Záujmové krúžky

Biológia v praxi/krúžok

Rozvíja čitateľskú a prírodovednú gramotnosť žiakov s cieľom podporiť záujem žiakov  o prírodu v našom okolí, motivuje ich k zdravému životnému štýlu, ekologickému spôsobu života. Poskytuje príležitosť experimentovať podľa predložených inštrukcií, vlastného návrhu, podnecuje skúmanie a tvorivosť žiakov.
   

Tvorivé písanie/krúžok

Rozvíja čitateľskú gramotnosť, umožňuje získať praktické jazykové zručnosti, žiaci vedia pracovať s rôznymi podobami textu, učia sa ho správne pochopiť a tvorivo naň reagovať. Sú schopní posúdiť rôzne divadelné postupy, režijné prístupy a hereckú prácu. Píšu dramatické texty, inscenujú ich v podmienkach školy, píšu recenzie a organizujú besedy so súčasnými spisovateľmi.   

Aplikovaná matematika/krúžok

Rozvíja čitateľskú, matematickú a finančnú gramotnosť. Podporuje tvorivé schopnosti žiakov, obohacuje ich vedomosti novými poznatkami z matematiky, učí žiakov pochopiť úlohu a potrebu matematiky v súčasnom reálnom svete. Prostredníctvom mnohostrannej činnosti podporuje prirodzený záujem žiakov o matematiku.
  

Logické spoločenské hry/krúžok

Rozvíja čitateľskú, matematickú a finančnú gramotnosť. Učí rozvíjať strategické myslenie a plánovanie, pochopiť základný algoritmus teórie hier, plánovať jednotlivé aktivity, sledovať jednotlivé kroky súpera, spolupracovať s členmi tímu a čeliť rôznym nástrahám. V závere žiaci realizujú turnaj, v ktorom sa odzrkadlia naučené herné stratégie.  

Regionálna história v prameňoch/krúžok

Rozvíja čitateľskú a prírodovednú gramotnosť. Snaží sa  zdokumentovať históriu regiónu východného Slovenska v obrazových a písomných prameňoch. Pri spracovávaní je využitá prezentácia riešenia problému, čítanie s porozumením a fakt, že našu školu navštevujú žiaci z rôznych oblastí regiónu. Pri práci v teréne využíva bádateľskú metódu, žiaci  navštevujú archívy, múzeá, pamätné izby, zrúcaniny hradov, Štátnu vedeckú knižnicu. Z nazhromaždených projektov vytvárajú učebné pomôcky.   

Turnaj mladých fyzikov/krúžok

Rozvíja čitateľskú, matematickú, finančnú a prírodovednú gramotnosť, vedie k analýze textov, spája myšlienky fyzikálnej olympiády, kde je potrebné riešenie príkladov s myšlienkami stredoškolskej odbornej činnosti, v ktorej je dôležitá prezentácia riešenia problému. Analyzuje dáta získané pomocou počítača a vytvára experimentálne zostavy k úlohám.

  

Fyzika v experimentoch/krúžok

Rozvíja čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť. Svojím zameraním umožňuje prehĺbiť vedomosti pri riešení fyzikálnych úloh, nadobudnúť zručnosti pri fyzikálnych meraniach a ich vyhodnocovaní. Ponúka experimentovania v školskom prostredí, doplnenie učiva fyziky jednoduchými zaujímavými experimentami z rôznych oblastí fyziky, aktívne poznávanie a bádanie s využitím laboratórnej techniky.
   

Ochrana zdravia a zdravý životný štýl/krúžok

Rozvíja čitateľskú a prírodovednú gramotnosť. Napomáha starostlivosti o vlastné zdravie, prevencii chorôb a zdravému životnému štýlu. Učí žiakov poskytnúť prvú pomoc, pochopiť jej základy a význam. Realizuje odborné prednášky. Podrobnejšie dopĺňa časti z biológie človeka, napomáha bádaniu s využitím techniky a laboratórnej techniky. Žiaci navštevujú odborné pracoviská, pripravujú a prezentujú vlastné projekty.
   

Biologické experimenty v zoológii/krúžok

Rozvíja čitateľskú a prírodovednú gramotnosť. Žiaci sa zdokonaľujú v mikroskopickej technike s trvalými a natívnymi preparátmi, pripravujú a realizujú pokusy v oblasti fyziológie živočíchov, poznávajú a systematicky zaraďujú živočíchov do systému, prezentujú vlastné projekty, spoznávajú zaujímavé zákutia našej prírody, pripravujú žiakov na súťaže.

  

Od Platóna po Wittgensteina/krúžok

Rozvíja čitateľskú gramotnosť. Žiaci čítajú významné filozofické texty vybraných filozofov, rozoberajú  diela Platóna, Aristotela, Aurelia Augustína, Tomáša Akvinského, Giordana Bruna, Reného Descarta. Diskutujú o významných filozofických textoch, ktoré formovali podobu západného myslenia a kultúry. Žiaci získavajú, triedia analyzujú, vyhodnocujú, prezentujú získané informácia a údaje,  učia sa efektívnej spolupráci a komunikácii.

   

 

Vybrané kapitoly z chémie/krúžok

Rozvíja čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť. Žiaci majú rozšírené základné učivá stredoškolskej chémie, nadobúdajú základné vedomosti z analytickej a fyzikálnej chémie, nadobúdajú prehľad o metódach syntézy organických látok. Žiaci sú pripravovaní na jednotlivé kolá chemickej olympiády, učia sa kriticky myslieť a aplikácii základných chemických zákonov pri riešení zložitejších problémov.
  

Chémia okolo nás/krúžok

Rozvíja čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť. Žiaci získavajú zručnosť pri uskutočňovaní pokusov z chémie, rozvíja sa ich schopnosť vykonať experiment podľa predložených inštrukcií aj podľa vlastného návrhu s použitím vhodných metód. Žiaci skúmajú, je im poskytnutý priestor na aplikovanie poznatkov a postupov pri laboratórnych meraniach a práci s chemickými stavebnicami.