Voliteľné predmety


Ponuka voliteľných predmetov pre žiakov 3. ročníka

 

Programovanie – garant  Mgr. Monika Karoľová


Predmet Programovanie obsahovo nadväzuje na tematický celok „Algoritmy a programovanie“, ktorý je súčasťou povinného predmetu Informatika v druhom ročníku. Tento predmet je určený pre študentov so záujmom o programovanie v objektovo orientovanom vyššom programovacom jazyku Pascal. Na zápis a ladenie programov bude použité prostredie Lazarus. Keďže toto prostredie je určené hlavne na vývoj aplikácií pod Windows, orientácia jednotlivých projektov je zameraná na toto grafické rozhranie. Všetky nové pojmy budú podľa možnosti sprístupňované na grafických prvkoch, aby boli čo najnázornejšie a čo najjednoduchšie na pochopenie. Získané poznatky významne pomôžu študentom, ktorí sa chystajú študovať informatiku alebo akýkoľvek iný vysokoškolský odbor, orientovaný matematicky, fyzikálne alebo technicky. Obsah predmetu je zahrnutý v cieľových požiadavkách na vedomosti a zručnosti maturantov z informatiky.


Programovanie webových stránok –  Mgr. Monika Karoľová


Študenti na vyučovacích hodinách získajú základný prehľad o možnostiach programovania v jazyku PHP. Oboznámia sa so špecifikami tohto skriptovacieho jazyka a naučia sa vytvárať jednoduché dynamické webové aplikácie s ohľadom na bezpečnosť. Získajú prehľad o typoch úloh a problémoch, ktoré je možné riešiť v jazyku PHP. Pri riešení jednotlivých úloh v plnej miere využijú vedomosti, ktoré získali v povinnom predmete Informatika v treťom ročníku, v časti „Publikovanie na webe“, a taktiež v časti „Multimédiá“. Tento predmet je vhodný pre študentov, ktorí uvažujú o štúdiu informatiky na vysokých školách, ale aj pre všetkých tých, ktorí sa vo voľnom čase venujú tvorbe webových stránok. Obsah predmetu nie je zahrnutý v cieľových požiadavkách maturitnej skúšky, môžu si ho voliť všetci žiaci v treťom ročníku.

 

Ponuka voliteľných predmetov pre žiakov 4. ročníka


Programovanie – garant  Mgr. Monika Karoľová


Predmet Programovanie obsahovo nadväzuje na rovnomenný predmet v treťom ročníku. Pokračujeme v ňom vo vyučovaní základov programovania v jazyku Objektový Pascal. Na zápis a ladenie programov budeme naďalej využívať prostredie Lazarus. Okrem iného sa tu naučíme definovať a používať vlastné štruktúrované typy – záznamy (record), oboznámime sa so základmi objektovo–orientovaného programovania, s návrhom vlastných tried, definovaním metód a používaním vlastných objektov. Implementujeme korytnačiu grafiku v prostredí Lazarus, navrhneme a vytvoríme vlastnú knižnicu, ktorá nám umožní kresliť pomocou príkazov relatívnej geometrie – korytnačej grafiky. Získané poznatky významne pomôžu študentom, ktorí sa chystajú študovať informatiku alebo akýkoľvek iný vysokoškolský odbor, orientovaný matematicky, fyzikálne alebo technicky. Obsah predmetu je zahrnutý v cieľových požiadavkách na vedomosti a zručnosti maturantov z informatiky. Odporúčame tento predmet pre tých žiakov štvrtého ročníka, ktorí zvládli učivo predmetu Programovanie v treťom ročníku.
 

Cvičenia z informatiky – garant  RNDr. Andrea Komjátiová


Predmet obsahovo nadväzuje na vyučovanie v rámci povinného predmetu Informatika a voliteľného predmetu Programovanie. Jeho cieľom je systematicky zopakovať, upevniť a prehĺbiť vedomosti a zručnosti vymedzené cieľovými požiadavkami na maturantov z informatiky. Je vhodný ako súčasť dôslednej prípravy študentov na maturitnú skúšku, a tiež pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať svoje užívateľské kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií, ako jeden zo všeobecných predpokladov úspešného vysokoškolského štúdia.


Programovanie webových stránok - garant  Mgr. Monika Karoľová


Študenti na vyučovacích hodinách získajú základný prehľad o možnostiach programovania v jazyku PHP. Oboznámia sa so špecifikami tohto skriptovacieho jazyka a naučia sa vytvárať jednoduché dynamické webové aplikácie s ohľadom na bezpečnosť. Získajú prehľad o typoch úloh a problémoch, ktoré je možné riešiť v jazyku PHP. Pri riešení jednotlivých úloh v plnej miere využijú vedomosti, ktoré získali v povinnom predmete Informatika v treťom ročníku, v časti „Publikovanie na webe“, a taktiež v časti „Multimédiá“. Tento predmet je vhodný pre študentov, ktorí uvažujú o štúdiu informatiky na vysokých školách, ale aj pre všetkých tých, ktorí sa vo voľnom čase venujú tvorbe webových stránok. Obsah predmetu nie je zahrnutý v cieľových požiadavkách maturitnej skúšky, môžu si ho voliť všetci žiaci, ktorí ho neabsolvovali v treťom ročníku.