Občianska náuka

,,Myslím, teda som."  (René Descartes)

Charakteristika predmetu

    Na vyučovacích hodinách predmetu občianska náuka (OBN) študenti tretieho ročníka získavajú základné vedomosti v oblasti psychológie, sociológie, politológie, práva a ekonómie.
    Študenti štvrtého ročníka nadobúdajú základné poznatky z filozofie, ktoré môžu efektívne využívať na rozvoj svojho logického a kritického myslenia.
    Na hodinách OBN vyučujúci otvárajú rôzne celospoločenské témy, diskutujú so študentmi a rozvíjajú mravný, občiansky a intelektuálny profil študentov. 
    Študenti, ktorí prejavia záujem v budúcnosti pokračovať v štúdiu na vysokých školách so zameraním na spoločenskovednú problematiku (štúdium práva, ekonómie, politológie, sociológie, psychológie, filozofie a i.), majú možnosť sa v treťom a štvrtom ročníku prihlásiť na voliteľné predmety seminár z občianskej náuky (SON) a spoločenskovedný seminár (SVS). V rámci týchto voliteľných premetov majú študenti možnosť si svoje vedomosti rozšíriť pri rôznych besedách s odborníkmi z praxe v daných oblastiach, tiež spoločne diskutovať s pedagógmi a rovesníkmi o rôznych aktuálnych témach.
 

Vyučujúci OBN

Mgr. Richard Borza
Mgr. Dagmar Kažimírová
Mgr. Eva Wolfová, PhD.