Ciele školy

V správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za školský rok 2012/2013, ktorá bola prerokovaná na pedagogickej porade na začiatkun nového školského a je zverejnená,  konštatujeme, že uplynulý škol­ský rok možno hodnotiť opäť ako mimoriadne úspešný. Výsledky na maturitných skúškach i záverečná klasifi­kácia v jednotlivých ročníkoch potvrdili veľmi dobrú úroveň výchovno vzdelávacieho procesu na našej škole a kvalitne zvládnutie predpísaného učiva.  
    Výsledky olympiád a iných vedomostných súťaží opäť potvrdili veľmi dobré meno našej školy - veď v Košickom kraji pravidelne končíme na popredných miestach, sme úspešní v celoštátnych a medzinárodných súťažiach - sme vyhodnotený jako 3 najlepšia škola z viac ako 600 škôl.  
     V oblasti výchovy môžeme byť tiež  vcelku spokojní, musíme stabilizovať dochádzku do školy, minimalizovať občasné drobné prejavy vandalizmu a iné porušenia vnútorného školského poriadku.
     Reforma školstva v Slovenskej republike prebehla a v snahe skvalitňovať výchovno-vzdelávacie výsledky školy celý pedagogický kolektív upriamil pozornosť na ŠkVP, ktorý vychádzal zo Štátného vzdelávacieho programu a nových dokumentov. Pri vzdelávani a výchove všetkých 520 žiakov využijeme spoluprácu s rodičmi a profesionálnymi inštitúciami. Skvalitnenie vzdelávania dosahujeme a dosiahneme len zvyšovaním náročnosti na seba a uvedomovaním si zložitosti obdobia, ktoré žijeme, a to v najširších súvislostiach spoločensko-politických, ekonomických, mravných a iných, ktoré napĺňajú a charakterizujú súčasný svet.
     Školský rok 2013/2014 bude príležitosťou potvrdiť úroveň školy. Skutočná vzdelanosť je mať najnovšie aktuálne poznatky a naviac schopnosť aplikovať ich pri  uskutočňovaní  cieľov. V  našich podmienkach to znamená rozvíjať kompetencie každého žiaka pre reálny život.
      Hľadame spôsob, ako zrealizovať všetky dobré a reálne nápady, ktoré sa objavuju pri spoločných rokovaniach s pedagogickou, rodičovskou, študentskou radou a radou školy v prospech skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu.
     V plánoch  predmetových  komisií,  tematických  plánoch  učiteľov,  v  plánoch  triednych učiteľov, výchovného poradcu a koordinátorov prevencie drogových závislostí,  výchovy  k manželstvu a rodičovstvu a enviromentálnej  výchovy sú zapracované úlohy zo Štátného vzdelávacieho programu a Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2013/2014. 
      ŠkVP nadväzuje a bude nadväzovať  na úspešnú tradíciu našej školy, ktorej image vytvárali dlhodobo triedy so zameraním na matematiku (legislatívou zrušené) - teraz triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky, ale aj na dobré skúsenosti s triedami s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka.
 
 V školskom vzdelávacom programe kladieme dôraz na tieto oblasti:
 

  •  udržiavať image nášho gymnázia:     

                 - udržiavaním úrovne tried so zameraním na matematiku a tried s rozšíreným
                    vyučovaním anglického jazyka, dosiahnutím zvýšenia gramotnosti v oblasti
                    IKT žiakov v našej škole,
                  - zvyšovaním komunikačných kompetencii,
                  - zviditeľňovaním úspechov našich žiakov v postupových súťažiach a v
                    iných pozitívnych mimoškolských aktivitách,
                  - udržiavaním, alebo zvyšovaním úspešnosti na vysokých školách, 
                  - zapájaním sa do medzinárodných projektov a udržiavaním kontaktov so
                    zahraničím a rozvíjaním družobných vzťahov,
                  - vysokou odbornosťou a profesionálnosťou našich pedagógov vo
                    výchovno-vzdelávacom procese .
                  - zabezpečením  kvalitnej prípravy žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na
                    možnosti školy, so zameraním na  jazykové kompetencie, komunikatívnosť
                    s prihliadnutím na schopnosti jednotlivých žiakov.
 

  • Venovať pozornosť tolerantnosti názorového, kultúrneho a sociálneho vedomia a tým aj uvedomelej  disciplíne u žiakov a pedagógov školy.
  • Upevňovať  fyzické a duševne zdravie žiakov, vytvárať primeraný hodnotový systém, etické normy, sociálne cítenie a dôsledne potierať šírenie legálnych a nelegálnych  drog v školskom prostredí.                  
  • Sledovať problematiku environmentalistiky, výchovy k manželstvu a rodičovstvu a   ochrany človeka a prírody,
  • Viesť žiakov k flexibilnosti, jazykovej zdatnosti a počítačovej gramotnosti a tvorivosti  pre ich lepšie možnosti uplatnenia na vysokých školách a v praxi.
  • Rozvíjať dostupnými cestami hrdosť na vlastnú školu, na svoje mesto  i  štátnu  príslušnosť.
  • Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného vlastnej motivácie k celoživotnému vzdelávaniu.
  • Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie.

      Umožňujeme všetkým študentom získať veľmi dobré všeobecné znalosti a schopnosti vo všetkých vzdelávacích predmetoch a hlboké odborné znalosti vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch v súlade so zatriedením ISCED 3A a  pomáhamee im získať k tomu patričné  kompetencie.
Počas celého štúdia  kladieme dôraz na vlastnú zodpovednosť študentov za svoje vzdelávanie a budúcu úspešnosť na maturitných skúškach, v štúdiu na vysokých školách  a v celom živote.
     Žiaci maju veľký záujem súťažiť a porovnávať svoje schopnosti s rovesníkmi na Slovensku, ale aj zahraničí. O mimoriadných a vynikajúcich výsledkoch našich žiakov nad rámec kraja informujeme pravidelne v správách o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za školský rok. Využívame spoluprácu a konzultácie s pracovníkmi vysokých škôl – hlavne
s Prírodovedeckou fakultou a Právnickou fakultou UPJŠ.  
     Snažime sa dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami výučby. Rozvíjame talent žiakov v jednotlivých oblastiach  a dávame im priestor na realizáciu, čo sa nám vracia vo výsledkoch a tým aj vo vysokom  kredite školy vo verejnosti.