&uacute; medailu. Srdečne blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/medzinarodna-matematicka-olympiada-imo-2019 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/striebro-na-medzinarodnej-fyzikalnej-olympiade-ipho Mon, 15 Jul 2019 00:00:00 +0000 STRIEBRO na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde - IPhO V dňoch 7. - 15. j&uacute;la 2019 sa uskutočnil 50. ročn&iacute;k Medzin&aacute;rodnej fyzik&aacute;lnej olympi&aacute;dy (IPhO) v Izraelskom Tel Avive. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/striebro-na-medzinarodnej-fyzikalnej-olympiade-ipho Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/gympos-challynx Fri, 28 Jun 2019 00:00:00 +0000 Gympos Challynx V prvom ročn&iacute;ku s&uacute;ťaže Gympos Challynx: Prezentuj svoj talent! organizovanej na&scaron;ou &scaron;kolou v spolupr&aacute;ci so spoločnosťou LYNX zv&iacute;ťazili Janka Homzov&aacute; s prezent&aacute;ciou V&yacute;tvarn&eacute; umenie a Peter Ridilla s prezent&aacute;ciou Videomapping. Srdečne blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/gympos-challynx Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/vitazi-sutaze-spev-bez-hranic Fri, 28 Jun 2019 00:00:00 +0000 Víťazi súťaže Spev bez hraníc &Scaron;kolsk&aacute; kapela GYMPOSBAND zv&iacute;ťazila v s&uacute;ťaži Spev bez hran&iacute;c 2019. Srdečne blahožel&aacute;me! Ich vyst&uacute;penie si m&ocirc;žete pozrieť na <a href="https://www.youtube.com/watch?v=1aZ0VkToEZs">https://www.youtube.com/watch?v=1aZ0VkToEZs</a>. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/vitazi-sutaze-spev-bez-hranic Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/svedsko--slovenska-vymena Fri, 21 Jun 2019 00:00:00 +0000 Švédsko – slovenská výmena V&nbsp;dňoch 16. &ndash; 20. j&uacute;na 2019 sme si už&iacute;vali n&aacute;v&scaron;tevu &scaron;v&eacute;dskej skupiny 13 žiakov a&nbsp;3 učiteliek zo strednej &scaron;koly v&nbsp;Lindesbergu, ktor&eacute; sa nach&aacute;dza asi 200 km smerom na z&aacute;pad od hlavn&eacute;ho mesta Stockholm. Bol to recipročn&yacute; v&yacute;menn&yacute; pobyt. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/svedsko--slovenska-vymena Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/ocenenie-predsedom-ksk-za-sportove-sutaze Fri, 21 Jun 2019 00:00:00 +0000 Ocenenie predsedom KSK za športové súťaže Dňa 3.6.2019 sa konalo ocenenie predsedu KSK za &scaron;portov&eacute; s&uacute;ťaže , organizovan&eacute; region&aacute;lnym centrom ml&aacute;deže - RCM. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/ocenenie-predsedom-ksk-za-sportove-sutaze Novinky http://www.gympos.sk/novinky/Spevácka súťaž Spev bez hraníc Fri, 21 Jun 2019 00:00:00 +0000 Spevácka súťaž Spev bez haraníc Dńa 17.06.2019 sa uskutočnil 13. ročn&iacute;k spev&aacute;ckej s&uacute;ťaže Spev bez hran&iacute;c, v&iacute;ťazom kateg&oacute;rie skupiny a zbory nad 16 rokov sa stala na&scaron;a &scaron;kolsk&aacute; skupina Gymposband, ktor&aacute; odborn&uacute; porotu zaujala zauj&iacute;mav&yacute;m zvukom, n&aacute;strojovou skladbou a v&yacute;bornou interpret&aacute;ciou. Blahožel&aacute;me Gymposband a te&scaron;&iacute;me sa na va&scaron;e vyst&uacute;penie pri Dolnej br&aacute;ne 25.06.2019 o 17,00. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/Spevácka súťaž Spev bez hraníc Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/mlady-europan Fri, 14 Jun 2019 00:00:00 +0000 Mladý Európan 13.6.2019 sa v priestoroch UPJ&Scaron; uskutočnilo celo&scaron;t&aacute;tne kolo s&uacute;ťaže Mlad&yacute; Eur&oacute;pan. Na&scaron;u &scaron;kolu reprezentovali Tom&aacute;&scaron; Chovanč&aacute;k (III.A), Martin Albert Gb&uacute;r (III.A), Martin Miklu&scaron; (II.C), ktor&iacute; v silnej konkurencii obsadili 5. miesto. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/mlady-europan Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/majstrovstva-slovenska-v-orientacnom-behu Thu, 13 Jun 2019 00:00:00 +0000 Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu V dňoch 10.-11.6.2019 sa uskutočnili v Turčianskych Tepliciach MS v orientačnom behu. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/majstrovstva-slovenska-v-orientacnom-behu Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/kvapka-krvi-pre-detsku-onkologiu Tue, 11 Jun 2019 00:00:00 +0000 Kvapka krvi pre detskú onkológiu V utorok 11. j&uacute;na na na&scaron;u &scaron;kolu už po &scaron;tvrt&yacute; raz zav&iacute;tali pracovn&iacute;ci mobilnej jednotky NTSSR aby n&aacute;m umožnili darovať krv pre deti z oddelenia Detskej onkol&oacute;gie DFNsP v Ko&scaron;iciach. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/kvapka-krvi-pre-detsku-onkologiu Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/sutaz-v-pisani-kratkych-poviedok-v-nemeckom-jazyku Tue, 11 Jun 2019 00:00:00 +0000 Súťaž v písaní krátkych poviedok v nemeckom jazyku S pote&scaron;en&iacute;m sme prijali inform&aacute;ciu o celoslovenskom &uacute;spechu na&scaron;ej žiačky Bibiany Hroncovej zo IV.B .Na IX. ročn&iacute;ku pre&scaron;ovskej poviedkovej s&uacute;ťaže s t&eacute;mou "Človek a stroj" obsadila 1. miesto. Usporiadateľom s&uacute;ťaže s&uacute; lektor&aacute;ty In&scaron;tit&uacute;tu germanistiky FF PU v Pre&scaron;ove v spolupr&aacute;ci Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Goetheho in&scaron;tit&uacute;tom v Bratislave, Rak&uacute;skym kult&uacute;rnym f&oacute;rom Bratislava a &Ouml;sterreichischer Austauschdienst (&Ouml;AD). Blahožel&aacute;me a ďakujeme za reprezent&aacute;ciu! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/sutaz-v-pisani-kratkych-poviedok-v-nemeckom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/stretnutie-s-pracovnikmi-spolocnosti-google Tue, 11 Jun 2019 00:00:00 +0000 Stretnutie s pracovníkmi spoločnosti Google Dňa 3. j&uacute;na 2019 sa uskutočnila beseda s na&scaron;ou b&yacute;valou žiačkou Patr&iacute;ciou Neupauerovou a jej kolegami zo spoločnosti Google, Austr&aacute;lia. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/stretnutie-s-pracovnikmi-spolocnosti-google Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/litex Tue, 11 Jun 2019 00:00:00 +0000 LITEX V dňoch 6. a&nbsp;7. j&uacute;na 2019 sa žiaci 2. ročn&iacute;ka spolu s p. prof. Hud&aacute;kovou, Kažim&iacute;rovou, Petrekom a Kaľavsk&yacute;m z&uacute;častnili Liter&aacute;rnej exkurzie LITEX. Počas prv&eacute;ho dňa nav&scaron;t&iacute;vili dom, v ktorom kedysi s&iacute;dlil spolok Tatr&iacute;n,&nbsp;M&uacute;zeum Janka Kr&aacute;ľa v Liptovskom Mikul&aacute;&scaron;i, rodn&yacute; dom Martina Kukuč&iacute;na v dedinke Jasenov&aacute;, M&uacute;zeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kub&iacute;ne a napokon Oravsk&yacute; hrad. Na druh&yacute; deň ich čakala n&aacute;v&scaron;teva Matice slovenskej a N&aacute;rodn&eacute;ho cintor&iacute;na v Martine. Žiaci odch&aacute;dzali z exkurzie &scaron;ťastn&iacute; a obohaten&iacute; o mnoho nov&yacute;ch z&aacute;žitkov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/litex Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/exkurzia-dedicstvo-rimskeho-imperia-na-slovensku Fri, 07 Jun 2019 00:00:00 +0000 Exkurzia V dňoch 6.-7. j&uacute;na 2019 žiaci I.A triedy s p. prof. J. Petrekovou a A. Klimovou nav&scaron;t&iacute;vili miesta, ktor&eacute; s&uacute; spojen&eacute; s R&iacute;mskym imp&eacute;riom. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/exkurzia-dedicstvo-rimskeho-imperia-na-slovensku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/poznavacia-cesta-do-pariza Fri, 07 Jun 2019 00:00:00 +0000 Poznávacia cesta do Paríža V dňoch 31. 5. - 3. 6. 2019 sa 20 žiakov na&scaron;ej &scaron;koly z&uacute;častnilo pozn&aacute;vacej cesty v Par&iacute;ži. Mali možnosť nav&scaron;t&iacute;viť najzn&aacute;mej&scaron;ie kult&uacute;rne a historick&eacute; pamiatky mesta. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/poznavacia-cesta-do-pariza Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/exkurzia-aqua-tera-club Wed, 05 Jun 2019 00:00:00 +0000 Exkurzia AQUA TERA CLUB V dňoch 24.5. a 31.5.2019 &scaron;tudenti II.B v r&aacute;mci praktick&yacute;ch cvičen&iacute; z biol&oacute;gie nav&scaron;t&iacute;vili AQUA TERA CLUB, ktor&yacute; na UVLaF v Ko&scaron;iciach funguje už viac ako tridsať rokov. Pozreli si zauj&iacute;mav&eacute; druhy exotick&yacute;ch r&yacute;b, obojživeln&iacute;kov skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/exkurzia-aqua-tera-club Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/europska-fyzikalna-olympiada Tue, 04 Jun 2019 00:00:00 +0000 Európska fyzikálna olympiáda V dňoch 31.5. - 4. 6.2019 sa uskutočnil 3. ročn&iacute;k Eur&oacute;pskej fyzik&aacute;lnej olympi&aacute;dy EuPho&acute;19 v Rige v Loty&scaron;sku. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/europska-fyzikalna-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/cerveny-kriz Fri, 31 May 2019 00:00:00 +0000 ČERVENÝ KRÍŽ Dňa 30.5.2019 sa uskutočnila Celomestsk&aacute; s&uacute;ťaž družstiev prvej pomoci ml&aacute;deže, organizovan&aacute; ČK. Družstvo na&scaron;ej &scaron;koly v zložen&iacute; I. Jutka II.C, N. Fedurcov&aacute; II.C, M. Čižm&aacute;r II.C, S. Krjakov&aacute; II.C a K. Hricov&aacute; II.A obsadilo 1. miesto skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/cerveny-kriz Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/plavecky-kurz Thu, 30 May 2019 00:00:00 +0000 Plavecký kurz V dňoch 13.- 16.5. 2019 sa konal pre &scaron;tudentov druh&eacute;ho ročn&iacute;ka plaveck&yacute; kurz. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/plavecky-kurz Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/prirodovedna-exkurzia-liptov Mon, 27 May 2019 00:00:00 +0000 Prírodovedná exkurzia Liptov Dňa 15.m&aacute;ja sa skupina 39 prv&aacute;kov a dvoch vyučuj&uacute;cich BIO vybrala na exkurziu do jedn&eacute;ho z na&scaron;ich najkraj&scaron;&iacute;ch krajov - na Liptov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/prirodovedna-exkurzia-liptov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/fyzikalna-olympiada-b---c---d Mon, 27 May 2019 00:00:00 +0000 Fyzikálna olympiáda "B, C, D" Dňa 15. 5. 2019 sa uskutočnil 60. ročn&iacute;k Fyzik&aacute;lnej olympi&aacute;dy - krajsk&eacute; kolo v kateg&oacute;ri&aacute;ch "B, C, D". Do s&uacute;ťaže post&uacute;pilo 25 žiakov na&scaron;ej &scaron;koly a ako tradične dosiahli cenn&eacute; umiestnenia. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/fyzikalna-olympiada-b---c---d