Termíny EČ a PFIČ MS

TERMÍNY  EČ a PFIČ MS 

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutočnií 12. – 14. marca 2024. Administrácia PFIČ MS sa uskutoční podľa organizačných pokynov NÚCEM, ktoré budú zverejnené na webových stránkach NÚCEM, KŠÚ a ÚIPŠOŠVS. Administrátormi testov sú interní alebo externí učitelia príslušnej školy. Administrátori testov nesmú mať aprobáciu z predmetu, z ktorého žiaci píšu MS. Regulárny priebeh administrácie bude kontrolovať a zabezpečovať externý dozor – predsedovia predmetových maturitných komisií (ďalej len PMK) a dohľad nad priebehom maturitných skúšok v škole bude vykonávať predseda školskej maturitnej komisie (ďalej len ŠMK).  

Časový harmonogram riadneho termínu PFIČ MS 2023

 
Dátum a deň Predmet
12. marca 2024 (utorok) slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk
a slovenská literatúra
13. marca 2024 (streda) anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk,
ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk
14. marca 2024 (štvrtok) matematika

 

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 12. apríla 2024 a 3. až 6. septembra 2024. 

Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 3. až 6. septembra 2024.

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v dňoch 20. až 23. mája 2024.

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NIVAM.