Voliteľné predmety

Obsahom povinných všeobecno-vzdelávacích predmetov vyučovaných na gymnáziu je základné učivo patriace k všeobecnému stredoškolskému vzdelaniu. Ich cieľom je osvojenie všeobecných vedomostí a zručností potrebných k úspešnému uplatneniu absolventa v ďalšom štúdiu.

Voliteľné predmety nadväzujú na povinné, pričom učivo povinných predmetov prehlbujú, rozširujú a precvičujú tak, aby boli naplnené predovšetkým cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov. V niektorých predmetoch požiadavky maturitnej skúšky presahujú.

Obsah voliteľných predmetov slúži na:
  • rozšírenie a prehĺbenie učiva v súlade s cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov, 
  • zaradenie nových tém nad rámec obsahu maturitnej skúšky, zameraných na prípravu na prijímacie skúšky na VŠ,
  • získanie poznatkov, vedomostí a zručností v rôznych zaujímavých/atraktívnych oblastiach.

Voliteľné predmety v posledných dvoch ročníkoch štúdia v každom zameraní dávajú všetkým žiakom priestor výrazne profilovať svoje štúdium a získať špecifické odborné spôsobilosti v oblastiach ich záujmu. Učebný plán štvrtého ročníka pozostáva z 12, resp. 14 hodín voliteľných predmetov týždenne z celkového počtu 29 hodín týždenne. Detailný učebný plán je súčasťou školského vzdelávacieho programu (viac info...).