Učebné plány

Vzdelávacia oblasť Povinný vyučovací predmet
Počet hodín
za 1.- 4. ročník

rozšírené vyučovanie matematiky
(RV-MAT)
Počet hodín
za 1.- 4. ročník

rozšírené vyučovanie anglického jazyka
(RV-ANJ)
Počet hodín
za 1.- 4. ročník


bez zamerania
(bez RV)
Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 12 14 14
anglický jazyk 16 20 16
2. cudzí jazyk 12 12 12
    40 46 42
Matematika a práca s informáciami matematika 20 14 14
informatika 5 5 5
    25 19 19
Človek a príroda fyzika 6 6 6
chémia 6 6 6
biológia 6 6 6
    18 18 18
Človek a spoločnosť dejepis 6 6 6
geografia 4 4 4
občianska náuka 3 3 3
    13 13 13
Umenie a kultúra umenie a kultúra 2 2 2
    2 2 2
Človek a hodnoty etická výchova /
/ náboženská výchova
2 2 2
    2 2 2
Zdravie a pohyb telesná a športová výchova 8 8 8
    8 8 8
Počet hodín povinných predmetov spolu 108 108 104
Počet hodín voliteľných predmetov spolu 16 16 20
Počet hodín povinných predmetov
a voliteľných predmetov spolu
124 124 124