Copernicus Project Club

Mládež v akcii

Program Mládež v akcii je grantovým programom Európskej únie a je určený pre všetkých mladých ľudí vo veku od 13 do 30 rokov, ako aj mládežníckych pracovníkov. Jeho cieľom je podporiť mladých ľudí, ktorí chcú byť aktívni, chcú cestovať, spoznávať nových ľudí z celej Európy a sveta, nadviazať nové priateľstvá, vyjadrovať svoj názor, získať nové poznatky a zručnosti, ktoré im v budúcnosti pomôžu presadiť sa.
Podporuje teda mobilitu v rámci EÚ, ako aj za jej hranicami, neformálne vzdelávanie, interkultúrny dialóg, participáciu a začlenenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. Program taktiež podporuje rozvoj a výmenu skúseností, odborných znalostí a príkladov dobre praxe medzi osobami pracujúcimi s mládežou.

Akcia 1: Mládež pre Európu

Podakcia 1.1 – Mládežnícke výmeny

– je určená pre mladých ľudí, ktorí sa chcú stretnúť so skupinami mladých ľudí z iných krajín EÚ. Ide o spoluprácu medzi dvomi alebo viacerými skupinami mladých ľudí z rôznych krajín, pričom sa im ponúka možnosť počas 6 až 21 dní diskutovať o rôznych témach (ako napr. životné prostredie, umenie a kultúra, zdravie, voľný čas mládeže, rodová rovnosť...). Popri tom majú možnosť naučiť sa niečo nové o jednotlivých krajinách.
Príklad mládežníckej výmeny:
Multilaterálna mládežnícka výmena „Bring us together“ sa konala na Slovensku za účasti 20-tich účastníkov z Belgicka, Francúzka, Slovinska a Slovenska. Výmena bola zameraná na mládež s nedostatkom príležitostí : vyrastali , alebo žijú v odľahlých oblastiach krajiny a sú konfrontovaní s realitou, ktorú im takýto spôsob života prináša. Projekt svojimi diskusiami na témy: mládežnícka mobilita, jej možnosti a príležitosti, porovnávanie života v odľahlých oblastiach v jednotlivých krajinách... dopomohol k rozvoju osobnosti účastníkov a umožnil im priblížiť iné kultúry. Kládol dôraz na podporu tolerancie a prekonávanie predsudkov voči nepoznanému.
Mládež v akcii