Dejiny školy

English Deutsch Francais Pусский

1960 Začiatok histórie školy. Odbor školstva a kultúry MsNV v Košiciach prípisom zo dňa 13. júna 1960 číslo 700/1960 - Sia zriadil s platnosťou od 1. júla 1960 Strednú školu pre pracujúcich (SŠP)

1960/1966 Stredná škola pre pracujúcich bola umiestnená v budove II. jedenásťročnej strednej školy na Šrobárovej ulici 46. SŠP poskytovala kurzy základného vzdelania, jednoročné prípravné maturitné kurzy, dvoj a trojročné štúdium s maturitou a prípravné maturitné kurzy pre vojakov. Riaditeľom školy bol PhDr. Juraj Miko.

1966/1967 V školskom roku 1966/1967 zanikla Stredná škola pre pracujúcich a vznikla trojročná Stredná všeobecnovzdelávacia škola (SVŠ). Štúdium na tejto škole sa končilo maturitnou skúškou. V tom istom roku sa SVŠ premiestnila zo Šrobárovej ulice do budovy ZDŠ na Revolučnej ulici 1. riaditeľom SVŠ bol PhDr. Juraj Miko.

1967/1968 V školskom roku 1967/1968 sa SVŠ premiestnila do budovy na Šmeralovej ulici 9 (dnes Poštová).

1969/1970 V školskom roku 1969/1970 boli prijímaní žiaci do gymnaziálnych tried. Týmto sa začala reorganizácia SVŠ na gymnázium.

1972/1973 V školskom roku 1972/1973 maturovali poslední absolventi SVŠ a prví absolventi gymnázia. Gymnázium, ako typ všeobecnovzdelávacej školy pripravovalo žiakov pre ďalšie štúdium na vysokých školách. Triedy gymnázia boli orientované prírodovedne a humanitne.

1974/1975 V školskom roku 1974/1975 boli na škole zriadené triedy so zameraním na matematiku. Ich cieľom bolo podchytiť matematicky nadaných žiakov a poskytnúť im možnosť intenzívneho rozvoja ich talentu, orientovať týchto žiakov pre štúdium na vysokých školách, kde je matematika dominantným predmetom, zlepšiť výsledky reprezentačného družstva v Medzinárodnej matematickej olympiáde. Takéto gymnázia boli v bývalej ČSFR iba štyri. Dve v Čechách, jedno v Bratislave a jedno v Košiciach, to naše. Prvými priekopníkmi vyučovania matematiky v týchto triedach boli RNDr. Katarína Grünmannová a Michal Ščerbák. V tom istom školskom roku boli na škole zriadené aj triedy so zameraním na telesnú výchovu, ktoré v roku 1979 zanikli.
V školskom roku 2013/2014 prekročíme hranicu 1000  absolventov matematických tried.

1975/1976 V súlade s novou koncepciou gymnázií, podľa ktorej sa malo všeobecné vzdelanie prepojiť aj s odbornou spôsobilosťou, boli v školskom roku 1975/1976 na škole zriadené špeciálne triedy so zameraním na technické bloky - technickú chémiu, programovanie a elektrotechniku. Ich absolventi mali nájsť po skončení štúdia na gymnáziu uplatnenie v praxi ako rovnocenní partneri absolventov odborných škôl.

1978/1979 V školskom roku 1978/1979 maturovala posledná trieda so zameraním na telesnú výchovu a posledná trieda orientovaná humanitne. Riaditeľom školy sa stal Michal Smilnický.

1980/1981 V školskom roku 1980/1981 boli na škole okrem už existujúcich tried so zameraním na matematiku zriadené aj triedy so zameraním na matematiku a fyziku.

Marec 1990 Zmeny v našej spoločnosti po novembri 1989 začali aj zmeny v koncepcii gymnázií a v obsahu vyučovania. V marci 1990 podľa odporúčania MŠ SR žiaci tretích a štvrtých ročníkov mali možnosť vzdať sa odborného zamerania a voliť si namiesto ruštiny ďalší cudzí jazyk. Riaditeľom školy sa stal Štefan Obyšovský.

1990/1991 V školskom roku 1990/1991 boli v škole zriadené triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka.

1994/1995 Do dôchodku odišiel Štefan Obyšovský a po konkurze sa stal novým riaditeľom školy RNDr. Marián Ružička. V školskom roku 1997/98 ho na dva roky a mesiac vystriedal PhDr. Ján Tej a od 10. októbra 1999 je riaditeľom opäť RNDr. Marián Ružička.

2014/2015 Do dôchodku odchádza RNDr. Marián Ružička a nahrádza ho doterajší zástupca riaditeľa Mgr. Otto Révész.

Učitelia, ktorí začali učiť na SVŠ v roku 1966


PhDr. J. Miko - riaditeľ školy, latinský jazyk
E. Sárazová - zástupkyňa riaditeľa školy, slovenský jazyk
A. Babilonská - ruský jazyk
M. Kyseľová - biológia
E. Schmidtová - nemecký jazyk 
J. Zaic - slovenský jazyk, francúzsky jazyk
V. Studenčan - telesná výchova, ruský jazyk
D. Laudová - nemecký jazyk
V. Pástor - zemepis, dejepis
J. Smik - chémia, biológia
M. Milanová - zemepis, dejepis
PhDr. E. Chrustičová - slovenský jazyk, latinský jazyk
RNDr. E. Dušová - chémia, biológia
RNDr. K. Grünmannová - matematika, fyzika
RNDr. E. Molčan - matematika, fyzika
Š. Obyšovský - matematika, fyzika
M. Ščerbák - matematika, fyzika

Riaditelia Gymnázia, Poštová 9, Košice
(od roku 1966 Šmeralova, neskôr Pivovarská a Poštová)

PhDr. Juraj Miko - 1966 - 1978 (portrét)
Michal Smilnický - 1978 - 1990 (portrét)
Štefan Obyšovský - 1990 - 1994 (portrét)
PhDr. Ján Tej - 1997 - 1999 (portrét)
RNDr. Marián Ružička - 1994 - 1997, 1999 - 2014 (portrét)
Mgr. Otto Révész - 2014 - doteraz