sk-sk Copyright 2011 - 2022 by Gymnázium Poštová 9 and Tibor Engler webmaster@gympos.sk (Webmaster www.Gympos.sk) http://www.gympos.sk/rss.php Gymnázium Poštová 9 Rss Feed noviniek z www.gympos.sk Gymnázium Poštová 9 http://www.gympos.sk/rss.php http://www.gympos.sk/img/design/logo.png Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2021/731 Sat, 27 Nov 2021 00:00:00 +0000 Oznam <p><a href="/files/uploads/files/oznam_26_11%281%29.pdf"><img alt="" src="/files/uploads/images/oznam%281%29.jpg" style="height:68px; width:350px" /></a></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2021 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2021/730 Fri, 26 Nov 2021 00:00:00 +0000 Oznam <p>Mil&iacute; &scaron;tudenti,&nbsp;<br /> aj v tomto roku sa m&ocirc;žete zapojiť do akcie <strong>&quot;Koľko l&aacute;sky sa zmest&iacute; do krabice od top&aacute;nok?&quot; </strong>Va&scaron;e krabičky pre seniorov uv&iacute;tame do konca novembra.<br /> Info o tom, čo dať do krabičky n&aacute;jdete na priloženom plag&aacute;tiku. Te&scaron;&iacute;me sa, že aj tento raz niekomu urob&iacute;me radosť.&nbsp;<br /> <strong>V&scaron;etk&yacute;m darcom ďakujeme :)<br /> <br /> <a class="lightbox" href="/files/uploads/images/1.png" target="_blank"><img alt="" src="/files/uploads/images/1.png" style="height:100px; width:100px" /></a> <a class="lightbox" href="/files/uploads/images/2.png"><img alt="" src="/files/uploads/images/2.png" style="height:100px; width:100px" /></a></strong></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2021 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2021/729 Tue, 23 Nov 2021 00:00:00 +0000 Oznam <p><span style="color:#222222">Mil&iacute; &scaron;tudenti,</span><br /> <span style="color:#222222">prv&yacute; akademick&yacute; t&iacute;m pre reakciu na poč&iacute;tačov&eacute; bezpečnostn&eacute; incidenty v Slovenskej republike</span> (CSIRT-UPJ&Scaron;) pre v&aacute;s&nbsp;pripravil zauj&iacute;mav&yacute; projekt s n&aacute;zvom&nbsp;<strong>Nauč sa z&aacute;klady informačnej bezpečnosti a vzdel&aacute;vaj svoje okolie</strong>. T&iacute; &scaron;tudenti, ktor&iacute; maj&uacute; z&aacute;ujem sa projektu akt&iacute;vne z&uacute;častniť a&nbsp;stať sa členom t&iacute;mu, ktor&yacute; bude reprezentovať na&scaron;u &scaron;kolu, nech sa prihl&aacute;sia u&nbsp;pani prof. Tischlerovej prostredn&iacute;ctvom edupage spr&aacute;vy do konca novembra. Viac o&nbsp;tomto projekte sa m&ocirc;žete dozvedieť na str&aacute;nke:&nbsp;<a href="https://csirt.upjs.sk/#/projekty/zvysovanie-bezpecnostneho-povedomia-na-SS">https://csirt.upjs.sk/#/projekty/zvysovanie-bezpecnostneho-povedomia-na-SS</a></p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2021 Oznamy http://www.gympos.sk/oznamy/2021/728 Wed, 03 Nov 2021 00:00:00 +0000 Oznam <p><strong>PRIHL&Aacute;&Scaron;KY NA EXPERIENCE CAMBRIDGE 2022 S&Uacute; OTVOREN&Eacute;!</strong><br /> Pon&uacute;kame ti jedinečn&uacute; &scaron;ancu zažiť niekoľko dn&iacute; na jednej z najlep&scaron;&iacute;ch univerz&iacute;t na svete &ndash; University of Cambridge.&nbsp;Pod mentoringom s&uacute;časn&eacute;ho &scaron;tudenta/ &scaron;tudentky tu str&aacute;vi&scaron; vo febru&aacute;ri 4 dni, počas ktor&yacute;ch si vysk&uacute;&scaron;a&scaron; akademick&yacute; a soci&aacute;lny život &ndash; nebud&uacute; ch&yacute;bať predn&aacute;&scaron;ky a superv&iacute;zie, ale aj form&aacute;lna večera či prehliadky historick&yacute;ch colleges. Okrem ubytovania priamo na univerzite ti pokryjeme aj časť v&yacute;davkov na letenky a jedlo.<br /> Prihlasovanie je otvoren&eacute; do konca novembra.<br /> Prihl&aacute;&scaron;ka: <a href="https://forms.gle/RGRHSS9zvSXxBZHy9" style="color:blue; text-decoration:underline">https://forms.gle/RGRHSS9zvSXxBZHy9</a><br /> Viac info: <a href="http://cucss.uk/experience-cambridge-en/" style="color:blue; text-decoration:underline">http://cucss.uk/experience-cambridge-en/</a><br /> <br /> <img alt="" src="/files/uploads/images/exp_cambridge.png" style="height:251px; width:300px" /> <p>&nbsp;</p> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/oznamy/2021 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku Thu, 20 Jan 2022 00:00:00 +0000 Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku Dňa 19.1.2022 sa konalo okresn&eacute; kolo Olympi&aacute;dy v nemeckom jazyku. V kateg&oacute;rii 2A sa na 2. mieste umiestnil Tom&aacute;&scaron; Kubrick&yacute; z I.A a na 3. mieste sa umiestnila Klaudia S&yacute;korov&aacute; z II.A. V krajskom kole n&aacute;s bude reprezentovať Tom&aacute;&scaron; Kubrick&yacute;. V kateg&oacute;rii 2B sa na 3. mieste umiestnil Mat&uacute;&scaron; Vysok&yacute; zo IV.A a na 4. mieste Filip Brutovsk&yacute; zo IV.A. K v&yacute;sledkom v&scaron;etk&yacute;m na&scaron;im žiakom srdečne blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2022/olympiada-v-anglickom-jazyku Mon, 17 Jan 2022 00:00:00 +0000 Olympiáda v anglickom jazyku 13. janu&aacute;ra 2022 prebehlo online okresn&eacute; kolo Olympi&aacute;dy v anglickom jazyku a na&scaron;a &scaron;kola bola op&auml;ť &uacute;spe&scaron;n&aacute;. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2022/olympiada-v-anglickom-jazyku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/podakovanie-miestnemu-spolku-sck Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0000 Poďakovanie miestnemu spolku SČK Aj napriek neľahk&yacute;m podmienkam v tomto kalend&aacute;rnom roku Miestny spolok SČK pri na&scaron;om gymn&aacute;ziu obdržal Poďakovanie &Uacute;zemn&eacute;ho spolku SČK Ko&scaron;ice - mesto ako prejav uznania za na&scaron;u činnosť a aktivitu. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/podakovanie-miestnemu-spolku-sck Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/podakovanie-skole Mon, 20 Dec 2021 00:00:00 +0000 Poďakovanie škole Aj keď pandemick&aacute; situ&aacute;cia v čase organizovania MMM v okt&oacute;bri 2021 nebola najlep&scaron;ia, žiaci na&scaron;ej &scaron;koly pomohli pri jeho realiz&aacute;cii. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/podakovanie-skole Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/vianocna-akademia Fri, 17 Dec 2021 00:00:00 +0000 Vianočná akadémia <iframe width="450" height="253" src="https://www.youtube.com/embed/iUOfBReS-Hw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/vianocna-akademia Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/beseda-s-psychologmi-z-praxe Fri, 17 Dec 2021 00:00:00 +0000 Beseda s psychológmi z praxe Na&scaron;a &scaron;kola pon&uacute;ka jedinečn&uacute; možnosť zvoliť si v treťom i &scaron;tvrtom ročn&iacute;ku semin&aacute;r venuj&uacute;ci sa psychol&oacute;gii. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/beseda-s-psychologmi-z-praxe Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/internetova-matematicka-olympiada Wed, 15 Dec 2021 00:00:00 +0000 Internetová matematická olympiáda Dňa 30.11.2021 sa uskutočnil už 14. ročn&iacute;k s&uacute;ťaže Internetov&aacute; matematick&aacute; olympi&aacute;da. V konkurencii 190 t&iacute;mov z Čiech a Slovenka sa na&scaron;im dvom t&iacute;mom darilo veľmi dobre. Umiestnili sa na treťom a desiatom mieste. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/internetova-matematicka-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/erasmus-vo-florencii Mon, 13 Dec 2021 00:00:00 +0000 Erasmus vo Florencii V t&yacute;ždni od 6.-12.12.2021 sa p. prof. Dagmar Kažim&iacute;rov&aacute; z&uacute;častnila cez projekt Erasmus+ KA1 vzdel&aacute;vacieho kurzu pre učiteľov v kol&iacute;ske renesancie, v talianskom meste Florencia. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/erasmus-vo-florencii Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/vianocna-zbierka-pre-seniorov Tue, 07 Dec 2021 00:00:00 +0000 Vianočná zbierka pre seniorov V predvianočnom čase sa na&scaron;a &scaron;kola tradične zap&aacute;ja do charitat&iacute;vnych aktiv&iacute;t. Nebolo to inak ani tento rok. Po tret&iacute; raz sme sa zapojili do akcie "Koľko l&aacute;sky sa zmest&iacute; do krabice od top&aacute;nok?" skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/vianocna-zbierka-pre-seniorov Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/nasi-ucitelia-v-portugalsku Mon, 06 Dec 2021 00:00:00 +0000 Naši učitelia v Portugalsku V dňoch 29. 11. 2021 až 3. 12. 2021 pokračoval projekt Erasmus+ KA1 n&aacute;v&scaron;tevou Portugalska, kde učiteľky &scaron;koly pani z&aacute;stupkyňa Komj&aacute;tiov&aacute;, p. prof. Karoľov&aacute; a p. prof. Klimov&aacute; nav&scaron;t&iacute;vili partnersk&uacute; &scaron;kolu v meste Penafiel. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/nasi-ucitelia-v-portugalsku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/medzinarodna-astronomicka-olympiada Tue, 30 Nov 2021 00:00:00 +0000 Medzinárodná Astronomická olympiáda V dňoch 14.11-21.11.2021 sa v priestoroch Slovenskej &uacute;strednej hvezd&aacute;rne v Hurbanove uskutočnil 14.ročn&iacute;k Medzin&aacute;rodnej astronomickej olympi&aacute;dy IOAA 2021. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/medzinarodna-astronomicka-olympiada Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/vitazi-dejepisnej-sutaze-ceskych-a-slovenskych-gymnazii Tue, 30 Nov 2021 00:00:00 +0000 Víťazi Dejepisnej súťaže českých a slovenských gymnázií 25. 11. 2021 sa uskutočnilo fin&aacute;le Dejepisnej s&uacute;ťaže česk&yacute;ch a slovensk&yacute;ch gymn&aacute;zi&iacute;. Na&scaron;e družstvo v zložen&iacute; A. Čabr&aacute;k (IV.A), J. Tak&aacute;cs (IV.A) a Z. Hrunkov&aacute; (III.D) obsadilo 1. miesto. SRDEČNE BLAHOŽEL&Aacute;ME! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/vitazi-dejepisnej-sutaze-ceskych-a-slovenskych-gymnazii Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/krajske-kolo-sutaze-zenit-v-programovani Fri, 26 Nov 2021 00:00:00 +0000 Krajské kolo súťaže Zenit v programovaní Dňa 25. 11. 2021 sa v online prostred&iacute; konalo krajsk&eacute; kolo s&uacute;ťaže Zenit v programovan&iacute;. N&aacute;&scaron; Tom&aacute;&scaron; Kubrick&yacute; z I.A triedy sa umiestnil na 1. mieste v kateg&oacute;rii B a postupuje na celo&scaron;t&aacute;tne kolo. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/krajske-kolo-sutaze-zenit-v-programovani Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/fyziklani-online Wed, 24 Nov 2021 00:00:00 +0000 Fyzikláni Online Dňa 24.11 sa zi&scaron;lo v online priestore na Fyzikl&aacute;ni Online 839 s&uacute;ťažn&yacute;ch t&iacute;mov z 50-tich kraj&iacute;n. Na&scaron;u &scaron;kolu reprezentovali t&iacute;my, jednotlivci v spojen&iacute; s kamar&aacute;tmi z in&yacute;ch &scaron;k&ocirc;l, ako aj t&iacute;m b&yacute;val&yacute;ch žiakov Gymposu. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/fyziklani-online Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/ocenenie-vitazov-juniorskej-stafety-mmm Wed, 24 Nov 2021 00:00:00 +0000 Ocenenie víťazov Juniorskej štafety MMM Na &uacute;rade KSK prebehlo sl&aacute;vnostn&eacute; odovzdanie cien v&iacute;ťazom Juniorskej &scaron;tafety MMM. Za vybojovanie 1.&nbsp;miesta boli ocenen&iacute; na&scaron;i žiaci Klaudia S&yacute;korov&aacute; II.A, &Scaron;imon Čipkala II.B, Martin Roh&aacute;č IV.C a Tom&aacute;&scaron; Žalob&iacute;n III.A. Blahožel&aacute;me! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/ocenenie-vitazov-juniorskej-stafety-mmm Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/beniakove-chynorany Tue, 23 Nov 2021 00:00:00 +0000 Beniakove Chynorany V krajskom kole slovensk&eacute;ho festivalu po&eacute;zie Beniakove Chynorany obsadil Branislav Lacko z III.B 2. miesto a z&iacute;skal priamy postup do celo&scaron;t&aacute;tneho fin&aacute;le. Gratulujeme! skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/beniakove-chynorany Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/nasi-ucitelia-v-spanielsku Sun, 21 Nov 2021 00:00:00 +0000 Naši učitelia v Španielsku V dňoch 8.11. - 12.11.2021 v r&aacute;mci KA1 programu Erasmus+ str&aacute;vili na&scaron;i učitelia t&yacute;ždeň pozorovan&iacute;m v&nbsp;partnerskej &scaron;kole v &Scaron;panielskej Camarene bl&iacute;zko starobyl&eacute;ho mesta Toledo. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/nasi-ucitelia-v-spanielsku Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/narodna-sutaz-hiv-aids-prevencia Tue, 16 Nov 2021 00:00:00 +0000 Národná súťaž HIV/AIDS prevencia Na&scaron;i &scaron;tudenti z II.B Andrea Somo&scaron;ov&aacute;, Matej &Scaron;olt&eacute;s a Monika Horň&aacute;kov&aacute; v konkurencii 75 &scaron;k&ocirc;l obsadili v online s&uacute;ťaži HIV/AIDS prevencia 6.miesto a post&uacute;pili do n&aacute;rodn&eacute;ho fin&aacute;le, ktor&eacute; sa uskutočn&iacute; 1.12.2021 v Bratislave. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/narodna-sutaz-hiv-aids-prevencia Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/fyzikalny-naboj-2021 Fri, 05 Nov 2021 00:00:00 +0000 Fyzikálny náboj 2021 Fyzik&aacute;lny n&aacute;boj priniesol tento rok 5.11.2021 op&auml;ť veľa z&aacute;bavy spolu 340 t&iacute;mom zo siedmych kraj&iacute;n. Na&scaron;u &scaron;kolu reprezentovali 4 t&iacute;my z IV.A, III.A, III.D, II.A a I.A triedy. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/fyzikalny-naboj-2021 Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/krajske-kolo-cezpolneho-behu-studentov-strednych-skol Fri, 29 Oct 2021 00:00:00 +0000 Krajské kolo cezpoľného behu študentov stredných škôl Dňa 21.10.2021 sa uskutočnilo krajsk&eacute; kolo cezpoľn&eacute;ho behu v kateg&oacute;rii chlapcov . skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/krajske-kolo-cezpolneho-behu-studentov-strednych-skol Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/sutaz-v-prvej-pomoci Fri, 22 Oct 2021 00:00:00 +0000 Súťaž v prvej pomoci 22.10.2021 Družstvo &scaron;tudentov na&scaron;ej &scaron;koly v zložen&iacute; S&aacute;ra Smoradov&aacute;, III.D, Jakub Burda III.D, Michaela Rojkov&aacute;, III.C, &nbsp;Krist&iacute;na Nagyov&aacute;, III.B vo veľkej konkurencii 20 družstiev z cel&eacute;ho kraja zv&iacute;ťazilo. Blahožel&aacute;me. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/sutaz-v-prvej-pomoci Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/prijatie-u-prezidentky Fri, 22 Oct 2021 00:00:00 +0000 Prijatie u prezidentky Dňa 18. 10. 2021 prezidentka Zuzana Čaputov&aacute; prijala v Prezidentskom pal&aacute;ci &scaron;tudentov, ktor&iacute; z&iacute;skali fantastick&eacute; medzin&aacute;rodn&eacute; &uacute;spechy na stredo&scaron;kolsk&yacute;ch postupov&yacute;ch s&uacute;ťažiach. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/prijatie-u-prezidentky Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/skolske-kolo-sutaze-zenit Thu, 21 Oct 2021 00:00:00 +0000 Školské kolo súťaže Zenit V utorok 19. 10. 2021 sa konalo &scaron;kolsk&eacute; kolo s&uacute;ťaže Zenit v programovan&iacute;, ktor&eacute;ho sa z&uacute;častnilo 26 žiakov. V kateg&oacute;rii A boli najlep&scaron;&iacute; a postupuj&uacute; do krajsk&eacute;ho kola Matej Kozub z III. A triedy a Adam Garafa zo IV. A triedy, skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/skolske-kolo-sutaze-zenit Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/ekologicka-vyzva Sat, 16 Oct 2021 00:00:00 +0000 Ekologická výzva &Scaron;tudenti na&scaron;ej &scaron;koly sa zap&aacute;jaj&uacute; do mnoh&yacute;ch dobrovoľn&iacute;ckych aktiv&iacute;t. Ekologick&aacute; v&yacute;zva I.C a Ž&Scaron;R vyčistiť Borovicov&yacute; h&aacute;j nad Popradskou ulicou bola jednou z nich. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/ekologicka-vyzva Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/cerveny-kriz-potravinova-pomoc Fri, 15 Oct 2021 00:00:00 +0000 ČERVENÝ KRÍŽ - potravinová pomoc Dňa 14.10. 2021 sa žiaci na&scaron;ej &scaron;koly z&uacute;častnili ako dobrovoľn&iacute;ci zbierky "Potravinov&aacute; pomoc s Kauflandom". Vyzbierali asi 120kg trvanliv&yacute;ch potrav&iacute;n, z ktor&yacute;ch v najbliž&scaron;&iacute;ch dňoch pripravia bal&iacute;čky a rozdaj&uacute; ľuďom v hmotnej skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/cerveny-kriz-potravinova-pomoc Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/uspesny-projekt-gympos-enter Fri, 15 Oct 2021 00:00:00 +0000 Úspešný projekt GYMPOS ENTER V t&yacute;chto dňoch sme &uacute;spe&scaron;ne ukončili projekt GYMPOS ENTER, realizovan&yacute; s podporou Nadačn&eacute;ho fondu Slovak Telekom pri Nad&aacute;cii Pontis. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/uspesny-projekt-gympos-enter Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/projekt-gympos-enter Mon, 25 Jan 2021 00:00:00 +0000 Projekt GYMPOS ENTER Hodiny informatiky bud&uacute; od tohto &scaron;kolsk&eacute;ho roku e&scaron;te viac prepojen&eacute; s praxou vďaka projektu GYMPOS ENTER s micro:bitmi, ktor&yacute; realizujeme s podporou Nadačn&eacute;ho fondu Slovak Telekom pri Nad&aacute;cii Pontis. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/projekt-gympos-enter Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/placheho-tuke-mila Tue, 12 Oct 2021 00:00:00 +0000 Plachého TUKE míľa 13.ročn&iacute;k bežeck&eacute;ho podujatia pre deti a ml&aacute;dež. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/placheho-tuke-mila Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/regionalne-kolo-cezpolneho-behu-studentov-strednych-skol Tue, 12 Oct 2021 00:00:00 +0000 Regionálne kolo cezpoľného behu študentov stredných škôl Dňa 7.10.2021 sa uskutočnilo region&aacute;lne kolo cezpoľn&eacute;ho behu v kateg&oacute;rii chlapcov a dievčat. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/regionalne-kolo-cezpolneho-behu-studentov-strednych-skol Novinky http://www.gympos.sk/novinky/2021/postovaci-na-zakladnej-skole Mon, 11 Oct 2021 00:00:00 +0000 Poštováci na základnej škole V pondelok, 11.10.2021 sa rovesn&iacute;cki aktivisti Nicolas Popovič (III.C) a J&aacute;n Luk&aacute;č (II.B) z&uacute;častnili prevent&iacute;vnej aktivity v Z&Scaron; Čečejovce. Cieľom bolo žiakom piateho a siedmeho ročn&iacute;ka pribl&iacute;žiť t&eacute;mu &scaron;ikanovania. skola@gympos.sk (Gymnázium Poštová 9) http://www.gympos.sk/novinky/2021/postovaci-na-zakladnej-skole