Úvod

Kvalitná úroveň jazykovej kultúry je základným znakom všeobecnej vyspelosti absolventov strednej školy. Charakterizuje ju nielen súhrn jazykových kompetencií, ale aj rozvoj kľúčových kompetencií (porozumieť ( počúvať a čítať), hovoriť, písať) tak, aby jazyková príprava žiaka efektívne zodpovedala požiadavkám moderného európskeho demokratického občana pripraveného na život v spojenej Európe.

V prvom cudzom jazyku (ďalej už len CJ) žiak aktívne pristupuje k získavaniu vedomostí nielen na hodinách CJ, ale i prostredníctvom všetkých dostupných médií (v rámci samoštúdia) v zhode so svojimi osobnými záujmami a profesijnou orientáciou. V druhom CJ žiak ovláda jazyk v základnom rozsahu. Nová koncepcia vzdelávania umožňuje žiakovi, aby sa na základe vlastného uváženia rozhodol, do akej miery bude CJ v budúcnosti používať a sám si zvolil úroveň náročnosti.

Požiadavky na vzdelávanie v CJ vychádzajú zo základného dokumentu: Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (Common European Framework of Reference for Languages), ktorý definuje jednotlivé kompetencie a komunikačné úrovne:

  • Základná úroveň A  nazvaná Používateľ základov jazyka (ďalej sa člení na A1 (A1.1/A1.2) a A2 (A2.1/A2.2)
  • Mierne pokročilá úroveň B nazvaná Samostatný používateľ (ďalej sa člení na B1 (B1.1/B1.2) a B2 (B2.1/B2.2)
  • Pokročilá úroveň C nazvaná Skúsený používateľ (ďalej sa člení na C1 (C1.1/C1.2) a C2 (C2.1/C2.2)

Gymnázium: B2 – prvý CJ, B1 – druhý CJ.

Triedy s rozšíreným vyučovaním ANJ v našej škole – C1. V týchto triedach žiakov pripravujeme aj na medzinárodné jazykové certifikáty.

Dosiahnutie komunikačných  úrovní ako aj stupeň dosiahnutia každej z nich sa meria testovými postupmi (evalvačnými štandardmi), ktoré zahŕňajú  výkonové štandardy.

Žiaci sa podľa vlastného uváženia môžu prihlásiť na medzinárodné jazykové testy a skúšky, ak chcú získať medzinárodný doklad o svojich jazykových znalostiach.

Predmetová komisia CUDZIE  JAZYKY:

ANGLICKÝ  jazyk:
RNDr. Eva Balážiková, Mgr. Andrea Furinová, Mgr. Martina Jaroščáková, PaedDr. Marta Katanová, Mgr. Darina Klemová,  Alena Klimová, PhDr. Mária Ostricová, Mgr. Mária Valchová (vedúca predmetovej komisie CJ)

NEMECKÝ  jazyk:

PhDr. Angelika Dubíková, Mgr. Dana Halászová, Mgr. Mária Karchňáková, PhDr. Daniela Štroncerová

FRANCÚZSKY  jazyk:
PhDr. Viktória Holováčová, Mgr. Mária Radačiová

RUSKÝ  jazyk:
Alena Klímová, PhDr. Mária Ostricová