sk-sk Copyright 2011 - 2019 by Gymnázium Poštová 9 and Tibor Engler webmaster@gympos.sk (Webmaster www.Gympos.sk) http://www.gympos.sk/rss.php Gymnázium Poštová 9 Rss Feed noviniek z www.gympos.sk Gymnázium Poštová 9 http://www.gympos.sk/rss.php http://www.gympos.sk/img/design/logo.png Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2019/607 Wed, 13 Nov 2019 00:00:00 +0000 Oznam <p>V piatok 15.11.2019&nbsp;osl&aacute;vime&nbsp;<strong>deň &scaron;tudentstva</strong>&nbsp;v na&scaron;ej &scaron;kole. Podrobn&yacute; opis aktiv&iacute;t n&aacute;jdete niž&scaron;ie a v kalend&aacute;ri.&nbsp;<strong><a href="https://www.gympos.sk/files/den_stud_harmonogram_2019.pdf">Prihl&aacute;ste sa&nbsp;na aktivity TU (kliknite)</a>&nbsp;</strong>do &scaron;tvrtku 14.11.2019 do&nbsp;12.00 h.<br /> <a href="/files/uploads/files/den_studentstva_2019.pdf"><img alt="" src="/files/uploads/images/aktivity.jpg" style="height:283px; width:200px" /></a></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2019 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2019/606 Wed, 06 Nov 2019 00:00:00 +0000 Oznam <p>Sprachdiplom<br /> <br /> Dňa 11.11.2019 sa počas veľkej prest&aacute;vky uskutočn&iacute; sl&aacute;vnostn&eacute; odovzd&aacute;vanie nemeck&eacute;ho jazykov&eacute;ho diplomu ( Deutsches Sprachdiplom DSD I) počas veľkej prest&aacute;vky v zborovni.<br /> Pros&iacute;me absolvetov DSD- programu, aby pri&scaron;li form&aacute;lne oblečen&iacute; a priniesli si so sebou obaly. Po prevzat&iacute; diplomov nasleduje fotenie.<br /> <br /> Dana Hal&aacute;szov&aacute;</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2019 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2019/604 Thu, 24 Oct 2019 00:00:00 +0000 Oznam <p>Veolia v spolupr&aacute;ci so Slovensk&yacute;m zv&auml;zom v&yacute;robcov tepla vyhlasuje s&uacute;ťaž TEPLO SLOVENSKA. <strong>Zapojte sa a vyhrajte v&yacute;let do Bruselu pre cel&uacute; triedu. </strong>Registr&aacute;cia&nbsp;3-členn&yacute;ch t&iacute;mov (podmienka &uacute;časti: vek 18+) <strong>do 4.11.2019</strong> u p. p. Fabianovej. <strong><a href="/files/uploads/files/sutaz_VEOLIA.pdf">S&uacute;ťažn&eacute; propoz&iacute;cie dostupn&eacute; TU.</a></strong></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2019 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2019/603 Wed, 23 Oct 2019 00:00:00 +0000 Oznam <p>Ak m&aacute;te&nbsp;talent v oblasti &scaron;portu, vedy, jazykov alebo umenia a chceli by ste na jeho rozvoj z&iacute;skať aj nejak&eacute; peniaze, sk&uacute;ste sa prihl&aacute;siť do nov&eacute;ho projektu <strong>Nad&aacute;cie PARTNERS</strong>. Podrobnosti hľadajte na&nbsp;<a href="https://www.partnersgroup.sk/detail/novy-projekt-nadacie-partners-ukaz-svoj-talent">https://www.partnersgroup.sk/detail/novy-projekt-nadacie-partners-ukaz-svoj-talent</a></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2019 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/olympiada-o-eu--finale Wed, 13 Nov 2019 00:00:00 +0000 Olympiáda o EÚ – finále Dňa 8. 11. 2019 sa na Fakulte soci&aacute;lnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave konalo fin&aacute;lov&eacute; kolo Olympi&aacute;dy o Eur&oacute;pskej &uacute;nii. Za na&scaron;u &scaron;kolu s&uacute;ťažilo družstvo v zložen&iacute; Martin Albert Gb&uacute;r, Tom&aacute;&scaron; Chovanč&aacute;k a D&aacute;vid R&aacute;thy a z&iacute;skali 1. miesto. Srdečne chlapcom blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/olympiada-o-eu--finale Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/fyzikalny-naboj Mon, 11 Nov 2019 00:00:00 +0000 Fyzikálny náboj Dňa 8. 11. 2019 sa uskutočnila Medzin&aacute;rodn&aacute; s&uacute;ťaž &bdquo;FYZIK&Aacute;LNY N&Aacute;BOJ&ldquo;, ktor&aacute; prebiehala v t&yacute;chto mest&aacute;ch: Ko&scaron;ice, Bratislava, Ostrava, Praha, Budape&scaron;ť, Gdansk, Rzeszow a Moskva. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/fyzikalny-naboj Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/vyhodnotenie-skola-roka Thu, 07 Nov 2019 00:00:00 +0000 Vyhodnotenie Škola roka Slovensk&aacute; asoci&aacute;cia &scaron;portu na &scaron;kol&aacute;ch vyhodnotila s&uacute;ťaž &Scaron;KOLA ROKA &scaron;portovej aktivity &scaron;k&ocirc;l v &scaron;kolskom roku 2018/2019, kde sme v kateg&oacute;rii STREDN&Eacute; &Scaron;KOLY DIEVČAT&Aacute; z&iacute;skali 4. miesto! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/vyhodnotenie-skola-roka Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/kto-je-dalsi Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 +0000 Kto je ďalší? Dňa 23.10.2019 sme mali možnosť vidieť nov&yacute; film Mira Drobn&eacute;ho "Kto je ďal&scaron;&iacute;?" Do kina sa chodieva za z&aacute;bavou a oddychom. Tento film v&scaron;ak tieto očak&aacute;vania určite nenaplnil. Jeho cieľ je in&yacute; - odkryť realitu autentick&yacute;m sp&ocirc;sobom... skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/kto-je-dalsi Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/studentska-kvapka-krvi Thu, 31 Oct 2019 00:00:00 +0000 Študentská kvapka krvi Dňa 24.10.2019 v r&aacute;mci 25.ročn&iacute;ka &Scaron;tudentskej kvapky krvi 25 &scaron;tudentov na&scaron;ej &scaron;koly, z toho 15 prvodarcov , darovalo krv na N&aacute;rodnej transf&uacute;znej stanici SR Ko&scaron;ice. Za tento kr&aacute;sny a hum&aacute;nny čin v&scaron;etk&yacute;m ďakujeme. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/studentska-kvapka-krvi Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/kosicky-matboj Wed, 30 Oct 2019 00:00:00 +0000 Košický MATBOJ Dňa 25. 10. 2019 sa konala matematick&aacute; s&uacute;ťaž družstiev Ko&scaron;ick&yacute; Matboj. Za na&scaron;u &scaron;kolu s&uacute;ťažili dva t&iacute;my. T&iacute;m &scaron;tudentov zo IV.A, Matej Hanus, Michal Masrna, R&oacute;bert Sabovč&iacute;k a Patrik Paľovč&iacute;k sa umiestnil na 3. mieste. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/kosicky-matboj Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/pomoc-v-centre-sprevadzania-rodin Tue, 22 Oct 2019 00:00:00 +0000 Pomoc v Centre sprevádzania rodín Začiatkom okt&oacute;bra sa &scaron;tudentky II.B s pani profesorkami Bal&aacute;žikovou a Ostricovou z&uacute;častnili akcie "Sadenie hortenzi&iacute;" v Centre spev&aacute;dzania rod&iacute;n v Ko&scaron;iciach. počas akcie upravili z&aacute;hradu a ostrihali kr&iacute;ky. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/pomoc-v-centre-sprevadzania-rodin Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/navsteva-ornitologickeho-stacionara-v-drienovci Tue, 22 Oct 2019 00:00:00 +0000 Návšteva Ornitologického stacionára v Drienovci Koncom okt&oacute;bra nav&scaron;t&iacute;vila II.B v r&aacute;mci vyučovania biol&oacute;gie ornitologick&yacute; stacion&aacute;r v Drienovci. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/navsteva-ornitologickeho-stacionara-v-drienovci Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/dofe-ceremonia Wed, 23 Oct 2019 00:00:00 +0000 DofE ceremónia &Scaron;tudenti a 3 učiteľky na&scaron;ej &scaron;koly sa už druh&yacute; rok venuj&uacute; osobn&eacute;mu rozvoju v r&aacute;mci programu Medzin&aacute;rodn&aacute; cena vojvodu z Edinburghu. V tomto roku program na bronzovej &uacute;rovni dokončilo 16 (+3) &scaron;tudentov III.ročn&iacute;ka. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/dofe-ceremonia Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/biela-pastelka Fri, 18 Oct 2019 00:00:00 +0000 Biela pastelka Aj tento rok sme sa zapojili do celoslovenskej zbierky &Uacute;nie nevidiacich a slabozrak&yacute;ch Slovenska a pomohli sme s jej organiz&aacute;ciou na na&scaron;ej &scaron;kole. Do zbierky sa zapojili Miriama Podrack&aacute; a Simona Ičov&aacute; z III.E. Dievčat&aacute;m ĎAKUJEME. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/biela-pastelka Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/zbierka-otvor-srdce Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0000 Zbierka Otvor srdce Dňa 17. okt&oacute;bra si pripom&iacute;name Svetov&yacute; deň boja proti chudobe a preto sa aj &scaron;tudentky na&scaron;ej &scaron;koly zapojili do zbierky na pomoc osamel&yacute;m matk&aacute;m v Kr&iacute;zovom centre v Ko&scaron;ickej Novej Vsi. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/zbierka-otvor-srdce Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/je-mochovce Tue, 22 Oct 2019 00:00:00 +0000 JE Mochovce Dňa 21. 10. 2019 &scaron;tyria žiaci na&scaron;ej &scaron;koly nav&scaron;t&iacute;vili jadrov&uacute; elektr&aacute;reň v Mochovciach. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/je-mochovce Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/ziaci-v-cerne Tue, 22 Oct 2019 00:00:00 +0000 Žiaci v CERNE CERN. Vedeck&eacute; pracovisko funguj&uacute;ce už vy&scaron;e 60 rokov. Komunita &uacute;spe&scaron;n&yacute;ch vedcov, ktor&aacute; na 2 t&yacute;ždne prijala medzi seba aj &scaron;tudentov na&scaron;ej &scaron;koly. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/ziaci-v-cerne Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/zenit-v-programovani Mon, 21 Oct 2019 00:00:00 +0000 ZENIT v programovaní Dňa 16. 10. 2019 sa uskutočnilo &scaron;kolsk&eacute; kolo 36. ročn&iacute;ka s&uacute;ťaže Zenit v programovan&iacute;. Na na&scaron;ej &scaron;kole sa s&uacute;ťaže z&uacute;častnilo 24 žiakov, dev&auml;tn&aacute;sti &scaron;tudenti s&uacute;ťažili v&nbsp;kateg&oacute;rii A&nbsp;a&nbsp;piati v&nbsp;kateg&oacute;rii B. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/zenit-v-programovani Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/prirodovedna-exkurzia Mon, 21 Oct 2019 00:00:00 +0000 PRÍRODOVEDNÁ EXKURZIA Dňa 17.10. 2019 sa uskutočnila Pr&iacute;rodovedn&aacute; exkurzia na Liptov. Exkurzie sa z&uacute;častnilo 41 žiakov prv&eacute;ho ročn&iacute;ka. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/prirodovedna-exkurzia Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/land-rover-4x4-in-schools-2019 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0000 Land Rover 4x4 in Schools 2019 T&iacute;m CORVINI v zložen&iacute; Richard Ciglansk&yacute;, Oliver Čajka, Hugo Hal&aacute;sz, Jonathan &Scaron;uk, Matej Tom&aacute;&scaron;ek, Oszk&aacute;r Urb&aacute;n zv&iacute;ťazil vo fin&aacute;le s&uacute;ťaže Land Rover 4x4 in Schools. Kr&aacute;tky rozhovor odvysielala RTVS: <a href="https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1125/1213787"> www.rtvs.sk </a>(11:25 min). Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/land-rover-4x4-in-schools-2019 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/medzinarodny-maraton-mieru Sun, 06 Oct 2019 00:00:00 +0000 Medzinárodný maratón mieru V nedeľu 6. okt&oacute;bra 2019 sa konal 96. ročn&iacute;k Medzin&aacute;rodn&eacute;ho marat&oacute;nu mieru a ani v tomto ročn&iacute;ku nech&yacute;bali &uacute;častn&iacute;ci z na&scaron;ej &scaron;koly. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/medzinarodny-maraton-mieru Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/zlata-cena-z-v4-raw-materials-ambassador Fri, 27 Sep 2019 00:00:00 +0000 Zlatá cena z V4 Raw Materials AMBASSADOR V dňoch 26.-27.9.2019 sme sa v zast&uacute;pen&iacute; 15 žiakov &uacute;spe&scaron;ne z&uacute;častnili medzin&aacute;rodnej s&uacute;ťaže V4 Raw Materials AMBASSADOR. Zastupovali sme pritom nielen na&scaron;e gymn&aacute;zium, ale aj Fakultu BERG Technickej univerzity v Ko&scaron;iciach. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/zlata-cena-z-v4-raw-materials-ambassador Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/host-radia-regina-vychod Tue, 24 Sep 2019 00:00:00 +0000 Hosť Rádia Regina - Východ Pri pr&iacute;ležitosti 50. v&yacute;ročia zriadenia n&aacute;&scaron;ho gymn&aacute;zia boli hosťami moder&aacute;torky Ivety Vaculovej b&yacute;val&aacute; učiteľka M&aacute;ria &Scaron;pernogov&aacute; a riaditeľ &scaron;koly Otto R&eacute;v&eacute;sz. Započ&uacute;vajte sa do pr&iacute;jemn&eacute;ho rozhovoru dostupn&eacute;ho v arch&iacute;ve RTVS na <strong><a href="http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0020/002037/00203763-1.mp3">rtvs.sk (kliknite)</a></strong>. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/host-radia-regina-vychod Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/cern2019 Mon, 23 Sep 2019 00:00:00 +0000 CERN2019 V dňoch 14. &ndash; 21. 9. 2019 sa 41 žiakov na&scaron;ej &scaron;koly pod veden&iacute;m 3 pedag&oacute;gov z&uacute;častnilo pozn&aacute;vacej exkurzie CERN2019. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/cern2019 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/slavnostne-otvorenie-skolskeho-roku Tue, 03 Sep 2019 00:00:00 +0000 Slávnostné otvorenie školského roku V pondelok 2. 9. 2019 sme sl&aacute;vnosťou na &scaron;kolskom dvore otvorili nov&yacute; &scaron;kolsk&yacute; rok, v ktorom na&scaron;e gymn&aacute;zium osl&aacute;vi 50. v&yacute;ročie. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/slavnostne-otvorenie-skolskeho-roku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/memo-2019 Mon, 02 Sep 2019 00:00:00 +0000 MEMO 2019 Koncom pr&aacute;zdnin, v dňoch 26.8. - 1.9.2019, sa v Pardubiciach uskutočnil 13. ročn&iacute;k Stredoeur&oacute;pskej matematickej olympi&aacute;dy. Do 6-členn&eacute;ho slovensk&eacute;ho t&iacute;mu sa nominovali Matej Hanus (III.A) a Norbert Micheľ (II.A). skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/memo-2019 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/medzinarodna-olympiada-z-astronomie-a-astrofyziky-ioaa-dve-bronzove-medaily Thu, 22 Aug 2019 00:00:00 +0000 Medzinárodná olympiáda z astronómie a astrofyziky IOAA. DVE BRONZOVÉ MEDAILY! 13. ročn&iacute;k Medzin&aacute;rodnej olympi&aacute;dy z astron&oacute;mie a astrofyziky (The International Olympiad on Astronomy and Astrophysics &ndash; IOAA) v Maďarsku v meste Keszthely pri dobre zn&aacute;mom Balatone priv&iacute;talo v dňoch 2. &ndash; 10. augusta 2019 skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/medzinarodna-olympiada-z-astronomie-a-astrofyziky-ioaa-dve-bronzove-medaily Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/medzinarodna-olympiada-v-informatike Mon, 12 Aug 2019 00:00:00 +0000 Medzinárodná olympiáda v informatike V dňoch 4. - 11. 8. 2019 sa v Baku v Azerbajdžane konal 31. ročn&iacute;k Medzin&aacute;rodnej olympi&aacute;dy v informatike (IOI). Slovensk&aacute; &scaron;tvorčlenn&aacute; reprezent&aacute;cia dosiahla veľmi dobr&eacute; v&yacute;sledky skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/medzinarodna-olympiada-v-informatike Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/striebro-na-medzinarodnej-chemickej-olympiade Mon, 05 Aug 2019 00:00:00 +0000 Striebro na medzinárodnej chemickej olympiáde V dňoch 21.7. až 30.7.2019 sa v Par&iacute;ži konal 51. ročn&iacute;k Medzin&aacute;rodnej chemickej olympi&aacute;dy (IChO). V&yacute;prava slovensk&yacute;ch &scaron;tudentov dosiahla vskutku historick&yacute; &uacute;spech. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/striebro-na-medzinarodnej-chemickej-olympiade Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/medzinarodna-matematicka-olympiada-imo-2019 Tue, 23 Jul 2019 00:00:00 +0000 Medzinárodná matematická olympiáda IMO 2019 V dňoch 11. &ndash; 22. 7. 2019 sa vo Veľkej Brit&aacute;nii v meste Bath uskutočnil 60. ročn&iacute;k medzin&aacute;rodnej matematickej olympi&aacute;dy IMO. S&uacute;časťou 6-členn&eacute;ho t&iacute;mu zo Slovenska bol aj Martin Melicher (IV.A), ktor&yacute; si poč&iacute;nal veľmi dobre a z&iacute;skal bronzov&uacute; medailu. Srdečne blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/medzinarodna-matematicka-olympiada-imo-2019 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/striebro-na-medzinarodnej-fyzikalnej-olympiade-ipho Mon, 15 Jul 2019 00:00:00 +0000 STRIEBRO na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde - IPhO V dňoch 7. - 15. j&uacute;la 2019 sa uskutočnil 50. ročn&iacute;k Medzin&aacute;rodnej fyzik&aacute;lnej olympi&aacute;dy (IPhO) v Izraelskom Tel Avive. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/striebro-na-medzinarodnej-fyzikalnej-olympiade-ipho Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/gympos-challynx Fri, 28 Jun 2019 00:00:00 +0000 Gympos Challynx V prvom ročn&iacute;ku s&uacute;ťaže Gympos Challynx: Prezentuj svoj talent! organizovanej na&scaron;ou &scaron;kolou v spolupr&aacute;ci so spoločnosťou LYNX zv&iacute;ťazili Janka Homzov&aacute; s prezent&aacute;ciou V&yacute;tvarn&eacute; umenie a Peter Ridilla s prezent&aacute;ciou Videomapping. Srdečne blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/gympos-challynx Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/vitazi-sutaze-spev-bez-hranic Fri, 28 Jun 2019 00:00:00 +0000 Víťazi súťaže Spev bez hraníc &Scaron;kolsk&aacute; kapela GYMPOSBAND zv&iacute;ťazila v s&uacute;ťaži Spev bez hran&iacute;c 2019. Srdečne blahožel&aacute;me! Ich vyst&uacute;penie si m&ocirc;žete pozrieť na <a href="https://www.youtube.com/watch?v=1aZ0VkToEZs">https://www.youtube.com/watch?v=1aZ0VkToEZs</a>. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/vitazi-sutaze-spev-bez-hranic Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/svedsko--slovenska-vymena Fri, 21 Jun 2019 00:00:00 +0000 Švédsko – slovenská výmena V&nbsp;dňoch 16. &ndash; 20. j&uacute;na 2019 sme si už&iacute;vali n&aacute;v&scaron;tevu &scaron;v&eacute;dskej skupiny 13 žiakov a&nbsp;3 učiteliek zo strednej &scaron;koly v&nbsp;Lindesbergu, ktor&eacute; sa nach&aacute;dza asi 200 km smerom na z&aacute;pad od hlavn&eacute;ho mesta Stockholm. Bol to recipročn&yacute; v&yacute;menn&yacute; pobyt. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/svedsko--slovenska-vymena