Comenius 2013 - 2015

Podprogram Comenius ako jeden z programov Programu celoživotného vzdelávania sa venuje potrebám v oblasti výučby a učenia sa všetkých osôb zapojených do predškolského a školského vzdelávania až do skončenia vyššieho stredoškolského vzdelávania, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie poskytujú a riadia. 

 
Akcia: Školské partnerstva

Cieľom Školských partnerstiev je posilniť európsku dimenziu vo vzdelávaní prostredníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce medzi školami. Projekty umožňujú učiteľom a žiakom z rôznych krajín pracovať spolu na jednej alebo viacerých témach spoločného záujmu. Zapojenie sa do partnerstva umožňuje žiakom a učiteľom precvičiť si cudzí jazyk a zvýšiť motiváciu k štúdiu jazyka. Partnerstvá trvajú dva roky. 

Naša škola získala finančnú podporu z prostriedkov Európskej únie na multikultúrne školské partnerstvo na roky 2013 – 2015.
Našimi partnermi v projekte sú školy:
Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Wieluń, Poľsko
I.I.S.S. E. Ascione, Palermo, Taliansko 
Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi, Denizli, Turecko
IES Blas de Prado, Camarena (Toledo), Španielsko   
 
Cieľom nášho projektu „Porozmýšľajme o chlebe, a nejedzme ho iba“  je naučiť sa o histórii, tradíciách, rituáloch a hodnote chleba a kvalifikovanej práci, ktorá je reprezentovaná pekárstvom v zúčastnených krajinách (Slovensko, Turecko, Taliansko, Poľsko, Španielsko). Počas projektu sa študenti naučia akú úlohu má chlieb v živote rôznych národov a jeho zmeny od minulosti až po súčasnosť. Budú skúmať históriu a význam chleba v ich národných kultúrach a budú hľadať rozdiely a podobné črty vo význame chleba v spoločnosti, vo vzťahu ľudí k chlebu ako symbolu ťažkej práce a života. Okrem toho sa sústredia na zdravú výživu a problematiku mrhania chlebom v modernej spoločnosti.
Cieľom projektu je viesť študentov k pochopeniu hodnoty manuálnej práce v spoločnosti a k pochopeniu rovnosti všetkých druhov práce.
Hlavným a najdôležitejšom cieľom je viesť študentov k tolerancii a pochopeniu rôznych kultúr prostredníctvom interkultúrnych dialógov a k prekonaniu predsudkov. V dôsledku toho študenti získajú vzájomne globálne kontakty vybudované na priateľstve, prehĺbia si svoje vedomostí, rozšíria si obzory a spoznajú hodnotu priateľstva, partnerstva a vzájomnej komunikácie.

Mobility projektu Comenius (kliknite)