Občianska náuka

Charakteristika predmetu

Na vyučovacích hodinách predmetu Náuka o spoločnosti študenti tretieho ročníka  získajú základnú orientáciu v ekonomických,právnych,politických,sociálnych a psychologických vedomostiach a jednotliví vyučujúci rozvíjajú mravný,občiansky a intelektuálny profil študentov.

Študenti štvrtého ročníka prostredníctvom historického vývoja spoločnosti od staroveku po súčasnosť a  nadobúdajú poznatky z filozofie,ktoré môžu efektívne využívať v rámci svojho logického a kritického myslenia.

Študenti,ktorí prejavia záujem v budúcnosti pokračovať v štúdiu na vysokých školách so zameraním na spoločnskovednú problematiku/štúdiupráva,ekonómie,politológie ,sociológie a psychlógie ako aj filozofie/ majú možnosť sa v treťom aštvrtom ročníku prihlásiť do predmetu Spoločenskovedný seminár.V rámci tohto voliteľného premetu žiaci majú možnosť si teoretické vedomsti overiť pri rôznych stretnutiach - besedách s odborníkmi s daných oblastí. 
Od škol.roku 2008 / 2009 sa študenti 3. roč. majú možnosť navštevovať krúžok STREET LAW, ktorého cieľom je oboznámiť žiakov ako v praxi  prebieha súdny proces.Po nácvičných hodinách a teoretickej príprave priamo vystupujú na riadnom súdnom pojednávaní , kde zastávajú pozíciu obhajcu, prokurátora a svedkov.  

Profesori

Juraj Kolesár
Mgr. Dagmar Kažimírová
Richard Borza