sk-sk Copyright 2011 - 2019 by Gymnázium Poštová 9 and Tibor Engler webmaster@gympos.sk (Webmaster www.Gympos.sk) http://www.gympos.sk/rss.php Gymnázium Poštová 9 Rss Feed noviniek z www.gympos.sk Gymnázium Poštová 9 http://www.gympos.sk/rss.php http://www.gympos.sk/img/design/logo.png Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2019/566 Thu, 11 Apr 2019 00:00:00 +0000 Oznam <p>Dňa 11. apr&iacute;la 2019 sa konali doplňuj&uacute;ce voľby do rady &scaron;koly na volen&eacute;ho člena Rady &scaron;koly &nbsp;pri Gymn&aacute;ziu, Po&scaron;tov&aacute; 9, Ko&scaron;ice z&nbsp;rodičov žiakov. Zvolen&iacute; boli : Ing. Jana Končekov&aacute; a&nbsp;PaedDr. Marko Bačo.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2019 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2019/565 Mon, 01 Apr 2019 00:00:00 +0000 Oznam <p>V&aacute;žen&iacute; rodičia,&nbsp;poz&yacute;vame V&aacute;s na&nbsp;<strong>triedne akt&iacute;vy ZRP&Scaron;</strong>, ktor&eacute; sa uskutočnia vo&nbsp;&scaron;tvrtok&nbsp;<strong>11.&nbsp;apr&iacute;la 2019&nbsp;o&nbsp;16.30&nbsp;h</strong>&nbsp;v&nbsp;budove&nbsp;&scaron;koly.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2019 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2019/564 Mon, 25 Mar 2019 00:00:00 +0000 Oznam <p>&Uacute;stna sk&uacute;&scaron;ka DSD I<br /> sa uskutočn&iacute; dńa 27.03.2019. Pl&aacute;novan&yacute; začiatok je o 7,50 hod. v miestnosti 2.A triedy.<br /> Sk&uacute;&scaron;ka bude prebiehať podľa harmonogramu vyvesen&eacute;ho na dver&aacute;ch miestnost&iacute; U1 a 2.A.<br /> Pros&iacute;me žiakov, aby sa riadili harmonogramom, zobrali si so sebou desiatu, n&aacute;poje a z&aacute;lohu prezent&aacute;cie na USB. Drž&iacute;me palce.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2019 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2019/563 Tue, 19 Mar 2019 00:00:00 +0000 Oznam <p>Verejn&aacute; knižnica J&aacute;na Bocatia v&nbsp;Ko&scaron;iciach a&nbsp;port&aacute;l Knihy na dosah <strong>vyhlasuj&uacute; motivačn&uacute; kampaň s&nbsp;n&aacute;zvom Uk&aacute;ž sa!</strong> určen&uacute; zač&iacute;naj&uacute;cim autorom.&nbsp;<br /> <a href="/files/uploads/files/ukaz_sa_vyzva-vizu%C3%A1l.PDF"><img alt="" src="/files/uploads/images/ukaz_sa_vyzva-vizu%E1l.jpg" style="height:212px; width:150px" /></a></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2019 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/co-vies-o-hviezdach Wed, 24 Apr 2019 00:00:00 +0000 Čo vieš o hviezdach 15. - 17. 04. 2019 sa uskutočnilo Krajsk&eacute; kolo vedomostnej s&uacute;ťaže "Čo vie&scaron; o hviezdach" , na ktorom sa po postupe z okresn&eacute;ho kola z&uacute;častnil aj žiak na&scaron;ej &scaron;koly. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/co-vies-o-hviezdach Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/celoslovenske-kolo-astronomickej-olympiady Wed, 24 Apr 2019 00:00:00 +0000 Celoslovenské kolo Astronomickej olympiády Celoslovensk&eacute; fin&aacute;lov&eacute; kolo 13. ročn&iacute;ka Astronomickej olympi&aacute;dy sa konalo v dňoch 16. - 17. apr&iacute;la 2019 vo Hvezd&aacute;rni a planet&aacute;riu M. Hella v Žiari nad Hronom. S&uacute;ťažilo 18 žiakov, na&scaron;u &scaron;kolu reprezentovalo &scaron;esť žiakov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/celoslovenske-kolo-astronomickej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/celostatne-kolo-olympiady-v-ruskom-jazyku Wed, 24 Apr 2019 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo olympiády v ruskom jazyku V dňoch 16. a 17. 4. 2019 sa konalo Celo&scaron;t&aacute;tne kolo olympi&aacute;dy v ruskom jazyku. Na&scaron;u &scaron;kolu reprezentoval Igor Jutka z II. C triedy, ktor&yacute; v kateg&oacute;rii B1 obsadil 4. miesto. Srdečne blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/celostatne-kolo-olympiady-v-ruskom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/den-narcisov Wed, 24 Apr 2019 00:00:00 +0000 Deň narcisov Každoročne sa zap&aacute;jame do najv&auml;č&scaron;ej celoslovenskej charitat&iacute;vnej akcie "Deň narcisov" a inak to nebolo ani tentoraz. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/den-narcisov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/chemicka-olympiada-kategoria-b Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 +0000 Chemická olympiáda kategória B Dňa 4.4.2019 sa na Pr&iacute;rodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa &Scaron;af&aacute;rika v Ko&scaron;iciach konalo krajsk&eacute; kolo Chemickej olympi&aacute;dy Kateg&oacute;rie B. Snaha na&scaron;ich rie&scaron;iteľov znova neostala bez v&yacute;sledku. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/chemicka-olympiada-kategoria-b Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/land-rover-4x4-in-schools Wed, 17 Apr 2019 00:00:00 +0000 Land Rover 4x4 in Schools T&iacute;m Columba Racing na svetovom fin&aacute;le 2019 vo Veľkej Brit&aacute;nii vyhral dve s&uacute;ťažn&eacute; kateg&oacute;rie a z&iacute;skal ceny Coding Track Award a Verbal Presentation Award. V celkovom porad&iacute; sa umiestnil na 4. mieste. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/land-rover-4x4-in-schools Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/celostatne-kolo-olympiady-v-nemeckom-jazyku Wed, 17 Apr 2019 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku Dńa 18.3.2019 sa konalo celo&scaron;t&aacute;tne kolo Olympi&aacute;dy v nemeckom jazyku. Na&scaron;u &scaron;kolu reprezentovala v kateg&oacute;rii 2C Laura Mačekov&aacute;, žiačka 4.C a umiestnila sa na 6. mieste. K dosiahnut&eacute;mu &uacute;spechu srdečne blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/celostatne-kolo-olympiady-v-nemeckom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/celostatne-kolo-fo-a Sun, 14 Apr 2019 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo FO V dňoch 11. - 14. 4. 2019 sa v Trenčianskych Tepliciach konalo celo&scaron;t&aacute;tne kolo 60. ročn&iacute;ka Fyzik&aacute;lnej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie "A". Na&scaron;u &scaron;kolu &uacute;spe&scaron;ne reprezentovali 4 žiaci. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/celostatne-kolo-fo-a Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/bratislava-schools-debating-competition-2019 Fri, 12 Apr 2019 00:00:00 +0000 Bratislava Schools Debating Competition 2019 Aj tento rok sa na Gymn&aacute;ziu Jura Hronca v Bratislave usporiadal medzin&aacute;rodn&yacute; debatn&yacute; turnaj Bratislava Schools Debating Competition. Turnaj už tak ako každoročne pril&aacute;kal veľk&eacute; množstvo t&iacute;mov zo Slovenska i zo sveta. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/bratislava-schools-debating-competition-2019 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/celostatne-kolo-turnaja-mladych-fyzikov Tue, 09 Apr 2019 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo Turnaja mladých fyzikov V dňoch 3.4. - 5.4.2019 sa v Bratislave konalo celo&scaron;t&aacute;tne kolo Turnaja mlad&yacute;ch fyzikov. Na&scaron;i žiaci post&uacute;pili do fin&aacute;lov&eacute;ho kola, kde z&iacute;skali 3. miesto. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/celostatne-kolo-turnaja-mladych-fyzikov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/kk-soc Tue, 09 Apr 2019 00:00:00 +0000 KK SOČ Dňa 5.4.2019 sa uskutočnilo Krajsk&eacute; kolo SOČ, z na&scaron;ich &scaron;tudentov sa v odbore zdravotn&iacute;ctvo umiestnila na 3. mieste so svojou pr&aacute;cou S&aacute;ra M&aacute;ria Majern&iacute;kov&aacute; z III.C. BLAHOŽEL&Aacute;ME! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/kk-soc Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/celostatne-kolo-sutaze-ruske-slovo Mon, 08 Apr 2019 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo súťaže Ruské slovo Dňa 5. apr&iacute;la 2019 sa uskutočnilo Celo&scaron;t&aacute;tne kolo s&uacute;ťaže Rusk&eacute; slovo. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/celostatne-kolo-sutaze-ruske-slovo Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/konferencia-pycon Thu, 04 Apr 2019 00:00:00 +0000 Konferencia PyCon V dňoch 22. až 24. 3. 2019 sa žiaci na&scaron;ej &scaron;koly Juraj Marcin, Daniel Sl&aacute;deček zo IV.B a Daniel Breiner zo IV.D z&uacute;častnili sl&aacute;vnostn&eacute;ho vyhodnotenia s&uacute;ťaže Python Cup 2019 a konferencie PyCon v Bratislave, kde d&ocirc;stojne reprezentovali na&scaron;u &scaron;kolu. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/konferencia-pycon Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/celostatne-kolo-geografickej-olympiady Fri, 05 Apr 2019 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo Geografickej olympiády V dňoch 29.3.-31.3.2019 sa uskutočnilo na PF UK v Bratislave celo&scaron;t&aacute;tne kolo Geografickej olympi&aacute;dy. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/celostatne-kolo-geografickej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/astronomicka-olympiada Fri, 05 Apr 2019 00:00:00 +0000 Astronomická olympiáda Po ukončen&iacute; 1.kola Astronomickej olympi&aacute;dy 2019 sa &uacute;spe&scaron;n&yacute;mi rie&scaron;iteľmi stali žiaci na&scaron;ej &scaron;koly: Radovan Lascs&aacute;k III.A, Martin K&aacute;nassy II. A, Samuel Amrich IV.A, Ronald Dobo&scaron; III.A, Alex Bland&oacute;n II.A a Albert Martin Gb&uacute;r III.A. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/astronomicka-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/hviezdoslavov-kubin-ovladla-postova Thu, 04 Apr 2019 00:00:00 +0000 Hviezdoslavov Kubín ovládla Poštová Kult&uacute;rne centrum Abovia a&nbsp;ZU&Scaron; Bernol&aacute;kova 26 v&nbsp;Ko&scaron;iciach usporiadali region&aacute;lne kolo 65. ročn&iacute;ka v&nbsp;umeleckom prednese po&eacute;zie a&nbsp;pr&oacute;zy Hviezdoslavov Kub&iacute;n. Spomedzi 33 recit&aacute;torov suver&eacute;nnym sp&ocirc;sobom na&scaron;i žiaci obsadili v&iacute;ťazn&eacute; priečky. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/hviezdoslavov-kubin-ovladla-postova Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/olympiada-v-informatike Tue, 02 Apr 2019 00:00:00 +0000 Olympiáda v informatike V dňoch 27. 3. - 30. 3. 2019 sa v Bardejove uskutočnilo celo&scaron;t&aacute;tne kolo Olympi&aacute;dy v informatike. Veľmi dobre si poč&iacute;nal Martin Melicher zo IV.A, vybojoval si 2. miesto. Srdečne blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/olympiada-v-informatike Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/matematicka-olympiada Fri, 29 Mar 2019 00:00:00 +0000 Matematická olympiáda V dňoch 25. 3. - 27. 3. 2019 sa v Bardejove konalo celo&scaron;t&aacute;tne kolo Matematickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie A. Zv&iacute;ťazil Martin Melicher zo IV.A. Mezdi &uacute;spe&scaron;n&yacute;ch rie&scaron;iteľov sa zaradili Matej Hanus z III.A a Norbert Micheľ z II.A. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/matematicka-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/biologicka-olympiada Fri, 29 Mar 2019 00:00:00 +0000 BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA V dňoch 26. a 27.3.2019 sa uskutočnilo Krajsk&eacute; kolo biologickej olympi&aacute;dy. V kateg&oacute;rii "A" teoreticko-praktickej časti D. Kopč&aacute;k zo IV.A z&iacute;skal 1.miesto a K. Mitrov&aacute; zo IV.B z&iacute;skala 10.miesto v kateg&oacute;rii "B" M.Hluch&aacute; skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/biologicka-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/dejepisna-sutaz-ceskych-a-slovenskych-gymnazii Thu, 28 Mar 2019 00:00:00 +0000 Dejepisná súťaž českých a slovenských gymnázií Dňa 27.3.2019 sa uskutočnilo krajsk&eacute; kolo Dejepisnej s&uacute;ťaže česk&yacute;ch a slovensk&yacute;ch gymn&aacute;zi&iacute;, v ktorom sme boli op&auml;ť &uacute;spe&scaron;n&iacute;. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/dejepisna-sutaz-ceskych-a-slovenskych-gymnazii Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/krajske-kolo-olympiady-ruskeho-jazyka Wed, 27 Mar 2019 00:00:00 +0000 Krajské kolo Olympiády ruského jazyka Dňa 25. marca 2019 sa uskutočnilo Krajsk&eacute; kolo Olympi&aacute;dy rusk&eacute;ho jazyka. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/krajske-kolo-olympiady-ruskeho-jazyka Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/biblicka-olympiada Mon, 25 Mar 2019 00:00:00 +0000 Biblická olympiáda Dňa 21. 3. 2019 sa t&iacute;m v zložen&iacute; Radoslava Bardz&aacute;kov&aacute;, Ondrej Kačko&scaron; z&nbsp;III.D a Blažej Fabian z&nbsp;II.C z&uacute;častnili okresn&eacute;ho kola Biblickej olympi&aacute;dy. V&nbsp;konkurencii 10 t&iacute;mov zv&iacute;ťazili a post&uacute;pili do diec&eacute;zneho kola. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/biblicka-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/krajske-kolo-dejepisnej-olympiady Mon, 25 Mar 2019 00:00:00 +0000 Krajské kolo Dejepisnej olympiády 21.3.2019 sa v priestoroch Filozofickej fakulty UPJ&Scaron; uskutočnilo krajsk&eacute; kolo Dejepisnej olympi&aacute;dy. Na&scaron;u &scaron;kolu &uacute;spe&scaron;ne reprezentovali 3 žiaci. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/krajske-kolo-dejepisnej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/exkurzia-krakov-osviencim Mon, 25 Mar 2019 00:00:00 +0000 Exkurzia Krakov - Osvienčim V dňoch 20.-21.3.2019 sa &scaron;tudenti &scaron;tvrt&eacute;ho ročn&iacute;ka s p.prof. Petrekovou a Bal&aacute;žikovou z&uacute;častnili tradičnej exkurzie s tematikou holokaustu v Krakove a Osvienčime. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/exkurzia-krakov-osviencim Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/matematicky-naboj-2019 Fri, 22 Mar 2019 00:00:00 +0000 MATEMATICKÝ NÁBOJ 2019 Dňa 22.3.2019 sa konala matematick&aacute; s&uacute;ťaž družstiev N&aacute;boj 2019. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/matematicky-naboj-2019 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/celoslovenske-kolo-v-bedmintone-dievcat Fri, 22 Mar 2019 00:00:00 +0000 Celoslovenské kolo v bedmintone dievčat 19.-20. marca 2019 sa uskutočnilo celoslovensk&eacute; kolo v bedmintone dievčat stredn&yacute;ch &scaron;k&ocirc;l. Na&scaron;e &scaron;tudentky obsadili 2. miesto ! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/celoslovenske-kolo-v-bedmintone-dievcat Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/sutaz-v-pisani-anglickej-eseje Tue, 19 Mar 2019 00:00:00 +0000 Súťaž v písaní anglickej eseje S&uacute;ťaž v p&iacute;san&iacute; anglickej eseje, ktor&uacute; vyhl&aacute;sila Leaf Academy v Bratislave ako jedin&uacute; s&uacute;ťaž svojho druhu na Slovensku, ovl&aacute;dli svojimi vynikaj&uacute;cimi v&yacute;sledkami na&scaron;e žiačky z II.C Mar&iacute;na Hluch&aacute; a Laura Tk&aacute;čikov&aacute;. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/sutaz-v-pisani-anglickej-eseje Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/matematicky-b-den-2018 Tue, 12 Mar 2019 00:00:00 +0000 Matematický B-deň 2018 Aj v tomto &scaron;kolskom roku sa na&scaron;i &scaron;tudenti z&uacute;častnili matematickej s&uacute;ťaže t&iacute;mov Matematick&yacute; B-deň. S&uacute;ťaž sa konala vo &scaron;tvrtok 13.12.2018 počas cel&eacute;ho vyučovacieho dňa, ale konečn&eacute; v&yacute;sledky boli zn&aacute;me až začiatkom marca. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/matematicky-b-den-2018 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/exkurzia-architektura-a-umenie Fri, 15 Mar 2019 00:00:00 +0000 Exkurzia Architektúra a umenie V utorok 12.3.2019, k&yacute;m sa &scaron;tvrt&aacute;ci tr&aacute;pili s maturitou zo slovensk&eacute;ho jazyka a literat&uacute;ry, sa žiaci prv&eacute;ho ročn&iacute;ka z&uacute;častnili exkurzie "Architekt&uacute;ra a umenie" v Marku&scaron;ovciach. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/exkurzia-architektura-a-umenie Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/exkurzia-v-cov-koksov-baksa Wed, 13 Mar 2019 00:00:00 +0000 Exkurzia v ČOV Kokšov-Bakša V stredu 13. marca 2019 sa žiaci 1. ročn&iacute;ka z&uacute;častnili exkurzie v prev&aacute;dzke čističky odpadov&yacute;ch v&ocirc;d v Kok&scaron;ove-Bak&scaron;i. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/exkurzia-v-cov-koksov-baksa