sk-sk Copyright 2011 - 2018 by Gymnázium Poštová 9 and Tibor Engler webmaster@gympos.sk (Webmaster www.Gympos.sk) http://www.gympos.sk/rss.php Gymnázium Poštová 9 Rss Feed noviniek z www.gympos.sk Gymnázium Poštová 9 http://www.gympos.sk/rss.php http://www.gympos.sk/img/design/logo.png Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2018/483 Sun, 22 Apr 2018 00:00:00 +0000 Oznam <p>Inform&aacute;cie pre &uacute;častn&iacute;kov exkurzie LITEX: <a href="/files/uploads/files/LITEX_info.pdf"><strong>kliknite sem (.pdf)</strong></a>.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2018 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2018/482 Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0000 Oznam <p>Dňa 20. apr&iacute;la 2018&nbsp;sa navždy rozl&uacute;čime&nbsp;s Mgr. &Scaron;tefanom Oby&scaron;ovsk&yacute;m, ktor&yacute; st&aacute;l pri zrode n&aacute;&scaron;ho gymn&aacute;zia&nbsp;a v rokoch 1990 až 1994 bol jeho&nbsp;riaditeľom. Svoj&iacute;m vzťahom k matematike a fyzike, ktor&eacute; vyučoval s prec&iacute;znosťou a zanieten&iacute;m, ovplyvnil smerovanie mnoh&yacute;ch svojich žiakov aj&nbsp;kolegov. V b&uacute;rlivom obdob&iacute; Nežnej revol&uacute;cie si z&iacute;skal d&ocirc;veru kolegov postaven&uacute; na jeho pevnom charaktere&nbsp;a jemu vlastnej ľudskosti, rozhodnosti a spoľahlivosti, keď si ho zvolili do funkcie&nbsp;riaditeľa &scaron;koly.&nbsp;Vďaka jeho priateľskej povahe navždy zostane v na&scaron;ich spomienkach. Česť jeho pamiatke!<br /> <a href="/files/uploads/files/smutocne_oznamenie.PDF"><img alt="" src="/files/uploads/images/SCAN0009.JPG" style="height:300px; width:212px" /></a></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2018 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2018/481 Mon, 16 Apr 2018 00:00:00 +0000 Oznam <p><strong>Oznam pre &uacute;častn&iacute;kov exkurzie CERN</strong><br /> <br /> Dňa 17. 4. 2018 v čase od 10.30 do &nbsp;10.45&nbsp;sa vo fyzik&aacute;lnom laborat&oacute;riu uskutočn&iacute; informačn&eacute; stretnutie k exkurzii. &Uacute;časť nutn&aacute;.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2018 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2018/480 Fri, 06 Apr 2018 00:00:00 +0000 Oznam <p>V&aacute;žen&iacute; rodičia,&nbsp;poz&yacute;vame V&aacute;s na&nbsp;<strong>triedne akt&iacute;vy ZRP&Scaron;</strong>, ktor&eacute; sa uskutočnia vo&nbsp;&scaron;tvrtok&nbsp;<strong>12. apr&iacute;la 2018&nbsp;o&nbsp;16.30&nbsp;h</strong>&nbsp;v&nbsp;budove&nbsp;&scaron;koly.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2018 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/den-narcisov Wed, 25 Apr 2018 00:00:00 +0000 Deň narcisov V piatok 13.4.2018 sa konal 22. ročn&iacute;k celoslovenskej zbierky Deň narcisov. Aj my sme pomohli urobiť tento deň lep&scaron;&iacute;m :) skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/den-narcisov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/biologicka-olympiada_CK Mon, 23 Apr 2018 00:00:00 +0000 Biologická olympiáda A op&auml;ť veľk&yacute; &uacute;spech. V dňoch 18.4. až 22.4.2018 sa uskutočnilo v Bratislave Celo&scaron;t&aacute;tne kolo BO kat A. D. Kopč&aacute;k z III.A z&iacute;skal 1. miesto v teoreticko-praktickej časti, z&aacute;roveň aj cenu dekana PF UK a S. Amrich z III.A z&iacute;skal skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/biologicka-olympiada_CK Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/celostatne-kolo-turnaja-mladych-fyzikov Fri, 20 Apr 2018 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo Turnaja mladých fyzikov V dňoch 18.4. - 20.4.2018 sa v Bratislave konalo celo&scaron;t&aacute;tne kolo Turnaja mlad&yacute;ch fyzikov. Na&scaron;i žiaci post&uacute;pili do fin&aacute;lov&eacute;ho kola, kde z&iacute;skali 2. miesto. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/celostatne-kolo-turnaja-mladych-fyzikov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/astronomicka-olympiada Fri, 20 Apr 2018 00:00:00 +0000 Astronomická olympiáda Celoslovensk&eacute; fin&aacute;lov&eacute; kolo AO sa konalo v dňoch 16. až 17. 4. 2018 v Žiari nad Hronom. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/astronomicka-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/chemicka-olympiada-kategorie-b Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0000 Chemická olympiáda kategórie B Dňa 5. apr&iacute;la 2018 sa na Pr&iacute;rodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa &Scaron;af&aacute;rika v Ko&scaron;iciach konalo krajsk&eacute; kolo Chemickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie B. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/chemicka-olympiada-kategorie-b Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/medzinarodna-debatna-sutaz-v-anglictine-v-bratislave Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0000 Medzinárodná debatná súťaž v angličtine v Bratislave V dňoch 13. - 16. apr&iacute;la 2018 sa v Bratislave už po niekoľk&yacute;kr&aacute;t uskutočnila medzin&aacute;rodn&aacute; debatn&aacute; s&uacute;ťaž v anglickom jazyku za &uacute;časti 24 t&iacute;mov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/medzinarodna-debatna-sutaz-v-anglictine-v-bratislave Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/majstrovstva-slovenska-v-bedmintone-dievcat-strednych-skol Tue, 17 Apr 2018 00:00:00 +0000 Majstrovstvá Slovenska v bedmintone dievčat stredných škôl 10.-11. apr&iacute;la 2018 sa uskutočnili Majstrovstv&aacute; Slovenska v bedmintone dievčat stredn&yacute;ch &scaron;k&ocirc;l. Na&scaron;e &scaron;tudentky obsadili 2. miesto ! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/majstrovstva-slovenska-v-bedmintone-dievcat-strednych-skol Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/majstrovstva-slovenska-v-bedmintone-chlapcov-strednych-skol Tue, 17 Apr 2018 00:00:00 +0000 Majstrovstvá Slovenska v bedmintone chlapcov stredných škôl 10. - 11. apr&iacute;la 2018 sa uskutočnili Majstrovstv&aacute; Slovenska v bedmintone chlapcov stredn&yacute;ch &scaron;k&ocirc;l. Na&scaron;i &scaron;tudenti obsadili 2. miesto ! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/majstrovstva-slovenska-v-bedmintone-chlapcov-strednych-skol Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/celoslovenske-kolo-olp Mon, 16 Apr 2018 00:00:00 +0000 Celoslovenské kolo OĽP 11.-13. 4. 2018 sa uskutočnilo celo&scaron;t&aacute;tne kolo OĽP. Op&auml;ť sme boli &uacute;spe&scaron;n&iacute;. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/celoslovenske-kolo-olp Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/celostatne-kolo-fyzikalnej-olympiady Sun, 15 Apr 2018 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo Fyzikálnej olympiády V Ko&scaron;iciach sa od 12. 4. - 15. 4 . 2018 konalo Celo&scaron;t&aacute;tne kolo 59. ročn&iacute;ka Fyzik&aacute;lnej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie "A". skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/celostatne-kolo-fyzikalnej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/celostatne-kolo-olympiady-zo-slovenskeho-jazyka-a-literatury Sun, 15 Apr 2018 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry V dňoch 5. a 6. apr&iacute;la 2018 sa v Bratislave konalo celo&scaron;t&aacute;tne kolo 10. ročn&iacute;ka Olympi&aacute;dy zo slovensk&eacute;ho jazyka a literat&uacute;ry. Zuzana Mlad&scaron;&iacute;kov&aacute; (IV. B) obsadila 2. miesto. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/celostatne-kolo-olympiady-zo-slovenskeho-jazyka-a-literatury Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/celostatne-kolo-olympiady-v-ruskom-jazyku Tue, 10 Apr 2018 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo Olympiády v ruskom jazyku D&aacute;vid &Scaron;atala, žiak III.A triedy, obsadil v celo&scaron;t&aacute;tnom kole Olympi&aacute;dy v ruskom jazyku v kateg&oacute;rii B2 1.miesto. Srdečne blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/celostatne-kolo-olympiady-v-ruskom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/ja-veltrh-podnikatelskych-talentov Tue, 10 Apr 2018 00:00:00 +0000 JA Veľtrh podnikateľských talentov Dve &scaron;tudentsk&eacute; firmy z na&scaron;ej &scaron;koly sa z&uacute;častnili celoslovenskej s&uacute;ťaže JA Veľtrh podnikateľsk&yacute;ch talentov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/ja-veltrh-podnikatelskych-talentov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/zlato-v-rakusku Sat, 07 Apr 2018 00:00:00 +0000 Zlato v Rakúsku Prv&eacute; miesto na medzin&aacute;rodnomTurnaji mlad&yacute;ch fyzikov v Rak&uacute;sku! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/zlato-v-rakusku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/ocenenie-ksk Fri, 06 Apr 2018 00:00:00 +0000 Ocenenie KSK Pri pr&iacute;ležitosti Dňa učiteľov si 22 pedag&oacute;gov prevzalo &bdquo;Ďakovn&yacute; list&ldquo; z r&uacute;k predsedu KSK Rastislava Trnku. Medzi ocenen&yacute;mi učiteľmi bola aj PaedDr. Marta Kurtov&aacute; z n&aacute;&scaron;ho gymn&aacute;zia. Gratulujeme! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/ocenenie-ksk Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/dejepisna-sutaz-gymnazii-cr-a-sr Thu, 05 Apr 2018 00:00:00 +0000 Dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR 5.4.2018 sa v priestoroch Gymn&aacute;zia na Alejovej ulici uskutočnilo krajsk&eacute; kolo dejepisnej s&uacute;ťaže &scaron;tudentov gymn&aacute;zi&iacute; v ČR a SR. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/dejepisna-sutaz-gymnazii-cr-a-sr Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/geograficka-olympiada Thu, 05 Apr 2018 00:00:00 +0000 Geografická olympiáda V dňoch 22.3. - 24.3. 2018 sa uskutočnilo celo&scaron;t&aacute;tne kolo Geografickej olympi&aacute;dy. V kateg&oacute;rii A obsadil II. miesto Peter Ridilla / II.A/ č&iacute;m z&iacute;skal postup na celo&scaron;t&aacute;tny v&yacute;ber pred IGEO. V kateg&oacute;rii Z obsadil I. miesto Tom&aacute;&scaron; Chovanč&aacute;k / II.A / , ktor&yacute; z&iacute;skal aj cenu dekana UK. &Uacute;spe&scaron;n&yacute;mi rie&scaron;iteľmi boli : Peter Ridilla/II.A/, D&aacute;vid R&aacute;thy/ II.A/, Nikola Svetozarov / IV. A/. V&scaron;etk&yacute;m srdečne blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/geograficka-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/celostatne-kolo-olympiady-v-anglickom-jazyku Thu, 29 Mar 2018 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo Olympiády v anglickom jazyku Mar&iacute;na Hluch&aacute; z I.C &uacute;spe&scaron;ne reprezentovala &scaron;kolu v celo&scaron;t&aacute;tnom kole Olympi&aacute;dy v anglickom jazyku, keď v kateg&oacute;rii 2A obsadila 3. miesto. K dosiahnut&eacute;mu v&yacute;sledku blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/celostatne-kolo-olympiady-v-anglickom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/celostatne-kolo-olympiady-v-nemeckom-jazyku Thu, 29 Mar 2018 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku Laura Mačekov&aacute; z III. C obsadila v celo&scaron;t&aacute;tnom kole Olympi&aacute;dy v nemeckom jazyku v kateg&oacute;rii 2C 6. miesto. Za reprezent&aacute;ciu &scaron;koly ďakujeme. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/celostatne-kolo-olympiady-v-nemeckom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/exkurzia-architektura-a-umenie Wed, 28 Mar 2018 00:00:00 +0000 Exkurzia Dňa 15.3 sme mali možnosť, vďaka exkurzii organizovanej na&scaron;ou &scaron;kolou, nazrieť do Marku&scaron;oviec. Marku&scaron;ovce s&uacute; dedinka, ktor&aacute; sa nach&aacute;dza na Spi&scaron;i a prech&aacute;dza ňou Gotick&aacute; cesta. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/exkurzia-architektura-a-umenie Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/biblicka-olympiada Wed, 28 Mar 2018 00:00:00 +0000 Biblická olympiáda V okresnom kole Biblickej olympi&aacute;dy n&aacute;&scaron; t&iacute;m obsadil kr&aacute;sne 1. miesto a z&iacute;skal tak postup do krajsk&eacute;ho kola. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/biblicka-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/celostatne-kolo-sutaze-ruske-slovo Wed, 28 Mar 2018 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo súťaže Ruské slovo V celo&scaron;t&aacute;tnom kole s&uacute;ťaže v prednese ruskej po&eacute;zie a pr&oacute;zy Rusk&eacute; slovo obsadil Mat&uacute;&scaron; Trojč&aacute;k, žiak II.C triedy, 3. miesto. Srdečne blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/celostatne-kolo-sutaze-ruske-slovo Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/celostatne-kolo-olympiady-v-informatike Sat, 24 Mar 2018 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo Olympiády v informatike V dňoch 21.3. - 24.3.2018 sa v Trenčianskych Tepliciach konalo celo&scaron;t&aacute;tne kolo Olympi&aacute;dy v informatike kateg&oacute;rie A. Martin Melicher z III.A zv&iacute;ťazil. K prv&eacute;mu miestu srdečne blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/celostatne-kolo-olympiady-v-informatike Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/matematicky-naboj-2018 Sat, 24 Mar 2018 00:00:00 +0000 MATEMATICKÝ NÁBOJ 2018 Dňa 23.3.2018 sa konala matematick&aacute; s&uacute;ťaž družstiev N&aacute;boj 2018. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/matematicky-naboj-2018 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/biologicka-olympiada Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0000 Biologická olympiáda Dňa 20.3.2018 sa uskutočnilo Krajsk&eacute; kolo biologickej olympi&aacute;dy. Na&scaron;i &scaron;tudenti boli op&auml;ť &uacute;spe&scaron;n&iacute;. S. Amrich z III.A z&iacute;skal 1.miesto v posterovej časti a D. Kopč&aacute;k tiež z III.A z&iacute;skal 2.miesto v teoreticko - praktickej časti. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/biologicka-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/krajske-kolo-olympiady-vo-francuzskom-jazyku Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0000 Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 19. marca sa uskutočnilo Krajsk&eacute; kolo Olympi&aacute;dy vo franc&uacute;zskom jazyku. Na&scaron;e žiačky n&aacute;s &uacute;spe&scaron;ne reprezentovali. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/krajske-kolo-olympiady-vo-francuzskom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/krajske-kolo-dejepisnej-olympiady Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0000 Krajské kolo Dejepisnej olympiády Dňa 22.3.2018 sa v priestoroch FF UPJ&Scaron; uskutočnilo krajsk&eacute; kolo Dejepisnej olympi&aacute;dy. Na&scaron;i žiaci boli op&auml;ť &uacute;spe&scaron;n&iacute;. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/krajske-kolo-dejepisnej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/matematicka-olympiada Thu, 22 Mar 2018 00:00:00 +0000 Matematická olympiáda V dňoch 18. 3. - 21. 3. 2018 sa v Trenčianskych Tepliciach konalo celo&scaron;t&aacute;tne kolo Matematickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie A. Martin Melicher z III.A sa umiestnil na 2. mieste. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/matematicka-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/krajske-kolo-v-hadzanej-chlapcov Thu, 22 Mar 2018 00:00:00 +0000 Krajské kolo v hádzanej chlapcov Dňa 20.3.2018 sa uskutočnilo krajsk&eacute; kolo v h&aacute;dzanej chlapcov. Na&scaron;e družstvo obsadilo vynikaj&uacute;ce 1. miesto ! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/krajske-kolo-v-hadzanej-chlapcov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2018/erasmus-ka2---euconnectour---projekt Thu, 22 Mar 2018 00:00:00 +0000 Erasmus+ KA2 Dňa 22. 3. 2018 nav&scaron;t&iacute;vili na&scaron;u &scaron;kolu projektov&iacute; partneri z UK a Bulharska. 4 učitelia a 7 &scaron;tudentov z partnersk&yacute;ch &scaron;k&ocirc;l sa z&uacute;častnili na mobilite, ktor&uacute; zorganizovali učitelia a &scaron;tudenti klubu Erasmus+. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2018/erasmus-ka2---euconnectour---projekt