sk-sk Copyright 2011 - 2017 by Gymnázium Poštová 9 and Tibor Engler webmaster@gympos.sk (Webmaster www.Gympos.sk) http://www.gympos.sk/rss.php Gymnázium Poštová 9 Rss Feed noviniek z www.gympos.sk Gymnázium Poštová 9 http://www.gympos.sk/rss.php http://www.gympos.sk/img/design/logo.png Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2017/415 Thu, 16 Mar 2017 00:00:00 +0000 Oznam <p>Zverejnili sme&nbsp;<a href="https://www.gympos.sk/files/uploads/files/kriteria_17_18.pdf" target="_blank"><strong>Krit&eacute;ri&aacute; na prijatie do 1. ročn&iacute;ka v &scaron;kolskom roku 2017/2018&nbsp;(kliknite)</strong></a>.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2017 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2017/414 Mon, 27 Feb 2017 00:00:00 +0000 Oznam <p><strong>SOČ</strong><br /> <strong>&Scaron;kolsk&eacute; kolo SOČ</strong>&nbsp;sa uskutočn&iacute;&nbsp;<strong>2.3.2017</strong>&nbsp;na 2. a 3. vyučovacej hodine v biologickom laborat&oacute;riu.<br /> Ďakujeme!<br /> Prihlasovanie do syst&eacute;mu :&nbsp;<a href="http://www.siov.sk/">www.siov.sk</a></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2017 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2017/413 Wed, 22 Feb 2017 00:00:00 +0000 Oznam <p>Poz&yacute;vame v&aacute;s na predn&aacute;&scaron;ku <strong>&quot;Umel&aacute; inteligencia a jej miesto v&nbsp;živote modernej spoločnosti&quot;</strong>&nbsp;na&scaron;ej &uacute;spe&scaron;nej absolventky doc.&nbsp;Ing.&nbsp;Krist&iacute;ny Machovej, PhD. z Katedry kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKE.&nbsp;Term&iacute;n predn&aacute;&scaron;ky: 15.3.2017.&nbsp;<strong>Registr&aacute;cia na&nbsp;<a href="https://goo.gl/forms/QlqFF7Mi8aSmh2EC3">https://goo.gl/forms/QlqFF7Mi8aSmh2EC3</a>&nbsp;do 2.3.2017.</strong></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2017 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2017/412 Wed, 22 Feb 2017 00:00:00 +0000 Oznam <p>Oznam pre v&scaron;etk&yacute;ch &scaron;tudentov zapojen&yacute;ch do&nbsp;<strong>SOČ.</strong><br /> <strong>&Scaron;kolsk&eacute; kolo SOČ</strong>&nbsp;sa uskutočn&iacute; <strong>2.3.2017</strong>&nbsp;/ miestnosť a čas upresn&iacute;me/.<br /> Pros&iacute;me s&uacute;ťažiacich, aby pri&scaron;li potvrdiť svoju &uacute;časť do kabinetu BIO p.p. Koles&aacute;rovej.<br /> Ďakujeme!<br /> Prihlasovanie do syst&eacute;mu :&nbsp;<a href="http://www.siov.sk/">www.siov.sk</a></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2017 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/exkurzia-osviencim-krakov Wed, 22 Mar 2017 00:00:00 +0000 Exkurzia Osvienčim - Krakov V dňoch 20. - 21. 3. 2017 sa 48 &scaron;tudentov 4. ročn&iacute;ka z&uacute;častnilo exkurzie Osvienčim - Krakov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/exkurzia-osviencim-krakov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/chemicka-olympiada Sat, 11 Mar 2017 00:00:00 +0000 Chemická olympiáda Celo&scaron;t&aacute;tne kolo 53. ročn&iacute;ka Chemickej olympi&aacute;dy v Bratislave skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/chemicka-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/krajske-kolo-sutaze-ruske-slovo Fri, 24 Feb 2017 00:00:00 +0000 Krajské kolo súťaže Ruské slovo Dňa 22. 2. 2017 sa uskutočnilo Krajsk&eacute; kolo s&uacute;ťaže v prednese ruskej po&eacute;zie a pr&oacute;zy Rusk&eacute; slovo. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/krajske-kolo-sutaze-ruske-slovo Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/zenit-v-programovani Wed, 22 Feb 2017 00:00:00 +0000 ZENIT v programovaní V dňoch 7. 2. - 9. 2. 2017 sa konalo celoslovensk&eacute; kolo s&uacute;ťaže ZENIT v programovan&iacute;. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/zenit-v-programovani Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/eurofondue Wed, 22 Feb 2017 00:00:00 +0000 Eurofondue 22. febru&aacute;ra 2017 sa uskutočnilo fin&aacute;le 4. ročn&iacute;ka s&uacute;ťaže Eurofondue, ktor&uacute; organizuje Ekonomick&aacute; fakulta Technickej univerzity v Ko&scaron;iciach. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/eurofondue Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/lyziarsky-vycvik Wed, 22 Feb 2017 00:00:00 +0000 Lyžiarsky výcvik &Scaron;tudenti prv&eacute;ho ročn&iacute;ka absolvovali lyžiarsky v&yacute;cvik vo Vysok&yacute;ch Tatr&aacute;ch. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/lyziarsky-vycvik Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/krajske-kolo-olympiady-v-nemeckom-jazyku Wed, 22 Feb 2017 00:00:00 +0000 Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku V krajskom kole Olympi&aacute;dy v&nbsp;nemeckom jazyku n&aacute;s &uacute;spe&scaron;ne reprezentovali Andr&eacute; Lukas (IV.B) a&nbsp;Bibi&aacute;na Hroncov&aacute; (II.B). Andr&eacute; Lukas zv&iacute;ťazil v&nbsp;kateg&oacute;rii 2C a&nbsp;postupuje do celo&scaron;t&aacute;tneho kola. Žiakom k&nbsp;&uacute;spechom blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/krajske-kolo-olympiady-v-nemeckom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/fykosi-fyziklani Fri, 17 Feb 2017 00:00:00 +0000 Fykosí Fyziklání V piatok 17. 02. 2017 sa dve družstv&aacute; na&scaron;ej &scaron;koly z&uacute;častnili na 11. ročn&iacute;ku medzin&aacute;rodnej s&uacute;ťaže v rie&scaron;en&iacute; fyzik&aacute;lnych &uacute;loh FYKOS&iacute; Fyzikl&aacute;n&iacute;, ktor&aacute; sa konala na MFF UK v Prahe. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/fykosi-fyziklani Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/fyzikalna-olympiáda Tue, 14 Feb 2017 00:00:00 +0000 FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA Krajsk&eacute; kolo 58. ročn&iacute;ka Fyzik&aacute;lnej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie A sa uskutočnilo 9. 2. 2017. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/fyzikalna-olympiáda Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/krajske-kolo-olympiady-v-ruskom-jazyku Fri, 10 Feb 2017 00:00:00 +0000 Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku Dňa 10. 2. 2017 sa konalo Krajsk&eacute; kolo Olympi&aacute;dy v ruskom jazyku, skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/krajske-kolo-olympiady-v-ruskom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/olympiada-v-informatike Wed, 08 Feb 2017 00:00:00 +0000 Olympiáda v informatike Dňa 17. janu&aacute;ra sa konalo krajsk&eacute; kolo Olympi&aacute;dy v&nbsp;informatike kateg&oacute;rie A a&nbsp;B. &Uacute;spech sme zožali v&nbsp;oboch kateg&oacute;ri&aacute;ch. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/olympiada-v-informatike Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/krajske-kolo-turnaja-mladych-fyzikov Mon, 06 Feb 2017 00:00:00 +0000 Krajské kolo Turnaja mladých fyzikov Dňa 6.2.2017 sa na PF UPJ&Scaron; v Ko&scaron;iciach uskutočnilo krajsk&eacute; kolo Turnaja mlad&yacute;ch fyzikov, kde n&aacute;s na&scaron;i žiaci reprezentovali v 3 družstv&aacute;ch a umiestnili sa na prvom, treťom a &scaron;tvrtom mieste. Srdečne blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/krajske-kolo-turnaja-mladych-fyzikov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/postovacky-maskarny-bal-2017 Thu, 02 Feb 2017 00:00:00 +0000 Poštovácky Maškarný bál 2017 A je to za nami. Pred polročn&yacute;mi pr&aacute;zdninami vo &scaron;tvrtok večer sa uskutočnil Ma&scaron;karn&yacute; b&aacute;l . Ples zorganizovala Žiacka &scaron;tudentsk&aacute; rada. Ďakujeme sponzorom za &uacute;žasn&eacute; ceny do tomboly. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/postovacky-maskarny-bal-2017 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/chemicka-olympiada-kat-a Mon, 06 Feb 2017 00:00:00 +0000 Chemická olympiáda kat.A Dňa 26.1.2017 sa konalo krajsk&eacute; kolo Chemickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie A. Na&scaron;i &scaron;tudenti boli op&auml;ť &uacute;spe&scaron;n&iacute;. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/chemicka-olympiada-kat-a Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/matematicka-olympiada-kat-a Fri, 20 Jan 2017 00:00:00 +0000 Matematická olympiáda kat. A Dňa 10. 1. 2017 sa konalo krajsk&eacute; kolo Matematickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie A. Na prvom mieste skončil Jakub Mach zo IV. A, na druhom mieste skončil Martin Melicher z II.A a tretie miesto obsadil Pavol Drot&aacute;r zo IV.A. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/matematicka-olympiada-kat-a Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/zbierka-pre-krizove-centrum Wed, 11 Jan 2017 00:00:00 +0000 Zbierka pre krízové centrum Vo vianočnom obdob&iacute; sme op&auml;ť nav&scaron;t&iacute;vili deti v&nbsp;kr&iacute;zovom centre. Bol to super z&aacute;žitok a ďakujeme v&aacute;m, že sme im spoločnou zbierkou mohli spr&iacute;jemniť Vianoce. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/zbierka-pre-krizove-centrum Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/vianocna-charitativna-burza Wed, 21 Dec 2016 00:00:00 +0000 Vianočná charitatívna burza V predvianočnom čase sa na na&scaron;ej &scaron;kole konal &scaron;tvrt&yacute; ročn&iacute;k charitat&iacute;vnej burzy hand-made v&yacute;robkov, z ktorej v&yacute;ťažok sme op&auml;ť venovali n.o. Svetielko pomoci, ktor&aacute; poskytuje pomoc onkologicky chor&yacute;m deťom a ich rodin&aacute;m. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/vianocna-charitativna-burza Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2016/partnerska-skola-prirodovedeckej-fakulty-upjs Fri, 16 Dec 2016 00:00:00 +0000 Partnerská škola Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Dňa 15.12.2016 uzatvoren&iacute;m zmluvy na&scaron;a &scaron;kola z&iacute;skala status Partnerskej &scaron;koly Pr&iacute;rodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa &Scaron;af&aacute;rika v Ko&scaron;iciach. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2016/partnerska-skola-prirodovedeckej-fakulty-upjs Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2016/krajske-kolo-vo-florbale-strednych-skol Thu, 15 Dec 2016 00:00:00 +0000 Krajské kolo vo florbale stredných škôl Dňa 8.12.2016 sa konalo krajsk&eacute; kolo vo florbale chlapcov. Na&scaron;e družstvo sa umiestnilo na vynikaj&uacute;com 1. mieste!!! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2016/krajske-kolo-vo-florbale-strednych-skol Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2016/staromestsky-turnaj-v-basketbale-mix-druzstiev Thu, 15 Dec 2016 00:00:00 +0000 Staromestský turnaj v basketbale mix družstiev Na&scaron;i &scaron;tudenti sa stali v&iacute;ťazmi Staromestsk&eacute;ho basketbalov&eacute;ho turnaja zmie&scaron;an&yacute;ch družstiev ! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2016/staromestsky-turnaj-v-basketbale-mix-druzstiev Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2016/erasmus-euconnectour Tue, 13 Dec 2016 00:00:00 +0000 Erasmus+ EUCONNECTOUR V&yacute;sledky hlasovania za najkraj&scaron;ie logo. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2016/erasmus-euconnectour Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2016/junior-freshhh Fri, 09 Dec 2016 00:00:00 +0000 Junior Freshhh Vo &scaron;tvrtok, 8. 12. 2016 sa konalo fin&aacute;le s&uacute;ťaže Junior Freshhh, v ktorom bojovalo p&auml;ť trojčlenn&yacute;ch družstiev. Na&scaron;e dve družstv&aacute; obsadili prv&eacute; a piate miesto zo 417 prihl&aacute;sen&yacute;ch t&iacute;mov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2016/junior-freshhh Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2016/navsteva-predsedu-vlady-sr Sat, 03 Dec 2016 00:00:00 +0000 Návšteva predsedu vlády SR Dňa 2. decembra 2016 pri pr&iacute;ležitosti ofici&aacute;lnej n&aacute;v&scaron;tevy mesta Ko&scaron;ice nav&scaron;t&iacute;vil na&scaron;u &scaron;kolu predseda vl&aacute;dy SR, Robert Fico. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2016/navsteva-predsedu-vlady-sr Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2016/krajske-kolo-zenitu Fri, 02 Dec 2016 00:00:00 +0000 Krajské kolo ZENITu 29. 11. 2016 sa konalo krajsk&eacute; kolo program&aacute;torskej s&uacute;ťaže ZENIT. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2016/krajske-kolo-zenitu Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2016/hodina-detom Fri, 11 Nov 2016 00:00:00 +0000 Hodina deťom 11. novembra sa na celom Slovensku konala zbierka Hodina deťom. Na&scaron;i &scaron;tudenti III. ročn&iacute;ka boli jej s&uacute;časťou. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2016/hodina-detom Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2016/ranne-tv-vysielanie-s-postovou Wed, 23 Nov 2016 00:00:00 +0000 Ranné TV vysielanie s Poštovou Vo vysielan&iacute; Dobr&eacute; r&aacute;no Ko&scaron;ice:Dnes! predstavili v&yacute;nimočnosť n&aacute;&scaron;ho gymn&aacute;zia Mgr. Andrea Furinov&aacute; a &scaron;tvrt&aacute;ci R&oacute;bert Balluch a Michal P&aacute;ndy. Z&aacute;znam je dostupn&yacute; na <a href="http://kosicednes.sk/tv/televizia/archiv/dobre-rano-kosicednes-23-11/">http://kosicednes.sk</a> (časov&yacute; interval: 10.35 - 18.25). skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2016/ranne-tv-vysielanie-s-postovou Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2016/exkurzia-od-fotografie-k-multimediam Sun, 20 Nov 2016 00:00:00 +0000 Exkurzia “Od fotografie k multimédiám” Dňa 18. 11. 2016 sa &scaron;tudenti tretieho ročn&iacute;ka z&uacute;častnili exkurzie &ldquo;Od fotografie k multim&eacute;di&aacute;m&rdquo;. Nav&scaron;t&iacute;vili M&uacute;zeum J. M. Petzvala v Spi&scaron;skejBelej a Ka&scaron;tieľ Str&aacute;žky. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2016/exkurzia-od-fotografie-k-multimediam Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2016/ocenenie-ziakov-kosickeho-samospravneho-kraja Fri, 18 Nov 2016 00:00:00 +0000 Ocenenie žiakov Košického samosprávneho kraja Pri pr&iacute;ležitosti Medzin&aacute;rodn&eacute;ho dňa &scaron;tudentstva boli ocenen&iacute; &uacute;spe&scaron;n&iacute; žiaci &scaron;k&ocirc;l v zriaďovateľskej p&ocirc;sobnosti KSK. Medzi ocenen&yacute;mi boli na&scaron;i žiaci - &scaron;tudentsk&aacute; spoločnosť IRDIFY. Blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2016/ocenenie-ziakov-kosickeho-samospravneho-kraja Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2016/postova-opat-hviezdila-v-debatnej-sutazi Fri, 18 Nov 2016 00:00:00 +0000 Poštová opäť hviezdila v debatnej súťaži V dňoch 4. &ndash; 5. novembra 2016 sa v Ko&scaron;iciach uskutočnil 1. v&yacute;chodoslovensk&yacute; region&aacute;lny turnaj Slovenskej debatnej ligy. Na&scaron;i žiaci sa umiestnili medzi najlep&scaron;&iacute;mi v hodnoten&iacute; rečn&iacute;kov i t&iacute;mov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2016/postova-opat-hviezdila-v-debatnej-sutazi Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2016/pamatny-list-sv-gorazda Tue, 15 Nov 2016 00:00:00 +0000 Pamätný list sv. Gorazda &Aacute;d&aacute;m Urb&aacute;n, žiak IV.A, bol ocenen&yacute; Pam&auml;tn&yacute;m listom sv. Gorazda, ktor&yacute; si za &uacute;spe&scaron;n&uacute; reprezent&aacute;ciu Slovenska v&nbsp;medzin&aacute;rodn&yacute;ch s&uacute;ťažiach prevzal z&nbsp;r&uacute;k ministra &scaron;kolstva Petra Plavčana. Blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2016/pamatny-list-sv-gorazda