Zoznámme sa

V našej škole pôsobím od školského roku 2016/2017. Počas štúdia na VŠ som sa venovala prevažne dobrovoľníckej činnosti s deťmi a mládežou, avšak mám skúsenosti aj s prácou v oblasti personalistiky a klinickej psychológie. Absolvovala som niekoľko vzdelávaní týkajúcich sa komunikačných zručností (Európsky komunikačný certifikát, Nenásilná komunikácia), sebavnímania adolescentov i krízovej intervencie. Viac informácií o mojich pracovných skúsenostiach viete nájsť na stránke linkedIn.com, pod mojím menom. Aktívne spolupracujem s vedením školy, výchovnou poradkyňou, koordinátorkou prevencie i príslušným CPPPaP.

Mojou úlohou, ako školského psychológa, je byť k dispozícii pre žiakov, rodičov a učiteľov v prípade potreby a záujmu. Na tejto pozícii mám možnosť pracovať so žiakmi skupinovou i individuálnou formou. V rámci skupinovej činnosti sa venujem prevencii sociálno-patologických javov prevažne cestou pozitívnej psychológie. Konkrétne, ide o zážitkové aktivity a besedy zamerané na podporu spolupráce, sebahodnotenia, hodnotového systému či tolerancie u žiakov.

V rámci individuálnych stretnutí som k dispozícii aj počas vyučovacích hodín, kedy návšteva školského psychológa nie je rátaná ako absencia. Takáto konzultácia však nemôže slúžiť ako výhovorka pri skúšaní alebo písaní písomnej práce. Konzultácie sa môžu týkať ťažkostí v učení, adaptácie na školské prostredie, ťažkosti v rodine, sociálnych vzťahoch s rovesníkmi a podobne. Samozrejme ma môžete vyhľadať aj v prípade, že sa budete chcieť podeliť o nejaké radosti a úspechy.

V súvislosti s optimalizáciou fungovania gymnázia sa tiež venujem screeningovej činnosti formou dotazníkov týkajúcich sa evalvácie fungovania školy, atmosféry a klímy, zamerania vysokoškolského štúdia žiakov, prevencie závislostí a podobne. V priestoroch školy ma nájdete v pravom krídle budovy, medzi kabinetom zástupkýň riaditeľa a riaditeľnou, v čase konzultačných hodín.

Mgr. Dominika Kačmárová
  • nájdete ma v miestnosti pri zborovni, prízemie vpravo
  • telefonicky na čísle 055/ 728 7598
  • píšte mi na kacmarova@gympos.sk alebo prostredníctvom Edupage
  • stretnime sa online na facebookovom a instagramovom profile pod menom Dominika Gympos Psych

Konzultačné hodiny:
PONDELOK - PIATOK od 7.30 h do 15.30 h