sk-sk Copyright 2011 - 2021 by Gymnázium Poštová 9 and Tibor Engler webmaster@gympos.sk (Webmaster www.Gympos.sk) http://www.gympos.sk/rss.php Gymnázium Poštová 9 Rss Feed noviniek z www.gympos.sk Gymnázium Poštová 9 http://www.gympos.sk/rss.php http://www.gympos.sk/img/design/logo.png Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2021/695 Thu, 25 Feb 2021 00:00:00 +0000 Oznam <p><strong><img alt="" src="/files/uploads/images/pod_recykluj.JPG" style="height:210px; width:250px" /></strong><br /> Ak v&aacute;m nie je ľahostajn&yacute; svet naokolo a chcete niečo zmeniť, predstavujeme v&aacute;m jedinečn&uacute; možnosť zapojiť sa do enviro projektu &quot;Poď a recykluj&quot;.&nbsp;Je jedno či ste prv&aacute;ci alebo maturanti, stač&iacute; sa len prihl&aacute;siť.&nbsp;Čakaj&uacute; v&aacute;s zauj&iacute;mav&eacute; predn&aacute;&scaron;ky popredn&yacute;ch osobnost&iacute; EKO sveta na Slovensku o recykl&aacute;cii a zero waste, r&ocirc;zne aktivity, vyhrať m&ocirc;žete zauj&iacute;mav&eacute; knihy a v neposlednom rade z&iacute;skať Youthpass &ndash; diplom, ktor&yacute; v&aacute;m vie okrem in&eacute;ho veľmi pom&ocirc;cť pri v&yacute;bere na V&Scaron;.&nbsp;Stretnutia sa konaj&uacute; vždy v stredu na Zoome.<br /> <strong>Prihl&aacute;siť sa m&ocirc;žete na: https://bit.ly/3aMiFdf</strong><br /> Uprednostňujte term&iacute;ny 10.3. a 24.3.2021, ale pokojne aj v&scaron;etky dostupn&eacute;, ak v&aacute;s t&eacute;ma stretnut&iacute; oslov&iacute; :)</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2021 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2021/693 Tue, 16 Feb 2021 00:00:00 +0000 Oznam <p><strong>MISIA MARS</strong><br /> &nbsp; Dr. Michaela Musilov&aacute;, MSc<br /> <em>&bdquo;Poz&yacute;vam žiakov a učiteľov stredn&yacute;ch &scaron;k&ocirc;l na Misiu Mars 3. Ver&iacute;m, že v dne&scaron;nej n&aacute;ročnej dobe bude pr&aacute;ve Misia Mars pre stredo&scaron;kol&aacute;kov v&iacute;tan&yacute;m impulzom.&ldquo;</em><br /> S&uacute;ťaž Misia Mars 3 &scaron;tartujeme v deň prist&aacute;tia americkej sondy NASA na Marse, teda vo &scaron;tvrtok 18. febru&aacute;ra.<br /> Registr&aacute;cia projektov je možn&aacute; do 9. m&aacute;ja 2021 na webovej str&aacute;nke&nbsp;<a href="http://www.misiamars.sk/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">www.misiamars.sk</a>&nbsp;<<a href="https://seas.us8.list-manage.com/track/click?u=2aeb0bc4b334c5db0845ec5d9&id=45ff5ce625&e=2976142e22" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://seas.us8.list-manage.com/track/click?u=2aeb0bc4b334c5db0845ec5d9&id=45ff5ce625&e=2976142e22</a>> , kde n&aacute;jdete v&scaron;etky podrobn&eacute; inform&aacute;cie.<br /> &nbsp;</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2021 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2021/692 Mon, 15 Feb 2021 00:00:00 +0000 Oznam <p>&Scaron;KOLSK0 KOLO <strong>SOČ<br /> Oznamujeme v&scaron;etk&yacute;m &scaron;tudentom, ktor&iacute; sa pl&aacute;nuj&uacute; z&uacute;častniť &scaron;kolsk&eacute;ho kola SOČ, že to sa uskutočn&iacute; 4.3.2021 t.j. vo &scaron;tvrtok po jarn&yacute;ch pr&aacute;zdnin&aacute;ch. Formu a čas &scaron;kolsk&eacute;ho kola upresn&iacute;me hneď po jarn&yacute;ch pr&aacute;zdnin&aacute;ch.&nbsp;</strong><br /> Pros&iacute;m, nahl&aacute;ste sa cez edupage p.p. Koles&aacute;rovej.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ĎAKUJEME</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2021 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2021/691 Thu, 04 Feb 2021 00:00:00 +0000 Oznam <p><strong>Vyučovanie</strong> <strong>vo v&scaron;etk&yacute;ch ročn&iacute;koch od 8. 2. 2021 pokračuje di&scaron;tančnou formou</strong>. Zriaďovateľ &scaron;koly Ko&scaron;ick&yacute; samospr&aacute;vny kraj tak rozhodol z d&ocirc;vodu zlej pandemickej situ&aacute;cie v jednotliv&yacute;ch okresoch, o&nbsp;čom informuje spr&aacute;vou na&nbsp;<strong><a href="https://web.vucke.sk/sk/novinky/zupne-stredne-skoly-budu-pokracovat-distancnom-vzdelavani.html" target="_blank">https://web.vucke.sk/sk/novinky/zupne-stredne-skoly-budu-pokracovat-distancnom-vzdelavani.html</a></strong>. KSK&nbsp;svoje stredn&eacute; &scaron;koly otvor&iacute; najsk&ocirc;r 1. 3. 2021.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2021 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/scribo-v-radio-kosice Mon, 01 Mar 2021 00:00:00 +0000 Scribo v RÁDIO KOŠICE Unik&aacute;tny projekt ko&scaron;ick&yacute;ch stredo&scaron;kol&aacute;kov: Začali vyr&aacute;bať ekologick&eacute; fixky na bielu tabuľu - viac č&iacute;tajte na <a href="https://www.kosiceonline.sk/unikatny-projekt-kosickych-stredoskolakov-zacali-vyrabat-ekologicke-fixky-na-bielu-tabulu?fbclid=IwAR3fyGF7C7lcdslXcYfKxx8ysRktjV6vzfe2LBWIn_eZcz-czj0tY1Xf3bo"><b>www.kosiceonline.sk</b></a> alebo si vypočujte rozhovor o fixk&aacute;ch, ktor&eacute; sa cel&eacute; spotrebuj&uacute;, v metropolitn&yacute;ch spr&aacute;vach o 13.00 h (3:03 min)na <a href="https://www.radiokosice.sk/spravy-radia-kosice-z-1-3-2021"> <b>www.radiokosice.sk</b></a> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/scribo-v-radio-kosice Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/dod-mame-pre-vas-viac-playlist-neskratenych-videi Thu, 18 Feb 2021 00:00:00 +0000 DOD - máme pre vás viac - playlist neskrátených videí <iframe width="450" height="253" src="https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLO1xbWFoyjzi68V94RsKcg6FktvmORRai" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/dod-mame-pre-vas-viac-playlist-neskratenych-videi Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/fyziklani-2021 Tue, 16 Feb 2021 00:00:00 +0000 Fyzikláni 2021 Dňa 12.2.2021 sa uskutočnila medzin&aacute;rodn&aacute; s&uacute;ťaž Fyzikl&aacute;ni 2021, ktorej vyhlasovateľom je MFF UK v Prahe. V konkurencii 441 družstiev z cel&eacute;ho sveta sa na &uacute;žasnom 6. mieste (1. miesto v SR) umiestnilo družstvo z na&scaron;ej &scaron;koly. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/fyziklani-2021 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/olympiada-zo-slovenskeho-jazyka-a-literatury Sun, 14 Feb 2021 00:00:00 +0000 Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Dňa 12.2. 2021 sa online formou konalo krajsk&eacute; kolo XIII. ročn&iacute;ka OSJL, v ktorom n&aacute;s &uacute;spe&scaron;ne reprezentoval Matej &Scaron;olt&eacute;s z I.B triedy, ktor&yacute; v silnej konkurencii obsadil 2. miesto. Blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/olympiada-zo-slovenskeho-jazyka-a-literatury Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/olympiada-v-anglickom-jazyku Fri, 12 Feb 2021 00:00:00 +0000 Olympiáda v anglickom jazyku Mar&iacute;na Hluch&aacute; (IV. C) pokračuje vo svojich &uacute;spechoch, keď v krajskom kole Olympi&aacute;dy v anglickom jazyku v kateg&oacute;rii 2B z&iacute;skala 1. miesto a bude reprezentovať &scaron;kolu aj v celo&scaron;t&aacute;tnom kole. Blahožel&aacute;me a budeme jej držať palce. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/olympiada-v-anglickom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/olympiada-v-nemeckom-jazyku Fri, 12 Feb 2021 00:00:00 +0000 Olympiáda v nemeckom jazyku Dňa 9.2.2021 sa konalo krajsk&eacute; kolo Olympi&aacute;dy v nemeckom jazyku, ktor&eacute;ho sa z&uacute;častnili na&scaron;i dvaja žiaci. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/olympiada-v-nemeckom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/biologicka-olympiada Thu, 11 Feb 2021 00:00:00 +0000 BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA Dňa 9.2.2021 sa uskutočnilo &scaron;kolsk&eacute; kolo Biologickej olympi&aacute;dy. S&uacute;ťaže sa z&uacute;častnili 11 s&uacute;ťažiacich v kateg&oacute;rii A z 3.-4.ročn&iacute;ka s umiestnen&iacute;m: 1.miesto Laura Tk&aacute;čikov&aacute;, 4.C 2.miesto Kl&aacute;ra Hricov&aacute;, 4.A a Simona Dučaiov&aacute; ,3.A skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/biologicka-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/pozyvame-uchadzacov-ich-rodicov-aj-ucitelov-na-zive-vysielanie-o-10--00-h-a-o-16--00-h Mon, 15 Feb 2021 00:00:00 +0000 Pozývame uchádzačov, ich rodičov aj učiteľov na živé vysielanie o 10.00 h a o 16.00 h <iframe width="450" height="253" src="https://www.youtube.com/embed/B6RLVu-46E8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/pozyvame-uchadzacov-ich-rodicov-aj-ucitelov-na-zive-vysielanie-o-10--00-h-a-o-16--00-h Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/uspech-v-debate-opat-nas Sun, 07 Feb 2021 00:00:00 +0000 Úspech v debate opäť náš V dňoch 6. a 7. febru&aacute;ra 2021 sa uskutočnil Druh&yacute; v&yacute;chodoslovensk&yacute; region&aacute;lny turnaj Slovenskej debatnej ligy 2020/21, na ktorom sme boli op&auml;ť &uacute;spe&scaron;n&iacute;. Vyhral t&iacute;m Dominiky Nguyen zo IV. C. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/uspech-v-debate-opat-nas Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/inspirativna-fyzika-z-nasich-tried Sat, 06 Feb 2021 00:00:00 +0000 Inšpiratívna fyzika z našich tried RNDr. Eva Paňkov&aacute;, PhD. prezentuje v r&aacute;mci medzin&aacute;rodn&eacute;ho projektu Frontiers pr&aacute;cu na&scaron;ich učiteľov fyziky. Sme hrd&iacute;, že sk&uacute;senosťami so začleňovan&iacute;m modernej fyziky do učiva strednej &scaron;koly in&scaron;pirujeme medzin&aacute;rodn&uacute; komunitu učiteľov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/inspirativna-fyzika-z-nasich-tried Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/studentska-firma-boduje Fri, 29 Jan 2021 00:00:00 +0000 Študentská firma boduje V silnej konkurencii z Čiech a Slovenska t&iacute;m Gympos v zložen&iacute; Laura Obu&scaron;ekov&aacute;, Kamil Tak&aacute;č, Rebeka Novotn&aacute; z III.D, Krist&iacute;na Kiselov&aacute; z III.C a Miroslava Velgosov&aacute; z III.B obsadil 3. miesto v online s&uacute;ťaži JA Citi International Innovation Camp. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/studentska-firma-boduje Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/krajske-kolo-matematickej-olympiadyA Tue, 26 Jan 2021 00:00:00 +0000 Krajské kolo Matematickej olympiády Dňa 12. 1. 2021 sa konalo krajsk&eacute; kolo Matematickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie A. Prv&eacute; miesto s pln&yacute;m počtom bodov obsadili dvaja na&scaron;i žiaci Martin Andrič&iacute;k (IV.A) a Martin Kliment (III.A). Darilo sa aj ďal&scaron;&iacute;m na&scaron;im. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/krajske-kolo-matematickej-olympiadyA Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/okresne-kolo-olympiady-v-nemeckom-jazyku Thu, 21 Jan 2021 00:00:00 +0000 Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku V okresnom kole Olympi&aacute;dy v nemeckom jazyku sa v&scaron;etci na&scaron;i žiaci , ktor&iacute; n&aacute;s reprezentovali umiestnili na popredn&yacute;ch priečkach. V kateg&oacute;rii 2.B obsadila Mar&iacute;na Hluch&aacute; zo IV.C 1. miesto a Filip Brutovsk&yacute; z III.A 3.miesto. V kateg&oacute;rii II.A obsadili J&aacute;n Luk&aacute;č z I.B 2. miesto a Andrea Somo&scaron;ov&aacute; z I.B 3.miesto.Mar&iacute;na Hluch&aacute; a J&aacute;n Luk&aacute;č n&aacute;s bud&uacute; reprezentovať v krajskom kole ONJ. Ku skvel&yacute;m v&yacute;sledkom v&scaron;etk&yacute;m srdečne blahožel&aacute;me a drž&iacute;me palce. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/okresne-kolo-olympiady-v-nemeckom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/ruske-slovo Wed, 20 Jan 2021 00:00:00 +0000 Ruské slovo Dňa 14. janu&aacute;ra 2021 sa uskutočnilo Krajsk&eacute; kolo s&uacute;ťaže Rusk&eacute; slovo, v ktorom na&scaron;u &scaron;kolu reprezentovala Tatiana Nov&aacute;kov&aacute; z II.D triedy. V kateg&oacute;rii Pr&oacute;za sa umiestnila na 3.mieste. Srdečne blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/ruske-slovo Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/olympiada-v-anglickom-jazyku-prinasa-uspechy Wed, 20 Jan 2021 00:00:00 +0000 Olympiáda v anglickom jazyku prináša úspechy V okresnom kole Olympi&aacute;dy v anglickom jazyku na&scaron;e žiačky Hana Laz&aacute;rov&aacute; (I.C), Mar&iacute;na Hluch&aacute; (IV.C) a Dominika Nguyen (IV.C) obsadili popredn&eacute; priečky v troch r&ocirc;znych kateg&oacute;ri&aacute;ch. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/olympiada-v-anglickom-jazyku-prinasa-uspechy Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/special-pre-uchadzacov Tue, 19 Jan 2021 00:00:00 +0000 Špeciál pre uchádzačov <a href="https://open.spotify.com/episode/10XhsZOxsr6UaR9wfi4Ev9">V novej epiz&oacute;de podcastu<b> #5 PO &Scaron;KOLE o Po&scaron;tovej </b>na&scaron;i žiaci prezr&aacute;dzaj&uacute;, prečo v deviatke stavili na Po&scaron;tov&uacute;, či by ju vymenili za in&uacute; &scaron;kolu, čo denne zaž&iacute;vaj&uacute; pri &scaron;t&uacute;diu a ak&eacute; v&yacute;nimočn&eacute; z&aacute;žitky a pr&iacute;ležitosti u n&aacute;s maj&uacute;. <b>Sledujte n&aacute;s na Spotify.</b><a> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/special-pre-uchadzacov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/dobrovolnicka-eva-o-postovej Sun, 17 Jan 2021 00:00:00 +0000 Dobrovoľníčka Eva o Poštovej Čo viedlo Evu z nemeck&eacute;ho Freiburg im Breisgau do Ko&scaron;&iacute;c a ako sa vyrovn&aacute;va s lockdownom? <b><a href="https://www.cas.sk/clanok/1075633/eva-prisla-v-oktobri-z-nemecka-pocas-pandemie-vzdelavat-gymnazistov-svojich-studentov-som-este-nestretla/">Preč&iacute;tajte si v Novom Čase na cas.sk</b></a>. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/dobrovolnicka-eva-o-postovej Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/nove-cislo-homo-studiosus Thu, 14 Jan 2021 00:00:00 +0000 Nové číslo Homo Studiosus Redakcia &scaron;kolsk&eacute;ho časopisu V&aacute;m predstavuje <b><a href="https://www.gympos.sk/files/uploads/files/HS_zima_final.pdf">nov&eacute; č&iacute;slo Homo Studiosus dostupn&eacute; online (tu)</a></b>. Pr&iacute;jemn&eacute; č&iacute;tanie! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/nove-cislo-homo-studiosus Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/rozhovor-so-ziakmi-v-novom-case Thu, 14 Jan 2021 00:00:00 +0000 Rozhovor so žiakmi v Novom Čase Nov&yacute; čas o na&scaron;ich žiakoch p&iacute;&scaron;e: <b><a href="https://www.cas.sk/clanok/1074006/geniovia-z-najlepsieho-gympla-na-slovensku-tinedzeri-vyhravaju-prestizne-sutaze-a-podnikaju/">G&eacute;niovia z&nbsp;najlep&scaron;ieho gympla na Slovensku: T&iacute;nedžeri vyhr&aacute;vaj&uacute; prest&iacute;žne s&uacute;ťaže a podnikaj&uacute; (č&iacute;tajte viac na www.cas.sk)</a><b> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/rozhovor-so-ziakmi-v-novom-case Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/po-skole-aj-cez-prazdniny Tue, 12 Jan 2021 00:00:00 +0000 PO ŠKOLE aj cez prázdniny Podcasty Homo Studiosus nepreru&scaron;ili ani vianočn&eacute; pr&aacute;zdniny. Najnov&scaron;&iacute; rozhovor s absolventmi Jurajom a Karolom n&aacute;jdete <a href="https://open.spotify.com/episode/32i9GbVvxQjJyPgf9dx5oo">tu (kliknite)</a>. Aby ste nezme&scaron;kali ďal&scaron;ie epiz&oacute;dy, sledujte <b><a href="https://open.spotify.com/show/5z9BOhzoGWDo9xDGhpUtqF">podcast PO &Scaron;KOLE</b> na Spotify</a>. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/po-skole-aj-cez-prazdniny Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/uspech-na-medzinarodnej-fyzikalnej-olympiade Thu, 31 Dec 2020 00:00:00 +0000 Úspech na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde Aj v tejto pandemickej situ&aacute;ci&iacute;, na konci kalend&aacute;rneho roka sa uskutočnila Medzin&aacute;rodn&aacute; fyzik&aacute;lna olympi&aacute;da, na ktorej zabodoval Ronald Dobo&scaron;. Z&iacute;skal pre Slovensko strieborn&uacute; medailu. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/uspech-na-medzinarodnej-fyzikalnej-olympiade Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/prijatie-u-podpredsedu-ksk Fri, 18 Dec 2020 00:00:00 +0000 Prijatie u podpredsedu KSK V&iacute;ťazn&yacute; t&iacute;m n&aacute;rodn&eacute;ho kola s&uacute;ťaže Mlad&yacute; Eur&oacute;pan sa z&uacute;častnil stretnutia s podpredsedom KSK. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/prijatie-u-podpredsedu-ksk Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/vianocne-vysielanie Thu, 17 Dec 2020 00:00:00 +0000 Vianočné vysielanie <iframe width="450" height="253" src="https://www.youtube.com/embed/dH2TMkiVcQ4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> </br> </br> <iframe width="450" height="253" src="https://www.youtube.com/embed/bhbLe4cRhlw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> </br> </br> <iframe width="450" height="253" src="https://www.youtube.com/embed/flCW0EIRJpQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/vianocne-vysielanie Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/zem-spieva Tue, 15 Dec 2020 00:00:00 +0000 Zem spieva Jakub Burda (II.D), Adela Horv&aacute;thov&aacute; (I.A) a Andrea Somo&scaron;ov&aacute; (I.B) s&uacute; členmi Ml&aacute;dežn&iacute;ckeho folkl&oacute;rneho s&uacute;boru Želiezko a v s&uacute;ťaži Zem spieva post&uacute;pili do fin&aacute;le. Drž&iacute;me im palce a&nbsp;budeme radi, keď ich vo fin&aacute;le v sobotu 19.12. o&nbsp;20.30 h vo vysielan&iacute; RTVS podpor&iacute;te. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/zem-spieva Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/esejisticka-sutaz-2020-aku-hodnotu-ma-zdravie Tue, 15 Dec 2020 00:00:00 +0000 Esejistická súťaž 2020 - Akú hodnotu má zdravie? In&scaron;tit&uacute;t etiky a bioetiky FF PU v Pre&scaron;ove a Katedra bioetiky UNESCO zorganizovali &scaron;iesty ročn&iacute;k esejistickej s&uacute;ťaže pre žiakov S&Scaron; Pre&scaron;ovsk&eacute;ho a Ko&scaron;ick&eacute;ho kraja na t&eacute;mu Ak&uacute; hodnotu m&aacute; zdravie? Na&scaron;e &scaron;ikovn&eacute; žiačky Mar&iacute;na Hluch&aacute; a Lucia Koľvekov&aacute; (obe IV.C) sa so svojimi &uacute;vahami umiestnili na 1. a 3. mieste. Blahožel&aacute;me a ďakujeme za reprezent&aacute;ciu na&scaron;ej &scaron;koly! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/esejisticka-sutaz-2020-aku-hodnotu-ma-zdravie Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/debateri-z-postovej-zobrali-vsetko Mon, 14 Dec 2020 00:00:00 +0000 Debatéri z Poštovej zobrali všetko V dňoch 12. a 13. decembra 2020 sa uskutočnil 1. v&yacute;chodoslovensk&yacute; region&aacute;lny debatn&yacute; turnaj sez&oacute;ny 2020/21. Na&scaron;i debat&eacute;ri bodovali na celej čiare. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/debateri-z-postovej-zobrali-vsetko Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/olympiada-zo-slovenskeho-jazyka-a-literatury Tue, 15 Dec 2020 00:00:00 +0000 Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Dňa 11.12.2020 sa konalo pod veden&iacute;m pani profesorky Kažim&iacute;rovej &scaron;kolsk&eacute; kolo Olympi&aacute;dy zo slovensk&eacute;ho jazyka a&nbsp;literat&uacute;ry. Kv&ocirc;li pandemick&yacute;m opatreniam sa uskutočnila formou EduPage testu. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/olympiada-zo-slovenskeho-jazyka-a-literatury Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/skvely-zasah-na-matematickom-naboji Fri, 11 Dec 2020 00:00:00 +0000 Skvelý zásah na Matematickom náboji Medzin&aacute;rodn&aacute; s&uacute;ťaž Matematick&yacute; n&aacute;boj sa tento rok konala v ne&scaron;tandardnom term&iacute;ne 11.12.2020 a ne&scaron;tandardne sa s&uacute;ťaže mohli z&uacute;častniť aj minuloročn&iacute; absolventi. N&aacute;&scaron; t&iacute;m v zložen&iacute; Martin Kliment (III.A), Adam Džavoronok (II.A) a absolnenti Ronald Dobo&scaron;, Matej Hanus a Michal Masrna obsadili 2. miesto v kateg&oacute;rii Seniori. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/skvely-zasah-na-matematickom-naboji Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/kolko-lasky-sa-zmesti-do-krabice-od-topanok Sun, 06 Dec 2020 00:00:00 +0000 Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Počas novembra už tret&iacute; rok prebieha na Slovensku zbierka darčekov pre osamel&yacute;ch seniorov v domovoch d&ocirc;chodcov. Na na&scaron;ej &scaron;kole sme sa do tejto kr&aacute;snej akcie zapojili po druh&yacute; raz. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/kolko-lasky-sa-zmesti-do-krabice-od-topanok Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2020/sutaz-speaking-tours--daj-nato Wed, 02 Dec 2020 00:00:00 +0000 Súťaž Speaking Tours @ Daj NATO Projekt Speaking Tours & Daj NATO! - Eur&oacute;pska a transatlantick&aacute; bezpečnosť je zameran&yacute; na zv&yacute;&scaron;enie z&aacute;ujmu mlad&yacute;ch ľud&iacute; o NATO a pribl&iacute;ženie &uacute;lohy Slovenska v tejto organiz&aacute;cii &scaron;tudentom. Na&scaron;a žiačka Lucia Koľvekov&aacute; sa z&uacute;častnila fin&aacute;lov&eacute;ho kola tohto projektu a umiestnila sa na v&yacute;bornom 6. mieste. Srdečne blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2020/sutaz-speaking-tours--daj-nato