Heritage for tomorrow - from understanding to enjoyment

https://euheritage.gympos.sk/ 

Program: ERASMUS+                                             
Číslo zmluvy 2018-1-SK01-KA229-046277
Kľúčová akcia 2: Oblasť vzdelávania a odbornej prípravy
Akcia: Strategické partnerstvá
Typ akcie: Strategické partnerstvá zložené výlučne zo škôl
Názov projektu: Heritage for tomorrow - from understanding to enjoyment

Koordinátor: Gymnázium, Poštová 9, Košice

Partneri:
1. IES BLAS DE PRADO, Camarena, Španielsko
2. Instituto Statale Istruzione Superiore Don Gnocchi, Maddaloni, Taliansko
3. Siauliu „Sauletekio“ Gimnazija, Siauliai, Litva
4. Agrupamento de Escolas de Pinheiro, Penafiel, Portugalsko
5. Katolickie Liceum Ogolnoksztalcace SPSK, Wielun, Poľsko

Hlavné ciele:
 • pochopiť význam kultúrneho dedičstva
 • posilniť vzťah k histórii, ktorá pomáha pochopiť kultúru, vlastnú identitu a vedie k porozumeniu predchádzajúcich generácií
 • poukázať na kultúrnu rozmanitosť a rozvíjať rešpekt k iným kultúram
 • spoznať dedičstvo Rímskeho impéria ako jedného zo základných kameňov európskej kultúry, hľadať paralely v rímskom a európskom politickom, kultúrnom a sociálnom živote
 • posilniť vzťah mladých ľudí k národnému kultúrnemu dedičstvu, spoznať svetové dedičstvo v zozname UNESCO, pochopiť poslanie Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018
Výstupy:
 • webová, FB stránka
 • logo, leták
 • prezentácie, videá, fotogaléria
 • modely hlavných rímskych pamiatok
 • mapa významných rímskych pamiatok v EU
 • mapa významných národných kultúrnych pamiatok
 • spoločenská hra
Aktivity:
 • výstava žiackych výstupov
 • kvíz, besedy s historikom, archeológom, právnikom
 • návšteva múzea, historických miest
 • dramatizácia rímskych tradícií (hry, stravovanie, rétorika....)
 • exkurzie na miesta, ktoré sa spájajú s Rímskym impériom a miesta, ktoré patria do kultúrneho dedičstva UNESCO
 • medzinárodné mobility