Súťaže


Olympiáda v informatike  

Olympiáda v informatike je určená všetkým stredoškolákom v SR. Súťaž je zameraná na algoritmy a programovanie. Viac informácií získate na stránke OI.


Zenit

Súťaž ZENIT v programovaní  je celoslovenská, organizovaná v troch kolách. Na našej škole pravidelne organizujeme školské a sporadicky krajské kolo. Pozrite si zadania starších školských a krajských kôl: školské06, školské05, krajské05, školské04, krajské04, školské03.


Palma

Palma – Programovanie Algoritmy Matematika – súťaž dvojčlenných tímov alebo jednotlivcov v programovaní organizovaná Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika a združením STROM. Viac na http://palma.strom.sk/.


IHRA
Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach organizuje súťaž v programovaní počítačových hier. Zapojiť sa môžu jednotlivci aj súťažné tímy. Viac na http://web.ics.upjs.sk/ihra/.
 
ProFIIT

ProFIIT je súťaž v programovaní pre žiakov stredných škôl. Cieľom súťažiacich je vytvoriť počítačové programy ako správne riešenia čo najväčšieho počtu problémov a prostredníctvom elektronického systému ich odovzdať v čo najkratšom čase. Účasť v súťaži sa odporúča najmä tým stredoškolákom, ktorí sa plánujú prihlásiť na bakalárske štúdium informatiky na FIIT STU. Podrobnosti a pravidlá dostupné na http://www2.fiit.stuba.sk/ProFIIT/.


iBobor              

Informatická súťaž pre každého o počítačoch pri počítači. Stredoškoláci súťažia v dvoch kategóriách:

Juniori: 1. – 2. ročník gymnázií a stredných škôl, kvinta a sexta osemročného gymnázia

Seniori: ostatní študenti stredných škôl a osemročných gymnázií

V tomto školskom roku bude súťaž prebiehať v týždni od 7. november do 11. novembra 2016 (registrácia do 5. novembra 2016). Prihlásiť sa môžete prostredníctvom vyučujúceho informatiky. Viac na http://ibobor.sk.


KSP                  

Korešpondenčný seminár z programovania (KSP) je súťaž v programovaní. Jej cieľom je zdokonalenie účastníkov v programovaní a v algoritmickom myslení. KSP má dve kategórie: KSP a KSP-Z. Kategória KSP-Z je určená pre začínajúcich riešiteľov. Viac informácií si môžete pozrieť na stránke KSP.