Povinné informácie

Názov školy:
Gymnázium, Poštová 9, Košice

Adresa:
Poštová 9, 042 52 Košice

IČO:
00160997

Spôsob zriadenia:
Zriaďovacia listina č. 1535/2011 - RU 17/11515

Zriaďovateľ:
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 040 01 Košice

Škola je organizačne členená do troch úsekov (schéma organizačnej štruktúry)
  • úsek riaditeľa školy,
  • úsek výchovno-vzdelávacej činnosti,
  • úsek technicko-ekonomických činností v gymnáziu.

Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie možno podať
  • osobne v hospodárskej kancelárii školy v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00,
  • poštou na adresu Gymnázium, Poštová 9, 042 52 Košice,
  • telefonicky na +421 55 6224917,
  • faxom na +421 55 6226604,
  • elektronickou poštou na skola@gympos.sk.

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.