Výchovné poradenstvo na škole

Výchovné poradenstvo na škole
Práca v oblasti výchovného poradenstva  je zameraná na informovanie a propagovanie cieľov výchovno-vzdelávacej sústavy u žiakov, rodičov i pedagógov. Výchovné poradenstvo sa orientuje na  konzultácie v oblasti vzdelávacej, osobnostnej, na riešenie individuálnych problémov žiakov využívaním poradenských služieb CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) na Karpatskej ulici č.8 v Košiciach a kontaktnej psychologičky Mgr. Kataríny Somorovskej.

V predchádzajúcom období sme získali skúsenosti z obdobia dištančného vzdelávania, ktoré budeme implementovať podľa potreby aj v tomto školskom roku. Online priestor prostredníctvom platformy Microsoft TEAMS ponúka maximálnu flexibilitu pri skupinových stretnutiach, ale aj pri individuálnych konzultáciách. 

V prvom ročníku budeme organizovať neformálne stretnutia s kontaktnou psychologičkou. Témou stretnutí bude adaptácia na nové školské prostredie, aby sa žiaci naučili zvládať rôzne situácie. Riešené sú aj rôzne iné problémy s učením, odstraňovaním trémy, či riešenie vzťahových problémov. V spolupráci s CPP  bude pre žiakov I.A triedy realizovaný výskum ohľadom matematického nadania žiakov.

V spolupráci s CPP ponúkame pre žiakov 2. ročníka test kariérového poradenstva – je realizovaný plošne v priestoroch našej školy, ale aj individuálne pre starších žiakov podľa potreby. Výsledky týchto testov sú analyzované individuálne v kancelárii výchovného poradenstva, odhaľujú silné a slabé stránky žiakov, ktoré im môžu pomôcť pri výbere voliteľných predmetov. Počas týchto analýz sa vytvára aj priestor na riešenie osobnostných problémov žiakov podľa potreby.

Informácie o vysokých školách a prijímacom konaní sa prioritne poskytujú pre žiakov štvrtého ročníka na začiatku školského roka. Žiaci získajú informácie o slovenských univerzitách – www.portalvs.sk, o potrebách trhu práce – www.trexima.sk, pre zahraničie sa môžu orientovať prostredníctvom UniRank – rebríček univerzít vo svete.
Žiaci by sa mali vedieť orientovať na webových stránkach univerzít, prioritou by mali byť kritériá na prijatie a podmienky pre uchádzačov. Najmä zahraničné vysoké školy majú špecifické kritériá na prijatie. Je potrebné zorientovať sa v systéme, sledovať podmienku jazykovej skúšky, písania motivačných listov a odporúčania. Žiakov upozorňujeme na rôzne termíny na podanie prihlášok, každý žiak by sa mal vedieť samostatne zorientovať v kritériách na prijatie. Výchovné poradenstvo je však o pomoci pre žiakov a poskytujeme individuálne konzultácie podľa potreby.
                                       
Vychádzajúc z hlavných úloh školy je pozornosť venovaná aj mravnému a intelektuálnemu vývoju našich žiakov, hodnotovej orientácii a príprave na štúdium na VŠ. Na výchovnej práci na škole sa aktívne podieľajú všetci vyučujúci, hlavne triedni profesori. Zaujímavým a prospešným bolo vzdelávanie v oblasti kariérovej výchovy, ktoré bolo organizované Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie s témou Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách. Mnohé poznatky a skúsenosti pomohli žiakom usporiadať si priority pri výbere budúceho povolania. Prioritne budeme pracovať s filozofiou IKIGAI a SWOT analýzou. Vedomosti výchovnej poradkyne sú rozširované štúdiom odbornej literatúry, na seminároch organizovaných CPP v oblasti poradenstva v profesijnej orientácii, vzťahu rodiny a školy, komunikácii rodič, žiak, učiteľ, model súčasnej výchovy.

Nevyhnutná je spolupráca a komunikácia s rodičmi žiakov, ktorí potrebujú pomoc. Na zasadnutiach združenia rodičov boli  rodičia žiakov oboznámení s možnosťami využívania CPP i služieb výchovnej poradkyne. 

Pravidelne organizujeme besedy bývalých absolventov školy o možnostiach štúdia na VŠ, príprave na prijímacie pohovory. Žiaci  3. a 4. ročníka majú možnosť zúčastniť sa Dňa otvorených dverí  na jednotlivých univerzitách. So žiakmi 4. ročníka sa pravidelne organizuje stretnutie, ktoré sa týka podávania prihlášok na VŠ.

Konkrétne výsledky žiakov školy svedčia o správnej práci učiteľov s nadanými žiakmi, pri dotváraní osobností týchto žiakov. V oblasti práce s nadanými žiakmi a integrovanými žiakmi pomáha aj Špeciálna pedagogická poradňa v Košiciach. Pri práci so zaostávajúcimi žiakmi triedni profesori spolupracujú s rodičmi  na triednych aktívoch ZR i mimo nich. Zamerali sa na zlepšenie prospechu. Napriek pretrvávajúcim problémom s niektorými žiakmi na škole možno konštatovať, že triedni profesori spolu s vyučujúcimi ich vedú správnym smerom, aj keď spolupráca s rodičmi  týchto žiakov je niekedy náročná.

Bol spracovaný prehľad o prijatých žiakoch na VŠ a na nadstavbové štúdium či do zamestnania za školský rok 2022/23. Je to výborná spätná väzba o našich žiakoch, ktorí sa vo väčšine dostávajú na univerzity prvého výberu.