06 OKT 2023

Vzdelávacia mobilita Florencia(foto)

V dňoch 18. – 23.9.2023 sa učiteľky RNDr. Eva Balážiková a Mgr. Viktória Vráželová, PhD. zúčastnili vzdelávacej mobility v rámci projektu Erasmus+ v hlavnom meste renesancie - vo Florencii.

Vzdelávacia mobilita Florencia - foto

Kurzy mali dve rôzne zamerania – pani profesorka Vráželová získavala skúsenosti v oblasti inovatívnych metód výučby (Flipped classroom) a digitálnych nástrojov podporujúcich autonómne učenie a záujem žiakov o výučbu v triede. Účastníci kurzu si vymenili poznatky z učiteľskej praxe na základných a stredných školách v Taliansku, Chorvátsku, Bulharsku a Dánsku. Pani profesorka Balážiková sa vzdeláva v oblasti CLIL (učenie sa cudzieho jazyka cez iné predmety) a Project Based Learning (CLIL and PBL to Improve Student Engagement). Účastníci sa oboznámili s princípmi projektového vyučovania, s plánovaním a príkladmi projektov na základnej aj na strednej škole. Medzinárodná účasť bola aj kultúrnym obohatením pri zastúpení krajín ako Taliansko, Chorvátsko, Bulharsko, Dánsko, Španielsko a Brazília (lektorka) a počas vzájomnej spolupráce a rozhovorov sme sa o sebe navzájom veľa dozvedeli. Poznatky z oboch kurzov umožnia študentom aktívnejšiu účasť na hodinách cudzích jazykov, ako aj na iných predmetoch. Okrem práce na kurzoch mali účastníci možnosť ponoriť sa do atmosféry mesta a tiež navštíviť vinohradnícku oblasť Chianti.
Florencia je kolískou renesancie, je spätá s významnými umelcami, spisovateľmi, vedcami, politikmi a je miestom, kde vznikli okrem iného svetoznáme umelecké diela.
Návšteva múzeí a galérií bola neoddeliteľnou súčasťou pobytu, z ktorého si účastníci odniesli nezabudnuteľné zážitky.