Termíny EČ a PFIČ MS

TERMÍNY PFIČ MS 

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutočnií 15. – 17. apríla 2022. Administrácia PFIČ MS sa uskutoční podľa organizačných pokynov NÚCEM, ktoré budú zverejnené na webových stránkach NÚCEM, KŠÚ a ÚIPŠOŠVS. Administrátormi testov sú interní alebo externí učitelia príslušnej školy. Administrátori testov nesmú mať aprobáciu z predmetu, z ktorého žiaci píšu MS. Regulárny priebeh administrácie bude kontrolovať a zabezpečovať externý dozor – predsedovia predmetových maturitných komisií (ďalej len PMK) a dohľad nad priebehom maturitných skúšok v škole bude vykonávať predseda školskej maturitnej komisie (ďalej len ŠMK).  
 

Časový harmonogram riadneho termínu PFIČ MS 2022

 
Dátum a deň Predmet
15. marca 2022 (utorok) slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk
a slovenská literatúra
16. marca 2022 (streda) anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk,
ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk
17. marca 2022 (štvrtok) matematika

 

Náhradný termín PFIČ MS sa uskutoční 5. apríla – 8. apríla 2022. Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.