sk-sk Copyright 2011 - 2018 by Gymnázium Poštová 9 and Tibor Engler webmaster@gympos.sk (Webmaster www.Gympos.sk) http://www.gympos.sk/rss.php Gymnázium Poštová 9 Rss Feed noviniek z www.gympos.sk Gymnázium Poštová 9 http://www.gympos.sk/rss.php http://www.gympos.sk/img/design/logo.png Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2018/539 Thu, 06 Dec 2018 00:00:00 +0000 Oznam <p>V&aacute;žen&iacute; rodičia,&nbsp;poz&yacute;vame V&aacute;s na&nbsp;<strong>informačno-konzultačn&eacute; stretnutie ZRP&Scaron;</strong>, ktor&eacute; sa uskutočn&iacute; vo&nbsp;&scaron;tvrtok&nbsp;<strong>13. decembra 2018</strong>&nbsp;v&nbsp;čase&nbsp;<strong>od 16.00 hod.&nbsp;do&nbsp;17.30&nbsp;hod.</strong>&nbsp;v budove &scaron;koly.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2018 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2018/538 Thu, 06 Dec 2018 00:00:00 +0000 Oznam <p>V pondelok&nbsp;<strong>10. 12. 2018</strong>&nbsp;sa uskutočn&iacute;&nbsp;<strong>&scaron;kolsk&eacute; kolo Olympi&aacute;dy v ruskom jazyku</strong>. <strong>P&iacute;somn&aacute; časť</strong>:&nbsp; učebňa I.C,&nbsp;&nbsp;o 7.45&nbsp;hod.<br /> <strong>&Uacute;stna časť</strong>: učebňa U2, o 12:35 hod.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2018 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2018/537 Wed, 05 Dec 2018 00:00:00 +0000 Oznam <p>Mil&iacute; žiaci,<br /> v &scaron;k. r. 2019/2020 na&scaron;a &scaron;kola organizuje fyzik&aacute;lnu pozn&aacute;vaciu exkurziu do CERNU s bohat&yacute;m programom v Nemecku, &Scaron;vajčiarsku a vo Franc&uacute;zku. Podrobn&eacute; inform&aacute;cie n&aacute;jdete vo fyzike a na na&scaron;ej str&aacute;nke v predmete fyzika.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2018 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2018/536 Thu, 29 Nov 2018 00:00:00 +0000 Oznam <p>Dňa <strong>10.12. 2018 o 13.20 </strong>sa v IF3 uskutočn&iacute; &scaron;kolsk&eacute; kolo <strong>Ekonomickej olympi&aacute;dy</strong>. S&uacute;ťaž&nbsp; bude prebiehať formou online testu. Bliž&scaron;ie inform&aacute;cie z&iacute;skate na str&aacute;nke <a href="http://ekonomickaolympiada.sk/">www.ekonomickaolympiada.sk</a>. Z&aacute;ujemcova sa m&ocirc;žu prihl&aacute;siť u p.p. Tischlerovej. &nbsp;</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2018 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/fyziklani-online Mon, 03 Dec 2018 00:00:00 +0000 Fyziklání online Dňa 28.11.2018 sa od 17:00 do 19:59 konala medzin&aacute;rodn&aacute; fyzik&aacute;lna s&uacute;ťaž, ktorej sa z&uacute;častnili &scaron;tyri t&iacute;my na&scaron;ej &scaron;koly. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/fyziklani-online Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/krajske-kolo-v-bedmintone-dievcat Fri, 30 Nov 2018 00:00:00 +0000 Krajské kolo v bedmintone dievčat Dňa 28. 11.2018 sa konalo krajsk&eacute; kolo v bedmintone dievčat. Na&scaron;e družstvo sa umiestnilo na vynikaj&uacute;com 1.mieste! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/krajske-kolo-v-bedmintone-dievcat Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/pamatne-listy-sv-gorazda Tue, 27 Nov 2018 00:00:00 +0000 Pamätné listy sv. Gorazda Samuel Amrich (IV.A), Ronald Dobo&scaron; (III.A), Martin Melicher (IV.A) a Katar&iacute;na &Scaron;amuov&aacute; (IV.B) boli ocenen&iacute; Pam&auml;tn&yacute;m listom sv. Gorazda za &uacute;spe&scaron;n&uacute; reprezent&aacute;ciu Slovenska v medzin&aacute;rodn&yacute;ch s&uacute;ťažiach. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/pamatne-listy-sv-gorazda Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/medzinarodna-olympiada-astronomie-a-astrofyziky Mon, 26 Nov 2018 00:00:00 +0000 Medzinárodná olympiáda astronómie a astrofyziky V dňoch 3. - 11. novembra 2018 sa konal 12. ročn&iacute;k Medzin&aacute;rodnej olympi&aacute;dy astron&oacute;mie a astrofyziky v č&iacute;nskom meste Peking. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/medzinarodna-olympiada-astronomie-a-astrofyziky Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/matematicky-viacboj Sun, 25 Nov 2018 00:00:00 +0000 Matematický viacboj Dňa 21. 11. 2018 sa konala s&uacute;ťaž ko&scaron;ick&yacute;ch gymn&aacute;zi&iacute; Matematick&yacute; viacboj, ktor&uacute; každoročne usporad&uacute;va Gymn&aacute;zium, Alejov&aacute; 1 pri pr&iacute;ležitosti Dňa &scaron;tudentstva. Zv&iacute;ťazilo družstvo n&aacute;&scaron;ho gymn&aacute;zia v zložen&iacute; Erik Nov&aacute;k, Jakub Mičko, Mat&uacute;&scaron; Masrna (v&scaron;etci z I. A). Srdečne blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/matematicky-viacboj Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/krajske-kolo-sutaze-zenit-v-programovani Mon, 26 Nov 2018 00:00:00 +0000 Krajské kolo súťaže Zenit v programovaní V stredu 21.11.2018 sa konalo KK s&uacute;ťaže Zenit v programovan&iacute;, kde v kateg&oacute;rii A s prehľadom zv&iacute;ťazil Martin Melicher. V kateg&oacute;rii B zv&iacute;ťazil Adam Garafa, Norbert Micheľ obsadil 2. miesto. Blahožel&aacute;me k postupu na celo&scaron;t&aacute;tne kolo. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/krajske-kolo-sutaze-zenit-v-programovani Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/dejepisna-sutaz-ceskych-a-slovenskych-gymnazii Fri, 23 Nov 2018 00:00:00 +0000 Dejepisná súťaž českých a slovenských gymnázií V dňoch 21.-22.2018 sa uskutočnilo fin&aacute;le XXVII. ročn&iacute;ka Dejepisnej s&uacute;ťaže česk&yacute;ch a slovensk&yacute;ch gymn&aacute;zi&iacute;. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/dejepisna-sutaz-ceskych-a-slovenskych-gymnazii Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/olympiada-v-nemeckom-jazyku Thu, 22 Nov 2018 00:00:00 +0000 Olympiáda v nemeckom jazyku V okresnom kole Olympi&aacute;dy v nemeckom jazyku n&aacute;s bud&uacute; reprezentovať: v kateg&oacute;rii 2A- Mar&iacute;na Hluch&aacute; z 2.C a Alex Bland&oacute;n z 2.A, v kateg&oacute;rii 2B- Bibi&aacute;na Hroncov&aacute; z 4.C a Peter Zimovč&aacute;k z 3.A .V&iacute;ťazom srdečne blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/olympiada-v-nemeckom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/sutaz-beniakove-chynorany Wed, 21 Nov 2018 00:00:00 +0000 Súťaž Beniakove Chynorany Žiačky Eva Sit&aacute;rov&aacute; (II.E) a Radoslava Bardz&aacute;kov&aacute; (III.D) &uacute;spe&scaron;ne reprezentovali na&scaron;u &scaron;kolu v krajskom v&yacute;berovom kole Ko&scaron;ick&eacute;ho a Pre&scaron;ovsk&eacute;ho kraja s&uacute;ťaže XXV. Slovensk&yacute; festival po&eacute;zie Beniakove Chynorany. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/sutaz-beniakove-chynorany Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/vitazka-sutaze-nasilie-medzi-nami Tue, 20 Nov 2018 00:00:00 +0000 Víťazka súťaže „Násilie medzi nami“ Dňa 19.11.2018 sa v&nbsp;priestoroch Tabačka Kulturfabrik konalo fin&aacute;le s&uacute;ťaže &bdquo;N&aacute;silie medzi nami&ldquo;, v ktorej Janka Homzov&aacute; z I.C so svojou v&yacute;tvarnou pr&aacute;cou obsadila 1. miesto. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/vitazka-sutaze-nasilie-medzi-nami Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/den-studentstva Fri, 16 Nov 2018 00:00:00 +0000 Deň študentstva 16. novembra 2018 sme v &scaron;kole osl&aacute;vili Deň &scaron;tudentstva. Žiaci si volili aktivity z ponuky 14 r&ocirc;znych s&uacute;ťaž&iacute;, kv&iacute;zov, besied, debaty, &scaron;portov&yacute;ch a kult&uacute;rnych akci&iacute; pripraven&yacute;ch žiackou &scaron;kolskou radou. Atmosf&eacute;ra bola vynikaj&uacute;ca, presvedčite sa vo fotogal&eacute;rii. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/den-studentstva Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/fyzikalny-naboj-a-1-miesto-na-medzinarodnom-kole Fri, 16 Nov 2018 00:00:00 +0000 Fyzikálny náboj a 1. miesto na medzinárodnom kole 16. 11. 2018 sa konala medzin&aacute;rodn&aacute; s&uacute;ťaž FYZIK&Aacute;LNY N&Aacute;BOJ. Na&scaron;u &scaron;kolu v&yacute;borne reprezentovali dva seniorsk&eacute; a dva juniorsk&eacute; t&iacute;my. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/fyzikalny-naboj-a-1-miesto-na-medzinarodnom-kole Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/projekt-erasmus Fri, 16 Nov 2018 00:00:00 +0000 Projekt Erasmus+ Dňa 16.11.2018 projektov&yacute; t&iacute;m projektu Heritage for tomorrow - from understanding to enjoyment pripravil hlasovanie za najlep&scaron;ie logo. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/projekt-erasmus Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/den-jablk Tue, 13 Nov 2018 00:00:00 +0000 Deň jabĺk V utorok 13. novembra sa na&scaron;a &scaron;kola akt&iacute;vne zapojila do T&yacute;ždňa Ligy proti rakovine t&yacute;m, že sme zorganizovali už tradičn&yacute; Deň jabĺk. Na na&scaron;ej &scaron;kole m&aacute; t&aacute;to akcia charitat&iacute;vny rozmer. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/den-jablk Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/hodina-detom Mon, 12 Nov 2018 00:00:00 +0000 Hodina deťom V piatok 9.11.2018 sa &scaron;tudenti III.ročn&iacute;ka zapojili do zbierky Hodina deťom, ktor&uacute; spoluorganizujeme už niekoľko rokov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/hodina-detom Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/zero-waste-prednaska Mon, 12 Nov 2018 00:00:00 +0000 Zero waste prednáška V okt&oacute;bri sme na&scaron;e pozvanie prijala pani Petra Slez&aacute;kov&aacute;, autorka blogu Zero waste a porozpr&aacute;vala n&aacute;m o životnom &scaron;t&yacute;le produkuj&uacute;com minimum odpadu. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/zero-waste-prednaska Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/celostatne-kolo-amavet Mon, 12 Nov 2018 00:00:00 +0000 CELOŠTÁTNE KOLO AMAVET V dňoch 7.11. - 10.11.2018 sa v Bratislave uskutočnilo Celo&scaron;t&aacute;tne kolo Festivalu vedy a techniky AMAVET. Na&scaron;u &scaron;kolu &uacute;spe&scaron;ne reprezentovala S&aacute;ra M&aacute;ria Majern&iacute;kov&aacute; z III.C, ktor&aacute; si svojim projektom zabezpečila postup na skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/celostatne-kolo-amavet Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/studentska-kvapka-krvi Sun, 11 Nov 2018 00:00:00 +0000 Študentská kvapka krvi Aj tento rok sa medzi nami na&scaron;li odv&aacute;žlivci rozhodnut&iacute; zachraňovať životy vlastnou krvou. &Scaron;tudenti 4. ročn&iacute;ka dobrovoľne darovali krv v r&aacute;mci projektu SČK &Scaron;tudentsk&aacute; kvapka krvi. Ďakujeme! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/studentska-kvapka-krvi Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/skola-roka Tue, 06 Nov 2018 00:00:00 +0000 Škola roka Slovensk&aacute; asoci&aacute;cia &scaron;portu na &scaron;kol&aacute;ch vyhodnotila s&uacute;ťaž &Scaron;KOLA ROKA &scaron;portovej aktivity &scaron;k&ocirc;l v &scaron;kolskom roku 2017/2018, kde sme v kateg&oacute;rii S&Scaron; chlapci z&iacute;skali 4. miesto. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/skola-roka Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/kosicky-matboj Mon, 05 Nov 2018 00:00:00 +0000 Košický MATBOJ Dňa 26. 10. 2018 sa konala matematick&aacute; s&uacute;ťaž družstiev Ko&scaron;ick&yacute; Matboj. Za na&scaron;u &scaron;kolu s&uacute;ťažili tri t&iacute;my. T&iacute;m v zložen&iacute; Michaela Bobeničov&aacute; (IV.A), Martin Melicher (IV.A), Matej Hanus (III.A) a Michal Masrna (III.A) sa stal v&iacute;ťazom. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/kosicky-matboj Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/odovzdavanie-certifikatov-dsd-i Mon, 22 Oct 2018 00:00:00 +0000 Odovzdávanie certifikátov DSD I Dňa 19.10.2018 si sl&aacute;vnostne prevzalo 17 na&scaron;ich žiakov certifik&aacute;ty DSD I ( Nemeck&yacute; jazykov&yacute; diplom),ktor&yacute; potvrdil ich znalosti v p&iacute;somnej a &uacute;stnej komunik&aacute;cii na &uacute;rovni B1 SERR. K z&iacute;skaniu certifik&aacute;tov srdečne blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/odovzdavanie-certifikatov-dsd-i Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/literarna-sutaz-kurzgeschichtenwettbewerb Mon, 22 Oct 2018 00:00:00 +0000 Literárna súťaž - Kurzgeschichtenwettbewerb S&aacute;ra Rajsk&aacute;, žiačka III.B, sa z&uacute;častnila liter&aacute;rnej s&uacute;ťaže v nemeckej tvorbe. Jej poviedka s n&aacute;zvom&nbsp; ,,Ein ungew&ouml;hnliches M&auml;dchen" bola uverejnen&aacute; v zborn&iacute;ku 8. ročn&iacute;ka s&uacute;ťaže. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/literarna-sutaz-kurzgeschichtenwettbewerb Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/amavet Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0000 AMAVET Dňa 18.10.2018 sa uskutočnilo Krajsk&eacute; kolo pre Ko&scaron;ick&yacute; a Pre&scaron;ovsk&yacute; kraj Festivalu vedy a techniky AMAVET, na ktorom reprezentovala na&scaron;u &scaron;kolu S&aacute;ra M&aacute;ria Majern&iacute;kov&aacute; z III. C s pr&aacute;cou "Ide&aacute;lna teplota eliminovania inkl&uacute;znych skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/amavet Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/den-otvorenych-dveri-ustavneho-sudu Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 +0000 Deň otvorených dverí Ústavného súdu Predsedn&iacute;čka &Uacute;stavn&eacute;ho s&uacute;du Slovenskej republiky Ivetta Macejkov&aacute; vyslovila na&scaron;im žiakom a pedag&oacute;gom &uacute;primn&eacute; poďakovanie za akt&iacute;vnu &uacute;časť na Dni otvoren&yacute;ch dver&iacute; &Uacute;stavn&eacute;ho s&uacute;du SR dňa 27. 9. 2018. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/den-otvorenych-dveri-ustavneho-sudu Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/imatrikulacny-ples Fri, 05 Oct 2018 00:00:00 +0000 Imatrikulačný ples Dňa 28.okt&oacute;bra 2018 sa v priestoroch Domu umenia uskutočnil Imatrikulačn&yacute; ples. Op&auml;ť sme medzi seba prijali na&scaron;ich prv&aacute;kov, ktor&iacute; na v&yacute;born&uacute; splnili v&scaron;etky &uacute;lohy dan&eacute; Žiackou &scaron;kolskou radou. N&aacute;lada bola v&yacute;born&aacute;. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/imatrikulacny-ples Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/na-ceste-k-slovenskej-statnosti Mon, 08 Oct 2018 00:00:00 +0000 Na ceste k slovenskej štátnosti 2.10. 2018 &scaron;tudenti 4. ročn&iacute;ka v r&aacute;mci semin&aacute;ra z dejepisu nav&scaron;t&iacute;vili v&yacute;stavu Na ceste k slovenskej &scaron;t&aacute;tnosti. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/na-ceste-k-slovenskej-statnosti Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/navsteva-z-partnerskej-skoly-v-usa Thu, 04 Oct 2018 00:00:00 +0000 Návšteva z partnerskej školy v USA Začiatkom t&yacute;ždňa boli na&scaron;imi hosťmi žiaci a učitelia zo &scaron;koly Altamont School (Birmingham, Alabama). Po prehliadke centra mesta str&aacute;vili večer s rodinami na&scaron;ich žiakov. Bohat&yacute; spoločensko-pozn&aacute;vac&iacute; program na druh&yacute; deň host&iacute; uchv&aacute;til, hoci slovensk&uacute; "home made" večeru z kuchyne na&scaron;ich mamiek a babiek neprekonal :). skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/navsteva-z-partnerskej-skoly-v-usa Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/nasa-druha-navsteva-svedskej-skoly Wed, 03 Oct 2018 00:00:00 +0000 Naša druhá návšteva švédskej školy... V t&yacute;ždni od 24. 9. &ndash; 28. 9. 2018 sa 21 na&scaron;ich žiakov a 2 vyučuj&uacute;ce z&uacute;častnili v&yacute;menn&eacute;ho pobytu vo &Scaron;v&eacute;dsku. Nav&scaron;t&iacute;vili sme stredn&uacute; &scaron;kolu Lindeskolan v Lindesbergu, boli sme uchv&aacute;ten&iacute; vybaven&iacute;m &scaron;koly na r&ocirc;zne &scaron;tudijn&eacute; programy. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/nasa-druha-navsteva-svedskej-skoly Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/medzinarodna-cena-vojvodu-z-edinburghu Thu, 20 Sep 2018 00:00:00 +0000 Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu &Scaron;tudenti na&scaron;ej &scaron;koly maj&uacute; už rok možnosť zapojiť sa do programu Medzin&aacute;rodn&aacute; cena vojvodu z Edinburghu, v ktorom rozv&iacute;jaj&uacute; svoju osobnosť a ktor&yacute; prebieha v 140 krajin&aacute;ch sveta. Na Slovensku program funguje dva roky. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/medzinarodna-cena-vojvodu-z-edinburghu Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/erasmus-euconnectour-exkurzie-spoznavame-region Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0000 Erasmus+ Euconnectour exkurzie - spoznávame región Dňa 17.9.2018 sa žiaci 1.A a 1.B triedy spolu so 4 pedag&oacute;gmi z&uacute;častnili na exkurzii Spozn&aacute;vame regi&oacute;n. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/erasmus-euconnectour-exkurzie-spoznavame-region