Úvod

Kvalitná úroveň jazykovej kultúry je základným znakom všeobecnej vyspelosti absolventov strednej školy. Charakterizuje ju nielen súhrn jazykových kompetencií, ale aj rozvoj kľúčových kompetencií (porozumieť ( počúvať a čítať), hovoriť, písať) tak, aby jazyková príprava žiaka efektívne zodpovedala požiadavkám moderného európskeho demokratického občana pripraveného na život v spojenej Európe.

V našej škole je anglický jazyk povinný pre všetkých žiakov. 

V prvom cudzom jazyku (ďalej už len CJ) žiak aktívne pristupuje k získavaniu vedomostí nielen na hodinách CJ, ale i prostredníctvom všetkých dostupných médií (v rámci samoštúdia) v zhode so svojimi osobnými záujmami a profesijnou orientáciou. V druhom CJ žiak ovláda jazyk v základnom rozsahu. Nová koncepcia vzdelávania umožňuje žiakovi, aby sa na základe vlastného uváženia rozhodol, do akej miery bude CJ v budúcnosti používať a sám si zvolil úroveň náročnosti.

Požiadavky na vzdelávanie v CJ vychádzajú zo základného dokumentu: Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (Common European Framework of Reference for Languages), ktorý definuje jednotlivé kompetencie a komunikačné úrovne:

  • Základná úroveň A  nazvaná Používateľ základov jazyka (ďalej sa člení na A1 (A1.1/A1.2) a A2 (A2.1/A2.2)
  • Mierne pokročilá úroveň B nazvaná Samostatný používateľ (ďalej sa člení na B1 (B1.1/B1.2) a B2 (B2.1/B2.2)
  • Pokročilá úroveň C nazvaná Skúsený používateľ (ďalej sa člení na C1 (C1.1/C1.2) a C2 (C2.1/C2.2)

 

Dosiahnutá úroveň  pre prvý cudzí jazyk je B2.


Triedy s rozšíreným vyučovaním ANJ v našej škole dosiahnu úroveň C1. Dosiahnutie komunikačných  úrovní ako aj stupeň dosiahnutia každej z nich sa meria testovými postupmi (evalvačnými štandardmi), ktoré zahŕňajú  výkonové štandardy.

Do triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka sú žiaci zaradení na základe úspešného absolvovania prijímacej skúšky  zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, ak o takéto zaradenie požiadajú pri zápise na štúdium na našej škole.

Žiaci sa podľa vlastného uváženia môžu prihlásiť na medzinárodné jazykové testy a skúšky, ak chcú získať medzinárodný doklad o svojich jazykových znalostiach.Učitelia:

RNDr. Eva Balážiková
Mgr. Daniela Čižmárová
Mgr. Andrea Furinová
Mgr. Martina Jaroščáková (vedúca predmetovej komisie CJ)
Mgr. Daniela Karoľová
PaedDr. Marta Katanová
Alena Klimová
Ing. Zuzana Moreau
PhDr. Mária Ostricová
Mgr. Viktória Vráželová, Phd.