Prehľad študentov prijatých na VŠ v šk. r. 2022/23

  IV.A IV.B IV.C IV.D SPOLU
Počet žiakov 32 31 29 30 122
Slovensko          
Technická univerzita v Košiciach - 10 študentov          
Ekonomická fakulta   2       2
Fakulta elektrotechniky a informatiky - Informatika 1 1 1 1 4
Fakulta elektrotechniky a informatiky - Kyberbezpečnosť   1     1
Letecká fakulta - Letecký manažment       1 1
Strojnícka fakulta - Počítačová podpora strojárskej výroby 1       1
Strojnícka fakulta - Automobilová výroba       1 1
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika - 23 študentov          
Filozofická fakulta - Psychológia     1 2 3
Filozofická fakulta - História a slovenský jazyk       1 1
Prírodovedecká fakulta - Biológia/Chémia     1 2 3
Prírodovedecká fakulta - Informatika     1   1
Lekárska fakulta - laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve      1   1
Lekárska fakulta - Fyzioterapia       2 2
Lekárska fakulta - Všeobecné lekárstvo 1 1 1 7 10
Právnická fakulta - Právo   1   1 2
Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach - 2 študenti          
Farmácia   2     2
Komenského univerzita - 8 študentov          
Jesseniova lekárska fakulta v Martine - Všeobecné lekárstvo   1 1 1 3
Prírodovedecká fakulta - Chémia 1       1
Prírodovedecká fakulta   1     1
Pedagogická fakulta    1     1
Právnická fakulta - Právo   2     2
Ekonomická univerzita v Bratislave - 3 študenti          
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach - Ekonomika a manažement podniku       1 1
Fakulta podnikového manažmentu - Ekonomika a manažment podniku     1   1
Národohospodárska fakulta - Aplikovaná ekonómia     1   1
STU Bratislava - 1 študent          
Fakulta potravinárskej a technickej chémie - Chemické inžinierstvo       1 1
Žilinská univerzita v Žiline - 1 študent          
Fakulta elektrotechniky a  informačných technológií - komunikačné a informačné technológie     1   1
Akadémia policajného zboru - 1 študentka          
Fakulta policajného zboru - bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku   1     1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - 1 študent          
Fakulta politivkých vied amedzinárodných vzťahov - Medzinárodné vzťahy       1 1
Prešovská univerzita v Prešove - 2 študenti          
Fakulta zdravotníckych odborov - Ošetrovateľtsvo     1   1
Pedagogická fakulta - Učiteľstvo a pedagogické vedy 1       1
Akadémia umení v Banskej Bystrici - 1 študent   1     1
Česká republika          
Karlova univerzia - 21 študentov          
Matematicko-fyzikální fakulta   1     1
Matematicko-fyzikální fakulta - Informatika 1       1
Matematicko-fyzikální fakulta - Obecní matematika 1       1
Matematicko-fyzikální fakulta - Fyzika 2   1   3
Druhá lekárska fakulta - Všeobecné lekárstvo   1 1 1 3
Tretia lekárska fakulta - Všeobecné lekárstvo   1 2   3
Prírodovedecká fakulta   1     1
Farmaceutická fakulta - Farmácia v Hradci Králové   3 1   4
Fakulta sociánych vied - Ekonómia a financie     1   1
Fakulta sociálnych vied - Sociální antropologie       1 1
Právnická fakulta - Právo   1     1
Filozofická fakulta - Psychológia 1       1
Masarykova univerzita - 21 študentov          
Fakulta sociálních studií - Medzinárodné vzťahy a európske štúdiá     1   1
Ekonomicko-správní fakulta - Podniková ekonomika a manažment 3       3
Fakulta informatiky - Programovanie a vývoj aplikácií 2   1 1 4
Fakulta informatiky - Obecní informatika 3       3
Prírodovedecká fakulta - Experimentální a molekulární biologie 2       2
Prírodovedecká fakulta - Ekologická a evoluční biologie 1       1
Farmaceutická fakulta - Farmácia 2       2
Lekárska fakulta - Všeobecné lekárstvo   1 3 1 5
Vysoké učení technické v Brne - 1 študent          
Fakulta elektrotechniky a komunikačných technológií - Automatizačná a meracia technika     1   1
Mendelova univerzita v Brne - 1 študent          
Zahradnícka fakulta - Krajinárska architektúra   1     1
Vysoká škola ekonomická v Prahe - 3 študenti          
Národohospodárska fakulta - Ekonómia 1       1
Fakulta medzinárodných vzťahov   2     2
České vysoké učení technické - 6 študentov          
Fakulta elektrotechnická   1     1
Fakulta elektrotechnická - Kybernetika a robotika 1       1
Fakulta elektrotechnická - Otevřená informatika 1       1
Fakulta biomedicínskeho inžinierstva - laboratórna diagnostika v zdravotníctve     1   1
Fakulta jaderná a fyzikálne inženířská - Rádiológia   1     1
Fakulta architektúry - Architektúra a urbanizmus 1       1
Vysoká škola chemicko-technologická - 1 študent          
Fakulta technologie ochrany prostredia -Analytická a forenzná chémia   1     1
Univerzita J. Palackého v Olomouci - 1 študent          
Lekárska fakulta - Všeobecné lekárstvo       1 1
Ostravská univerzita - 1 študent          
Lekárska fakulta - všeobecné lekárstvo       1 1
Univerzita Pardubice  - 1 študent          
Fakulta restaurováni v Litomyšli - maľba, sgrafito, mozaika       1 1
Holandsko - 1 študent          
The Hague University of Applied Sciences - User Experience Design 1       1
Taliansko - 1 študent          
Bocconi University, International Economics and Finance, Miláno    1     1
Fínsko - 2 študenti          
Aalto University - Chemical engineering 1       1
Aalto University - School of Business - Economics 1       1
neprijatí/nenastúpili   2 1 1 4
neviem     4   4
nehlásili sa na VŠ          
           
           
SLOVENSKO         53
ČESKÁ REPUBLIKA         57
INÉ ZAHRANIČIE         4