Termíny EČ a PFIČ MS

TERMÍNY PFIČ MS 

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutočnií 14. – 16. apríla 2023. Administrácia PFIČ MS sa uskutoční podľa organizačných pokynov NÚCEM, ktoré budú zverejnené na webových stránkach NÚCEM, KŠÚ a ÚIPŠOŠVS. Administrátormi testov sú interní alebo externí učitelia príslušnej školy. Administrátori testov nesmú mať aprobáciu z predmetu, z ktorého žiaci píšu MS. Regulárny priebeh administrácie bude kontrolovať a zabezpečovať externý dozor – predsedovia predmetových maturitných komisií (ďalej len PMK) a dohľad nad priebehom maturitných skúšok v škole bude vykonávať predseda školskej maturitnej komisie (ďalej len ŠMK).  

Časový harmonogram riadneho termínu PFIČ MS 2023

 
Dátum a deň Predmet
14. marca 2023 (utorok) slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk
a slovenská literatúra
15. marca 2023 (streda) anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk,
ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk
16. marca 2023 (štvrtok) matematika

 

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 5. apríla 2023 12. apríla 2023. 

Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 5. až 8. septembra 2023.