Ciele projektu

Cieľová skupina:
  • Pedagogickí zamestnanci strednej školy
  • Žiaci strednej školy
Špecifické ciele projektu:
  1. Inovovať obsah, metódy a formy vyučovania s využitím nových učebných textov, učebných materiálov, metodických príručiek a didaktických prostriedkov.
  2. Aktívne podporiť rozvoj pedagogických, odborných a IKT spôsobilostí učiteľov pre potreby modernej školy.