Vnútorný poriadok v učebniach informatiky

Študent má právo:

 • so súhlasom vyučujúceho využívať všetky zariadenia a to spôsobom na to určeným
 • so súhlasom vyučujúceho používať nainštalované softvérové vybavenie
 • využívať zariadenie učební informatiky mimo vyučovania, ak je na to vyhradený čas (tento čas je vecou dohody medzi študentom a príslušným vyučujúcim daného predmetu)
 • používať dátový priestor v „domovskom adresári“ (na serveri gympos)

 

Študent je povinný:

 • dodržiavať pravidlá etikety (netikety)
 • šetrne sa správať k zariadeniu odborných učební informatiky
 • vchádzať do učební v prezuvkách a s pomôckami podľa pokynov vyučujúceho
 • počas prestávok sa zdržiavať mimo učební informatiky (pokiaľ vyučujúci nepovolí výnimku)
 • každú poruchu, chybu, prípadne neúplnosť pracoviska hlásiť vyučujúcemu
 • vlastné zariadenia (USB kľúč, notebook, …) používať len so súhlasom vyučujúceho
 • po skončení práce uviesť pracovisko do pôvodného stavu
 • v popoludňajších hodinách vypnúť používaný počítač, ak skončil svoju prácu a odchádza preč

 

Študentom je zakázané:

 • pokúšať sa prelomiť ochranný systém na pracovných staniciach a na serveri
 • pokúšať sa akýmkoľvek spôsobom zisťovať prístupové heslá iných užívateľov
 • poskytnúť svoje prístupové heslo inej osobe
 • prihlasovať sa do systému pod menom iného užívateľa
 • vypínať rezidentnú antivírusovú ochranu
 • bez súhlasu vyučujúceho inštalovať akýkoľvek softvér
 • bez súhlasu vyučujúceho meniť nastavenie ktoréhokoľvek nainštalovaného softvéru
 • svojvoľne premiestňovať súčasti svojho pracoviska
 • akokoľvek zasahovať do elektrických súčastí pracoviska
 • hrať hry
 • prenášať cez sieť “nevhodné” súbory (pornografia, erotika, nelegálne kópie dát, dáta porušujúce autorský alebo iný zákon, …)
 • jesť, znečisťovať pracovisko, používať mobilný telefón v zmysle pravidiel VPŠ

 

Žiak preberá zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou manipuláciou alebo úmyselným poškodením zariadenia.

Správca odborných učební informatiky si vyhradzuje právo v priebehu školského roka tento poriadok modifikovať.

Porušenie týchto pravidiel sa klasifikuje ako porušenie školského poriadku.