Vyučovanie


Počet hodín povinnej informatiky a voliteľných predmetov týždenne


Predmet
  INF PRO CIF
1. ročník 2 --- ---
2. ročník 2 --- ---
3. ročník 1 2 ---
4. ročník --- 3 2

 
Charakteristika predmetu


Učebný predmet informatika na gymnáziách má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie.

Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení školy.

Vzdelávací obsah, ktorý odpovedá učebnému plánu s celkovým počtom hodín matematiky za 1. – 4. ročník: 5 (bez rozdielu podľa zamerania triedy) je v súlade s cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov z informatiky, nepokrýva ich však v plnej miere. Rozširujúce učivo nad rámec povinnej informatiky je náplňou voliteľných predmetov.