Profilácia školy

Názov školy: Gymnázium, Poštová 9, Košice
EDUID školy: 100014722
Stupeň vzdelania: ISCED 3A
Dĺžka štúdia: štvorročná
Vyučovací jazyk: slovenský
Študijná forma – denná
Študijný odbor a zameranie: 7902 J  gymnázium 

Škola ponúka štúdium v troch vzdelávacích zameraniach (profilácia školy):
  • všeobecné gymnaziálne štúdium, učebné plány
  • všeobecné gymnaziálne štúdium s rozšíreným vyučovaním matematiky, učebné plány
  • všeobecné gymnaziálne štúdium s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, učebné plány
  • všeobecné gymnaziálne štúdium s rozšíreným vyučovaním prírodných vied.

Hlavnými rysmi všetkých troch programov sú:
  • účelné rozloženie základného/spoločného učiva do jednotlivých ročníkov štúdia,
  • možnosť profilácie štúdia podľa záujmov a zamerania študenta – voliteľné predmety,
  • zastúpenie všetkých foriem výučby.
Počas štúdia je kladený dôraz na súvislosti, medzipredmetové vzťahy a na výučbu cudzích jazykov. Prvým cudzím jazykom je anglický jazyk. Druhý cudzí jazyk si žiak volí z aktuálnej ponuky. Možnosti sú spravidla nemecký jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk. Posilnené je vyučovanie matematiky a informatiky.