Vyučovanie


Počet hodín matematiky týždenne

 
Zameranie triedy
  na MAT na ANJ, na prír. vedy, všeobecné
1. ročník 5  (6) 4  (5)
2. ročník 5  (5) 4  (4)
3. ročník 5  (5) 3  (3)
4. ročník 5  (5) 3  (2)
 

 


pozn.: údaje v zátvorke platia od školského roku 2023/2024Charakteristika predmetu


Učebný predmet matematika na gymnáziách je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament: „Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky).“

Tento predmet zahŕňa matematické poznatky a zručnosti, ktoré žiaci budú potrebovať vo svojom ďalšom živote (osobnom, občianskom, pracovnom a pod.) a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom živote, rozvoj presného myslenia a formovanie argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia, súhrn matematického, ktorý patrí k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka, informácie dokumentujúce potrebu matematiky pre spoločnosť.

Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený do piatich tematických okruhov:
1.      Čísla, premenná a počtové výkony s číslami,
2.      Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy,
3.      Geometria a meranie,
4.      Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika,
5.      Logika, dôvodenie, dôkazy a množiny.

Vzdelávací obsah, ktorý odpovedá učebnému plánu s celkovým počtom hodín matematiky za 1. – 4. ročník: 14 (všeobecné zameranie, zameranie na ANJ, prírodovedné zameranie) je v súlade s cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov z matematiky, nepokrýva ich však v plnej miere. Rozširujúce učivo nad rámec povinnej matematiky je náplňou voliteľných predmetov.