Predmetová komisia

Vyučujúci BIOLÓGIE


RNDr. Zuzana Kolesárová, vedúca PK
RNDr. Eva Balážiková
RNDr. Zuzana Kovářová
Mgr. Jozef Balina
RNDr. Karin Kotlárová, PhD.

Plánované aktivity vrámci predmetu BIOLÓGIA v školskom roku 2017-2018

 • Návšteva botanickej záhrady 
 • Návšteva ZOO  v Košiciach      
 • Návšteva útulku v Haniske
 • Práca v biologickom krúžku
 • Deň otvorených dverí - Neurobiologický ústav SAV 
 • Zapojenosť  do súťaží: Biologická olympiáda, SOČ, AMAVET
 • Návšteva prednášok - Vedecká kaviareň 
 • Ústav anatómie LF  UPJŠ  
 • Ústav anatómie a biológie  UVLaF  
 • Transfúzna stanica FN 
 • Neonatologický ústav FN