Voliteľné predmety


Ponuka voliteľných predmetov pre žiakov 3. ročníka

 

Seminár z matematiky (okrem III.A) – garant Mgr. Otto Révész


Predmet Seminár z matematiky obsahovo nadväzuje na povinný predmet Matematika. Je vhodnou súčasťou dôslednej prípravy na maturitné skúšky, prijímacie skúšky a poslúži aj ako dobrý základ pre zvládnutie úvodných kurzov vyššej matematiky na vysokých školách. Študenti majú možnosť získať nové poznatky z matematiky, precvičiť a prehĺbiť si poznatky, ktoré získali v prvom a druhom ročníku predmetu matematika, predovšetkým z oblasti týchto tém: rovnice a nerovnice, funkcie, postupnosti a rady,  analytická geometria lineárnych útvarov. Obsah predmetu je zahrnutý v cieľových požiadavkách na maturantov z matematiky.
 

Základy finančnej matematiky – garant  Mgr. Martina Tischlerová


Cieľom predmetu je vysvetliť základné matematické postupy využívané v bankovníctve a finančnej praxi každému, kto sa z akéhokoľvek dôvodu zaujíma o finančnú matematiku. Ponúka úvodný náhľad do finančných výpočtov bez toho, aby vyžadoval hlboké matematické alebo ekonomické znalosti. Je vhodný pre študentov, ktorí uvažujú o štúdiu na vysokých školách s ekonomickým zameraním, ale aj pre všetkých, ktorí sa chcú oboznámiť s matematickými metódami a postupmi využívanými v oblasti financií, s konkrétnymi aplikáciami týchto postupov v bankových a finančných produktoch, pri finančnom rozhodovaní v podnikaní alebo v správe svojich súkromných financií. Obsah predmetu nie je zahrnutý v cieľových požiadavkách na maturantov z matematiky, môžu si ho voliť všetci žiaci v treťom ročníku.


Aplikovaná štatistika - garant Mgr. Martina Tischlerová

 


Ponuka voliteľných predmetov pre žiakov 4. ročníka

 

Seminár z matematiky (IV.A)– garant RNDr. Andrea Komjátiová


Ťažiskovými témami predmetu Seminár z matematiky sú vybrané kapitoly z matematickej analýzy - základy diferenciálneho počtu a integrálneho počtu jednej premennej, algebry, geometrie a numerické metódy. Témy úzko súvisia s učivom v predchádzajúcich ročníkoch v triedach s rozšíreným vyučovaním matematiky, sú preberané v nadväznosti na predchádzajúce učivo, ktoré podstatnou mierou dopĺňajú a prehlbujú. Získané poznatky študentom významne pomôžu predovšetkým pri štúdiu na vysokých školách, matematicky, technicky, prírodovedne a ekonomicky orientovaných. Obsah predmetu nie je zahrnutý v cieľových požiadavkách na maturantov z matematiky, môžu si ho voliť len študenti triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky.
 

Seminár z matematiky (IV.BCD) – garant  Mgr. Andrea Valová


Tento predmet  obsahuje učivo, ktoré sa nepreberá  na hodinách matematiky, ale je obsahom cieľových požiadaviek pre maturantov z matematiky. Tomu je prispôsobené aj obsahové zameranie. Odporúčame študentom, ktorí plánujú maturovať z matematiky.
 

Cvičenia z matematiky – garant RNDr. Barunka Kočí Missbachová


Predmet Cvičenia z matematiky obsahovo nadväzuje na povinný predmet Matematika. Jeho cieľom je systematicky zopakovať, upevniť a prehĺbiť vedomosti a zručnosti vymedzené cieľovými požiadavkami na maturantov a na prijímacie pohovory z matematiky na VŠ. Budú sa riešiť úlohy rôznej náročnosti. Pri ich výbere sa rešpektujú požiadavky vysokých škôl pri prijímacích skúškach, požiadavky na maturitnú skúšku a záujem študentov v skupine.
 

Základy finančnej matematiky – garant Mgr. Martina Tischlerová


Cieľom predmetu je vysvetliť základné matematické postupy využívané v bankovníctve a finančnej praxi každému, kto sa z akéhokoľvek dôvodu zaujíma o finančnú matematiku. Ponúka úvodný náhľad do finančných výpočtov bez toho, aby vyžadoval hlboké matematické alebo ekonomické znalosti. Je vhodný pre študentov, ktorí uvažujú o štúdiu na vysokých školách s ekonomickým zameraním, ale aj pre všetkých, ktorí sa chcú oboznámiť s matematickými metódami a postupmi využívanými v oblasti financií, s konkrétnymi aplikáciami týchto postupov v bankových a finančných produktoch, pri finančnom rozhodovaní v podnikaní alebo v správe svojich súkromných financií. Obsah predmetu nie je zahrnutý v cieľových požiadavkách na maturantov z matematiky, vo štvrtom ročníku si ho môžu voliť tí žiaci, ktorí ho neabsolvovali v treťom ročníku.
 

Základy vyššej matematiky – garant Mgr. Otto Révész


Ťažiskovými témami predmetu Základy vyššej matematiky sú vybrané kapitoly z matematickej analýzy - základy diferenciálneho počtu a integrálneho počtu jednej reálnej premennej, algebry a geometrie. Témy sú preberané v nadväznosti na predchádzajúce  učivo, ktoré podstatnou mierou dopĺňajú a prehlbujú. Získané poznatky študentom významne pomôžu predovšetkým pri štúdiu na vysokých školách matematicky, technicky, prírodovedne a ekonomicky orientovaných. Obsah predmetu nie je v cieľových požiadavkách pre maturantov z matematiky.
 

Deskriptívna matematika – garant Mgr. Martina Tischlerová