Poslanie školy

Sme školou s bohatou tradíciou, umiestnenou v historickej budove v centre mesta, ktorá svojim žiakom poskytuje kvalitné všeobecné vzdelanie,  vzdelanie s rozšíreným vyučovaním matematiky a vzdelanie s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka. Štúdium na našej škole je štvorročné, výchova a  vzdelávanie prebieha v prostredí, v ktorom kvalita komunikácie vytvára pozitívnu atmosféru a vysokú úroveň medziľudských vzťahov. Kladieme dôraz na vyváženosť, harmonickosť, integritu výchovy osobnosti, jej intelektuálny, citový, charakterový a mravný rozmer. Výchovné prostredie nie je chápané iba ako priestor získavania nových poznatkov, ale je prostredím kde dospievajúci mladý človek dokáže chápať a rozumieť svojmu postaveniu v spoločnosti a svetu prírody, poznáva seba samého. Sme progresívnou školou, ktorá každému žiakovi poskytuje dobré podmienky pre získanie základných kompetencií vo vzdelávaní, snažíme sa vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti schopné uplatniť sa v znalostnej spoločnosti a vytvárať čo najlepšie podmienky pre realizáciu edukačného procesu a mimoškolských aktivít s dôrazom na matematiku, informatiku a rozvoj cudzích jazykov. Snažíme sa prehlbovať spoluprácu rodiny a školy formou angažovanosti a zapojenosti rodičov do diania v škole/triede. Naši absolventi úspešne študujú na domácich aj zahraničných univerzitách po celom svete.

Poslaním školy je rozvíjať poznanie a poskytovať vysoko kvalitné úplné všeobecné stredoškolské vzdelávanie zamerané predovšetkým na prípravu pre štúdium na vysokých školách. Vo výchovno-vzdelávacom procese je potrebné komplexne rozvíjať osobnosť žiaka, predovšetkým jeho schopnosť učiť sa, poskytovať mu prípravu pre tvorivý, aktívny a  plnohodnotný život v prostredí rastúcej konkurencie znalostnej spoločnosti. Poslaním školy je v neposlednom rade taktiež vytváranie efektívneho prostredia pre výchovu a vzdelávanie, v ktorom žiaci a zamestnanci zažívajú pocit sebarealizácie a uspokojenia, rozvíjať u študentov kľúčové kompetencie, komunikačné a personálne schopnosti, tvorivosť a schopnosť kriticky riešiť problémy, zručnosť v práci s modernými informačnými technológiami.