Privilégium naučiť sa

Program: ERASMUS+
Číslo zmluvy 2016-1-SK01-KA101-022338
Kľúčová akcia: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akcia: Mobilita učiacich sa a zamestnancov
Typ akcie: Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania
Názov projektu: Privilégium naučiť sa


 
MOBILITNÁ AKTIVITA A1 
Je orientovaná na metodológiu výučby cudzích jazykov a implementáciu nástrojov európskeho certifikovaného modelu hodnotenia kvality EFQM.

Štruktúrovaný kurz LANGUAGE AND METHODOLOGY FOR TEACHERS OF ENGLISH - A BLENDED APPROACH
Poskytovateľ: Anglolang Academy of English (PIC 945032395)
Účastník: Eva Balážiková
- rozšírenie portfólia vyučovacích materiálov,
- osvojenie nových nápadov ako motivovať svojich žiakov,
- získanie prehľadu o štýloch učenia a ich vplyve na vyučovanie,
- obohatenie poznatkov o britskej kultúre, o vplyve kultúrneho pozadia na dynamiku triedy,
- zdieľanie nápadov a skúseností v záujme európskej dimenzie výučby jazykov.

Štruktúrovaný kurz BRITISH CULTURE AND LANGUAGE
Poskytovateľ: Eastbourne School of English (PIC 943968790)
Účastník: Martina Jaroščáková
- prehĺbenie a aktualizácia poznatkov o britskej kultúre,
- zdokonalenie jazykových kompetencií – gramatika, slovná zásoba, štylistika, výslovnosť, rozprávanie, počúvanie, čítanie, ísanie,
- využívanie autentických materiálov z filmu, televízie, tlače a literatúry vo vyučovaní,
- schopnosť posúdiť výukové materiály z kultúrneho hľadiska vo vlastnom vyučovacom kontexte.

Štruktúrovaný kurz ÖSTERREICH-DEUTSCHLAND: EINE BEZIEHUNG
Poskytovateľ: KulturKontakt Austria (PIC 942212411)
Účastník: Daniela Štroncerová
- rozšírenie povedomia o vzťahoch susedných nemecky hovoriacich krajín,
- uplatnenie komunikačných metód vo vyučovaní s dôrazom na spoločensky aktuálne témy,
- získanie metodicko-didaktických podnetov na vyučovanie reálií,
- obohatenie poznatkov o jazykovej politike a variantoch nemčiny.

Štruktúrovaný kurz TEACH, LEARN AND QUALITY
Poskytovateľ: Eekhoutcentrum v.z.w. (PIC 947859169)
Účastník: Monika Molokáčová
Špecifické vzdelávacie výstupy:
- pochopenie štruktúry plánu kvality,
- osvojenie zručností a kompetencií vo vytváraní systému kvality,
- schopnosť prispôsobiť a vyvíjať nástroje na hodnotenie, sebahodnotenie a meranie kvality vzdelávacích procesov,
- rozšírenie si poznatkov o nových metódach výučby pre dosiahnutie vyššej kvality vzdelávania,
- osvojenie si stratégie medzinárodnej spolupráce školy.

 
MOBILITNÁ AKTIVITA A2
Je orientovaná na modernizáciu výučby prírodovedných predmetov. V prípravnej fáze projektu sme nadviazali spoluprácu s dvomi európskymi školami rovnakého druhu, ktoré budú v projekte vystupovať v role hostiteľských organizácií:
  • Gymnázium Jana Keplera (Praha, Česká republika) - škola má od roku 2005 zavedený vlastný školský vzdelávací program „Per aspera ad astra!“ zameraný na osobnostný rozvoj žiaka s dôrazom na profiláciu jeho štúdia a motiváciu pre sebarozvoj. Osvedčené skúsenosti vo výučbe predmetov matematika, informatika a príbuzných voliteľných predmetov podľa tohto programu tútori z pedagogického zboru školy budú zdieľať s účastníkmi mobility z našej školy.
  • Liceo Scientifico Statale "Galileo Ferrais" (Turín, Taliansko) - škola je orientovaná na vzdelávanie žiakov zamerané na matematiku a prírodovedné predmety. Má bohaté skúsenosti s vyhľadávaním talentovaných žiakov, s uplatňovaním rozvíjajúcich metód a foriem prehlbujúcich záujem žiakov o oblasť vedy, a tiež s nástrojmi na popularizáciu vedy v spoločnosti. Disponuje cennými didaktickými praktikami v oblasti vytvárania medzipredmetových väzieb a vzťahov vzhľadom na to, že vo vzdelávacom systéme Talianska je výučba chémie, biológie a geografie zlúčená do jedného predmetu s názvom Science.