Výchovné poradenstvo na škole

Výchovné poradenstvo na škole
Práca v oblasti výchovného poradenstva  je zameraná na informovanie a propagovanie cieľov výchovno-vzdelávacej sústavy u žiakov, rodičov i pedagógov. Výchovné poradenstvo sa orientuje na  konzultácie v oblasti vzdelávacej, osobnostnej, na riešenie individuálnych problémov žiakov využívaním poradenských služieb CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) a kontaktného psychológa Mgr. Miroslava LITAVSKÉHO.

Študenti 2. ročníka, ktorí sa nevedia rozhodnúť kam pôjdu po skončení gymnázia, ktoré seminárne predmety majú absolvovať v budúcom školskom roku, sa  prostredníctvom kontaktného psychológa Mgr. Miroslava Litavského z CPPPaP v Košiciach môžu poradiť pri výbere seminárnych skupín i smerov VŠ resp. nadstavbového či bakalárskeho štúdia. Pri konzultáciách niektorých žiakov s Mgr. Miroslavom Litavským sú riešené aj osobnostné problémy týchto žiakov. Pri výbere žiakov na vyšetrenie ohľadom profesijnej orientácie je naďalej potrebná spolupráca s triednymi profesormi, aj rodičmi žiakov.

Na školu prichádza množstvo materiálov z VŠ a rôznych iných inštitúcií, dnes už väčšinou elektronickou formou, ponúk kurzov s ktorými boli a sú žiaci oboznamovaní prostredníctvom systému edupage aj priamo v miestnosti výchovného poradcu. Tieto materiály sú pravidelne obmieňané, aktualizované. Žiaci mali možnosť využívať informácie o VŠ prostredníctvom internetu. 
                                         
Vychádzajúc z hlavných úloh školy je pozornosť venovaná aj mravnému a intelektuálnemu vývoju našich žiakov, hodnotovej orientácii a príprave na štúdium na VŠ. Na výchovnej práci na škole sa aktívne podieľali všetci vyučujúci, hlavne triedni Výchovná poradkyňa sa pravidelne zúčastňuje vzdelávacích seminárov, ktoré sa venujú aktuálnym otázkam výchovného poradenstva. Získané poznatky odovzdáva žiakom pri osobných stretnutiach, aj požičiavaním materiálov potrebných pre rozhodnutie pre štúdium v zahraničí. 

Nevyhnutná je spolupráca a komunikácia s rodičmi žiakov, ktorí potrebujú pomoc. Na zasadnutiach združenia rodičov boli  rodičia žiakov oboznámení s možnosťami využívania CPPPaP i služieb výchovnej poradkyne. Študenti 3. ročníka sú  informovaní o príprave na štúdium na VŠ, novinkách v štúdiu na VŠ,   v prihlasovaní sa na VŠ.
Riešené sú aj rôzne iné problémy s učením, odstraňovaním trémy, adaptáciou na podmienky štúdia na SŠ. V spolupráci s CPPPaP  žiaci tried 1.ročníka sa zúčastnili besedy o adaptácii na nové školské podmienky . V I.A triede bol realizovaný výskum ohľadom matematického nadania žiakov.

Pravidelne organizujeme besedy bývalých absolventov školy o možnostiach štúdia na VŠ, príprave na prijímacie pohovory. Žiaci  3. a 4. ročníka majú možnosť zúčastniť sa Dňa otvorených dverí  na jednotlivých univerzitách. So žiakmi 4. ročníka sa pravidelne organizuje stretnutie, ktoré sa týka podávania prihlášok na VŠ.

Konkrétne výsledky žiakov školy svedčia o správnej práci učiteľov s nadanými žiakmi, pri dotváraní osobností týchto žiakov. V oblasti práce s nadanými žiakmi a integrovanými žiakmi pomáha aj Špeciálna pedagogická poradňa v Košiciach. Pri práci so zaostávajúcimi žiakmi triedni profesori spolupracujú s rodičmi  na triednych aktívoch ZR i mimo nich. Zamerali sa na zlepšenie prospechu. Napriek pretrvávajúcim problémom s niektorými žiakmi na škole možno konštatovať, že triedni profesori spolu s vyučujúcimi ich vedú správnym smerom, aj keď spolupráca s rodičmi  týchto žiakov je niekedy náročná.

Pri výchovnej práci pomáha aj vhodná literatúra pre žiakov ako napr. Ako sa stať sám sebou – pre žiakov 1. ročníka, alebo publikácia Svet práce, o možnosti uplatnenia sa na trhu práce,  ktorú využívajú hlavne žiaci 3. ročníka. Dôležitá je i spolupráca s koordinátorom drogových závislostí, využívanie metód pedagogickej diagnostiky – pozorovanie, rozhovor, rozbor činností apod. Vedomosti výchovnej poradkyne sú rozširované štúdiom odbornej literatúry, na seminároch organizovaných CPPPaP v oblasti poradenstva v profesijnej orientácii, vzťahu rodiny a školy, komunikácii rodič, žiak, učiteľ, model súčasnej výchovy.

Bol vypracovaný prehľad o prijatých žiakoch na VŠ a na nadstavbové štúdium či do zamestnania. V budúcnosti je potrebné spolupracovať s vyučujúcimi, rodičmi a  CPPPaP, s nadanými, problémovými, integrovanými žiakmi a žiakmi školy so špecifickými výchovnovzdelávacími potrebami. V spolupráci s triednymi profesormi je treba pokračovať v zavedenej evidencii nadaných a problémových žiakov školy, je potrebné doplňovať údaje podľa aktuálneho stavu a sledovať zlepšenie, zhoršenie, odstránenie problému.