sk-sk Copyright 2011 - 2017 by Gymnázium Poštová 9 and Tibor Engler webmaster@gympos.sk (Webmaster www.Gympos.sk) http://www.gympos.sk/rss.php Gymnázium Poštová 9 Rss Feed noviniek z www.gympos.sk Gymnázium Poštová 9 http://www.gympos.sk/rss.php http://www.gympos.sk/img/design/logo.png Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2017/404 Wed, 18 Jan 2017 00:00:00 +0000 Oznam <p>Slovensk&aacute; agent&uacute;ra životn&eacute;ho prostredia a &Scaron;t&aacute;tna ochrana pr&iacute;rody v Banskej Bystrici vyhlasuje 5. ročn&iacute;k liter&aacute;rnej s&uacute;ťaže <strong>M&uacute;dra pr&iacute;roda,&nbsp;</strong>do ktorej sa m&ocirc;žu zapojiť aj stredo&scaron;kol&aacute;ci. T&eacute;ma pre rok 2017 je <strong><em>Neboj&iacute;me sa h&aacute;vede?!</em></strong>&nbsp;Cieľom je slovn&yacute; opis, či humorn&aacute; pr&iacute;hoda, ktor&aacute; pozit&iacute;vne vyzdvihuje vlastnosti užitočn&eacute;ho hmyzu, pav&uacute;kov, žiab, hadov, netopierov či in&yacute;ch živoč&iacute;chov, ktor&eacute; s nami m&ocirc;žu aj nemusia zdieľať spoločn&yacute; priestor. Prostredn&iacute;ctvom liter&aacute;rnych diel upozorniť na ich d&ocirc;ležit&uacute; funkciu a vzbudiť u svojich rovestn&iacute;kov pocit &uacute;cty a pokory. <strong>Term&iacute;n uz&aacute;vierky s&uacute;ťaže je 28. febru&aacute;r 2017.&nbsp;</strong>Propoz&iacute;cie s&uacute;ťaže n&aacute;jdete na str&aacute;nke mudrapriroda.sazp.sk &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2017 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2017/403 Thu, 12 Jan 2017 00:00:00 +0000 Oznam <p>Blogeri či youtuberi, program&aacute;tori webov&yacute;ch str&aacute;nok, v&yacute;voj&aacute;ri mobiln&yacute;ch aplik&aacute;ci&iacute;, grafick&iacute; dizajn&eacute;ri, ale aj copywriteri a&nbsp;text&aacute;ri! Asoci&aacute;cia pre ml&aacute;dež, vedu a&nbsp;techniku - AMAVET spustila &nbsp;registr&aacute;ciu do s&uacute;ťaže <strong>JUNIOR INTERNET</strong>. Prihl&aacute;siť svoje pr&aacute;ce m&ocirc;žete <strong>do&nbsp;26.2.2017</strong>.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2017 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2017/402 Mon, 09 Jan 2017 00:00:00 +0000 Oznam <p><strong>Logo pre Euconnectour projekt.</strong><br /> Pom&ocirc;žte n&aacute;m vybrať najkraj&scaron;ie logo z fin&aacute;lov&eacute;ho kola v on-line hlasovan&iacute;&nbsp;na:<br /> <a href="https://euconnectour.gympos.sk/?p=173&nbsp;"><strong>https://euconnectour.gympos.sk/?p=173</strong>&nbsp;</a><br /> Hlasovať m&ocirc;žete<strong> do 31. 1. 2017</strong>.<br /> Ďakujeme za va&scaron;e hlasy.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2017 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2017/401 Mon, 02 Jan 2017 00:00:00 +0000 Oznam <p>Centrum odborn&eacute;ho vzdel&aacute;vania pri SP&Scaron; elektrotechnickej v&nbsp;Ko&scaron;iciach v partnerstve s NESS KDC Ko&scaron;ice a KSK vyhlasuje 3.&nbsp;ročn&iacute;k <strong>s&uacute;ťaže v tvorbe webov&yacute;ch str&aacute;nok</strong> na t&eacute;my: &quot;Knihy, ktor&eacute; mi zmenili život&quot;&nbsp;alebo&quot;Viem cestovať,&nbsp;kam chcem?&quot; v term&iacute;ne od&nbsp;30.1.2017&nbsp;do&nbsp;24.2.2017. <strong><a href="/files/uploads/files/webstranky_2017.pdf">Propoz&iacute;cie na stiahnutie (pdf)</a></strong>, <strong>registr&aacute;cia od 9.1.2017 </strong>na <a href="http://www.spseke.sk">www.spseke.sk</a>.</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2017 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/matematicka-olympiada-kat-a Fri, 20 Jan 2017 00:00:00 +0000 Matematická olympiáda kat. A Dňa 10. 1. 2017 sa konalo krajsk&eacute; kolo Matematickej olympi&aacute;dy kateg&oacute;rie A. Na prvom mieste skončil Jakub Mach zo IV. A, na druhom mieste skončil Martin Melicher z II.A a tretie miesto obsadil Pavol Drot&aacute;r zo IV.A. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/matematicka-olympiada-kat-a Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/zbierka-pre-krizove-centrum Wed, 11 Jan 2017 00:00:00 +0000 Zbierka pre krízové centrum Vo vianočnom obdob&iacute; sme op&auml;ť nav&scaron;t&iacute;vili deti v&nbsp;kr&iacute;zovom centre. Bol to super z&aacute;žitok a ďakujeme v&aacute;m, že sme im spoločnou zbierkou mohli spr&iacute;jemniť Vianoce. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/zbierka-pre-krizove-centrum Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2017/vianocna-charitativna-burza Wed, 21 Dec 2016 00:00:00 +0000 Vianočná charitatívna burza V predvianočnom čase sa na na&scaron;ej &scaron;kole konal &scaron;tvrt&yacute; ročn&iacute;k charitat&iacute;vnej burzy hand-made v&yacute;robkov, z ktorej v&yacute;ťažok sme op&auml;ť venovali n.o. Svetielko pomoci, ktor&aacute; poskytuje pomoc onkologicky chor&yacute;m deťom a ich rodin&aacute;m. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2017/vianocna-charitativna-burza Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2016/partnerska-skola-prirodovedeckej-fakulty-upjs Fri, 16 Dec 2016 00:00:00 +0000 Partnerská škola Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Dňa 15.12.2016 uzatvoren&iacute;m zmluvy na&scaron;a &scaron;kola z&iacute;skala status Partnerskej &scaron;koly Pr&iacute;rodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa &Scaron;af&aacute;rika v Ko&scaron;iciach. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2016/partnerska-skola-prirodovedeckej-fakulty-upjs Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2016/krajske-kolo-vo-florbale-strednych-skol Thu, 15 Dec 2016 00:00:00 +0000 Krajské kolo vo florbale stredných škôl Dňa 8.12.2016 sa konalo krajsk&eacute; kolo vo florbale chlapcov. Na&scaron;e družstvo sa umiestnilo na vynikaj&uacute;com 1. mieste!!! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2016/krajske-kolo-vo-florbale-strednych-skol Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2016/staromestsky-turnaj-v-basketbale-mix-druzstiev Thu, 15 Dec 2016 00:00:00 +0000 Staromestský turnaj v basketbale mix družstiev Na&scaron;i &scaron;tudenti sa stali v&iacute;ťazmi Staromestsk&eacute;ho basketbalov&eacute;ho turnaja zmie&scaron;an&yacute;ch družstiev ! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2016/staromestsky-turnaj-v-basketbale-mix-druzstiev Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2016/erasmus-euconnectour Tue, 13 Dec 2016 00:00:00 +0000 Erasmus+ EUCONNECTOUR V&yacute;sledky hlasovania za najkraj&scaron;ie logo. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2016/erasmus-euconnectour Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2016/junior-freshhh Fri, 09 Dec 2016 00:00:00 +0000 Junior Freshhh Vo &scaron;tvrtok, 8. 12. 2016 sa konalo fin&aacute;le s&uacute;ťaže Junior Freshhh, v ktorom bojovalo p&auml;ť trojčlenn&yacute;ch družstiev. Na&scaron;e dve družstv&aacute; obsadili prv&eacute; a piate miesto zo 417 prihl&aacute;sen&yacute;ch t&iacute;mov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2016/junior-freshhh Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2016/navsteva-predsedu-vlady-sr Sat, 03 Dec 2016 00:00:00 +0000 Návšteva predsedu vlády SR Dňa 2. decembra 2016 pri pr&iacute;ležitosti ofici&aacute;lnej n&aacute;v&scaron;tevy mesta Ko&scaron;ice nav&scaron;t&iacute;vil na&scaron;u &scaron;kolu predseda vl&aacute;dy SR, Robert Fico. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2016/navsteva-predsedu-vlady-sr Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2016/krajske-kolo-zenitu Fri, 02 Dec 2016 00:00:00 +0000 Krajské kolo ZENITu 29. 11. 2016 sa konalo krajsk&eacute; kolo program&aacute;torskej s&uacute;ťaže ZENIT. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2016/krajske-kolo-zenitu Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2016/hodina-detom Fri, 11 Nov 2016 00:00:00 +0000 Hodina deťom 11. novembra sa na celom Slovensku konala zbierka Hodina deťom. Na&scaron;i &scaron;tudenti III. ročn&iacute;ka boli jej s&uacute;časťou. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2016/hodina-detom Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2016/ranne-tv-vysielanie-s-postovou Wed, 23 Nov 2016 00:00:00 +0000 Ranné TV vysielanie s Poštovou Vo vysielan&iacute; Dobr&eacute; r&aacute;no Ko&scaron;ice:Dnes! predstavili v&yacute;nimočnosť n&aacute;&scaron;ho gymn&aacute;zia Mgr. Andrea Furinov&aacute; a &scaron;tvrt&aacute;ci R&oacute;bert Balluch a Michal P&aacute;ndy. Z&aacute;znam je dostupn&yacute; na <a href="http://kosicednes.sk/tv/televizia/archiv/dobre-rano-kosicednes-23-11/">http://kosicednes.sk</a> (časov&yacute; interval: 10.35 - 18.25). skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2016/ranne-tv-vysielanie-s-postovou Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2016/exkurzia-od-fotografie-k-multimediam Sun, 20 Nov 2016 00:00:00 +0000 Exkurzia “Od fotografie k multimédiám” Dňa 18. 11. 2016 sa &scaron;tudenti tretieho ročn&iacute;ka z&uacute;častnili exkurzie &ldquo;Od fotografie k multim&eacute;di&aacute;m&rdquo;. Nav&scaron;t&iacute;vili M&uacute;zeum J. M. Petzvala v Spi&scaron;skejBelej a Ka&scaron;tieľ Str&aacute;žky. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2016/exkurzia-od-fotografie-k-multimediam Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2016/ocenenie-ziakov-kosickeho-samospravneho-kraja Fri, 18 Nov 2016 00:00:00 +0000 Ocenenie žiakov Košického samosprávneho kraja Pri pr&iacute;ležitosti Medzin&aacute;rodn&eacute;ho dňa &scaron;tudentstva boli ocenen&iacute; &uacute;spe&scaron;n&iacute; žiaci &scaron;k&ocirc;l v zriaďovateľskej p&ocirc;sobnosti KSK. Medzi ocenen&yacute;mi boli na&scaron;i žiaci - &scaron;tudentsk&aacute; spoločnosť IRDIFY. Blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2016/ocenenie-ziakov-kosickeho-samospravneho-kraja Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2016/postova-opat-hviezdila-v-debatnej-sutazi Fri, 18 Nov 2016 00:00:00 +0000 Poštová opäť hviezdila v debatnej súťaži V dňoch 4. &ndash; 5. novembra 2016 sa v Ko&scaron;iciach uskutočnil 1. v&yacute;chodoslovensk&yacute; region&aacute;lny turnaj Slovenskej debatnej ligy. Na&scaron;i žiaci sa umiestnili medzi najlep&scaron;&iacute;mi v hodnoten&iacute; rečn&iacute;kov i t&iacute;mov. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2016/postova-opat-hviezdila-v-debatnej-sutazi Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2016/pamatny-list-sv-gorazda Tue, 15 Nov 2016 00:00:00 +0000 Pamätný list sv. Gorazda &Aacute;d&aacute;m Urb&aacute;n, žiak IV.A, bol ocenen&yacute; Pam&auml;tn&yacute;m listom sv. Gorazda, ktor&yacute; si za &uacute;spe&scaron;n&uacute; reprezent&aacute;ciu Slovenska v&nbsp;medzin&aacute;rodn&yacute;ch s&uacute;ťažiach prevzal z&nbsp;r&uacute;k ministra &scaron;kolstva Petra Plavčana. Blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2016/pamatny-list-sv-gorazda Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2016/krajske-kolo-v-bedmintone-dievcat Fri, 04 Nov 2016 00:00:00 +0000 Krajské kolo v bedmintone dievčat Dňa 4.11.2016 sa uskutočnilo krajsk&eacute; kolo v bedmintone dievčat. Na&scaron;e družstvo sa umiestnilo na vynikaj&uacute;com1. mieste !!! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2016/krajske-kolo-v-bedmintone-dievcat Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2016/krajske-kolo-v-bedmintone-chlapcov Thu, 03 Nov 2016 00:00:00 +0000 Krajské kolo v bedmintone chlapcov Dňa 3.11.2016 sa uskutočnilo krajsk&eacute; kolo v bedmintone chlapcov. Na&scaron;e družstvo sa umiestnilo na vynikaj&uacute;com 2. mieste !!! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2016/krajske-kolo-v-bedmintone-chlapcov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2016/fyzikalny-naboj Sun, 06 Nov 2016 00:00:00 +0000 FYZIKÁLNY NÁBOJ S&uacute;ťaž v rie&scaron;en&iacute; fyzik&aacute;lnych pr&iacute;kladov "FYZIK&Aacute;LNY N&Aacute;BOJ" sa uskutočnila 4. 11. 2016 v Bratislave. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2016/fyzikalny-naboj Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2016/pisqworky-2016 Thu, 27 Oct 2016 00:00:00 +0000 pIšQworky 2016 Družstvo MATICI na s&uacute;ťaži pI&scaron;Qworky 2016 obsadilo v oblastnom kole 2. miesto, č&iacute;m si vybojovali postup do krajsk&eacute;ho kola. Gratulujeme. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2016/pisqworky-2016 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2016/erasmus-projekt-euconnectour Tue, 25 Oct 2016 00:00:00 +0000 Erasmus+ Projekt Euconnectour V dňoch 23. - 25. 10. 2016 n&aacute;s nav&scaron;t&iacute;vili projektov&iacute; partneri z Bulharska, Litvy, Poľska, &Scaron;panielska, Talianska a Veľkej Brit&aacute;nie. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2016/erasmus-projekt-euconnectour Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2016/prednaska-uspesneho-absolventa Tue, 25 Oct 2016 00:00:00 +0000 Prednáška úspešného absolventa V pondelok 24.10.2016 sa uskutočnila predn&aacute;&scaron;ka n&aacute;&scaron;ho absolventa, Mgr. Ladislava Bača, analytika &scaron;kodliv&eacute;ho k&oacute;du CSIRT.SK, venovan&aacute; problematike informačnej bezpečnosti. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2016/prednaska-uspesneho-absolventa Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2016/uspesni-absolventi-na-pode-skoly Tue, 25 Oct 2016 00:00:00 +0000 Úspešní absolventi na pôde školy V pondelok 24.10.2016 sme na p&ocirc;de &scaron;koly priv&iacute;tali na&scaron;ich &uacute;spe&scaron;n&yacute;ch absolventov Prof. Ľubo&scaron;a P&aacute;stora, PhD., profesora University of Chicago, člena Bankovej rady NBS a doc. Ing. Michala &Scaron;olt&eacute;sa, PhD., dekana Ekonomickej fakulty TU. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2016/uspesni-absolventi-na-pode-skoly Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2016/kosicky-matboj Fri, 21 Oct 2016 00:00:00 +0000 Košický matboj Dňa 21. 10. 2016 sa konala matematick&aacute; s&uacute;ťaž Ko&scaron;ick&yacute; Matboj. Na&scaron;i žiaci obsadili 1. a 2. miesto. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2016/kosicky-matboj Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2016/remember-europe2 Mon, 26 Sep 2016 00:00:00 +0000 Remember Europe2 Posledn&yacute; septembrov&yacute; v&iacute;kend str&aacute;vili niektor&iacute; &scaron;tudenti v susednom Maďarsku, kde sa stretli s rovesn&iacute;kmi z USA, ktor&iacute; &scaron;tuduj&uacute; v strednej Eur&oacute;pe. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2016/remember-europe2 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2016/medzinarodny-maraton-mieru Sun, 02 Oct 2016 00:00:00 +0000 Medzinárodný maratón mieru Prv&aacute; okt&oacute;brov&aacute; nedeľa patrila v Ko&scaron;iciach už 93-kr&aacute;t Medzin&aacute;rodn&eacute;mu marat&oacute;nu mieru. Po&scaron;tov&aacute; bola znova pri tom :) skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2016/medzinarodny-maraton-mieru Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2016/the-entrepreneurial-school-award Fri, 23 Sep 2016 00:00:00 +0000 The Entrepreneurial School Award Riaditeľ na&scaron;ej &scaron;koly v loty&scaron;skej Rige prevzal eur&oacute;pske ocenenie The Entrepreneurial School Award 2016 za kvalitu podnikateľsk&eacute;ho vzdel&aacute;vania. Oceňovanie bolo s&uacute;časťou konferencie organizovanej spoločnosťou Junior Achievement Europe. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2016/the-entrepreneurial-school-award Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2016/anglictinar-roka-kurz-v-kanade Fri, 23 Sep 2016 00:00:00 +0000 Angličtinár roka - kurz v Kanade Silvia Dobr&aacute;nska, v&iacute;ťazka s&uacute;ťaže Angličtin&aacute;r roka 2016, vyhrala mesačn&yacute; jazykov&yacute; pobyt v Toronte pln&yacute; vzdel&aacute;vania, spozn&aacute;vania skvel&yacute;ch ľud&iacute; a kr&aacute;snych miest. Podelila sa s nami o z&aacute;žitky z Krajiny javorov&eacute;ho listu. <a href="/files/uploads/files/AR_2016_zazitky_vitazky.pdf">Č&iacute;tajte viac...</a> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2016/anglictinar-roka-kurz-v-kanade Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2016/prve-miesto-v-rebricku-gymnazii Thu, 08 Sep 2016 00:00:00 +0000 Prvé miesto v rebríčku gymnázií Na&scaron;a &scaron;kola obh&aacute;jila prvenstvo v rebr&iacute;čku gymn&aacute;zi&iacute;, ktor&yacute; bol zostaven&yacute; nez&aacute;visl&yacute;m In&scaron;tit&uacute;tom pre ekonomick&eacute; a soci&aacute;lne reformy INEKO. Zdroj:&nbsp;<a href="http://www.ineko.sk">www.ineko.sk</a>. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2016/prve-miesto-v-rebricku-gymnazii Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2016/remember-europe-2016 Tue, 16 Aug 2016 00:00:00 +0000 Remember Europe 2016 Druh&yacute; augustov&yacute; pr&aacute;zdninov&yacute; t&yacute;ždeň 10 &scaron;tudentov a dvaja učitelia tr&aacute;vili v medzin&aacute;rodnom spomienkovom t&aacute;bore Remember Europe. Hlavnou t&eacute;mou t&aacute;bora je pripomen&uacute;ť si ťažk&eacute; obdobia v boji o demokraciu &scaron;t&aacute;tov V4. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2016/remember-europe-2016