sk-sk Copyright 2011 - 2019 by Gymnázium Poštová 9 and Tibor Engler webmaster@gympos.sk (Webmaster www.Gympos.sk) http://www.gympos.sk/rss.php Gymnázium Poštová 9 Rss Feed noviniek z www.gympos.sk Gymnázium Poštová 9 http://www.gympos.sk/rss.php http://www.gympos.sk/img/design/logo.png Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2019/581 Fri, 14 Jun 2019 00:00:00 +0000 Oznam <p>V zmysle &sect; 11a ods. 1 z&aacute;kona č.317/2009 Z. z. o pedagogick&yacute;ch a odborn&yacute;ch zamestnancoch a o zmene a doplnen&iacute; niektor&yacute;ch z&aacute;konov v&nbsp;znen&iacute; neskor&scaron;&iacute;ch predpisov riaditeľ Gymn&aacute;zia, Po&scaron;tov&aacute; 9, Ko&scaron;ice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovn&uacute; poz&iacute;ciu učiteľ/učiteľka v&scaron;eobecnovzdel&aacute;vac&iacute;ch predmetov geografia &ndash; telesn&aacute; a&nbsp;&scaron;portov&aacute; v&yacute;chova s n&aacute;stupom od 16.&nbsp;septembra 2019.<br /> <a href="/files/uploads/files/Informacia_volne_miesta_2019_T_G.pdf"><strong>Požadovan&eacute; kvalifikačn&eacute; predpoklady (kliknite)</strong></a></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2019 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2019/580 Mon, 10 Jun 2019 00:00:00 +0000 Oznam <p>Zapojte sa do s&uacute;ťaže <strong>Gympos Challenge: Prezentuj svoj talent!</strong> a vyhrajte atrakt&iacute;vnu cenu.&nbsp;Prihl&aacute;&scaron;ka do s&uacute;ťaže: odoslan&iacute;m vyplnen&eacute;ho formul&aacute;ra na&nbsp;<a href="https://lnk.sk/qAJP" target="_blank">https://lnk.sk/qAJP</a>&nbsp;a nahrat&iacute;m digit&aacute;lnej prezent&aacute;cie do &uacute;ložiska&nbsp;<a href="https://lnk.sk/nuZX" target="_blank">https://lnk.sk/nuZX</a>. Viac info na posteri niž&scaron;ie (kliknite).<br /> <a href="/files/uploads/files/gympos_challynx_poster.pdf"><img alt="" src="/files/uploads/images/gympos_challynx.png" style="height:283px; width:200px" /></a></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2019 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2019/579 Thu, 06 Jun 2019 00:00:00 +0000 Oznam <p>PREDĹŽENIE PLATNOSTI PREUKAZU ISIC<br /> Zn&aacute;mku ISIC 09/2020, ktor&aacute; potvrdzuje status denn&eacute;ho &scaron;tudenta po celom svete v &scaron;kolskom roku 2019/2020, m&ocirc;žete už od 1.6.2019 k&uacute;piť aj na na&scaron;ej &scaron;kole, pouk&aacute;zan&iacute;m 10&euro; na &uacute;čet. Zn&aacute;mky d&ocirc;jdu po&scaron;tou a m&ocirc;žete si ich vyzdvihn&uacute;ť v učebni IF1.&nbsp;</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2019 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2019/578 Tue, 11 Jun 2019 00:00:00 +0000 Oznam <p>Mil&iacute; učitelia a &scaron;tudenti,<br /> dňa <span style="color:#c0392b"><strong>11.06.2019 (v utorok)</strong></span>&nbsp;sa na na&scaron;ej &scaron;kole uskutočn&iacute; mobiln&yacute; odber krvi pre oddelenie Detskej onkol&oacute;gie DFNsP v Ko&scaron;iciach. Ak m&aacute;te viac ako 18 rokov, 50 kg a ste zdrav&iacute; a ochotn&iacute; pom&ocirc;cť, ste v&iacute;tan&iacute; v čase medzi <strong>8:00 - 11:00. </strong>Inform&aacute;cie n&aacute;jdete&nbsp; tu:&nbsp;<a href="http://www.ntssr.sk/najcastejsie-otazky">http://www.ntssr.sk/najcastejsie-otazky</a>&nbsp;&nbsp;a aj u p.prof.Bal&aacute;žikovej.<br /> <strong>Te&scaron;&iacute;me sa na v&aacute;s :)</strong></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2019 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/mlady-europan Fri, 14 Jun 2019 00:00:00 +0000 Mladý Európan 13.6.2019 sa v priestoroch UPJ&Scaron; uskutočnilo celo&scaron;t&aacute;tne kolo s&uacute;ťaže Mlad&yacute; Eur&oacute;pan. Na&scaron;u &scaron;kolu reprezentovali Tom&aacute;&scaron; Chovanč&aacute;k (III.A), Martin Albert Gb&uacute;r (III.A), Martin Miklu&scaron; (II.C), ktor&iacute; v silnej konkurencii obsadili 5. miesto. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/mlady-europan Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/majstrovstva-slovenska-v-orientacnom-behu Thu, 13 Jun 2019 00:00:00 +0000 Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu V dňoch 10.-11.6.2019 sa uskutočnili v Turčianskych Tepliciach MS v orientačnom behu. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/majstrovstva-slovenska-v-orientacnom-behu Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/kvapka-krvi-pre-detsku-onkologiu Tue, 11 Jun 2019 00:00:00 +0000 Kvapka krvi pre detskú onkológiu V utorok 11. j&uacute;na na na&scaron;u &scaron;kolu už po &scaron;tvrt&yacute; raz zav&iacute;tali pracovn&iacute;ci mobilnej jednotky NTSSR aby n&aacute;m umožnili darovať krv pre deti z oddelenia Detskej onkol&oacute;gie DFNsP v Ko&scaron;iciach. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/kvapka-krvi-pre-detsku-onkologiu Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/sutaz-v-pisani-kratkych-poviedok-v-nemeckom-jazyku Tue, 11 Jun 2019 00:00:00 +0000 Súťaž v písaní krátkych poviedok v nemeckom jazyku S pote&scaron;en&iacute;m sme prijali inform&aacute;ciu o celoslovenskom &uacute;spechu na&scaron;ej žiačky Bibiany Hroncovej zo IV.B .Na IX. ročn&iacute;ku pre&scaron;ovskej poviedkovej s&uacute;ťaže s t&eacute;mou "Človek a stroj" obsadila 1. miesto. Usporiadateľom s&uacute;ťaže s&uacute; lektor&aacute;ty In&scaron;tit&uacute;tu germanistiky FF PU v Pre&scaron;ove v spolupr&aacute;ci Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Goetheho in&scaron;tit&uacute;tom v Bratislave, Rak&uacute;skym kult&uacute;rnym f&oacute;rom Bratislava a &Ouml;sterreichischer Austauschdienst (&Ouml;AD). Blahožel&aacute;me a ďakujeme za reprezent&aacute;ciu! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/sutaz-v-pisani-kratkych-poviedok-v-nemeckom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/stretnutie-s-pracovnikmi-spolocnosti-google Tue, 11 Jun 2019 00:00:00 +0000 Stretnutie s pracovníkmi spoločnosti Google Dňa 3. j&uacute;na 2019 sa uskutočnila beseda s na&scaron;ou b&yacute;valou žiačkou Patr&iacute;ciou Neupauerovou a jej kolegami zo spoločnosti Google, Austr&aacute;lia. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/stretnutie-s-pracovnikmi-spolocnosti-google Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/litex Tue, 11 Jun 2019 00:00:00 +0000 LITEX V dňoch 6. a&nbsp;7. j&uacute;na 2019 sa žiaci 2. ročn&iacute;ka spolu s p. prof. Hud&aacute;kovou, Kažim&iacute;rovou, Petrekom a Kaľavsk&yacute;m z&uacute;častnili Liter&aacute;rnej exkurzie LITEX. Počas prv&eacute;ho dňa nav&scaron;t&iacute;vili dom, v ktorom kedysi s&iacute;dlil spolok Tatr&iacute;n,&nbsp;M&uacute;zeum Janka Kr&aacute;ľa v Liptovskom Mikul&aacute;&scaron;i, rodn&yacute; dom Martina Kukuč&iacute;na v dedinke Jasenov&aacute;, M&uacute;zeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kub&iacute;ne a napokon Oravsk&yacute; hrad. Na druh&yacute; deň ich čakala n&aacute;v&scaron;teva Matice slovenskej a N&aacute;rodn&eacute;ho cintor&iacute;na v Martine. Žiaci odch&aacute;dzali z exkurzie &scaron;ťastn&iacute; a obohaten&iacute; o mnoho nov&yacute;ch z&aacute;žitkov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/litex Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/exkurzia-dedicstvo-rimskeho-imperia-na-slovensku Fri, 07 Jun 2019 00:00:00 +0000 Exkurzia V dňoch 6.-7. j&uacute;na 2019 žiaci I.A triedy s p. prof. J. Petrekovou a A. Klimovou nav&scaron;t&iacute;vili miesta, ktor&eacute; s&uacute; spojen&eacute; s R&iacute;mskym imp&eacute;riom. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/exkurzia-dedicstvo-rimskeho-imperia-na-slovensku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/poznavacia-cesta-do-pariza Fri, 07 Jun 2019 00:00:00 +0000 Poznávacia cesta do Paríža V dňoch 31. 5. - 3. 6. 2019 sa 20 žiakov na&scaron;ej &scaron;koly z&uacute;častnilo pozn&aacute;vacej cesty v Par&iacute;ži. Mali možnosť nav&scaron;t&iacute;viť najzn&aacute;mej&scaron;ie kult&uacute;rne a historick&eacute; pamiatky mesta. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/poznavacia-cesta-do-pariza Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/exkurzia-aqua-tera-club Wed, 05 Jun 2019 00:00:00 +0000 Exkurzia AQUA TERA CLUB V dňoch 24.5. a 31.5.2019 &scaron;tudenti II.B v r&aacute;mci praktick&yacute;ch cvičen&iacute; z biol&oacute;gie nav&scaron;t&iacute;vili AQUA TERA CLUB, ktor&yacute; na UVLaF v Ko&scaron;iciach funguje už viac ako tridsať rokov. Pozreli si zauj&iacute;mav&eacute; druhy exotick&yacute;ch r&yacute;b, obojživeln&iacute;kov skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/exkurzia-aqua-tera-club Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/europska-fyzikalna-olympiada Tue, 04 Jun 2019 00:00:00 +0000 Európska fyzikálna olympiáda V dňoch 31.5. - 4. 6.2019 sa uskutočnil 3. ročn&iacute;k Eur&oacute;pskej fyzik&aacute;lnej olympi&aacute;dy EuPho&acute;19 v Rige v Loty&scaron;sku. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/europska-fyzikalna-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/cerveny-kriz Fri, 31 May 2019 00:00:00 +0000 ČERVENÝ KRÍŽ Dňa 30.5.2019 sa uskutočnila Celomestsk&aacute; s&uacute;ťaž družstiev prvej pomoci ml&aacute;deže, organizovan&aacute; ČK. Družstvo na&scaron;ej &scaron;koly v zložen&iacute; I. Jutka II.C, N. Fedurcov&aacute; II.C, M. Čižm&aacute;r II.C, S. Krjakov&aacute; II.C a K. Hricov&aacute; II.A obsadilo 1. miesto skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/cerveny-kriz Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/plavecky-kurz Thu, 30 May 2019 00:00:00 +0000 Plavecký kurz V dňoch 13.- 16.5. 2019 sa konal pre &scaron;tudentov druh&eacute;ho ročn&iacute;ka plaveck&yacute; kurz. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/plavecky-kurz Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/prirodovedna-exkurzia-liptov Mon, 27 May 2019 00:00:00 +0000 Prírodovedná exkurzia Liptov Dňa 15.m&aacute;ja sa skupina 39 prv&aacute;kov a dvoch vyučuj&uacute;cich BIO vybrala na exkurziu do jedn&eacute;ho z na&scaron;ich najkraj&scaron;&iacute;ch krajov - na Liptov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/prirodovedna-exkurzia-liptov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/fyzikalna-olympiada-b---c---d Mon, 27 May 2019 00:00:00 +0000 Fyzikálna olympiáda "B, C, D" Dňa 15. 5. 2019 sa uskutočnil 60. ročn&iacute;k Fyzik&aacute;lnej olympi&aacute;dy - krajsk&eacute; kolo v kateg&oacute;ri&aacute;ch "B, C, D". Do s&uacute;ťaže post&uacute;pilo 25 žiakov na&scaron;ej &scaron;koly a ako tradične dosiahli cenn&eacute; umiestnenia. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/fyzikalna-olympiada-b---c---d Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/matematicka-olympiada-kat-b---c Fri, 24 May 2019 00:00:00 +0000 Matematická olympiáda kat. B, C Začiatkom apr&iacute;la sa konalo krajsk&eacute; kolo Matematickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie B a C. Na&scaron;im &scaron;tudentom sa darilo. V&iacute;ťazom kateg&oacute;rie C sa stal Adam Garafa z I.A. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/matematicka-olympiada-kat-b---c Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/chemicka-olympiada-kategorie-c Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0000 Chemická olympiáda kategórie C Dňa 17.5.2019 sa na Pr&iacute;rodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa &Scaron;af&aacute;rika v Ko&scaron;iciach konalo krajsk&eacute; kolo Chemickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie C. T&aacute;to kateg&oacute;ria zavŕ&scaron;ila s&eacute;riu krajsk&yacute;ch k&ocirc;l Chemickej olympi&aacute;dy v tomto &scaron;kolskom roku. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/chemicka-olympiada-kategorie-c Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/exkurzia-na-uvlaf Fri, 10 May 2019 00:00:00 +0000 Exkurzia na UVLaF Dňa 2.5.2019 sa &scaron;tudenti tretieho ročn&iacute;ka v r&aacute;mci SEB z&uacute;častnili exkurzie na UVLaF. Pozreli si anatomick&eacute; expon&aacute;ty zvierat na &Uacute;stave anat&oacute;mie. &Scaron;tudentov zaujal unik&aacute;tny model koňa v životnej veľkosti so v&scaron;etk&yacute;mi org&aacute;nmi skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/exkurzia-na-uvlaf Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/exkurzia-do-berlina-2019 Thu, 09 May 2019 00:00:00 +0000 Exkurzia do Berlína 2019 Na prelome apr&iacute;la a m&aacute;ja sa 82 žiakov na&scaron;ej &scaron;koly z&uacute;častnilo na jazykovo-dejepisno-zemepisnej exkurzii v Berl&iacute;ne, hlavnom meste Nemecka. Program bol pestr&yacute;. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/exkurzia-do-berlina-2019 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/navsteva-detskeho-domova Wed, 08 May 2019 00:00:00 +0000 Návšteva detského domova Dňa 16.4.2019 žiaci n&aacute;&scaron;ho gymn&aacute;zia nav&scaron;t&iacute;vili detsk&yacute; domov na Hurbanovej 42 v Ko&scaron;iciach. Počas n&aacute;v&scaron;tevy sa obozn&aacute;mili s fungovan&iacute;m detsk&eacute;ho domova, s jeho obyvateľmi a aj s pani vychov&aacute;vateľkami. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/navsteva-detskeho-domova Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/opalove-bane-a-silicka-planina Tue, 07 May 2019 00:00:00 +0000 Opálové bane a Silická planina V spolupr&aacute;ci s &Uacute;stavom geovied Fakulty BERG TU v Ko&scaron;iciach sme pre žiakov tretieho ročn&iacute;ka zorganizovali dve exkurzie. Vďaka pr&iacute;jemn&eacute;mu počasiu a bohat&eacute;mu odborn&eacute;mu v&yacute;kladu si &uacute;častn&iacute;ci odniesli nov&eacute; poznatky aj z&aacute;žitky. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/opalove-bane-a-silicka-planina Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/finale-slovenskej-debatnej-ligy-2019 Sun, 05 May 2019 00:00:00 +0000 Finále Slovenskej debatnej ligy 2019 Od 27.4. do 29.4.2019 sa v Bratislave, na Gymn&aacute;ziu Ladislava Novomesk&eacute;ho, uskutočnil XX. ročn&iacute;k Fin&aacute;le Slovenskej debatnej ligy. Po 9 rokoch sa poh&aacute;r pre v&iacute;ťazn&yacute; t&iacute;m, ktor&eacute;ho členom je aj Nicolas Tabačko z III.C, vracia na v&yacute;chod Slovenska. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/finale-slovenskej-debatnej-ligy-2019 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/bronz-z-mendelejevovej-medzinarodnej-chemickej-olympiady Fri, 03 May 2019 00:00:00 +0000 Bronz z Mendelejevovej medzinárodnej chemickej olympiády V dňoch 20.-27.4.2019 sa v Petrohrade konal 53. ročn&iacute;k Mendelejevovej medzin&aacute;rodnej chemickej olympi&aacute;dy. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/bronz-z-mendelejevovej-medzinarodnej-chemickej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/krajske-kolo-vo-volejbale Thu, 02 May 2019 00:00:00 +0000 Krajské kolo vo volejbale Dňa 26.4.2019 sa konalo krajsk&eacute; kolo vo volejbale chlapcov. Na&scaron;e družstvo obsadilo 1. miesto ! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/krajske-kolo-vo-volejbale Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/krajske-kolo-hviezdoslavovho-kubina Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 +0000 Krajské kolo Hviezdoslavovho Kubína V krajskom kole s&uacute;ťaže v prednese po&eacute;zie a pr&oacute;zy Hviezdoslavov Kub&iacute;n n&aacute;s &uacute;spe&scaron;ne reprezentovali Eva Sit&aacute;rov&aacute;&nbsp;(II.E), Da&scaron;a Belkov&aacute; (II.B) a Dominika Nguyen (II.C). Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/krajske-kolo-hviezdoslavovho-kubina Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/zlato-na-rakuskom-kole-turnaja-mladych-fyzikov Mon, 29 Apr 2019 00:00:00 +0000 Zlato na rakúskom kole Turnaja mladých fyzikov V dňoch 25. - 27. 4. 2019 sa konalo rak&uacute;ske kolo Turnaja mlad&yacute;ch fyzikov. Slovensk&yacute; t&iacute;m z&iacute;skal 1. miesto! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/zlato-na-rakuskom-kole-turnaja-mladych-fyzikov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/ck-biologickej-olympiady Mon, 29 Apr 2019 00:00:00 +0000 CK Biologickej olympiády V dňoch 26. - 28.4.2019 sa uskutočnilo Celo&scaron;t&aacute;tne kolo biologickej olympi&aacute;dy. V kateg&oacute;rii "A" v teoreticko-praktickej časti op&auml;ť z&iacute;skal 1.miesto Dominik Kopč&aacute;k zo IV. A. Srdečne mu blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/ck-biologickej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/co-vies-o-hviezdach Wed, 24 Apr 2019 00:00:00 +0000 Čo vieš o hviezdach 15. - 17. 04. 2019 sa uskutočnilo Krajsk&eacute; kolo vedomostnej s&uacute;ťaže "Čo vie&scaron; o hviezdach", na ktorom sa po postupe z okresn&eacute;ho kola z&uacute;častnili dvaja žiaci na&scaron;ej &scaron;koly. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/co-vies-o-hviezdach Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/celoslovenske-kolo-astronomickej-olympiady Wed, 24 Apr 2019 00:00:00 +0000 Celoslovenské kolo Astronomickej olympiády Celoslovensk&eacute; fin&aacute;lov&eacute; kolo 13. ročn&iacute;ka Astronomickej olympi&aacute;dy sa konalo v dňoch 16. - 17. apr&iacute;la 2019 vo Hvezd&aacute;rni a planet&aacute;riu M. Hella v Žiari nad Hronom. S&uacute;ťažilo 18 žiakov, na&scaron;u &scaron;kolu reprezentovalo &scaron;esť žiakov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/celoslovenske-kolo-astronomickej-olympiady Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/celostatne-kolo-olympiady-v-ruskom-jazyku Wed, 24 Apr 2019 00:00:00 +0000 Celoštátne kolo olympiády v ruskom jazyku V dňoch 16. a 17. 4. 2019 sa konalo Celo&scaron;t&aacute;tne kolo olympi&aacute;dy v ruskom jazyku. Na&scaron;u &scaron;kolu reprezentoval Igor Jutka z II. C triedy, ktor&yacute; v kateg&oacute;rii B1 obsadil 4. miesto. Srdečne blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/celostatne-kolo-olympiady-v-ruskom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2019/den-narcisov Wed, 24 Apr 2019 00:00:00 +0000 Deň narcisov Každoročne sa zap&aacute;jame do najv&auml;č&scaron;ej celoslovenskej charitat&iacute;vnej akcie "Deň narcisov" a inak to nebolo ani tentoraz. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2019/den-narcisov