Výchovné poradenstvo na škole

Výchovné poradenstvo na škole
Práca v oblasti výchovného poradenstva  bola zameraná na informovanie a propagovanie cieľov výchovno-vzdelávacej sústavy u žiakov, rodičov i pedagógov. Výchovné poradenstvo sa orientovalo na  konzultácie v oblasti vzdelávacej, osobnostnej, na riešenie individuálnych problémov žiakov využívaním poradenských služieb CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) a kontaktnej psychologičky pani  Mgr. Kataríny Somorovskej. 

Študenti 2. ročníka, ktorí sa nevedeli rozhodnúť kam pôjdu po skončení gymnázia, ktoré seminárne predmety majú absolvovať v budúcom školskom roku, boli  prostredníctvom kontaktnej psychologičky Kataríny Somorovskej z CPPPaP v Košiciach vyšetrení a po konzultácii usmernení pri výbere seminárnych skupín i smerov VŠ resp. nadstavbového či bakalárskeho štúdia. Na školu boli odoslané správy z vyšetrenia tých žiakov, ktorí s tým súhlasili. Pri konzultáciách týchto žiakov s p. Somorovskou boli riešené aj osobnostné problémy týchto žiakov. Pri výbere žiakov na vyšetrenie ohľadom profesijnej orientácie je naďalej potrebná spolupráca s triednymi profesormi, aj rodičmi žiakov.

Na školu prichádza množstvo materiálov z VŠ a rôznych iných inštitúcií, dnes už väčšinou elektronickou formou, ponúk kurzov s ktorými boli a sú žiaci oboznamovaní prostredníctvom násteniek aj priamo v miestnosti výchovného poradcu. Tieto materiály sú pravidelne obmieňané, aktualizované. Žiaci mali možnosť využívať informácie o VŠ prostredníctvom internetu. Dostupné programy “ Cesta k povolaniu “ a iné mali žiaci možnosť využiť a konzultovať.    
                                         
Vychádzajúc z hlavných úloh školy pozornosť bola venovaná aj mravnému a intelektuálnemu vývoju našich žiakov, hodnotovej orientácii a príprave na štúdium na VŠ. Na výchovnej práci na škole sa aktívne podieľali všetci vyučujúci, hlavne triedni profesori. Okrem kontaktnej psychologičky p. Somorovskejj sa na usmerňovaní žiakov školy podieľali aj iní pracovníci CPPPaP   v Košiciach. V spolupráci s CPPPaP sa podarilo aj po osobných konzultáciách výchovnej poradkyne vyriešiť problémy mnohých žiakov školy nielen v učení, prospechu, ale hlavne osobnostné problémy vyplývajúce zo situácií v rodinách týchto žiakov a prostredia, v ktorom žijú. Výchovná poradkyňa sa zúčastňovala vzdelávacích seminárov organizovaných CPPPaP k aktuálnym otázkam výchovného poradenstva. Získané poznatky odovzdávala žiakom pri osobných stretnutiach, aj požičiavaním materiálov potrebných pre rozhodnutie pre štúdium v zahraničí. 

Výchovná poradkyňa konzultovala niektoré problémy v oblasti závislostí žiakov s koordinátorkou pre túto oblasť na škole, s p. Muchovou. Nevyhnutná je spolupráca a komunikácia s rodičmi problémových žiakov. Na zasadnutiach združenia rodičov boli  rodičia žiakov oboznámení s možnosťami využívania CPPPaP i služieb výchovnej poradkyne. Študenti 3. ročníka boli  informovaní o príprave na štúdium na VŠ, novinkách v štúdiu na VŠ,   v prihlasovaní sa na VŠ. V triedach druhého ročníka boli uskutočnené besedy na tému „Svet práce“, ktoré mali pomôcť žiakom pri výbere seminárnych skupín voliteľných predmetov. Riešené boli aj rôzne iné problémy s učením, odstraňovaním trémy, adaptáciou na podmienky štúdia na SŠ. V spolupráci s CPPPaP a kontaktnou psychologičkou žiaci tried 1.ročníka sa zúčastnili besedy o adaptácii na nové školské podmienky . V I.A triede bol realizovaný výskum ohľadom matematického nadania žiakov.

Výchovná práca bola zahrnutá i do plánov práce triednych profesorov. Zorganizované boli besedy bývalých absolventov školy o možnostiach štúdia na VŠ, príprave na prijímacie pohovory. Besedy o možnosti štúdia na Prírodovedeckej fakulte v Košiciach, právnických fakultách (Masarykova univerzita Brno),  FEI a Ekonomickej fakulty  TU v Košiciach, na Chemickotechnologickej fakulte v Bratislave. Vybraní žiaci školy sa zúčastnili Dňa otvorených dverí na Prírodovedeckej aj Lekárskej fakulte UPJŠ, TU.  Obohacujúce bolo i stretnutie výchovných poradcov a žiakov škôl s funkcionármi TU v Košiciach. Vybraní žiaci so záujmom o TU v Košiciach sa zúčastnili exkurzie na Stavebnej fakulte TU,  iní sa dozvedeli o štúdiu mechatroniky na TU, prezreli si laboratóriá fakulty. Pripravený bol prehľad záujmu žiakov 4. ročníka  o štúdium na VŠ a o nadstavbovom štúdiu. Vypracovaný terminovník podávania prihlášok na VŠ bol zverejnený na nástenke VP.

Konkrétne výsledky žiakov školy svedčia o správnej práci učiteľov s nadanými žiakmi, pri dotváraní osobností týchto žiakov. V oblasti práce s nadanými žiakmi a integrovanými žiakmi pomáha aj Špeciálna pedagogická poradňa v Košiciach. Pri práci so zaostávajúcimi žiakmi triedni profesori spolupracovali s rodičmi  na triednych aktívoch ZR i mimo nich sa zamerali na zlepšenie prospechu nie vždy s adekvátnym úspechom. Napriek pretrvávajúcim problémom s niektorými žiakmi na škole možno konštatovať, že triedni profesori spolu s vyučujúcimi ich vedú správnym smerom, aj keď spolupráca s rodičmi  týchto žiakov je niekedy náročná.

Pri výchovnej práci pomáha aj vhodná literatúra pre žiakov ako napr. Ako sa stať sám sebou – pre žiakov 1. ročníka, alebo publikácia Svet práce, o možnosti uplatnenia sa na trhu práce,  ktorú využívali hlavne žiaci 3. ročníka. Dôležitá je i spolupráca s koordinátorom drogových závislostí, využívanie metód pedagogickej diagnostiky – pozorovanie, rozhovor, rozbor činností apod. Vedomosti výchovnej poradkyne boli rozširované štúdiom odbornej literatúry, na seminároch organizovaných CPPPaP v oblasti poradenstva v profesijnej orientácii, vzťahu rodiny a školy, komunikácii rodič, žiak, učiteľ, model súčasnej výchovy.

Bol vypracovaný prehľad o prijatých žiakoch na VŠ a na nadstavbové štúdium či do zamestnania. V budúcnosti je potrebné spolupracovať s vyučujúcimi, rodičmi a  CPPPaP, s nadanými, problémovými, integrovanými žiakmi a žiakmi školy so špecifickými výchovnovzdelávacími potrebami. V spolupráci s triednymi profesormi je treba pokračovať v zavedenej evidencii nadaných a problémových žiakov školy, je potrebné doplňovať údaje podľa aktuálneho stavu a sledovať zlepšenie, zhoršenie, odstránenie problému.