Matematika na webehttp://www.statpedu.sk/files/documents/svp/gymnazia/vzdelavacie_oblasti/matematika_isced3a.pdf

Príloha štátneho vzdelávacieho programu ISCED 3A. Obsahuje charakteristiku a ciele učebného predmetu matematika, obsah vzdelávania, výkonový štandard a štandard kompetencií.
 

http://www.statpedu.sk/files/documents/katalog%20cielovych%20poziadaviek/matematika_cp.pdf
Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z matematiky.

 
http://mathworld.wolfram.com/
Rozsiahla webová encyklopédia matematiky.
 
http://demonstrations.wolfram.com
Katalóg interaktívnych Mathematica aplikácií.
 
http://www.walter-fendt.de/m14cz/
Katalóg matematických JAVA apletov.
 
http://www.ies.co.jp/math/java
Katalóg matematických JAVA apletov.