Prihláška na VŠ

Vysvetlenia k vypĺňaniu prihlášky na vysokoškolské štúdium bakalárske – prvý stupeň alebo spojené – prvý a druhý stupeň v jednom celku (ďalej len „prihláška“)

Priháška na vysokoškolské štúdium má v súčasnej podobe dve formy:
1. tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium
2. elektronická forma prihlášky

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium spojeného prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia do jedného celku je získanie úplného stredného vzdelania, ktoré je ukončené maturitnou skúškou. 

Uchádzač o štúdium na vysokej škole sleduje
1. TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY (v závislosti od výberu štúdia na Slovensku alebo v zahraničí)
2. INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM - uverejňuje ich vysoká škola, resp.fakulta


Komplexné informácie môžete získať aj cez údaje Ministerstva školstva SR prostredníctvom webovej stránky https://www.cvtisr.sk/skolstvo/vysoke-skoly/prijimacky-na-vysoke-skoly/ako-na-vysoku-skolu.html?page_id=92471. strana

Podľa informácie o možnostiach štúdia na vysokej škole uchádzač vyplní jeden alebo viac študijných programov - aktuálne je potrebné si overiť, či je možné uviesť na jednu prihlášku viac fakúlt alebo študijných programov..
V položke Forma štúdia vyplní slovom denná alebo externá podľa informácie o možnostiach štúdia.
V položke Metóda štúdia doplní slovom prezenčná alebo dištančná, alebo kombinovaná podľa informácie o možnostiach štúdia.
Keďže je to formálny dokument, je potrebné použiť vhodnú e-mailovú adresu.
Prezenčnú metódu štúdia charakterizuje vyučovanie, pri ktorom je učiteľ v priamom kontakte so študentom. Študijné programy v dennej forme štúdia sa väčšinou uskutočňujú v prezenčnej metóde štúdia.
Dištančná metóda nahrádza priamy kontakt učiteľa so študentom komunikáciou prostredníctvom komunikačných prostriedkov založených na využívaní počítačových sietí. Niektoré programy v externej forme štúdia sa uskutočňujú dištančnou metódou štúdia. 
V prípade, že je súčasťou prijímacieho konania aj prijímacia skúška z cudzieho jazyka, tak do položky Prijímaciu skúšku budem robiť z cudzieho jazyka je potrebné slovom napísať napr. anglický alebo nemecký, alebo iný jazyk z ponúkaných možností príslušnej fakulty.

2. strana

Rok maturitnej skúšky - 2023 - uvedie sa aktuálny rok, v ktorom sa bude maturitná skúška konať. 
Absolventi stredných škôl uvedú rok úspešného vykonania maturitnej skúšky.

Kód strednej školy: 000160997

Kód strednej školy je 9-ciferné identifikačné číslo školy a vypĺňa sa podľa registra škôl a školských zariadení, ktorý je platný k 1. septembru aktuálneho školského roku. 
Položku Absolvovaná stredná škola  - je potrebné označiť krížikom - gymnázium.
Uchádzač, ktorý vykonal maturitnú skúšku v predchádzajúcich rokoch, nevypĺňa položku Kód strednej školy.
Názov strednej školy odpíše uchádzač buď z vysvedčenia o maturitnej skúške, alebo uvedie taký, ktorý je platný k 1. septembru daného školského roku. 

Kód študijného odboru: 7902J00

Stupeň dosiahnutého vzdelania sa vyplní podľa https://www.minedu.sk/data/files/3772.pdf

J – úplné stredné všeobecné vzdelanie v gymnáziu ukončené maturitnou skúškou.Uchádzač uvedie prospech zo štúdia v rozsahu, ktorý požaduje vysoká škola alebo fakulta.
Účasť a úspešnosť na olympiádach, na súťažiach atď. uvedie uchádzač v samostatnej prílohe, ak to požaduje vysoká škola alebo fakulta v podmienkach na prijatie.
V prípade uchádzačov maturujúcich nie v tomto školskom roku, ktorí k prihláške priložia overené fotokópie všetkých výročných vysvedčení zo strednej školy a overenú fotokópiu vysvedčenia o maturitnej skúške, nie je potrebné potvrdzovať správnosť údajov strednou školou.

3. strana

Potvrdenie o správnosti údajov podpisuje triedny profesor/triedna profesorka. Údaje sú kontrolované z katalógového listu žiaka.


Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon povolania vo zvolenom študijnom programe je potrebné doplniť podľa požiadavky vysokej školy alebo fakulty.

Vždy si skontrolujte všetky potrebné prílohy, ktoré sú potrebné k prihláške.

Tu sa vyžaduje životopis, kópia o zaplatení poplatku za prijímacie konanie atď.

Dôležité je vyplniť dátum a podpísať prihlášku.

 

4. strana

Pokyny a vysvetlivky na vyplňovanie prihlášky.